Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.06.12 - sak 43/12 - Økonomirapportering 1. tertial 2012 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2012/4452
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 06.06.12 69/12
Kommunestyret 20.06.12 43/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.12 til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.
 3. Budsjettet for Levanger kommune endres slik:
  a. Kr. 22.000,- bevilges til Levanger Ungdomsråd som bidrag til studietur. Dekkes av disposisjonsfond.
  b. I samband med nedleggelsen av Levanger boligforvalting KF reduseres budsjettrammen for Bygg og eiendom med kr. 8.347.000,-. Rammen for ansvarsområdet Finanstransaksjoner øker tilsvarende.
  c. Samlet ramme for kommunale barnehager (jfr. tabell i rapporten) økes med kr. 286.471,-. Dekkes gjennom tilsvarende reduksjon av rammen for Oppvekst felles.
  d. Appendix 9 i budsjettets vedlegg ”Betalingssatser og gebyrer” endres slik at Skogn barne- og ungdomsskole ikke står oppført som ”Mindre kommunale anlegg” 


Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.12 til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.
 3. Budsjettet for Levanger kommune endres slik:
  a. Kr. 22.000,- bevilges til Levanger Ungdomsråd som bidrag til studietur. Dekkes av disposisjonsfond.
  b. I samband med nedleggelsen av Levanger boligforvalting KF reduseres budsjettrammen for Bygg og eiendom med kr. 8.347.000,-. Rammen for ansvarsområdet Finanstransaksjoner øker tilsvarende.
  c. Samlet ramme for kommunale barnehager (jfr. tabell i rapporten) økes med kr. 286.471,-. Dekkes gjennom tilsvarende reduksjon av rammen for Oppvekst felles.
  d. Appendix 9 i budsjettets vedlegg ”Betalingssatser og gebyrer” endres slik at Skogn barne- og ungdomsskole ikke står oppført som ”Mindre kommunale anlegg”


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Økonomirapport 1. tertial 2012 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.12.

Tabell som PDF

 


Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet.

Vurdering:
Regnskapet pr. 30. april er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap pr. 30.04.11.

Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 1. tertial. Likevel uttrykker enkelte enheter bekymring ved utgangen av 1. tertial. Rådmannen vil følge disse enhetene nøye fremover og vil eventuelt komme tilbake med oversikt over iverksatte eller foreslåtte tiltak i rapporten etter 2. tertial.

Rådmannen foreslår enkelte budsjettendringer ved utgangen av 1. tertial.

Levanger ungdomsråd har lenge planlagt en studietur til Italia for å bli kjent med andre Citta Slow-byer. Studieturen vil alt vesentlig finansieres av eksterne midler via EU (70%), og med forventet kommunal egenkapital på omtrent 20%, i tillegg til ungdommenes egne lommepenger, egenandeler og nødvendige dugnadsinntekter.  Rådmannen foreslår at ungdomsrådets budsjettramme styrkes med kr. 22.000,- . Dette beløpet tilsvarer rådets underforbruk i 2011. Beløpet foreslås overført fra kommunens disposjonsfond.

I kommunens budsjettvedtak for 2012 i vedlegget for betalingssatser og gebyrer (Appendix 9 Satser for leie av svømmehaller, idrettshaller, barne- og ungdomstiltak) har Skogn b/u ved en inkurie blitt omtalt som om skolen har en gymsal. Dette er en feil og det presiseres at leieprisen i Skognhallen er kr. 220,- pr. time for hel flate jfr. samme appendix.

I samband med at Levanger boligforvaltning KF ble lagt ned og overført til enheten ”Bygg og eiendom” fra 1. januar må budsjettet endres. I den sammenheng foreslår rådmannen at enhetens budsjett endres slik:

Hovedgruppe

Budsjettendring 1000 kr

11 Netto lønn

1 965

12 Øvrige kostnader

8 088

13 Inntekter eks. sykelønnsref.

-18 400

Totalt

-8 347


I tillegg må ansvarsområdet for ”Finanstransaksjoner” justeres som følge av at Boligforvaltningens lånemasse er overført til kommunen. Rammen for dette området foreslås økt med kr. 8.347.000,- (tilsvarende reduksjonen i Bygg og eiendoms ramme).

I samband med gjennomgang av de kommunale barnehagers budsjett ser rådmannen også behov for noen justeringer av budsjettene. Dette er spesielt omtalt under kapitlet ”138 Oppvekst felles”. Følgende endringer foreslås:

Ansvar

Regnskap pr. 30.04.12

Budsjett 2012 inkl. endring

Forslag til Nytt budsjett

Budsjett endring

2211 MULE BARNEHAGE

87 653

121 892

144 249

-22 357

2221 FROL OPPVEKST -BARNEHAGE

724 224

0

676 894

-676 894

2223 OKKENHAUG BARNEHAGE

114 049

75 535

-709

76 244

2236 STAUP BARNEHAGE

-75 557

423 388

-75

423 463

2252 EKNE BARNEHAGE

216 246

-2 719

25 831

-28 550

2253 TUV BARNEHAGE

18 873

6 941

-3 585

10 526

2261 ÅSEN BARNEHAGE

70 204

-124 146

-11 947

-112 199

2271 YTTERØY BARNEHAGE

-31 840

-859

-1 677

818

2295 MOMARKA BARNEHAGE

498 204

-82 851

-125 329

42 478

T o t a l t alle kom. barnehager

1 622 056

417 181

703 652

-286 471

Oppvekst felles

286 471

SUM BUDSJETTREVISJON

 

0


I budsjettet for 2012 er det avsatt 14,7 millioner kroner til dekning av årets lønnsoppgjør. Resultatet av oppgjøret er ennå ikke klart, men rådmannen ber likevel om fullmakt til å fordele denne potten så snart resultatet av oppgjøret er klart. 

Videre vises til kommentarer under hver enkelt enhet.
       Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.06.2012 22:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051