Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.11.13 - sak 51/13 Status -arbeidet med MOT i Levanger kommune

Hartvik Eliasson - klikk for større foto
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2013/7722
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 20.11.13 51/13

  

Rådmannens forslag til vedtak:

Status for arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT (LMM) i Levanger kommune tas til etterretning. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  •  Lokalsamfunn med MOT- avtale mellom Levanger kommune og MOT inngått 14.10.10.


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Levanger har vært MOT kommune fra 1.7.2002. Ny og utvidet avtale om Lokalsamfunn med MOT (LMM) ble godkjent av K-styret med virkning fra 1.1.2008.

LMM skal i tillegg at MOT er et skoleprogram, sees i en helhet hvor en synliggjør lokale nettverk og involverer av lokale lag og organisasjoner.

Pr. i dag er det 137 kommuner som har inngått tilsvarende avtaler med MOT.
”MOT er en organisasjon som ønsker å:

  • Bevisstgjøre ungdom til å velge slik at de mestrer livet sitt.
  • Styrke ungdomsmot til å ta vare på seg selv og hverandre.
  • Jobbe holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.


Kommunestyret fikk 21.11.12 en statusrapport om MOT arbeidet i kommunen. Vi ønsker her å gi en orientering hva som har skjedd siden forrige rapport ble presentert. 

Ungdomsskolen:
Kommunen har nå til sammen 9 informatører fordelt på ungdomskolene samt sjefsgården voksenopplæring som er ansvarlig for å gjennomføre MOTs program. Pr. i dag er det kun Frol som ikke har aktive informatører. Det tas sikte på å utdanne nye informatører i starten av 2014. I tillegg til MOT- programmet som benyttes i alle klasser gjennomføres et opplegg for noen elever ved hver av skolene ”Ungdom med MOT”(UMM) hvor informatørene i ungdomsskolen har opplæring av noen niendeklassinger fra hver skole (ca. 20) som ønsker å stå fram som aktive MOT- informatører i sjuendeklasser. Årets samling blir gjennomført 20.-21.november på Skalstuggu.

Videregående skole:
Levanger videregående er også MOT skole, og blir derfor en naturlig del av LMM.

Koordinator ved skolen blir invitert på alle møter, og vi forsøker ellers å samarbeide der det er naturlig. 

HiNT

Forskningsleder i MOT og MOT koordinator hadde i mars møte med HINT for å få til en intensjonsavtale med studentorganisasjonen. Ledelsen var positiv, men studentene ville ikke gå inn på denne i første omgang. Vi vil imidlertid gjøre et nytt framstøt senere.

Diverse arrangement:
Marsimartnan

UMM deltok under den offisielle åpninga og framførte MOT-sangen.

“MOT til å glede dagen”

I år er denne lagt til 22.11.Her sprer ungdommene glede på ulikt vis rundt om i kommunen.

Ellers har skolene gjennomført ulike arrangement alene eller i samarbeid med idrettslag hvor MOT har stått sentralt. 

Aktivitetsdag for 8.klasser

I 2012 arrangerte vi et MOT arrangement i regi av MOT sentralt kalt mestringsreisen hvor vi laget en aktivitetsdag for alle 8.klassingene. Vi fikk meget gode tilbakemeldinger på arrangementet og det var ønskelig om vi kunne arrangere tilsvarende i år. Det ble gjennomført igjen 25.september. I år hadde vi faktisk ennå flere frivillige lag og organisasjoner som stilte opp. De som bidro året før stilte også opp igjen.  Arrangementet ble lagt til Trønderhallen, lokaler ved HINT, 3T og utendørs ved Røstad området. I tillegg til at ansatte i Trønderhallen stilte opp, bidro ansatte ved 3T og HINT (kroppsøving og musikkseksjonen) med lærere og studenter. Ellers hadde vi et utmerket samarbeid med idrettslag og foreninger. Vi hadde offisiell åpning av ordføreren samt leder av MOT region Nord/MIDT.  

Målet med dagen var at elevene skulle få prøve seg på nye aktiviteter, og forhåpentligvis gi en rekrutterende effekt til lag og organisasjoner. Alle som bidro til fortjener en stor takk. Informatørene gjorde en super innsats i forkant og under arrangementet. Tilbakemeldinger fra elever og lærere har vært udelt positive. Det er allerede uttrykt ønske om at dette må gjennomføres hvert år.

Arrangement 14.november

Arrangementet  GLØD - SAMMEN SKAL VI SKAPE TRYGGE LOKALSAMFUNN arrangeres 14. november. Dette er en markering av at Levanger kommune har montert lys i Sejerstedt park og i Nedre park som et kriminalforebyggende tiltak. MOT er representert 14.november ved MOT ambassadør Chand Thorsvik og to ungdommer fra Skogn og Åsen som holder en appell. Arrangementet er et samarbeid mellom Levanger kommune/MOT, og politiet, Levanger Handelsstand, Levanger Næringsforum, næringsliv og Frivilligsentralen med Natteravner.  

Møter/samlinger etc.:
Årsmøte 23.05.13 møtte MOT-ledelsen i kommunen med ordfører i spissen, distriktsleder for MOT sentralt hvor en orienterte om arbeidet i Levanger og planer framover.

MOT avviklet 12.-13.09.13 landslagssamling for ledere, koordinatorer og informatører fra hele landet i september. Levanger deltok med informatører, koordinator og lokallagsleder.

