Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.03.13 - sak 6/13 - Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern

Eli Bjøraas Weiseth - klikk for personkort
Saksbehandler: Eli Bjøraas Weiseth
Arkivref. 2011/63 - /F40
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.03.13 16/13
Kommunestyret 20.03.13 6/13 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst; miljøterapeut ved ungdomsteamet og med tillegg i barneverntjenestens resultater og fristoverskridelser; 1 saksbehandlerstilling øremerket merkantile funksjoner og kompetansemidler til faglig styrking av tjenesten.

Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden:

 1. Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer.
 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc.
 3. Kompetansemidler, kr 80 000


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst; miljøterapeut ved ungdomsteamet og med tillegg i barneverntjenestens resultater og fristoverskridelser; 1 saksbehandlerstilling øremerket merkantile funksjoner og kompetansemidler til faglig styrking av tjenesten.

Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden:

 1. Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer.
 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc.
 3. Kompetansemidler, kr 80 000


Hjemmel/bakgrunn for saken:

I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 205 millioner kroner til en styrking av det kommunale barnevernet.

I 2013 øremerkes det på landsbasis, midler til 271 nye stillinger, midler til ettårige kompetanse- og samhandlingstiltak, midler til langsiktige kompetansetiltak i barnevernet og midler til en styrking av tilsynet med det kommunale barnevernet. Midlene fordeles av Fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Det er utarbeidet egne kriterier og retningslinjer for søknadene, og det forutsettes at søknaden fra kommunen er behandlet i kommunestyret. Søknadsfrist for kommunen er 18. februar 2013, og søknad er sendt til fylkesmannen i Nord-Trøndelag innen fristen. Vedtak fra politisk behandling av søknaden ettersendes når det foreligger.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2012
 2. NOU 2012:5
 3. Formannskapets sak PS 8/11
 4. Kommunestyrets sak 2/11
 5. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler

Saksopplysninger:

De siste ti år har det vært en stor økning i antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet i Norge. i 2011 mottok 52 100 barn og unge tiltak fra barnevernet. Dette var nesten 5 prosent flere enn året før. Av disse mottok 84 prosent av barna hjelpetiltak og 16 prosent mottok omsorgstiltak utenfor opprinnelig familie. Fordelinga mellom hjelpe- og omsorgstiltak har vært omtrent uendret de siste årene. Det var 2 300 flere barn med barnevernstiltak i 2011 sammenlignet med året før. Økningen i barn med tiltak er noe lavere enn de siste årene. Dette er en trend som ser ut til å fortsette. Det har også skjedd mye i det norske barnevernet, både organisatorisk/administrativt og med hensyn til kvalitetssikring av tjenesten. Det er betydelig økte krav til det kommunale barnevernet mht oppfølging av lovkrav og kvalitetssikring. Dette stiller store krav til den enkelte ansatte, barnevernledelsen og til kommunen som arbeidsgiver.

Fylkesmannen fører tilsyn med at barneverntjenesten utfører sine lovpålagte oppgaver, og fylkesmannen i uttrykker bekymring for situasjonen i barnevernet.

Levanger har hatt den samme utviklingen som landet for øvrig når det gjelder økning av saker, og barneverntjenesten er blitt betydelig prioritert og styrket, senest høsten 2012 med en tilleggsbevilgning og styrking i budsjettet for 2013 når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. De kommunale kostnadene har hatt en formidabel økning, og det er foretatt flere utredninger for å få oversikt over de sammensatte årsakene til dette. Barnevernet i Barne- og familietjenesten har per dags dato 23 meldinger på vent. Det er stort press på undersøkelser knyttet til pågang av alvorlige og sammensatte saker, det er en økning i antall voldssaker, barn og unge med psykiske problemer og saker som gjelder spe- og småbarn. Det er viktig å komme inn tidlig med tiltak, for å forhindre videre negativ utvikling og behov for mer omfattende tiltak.

Kriterier for søknaden:

 • Søknaden fra kommunen skal være behandlet av kommunestyret eller av det organ som kommunestyret har delegert til.
 • Det kan søkes om fagstillinger (kostra 2440) og stillinger knyttet til tiltak (kostra 2510)
 • Stillingene skal komme i tillegg til budsjetterte stillinger i 2012 og som tillegg til allerede planlagte nyopprettelser av stillinger i 2013, vedtatt i handlingsprogrammet/budsjettet for 2013.


Det kan også søker om midler til kompetanseheving.

 1. Ut fra kriteriene over er det kommet frem til følgende prioritering i søknad til Fylkesmannen for 2013: Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer.
 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc.
 3. Kompetansemidler, kr 80 000


totalt kr 1,4 mill

Vurdering:

Kommunedelplan oppvekst legger vekt på tidlig innsats og forebyggende aktivitet. Det er tverrfaglig enighet om at det er viktig å sette inn tiltak tidlig for å oppnå best forebyggende effekt. Dette gjelder både tidlig i barnets alder, men også i en tidlig fase senere i livet når vansker oppstår, som hos ungdom. Det er viktig å styrke ungdomsteamet på tiltakssiden ut fra pågang av alvorlige ungdomssaker. Det er ønskelig å styrke ungdomssatsingen for i større grad å kunne forebygge flere kostnadskrevende institusjonsplasseringer.

En saksbehandlerstilling med merkantile arbeidsoppgaver som refusjonssøknader, engasjementsavtaler og utbetalingsplaner etc, vil føre til økt kapasitet for barnevernkuratorene til å gjennomføre undersøkelser og oppfølging av barn med tiltak og tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidsinstanser.

Kompetanseutvikling i barnevernet er utredet i NOU:2009:18, og presiserer at arbeidsgivers ansvar for et kompetent og ansvarlig barnevern. Det er utarbeidet en kompetanseplan for dette i Levanger, og søknaden vil gi muligheter for realisering av målene for 2013. Det er bla prioritert å styrke lederkompetanse i barnevernet.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 20.03.2013 22:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051