MOT-camp

To elever fra ungdomsskolene ved Skogn og Åsen deltok i uke 40 på MOT-camp i Gråkallen sammen med ungdommer fra andre steder i landet. Gjennom ulike praktiske og teoretiske øvelser samt veiledning skal oppholdet bidra til å bevisstgjøre – og styrke ungdoms innsikt i seg selv.

MOT-i fritid:
Pr. i dag har vi avtaler med Levanger håndballklubb, Levanger ungdomsklubb og Levanger fotballklubb, Sportsklubben Nessegutten, Frol il – orientering, Ytterøy idrettslag og Levanger ungdomsklubb. Her får alle tilbud om en MOT- skolering av trenere og tillitsvalgte i klubben/laget. Intensjonen er at vi skal gjennomføre årlige samlinger for nye trenere/tillitsvalgte.

Samarbeid med næringsliv:
Magneten er støttespiller for MOT arbeidet i kommunen. I denne sammenheng kan nevnes samarbeid i forbindelse med alpin tur for ungdommer i vinterferieuka samt aktiviteter for ungdom under Moan- dagene.

Ambassadører:
Eldar Rønning er fortsatt en sentral MOT ambassadør, og Julie Vikestad Olsen er lokal MOT ambassadør.

Økonomi:
Total årlig kostnad er kr. 500.000,-. Midlene disponeres ved frikjøp av lærere/informatører i skolene, årlig avgift til MOT, samt midler til skolering av ungdommene, kompensasjon til skyss, materiell etc. og kompetanseutvikling.

Evaluering av programmet:
Det å bruke MOT som et verktøy virker. Siden 2008 er det foretatt omfattende evalueringer av MOTs effekt.

Ungdoms selvtillit, optimisme, mot, opplæringskvalitet og læringsorientering styrkes ved bruk av MOT.

Med MOT blir ungdom bedre til å bry seg, si nei og stå i mot gruppepress. MOT reduserer hyppig mobbing, mistrivsel, ensomhet, narkotikamisbruk og alkoholbruk i ung alder. MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden

De to største evalueringene er basert på en rapport fra PROBA samfunnsanalyse og Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse 2008-2012.

Sistnevnte undersøkelse for 2012 viser blant annet at 59 % flere mobbes flere ganger i uken på landsbasis kontra MOT-skoler.

På årsmøte 23.05.13 presenterte Helene Myhre fra MOT -sentralt resultatet av MOTs årlige desemberundersøkelsen. Her kom det fram at ungdomsskolene i Levanger som deltok hadde et høyere score enn landsgjennomsnittet og eller var over dette.

 


Desemberundersøkelsen

Landsgj.snitt(6125) 2012

LMM
Levanger (4 skoler) 2012

MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor

5,79

6,11

MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet

5,45

5,54

MOT er ærlig, ekte og til å stole på

5,91

6,03

MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger

5,82

5,99

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg

5,26

5,69

MOT har gjort at jeg er blitt flinkere til å bry meg om andre

5,16

5,75

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres

5,26

5,51

MOT har gjort det lettere for meg å si nei

4,85

5,04

 


Planlagte arrangementer 2014

MOT- turneen er en samfunnsbyggende turné til Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT, for å styrke MOT- arbeidet i kommunene og på skolene. Turneen inneholder en faglig del med møter med kommunen og skolens ledelse, og foredrag for lærere og andre som arbeider på ungdoms arena. Turnédagens høydepunkt er konserten, der profesjonelle MOT- musikere lager et forrykende show sammen med de lokale elevene og ungdommene.

Levanger er så heldige å få være en av flere lokalsamfunn som får besøk av MOT turneen i 2014. De kommer til Levanger i 29.august 2014. Vi tar sikte på å arrangere i Trønderhallen. Det meste av utgiftene dekkes av Gjensidige stiftelsen.

Vurdering:

I den senere tida har det vært økt sentralt vært økt fokus på mobbing. I media har det kommet fram flere historier om barn og unge som blir mobbet. Rådmannen mener at ved å satse på MOT programmet vil en bidra sterkt til å forebygge mobbing. Dette viser også undersøkelser i landet som helhet og lokal satsning her i Levanger. MOT programmet gjelder pr. i dag elever i ungdomskolen og på videregående skole. Det er i dag mye fokus på tidlig innsats i barnehage og skole. Levanger forsøkte som et pionerprosjekt å innføre en variant av MOT programmet i barnehagen. Kanskje kan det være viktig å gi et signal om at programmet som i dag tilbys elever på ungdomstrinnet og videregående skole også er ønskelig å tilbys i en tilpasset variant i barneskolen eventuelt i barnehagen.

MOT arbeidet i kommunen ser ut til å fungere etter intensjonen på de fleste områder.
Det er imidlertid en utfordring å få nok informatører i alle skolene slik at en kan få gjennomført avtalte besøk i klassene.

Ellers har det vært vanskelig å få gjennomført samlinger for lag og organisasjoner. Vi har pr. i dag ingen innenfor egen organisasjon som kan lede disse, så vi er her avhengig av assistanse fra MOT sentralt.

Rådmannen mener at det på bakgrunn av gode tilbakemeldinger, fortsatt er verd å satse på MOT.

Til toppen av siden 

 

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 20.11.2013 19:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051