Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.03.13

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 20.03.13
Tid: kl. 17:00 - 20:05

Sakliste (rev. 15.03.13, kl. 15:05) som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF  -  som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og oppmøte - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 2/13 Referatsaker utredning vedtak video
PS 3/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn  utredning vedtak video
etter pause
PS 4/13 Detaljregulering planovergang Eggen  utredning vedtak video
PS 5/13 Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter  utredning vedtak video
PS 6/13 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern  utredning vedtak video
PS 7/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune  utredning vedtak video
PS 8/13 Årsmelding 2012 - Eldres råd i Levanger kommune  utredning vedtak video
PS 9/13 Årsrapport 2012 - Rådet for llikestilling av funksjonshemmede i Levanger  utredning vedtak video
PS 10/13 Årsrapport 2012 - Levanger kommune  utredning vedtak video
PS 11/13 Endring i kommunal skolefritidsordning utredning vedtak video
PS 12/13 Rovdyr i Levanger utredning  vedtak video
FO 4/13 Interpellasjon fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - Byen trenger et stort hotell tekst behandl. video
FO 5/13 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Slå sammen Levanger og Verdal kommuner fra 2016 tekst behandl. video
FO 6/13 Interpellasjon fra Per Einar Weiseth (V) - Ny og ungdommelig giv for Cittaslow tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 5 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem - forfall
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem - forfall
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken  ap varamedlem x Fanny Gausen
Ann-Mari Hellan Børseth ap varamedlem x Lill Kristin Nordahl 
Kim Heggelund varamedlem  x Ketil Hveding
Knut Sigurd Hjelmstad varamedlem  x Vebjørn Haugom 
Asgeir Persøy frp  varamedlem  x Hans Aalberg
Ingen vara  ap    - Lars Petter Holan 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Merknader 

Før møtet ble satt ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Levanger Næringsselskap AS.

Per Anker Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19:20, etter behandling av sak 9/13.

Hanne Ihler Toldnes (SV) og Asbjørn Brustad (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19:50, etter behandling av sak FO 4/13.

Orienteringer:

Ungdata – presentasjon av resultatene, v/rådgiver utviklingsstaben ISK Øystein Lunnan
Til toppen av siden

 

 

 

PS 2/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video - etter pause

Forslag i møte:

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av FRP og H følgende forslag til vedtak:

Private barnehager som har søkt om utvidelse, tillates dette.

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Som en oppfølging av tidligere vedtak om å øke den kommunale andelen barnehager til 40 %, etableres det en 3- avdelings Kommunal barnehage, med spesialavdeling enten ved Tuv eller i Skogn.
 2. Kommunestyret legger til grunn at rådmannen kommer tilbake med en sak på kostnader for eventuelt vedlikehold/ombyggingsbehov på Tuv samt kostnader for en ny barnehage i Skogn.
 3. Kommunestyret ber administrasjonen opprette en arbeidsgruppe som skal arbeide spesielt med områder som barnehagens profil, innhold, menneskelige ressurser og markedsføring.


Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Som en oppfølging av tidligere vedtak om å øke den kommunale andelen barnehager til 40 %, etableres det en 3- avdelings Kommunal barnehage, med spesialavdeling på Tuv skole. Dette gjennomføres etter at skoleelevene er flyttet til Skogn og Ekne.
 2. Kommunestyret legger til grunn at rådmannen kommer tilbake med en sak på kostnader for eventuelt vedlikeholdsbehov, dette før utvidelse til 3 avdelinger.
 3. Kommunestyret ber administrasjonen opprette en arbeidsgruppe som skal arbeide spesielt med områder som barnehagens profil, innhold, menneskelige ressurser og markedsføring.


Avstemning:

Hjelmstads (H og FRP) forslag til vedtak fikk 12 stemmer.

Heieraas (SP) forslag til vedtak fikk 5 stemmer.

Johansens (AP) forslag til vedtak fikk 17 stemmer.

Johansens forslag er vedtatt, da ordførerens stemme avgjorde.

VEDTAK:

 1. Som en oppfølging av tidligere vedtak om å øke den kommunale andelen barnehager til 40 %, etableres det en 3- avdelings Kommunal barnehage, med spesialavdeling enten ved Tuv eller i Skogn.
 2. Kommunestyret legger til grunn at rådmannen kommer tilbake med en sak på kostnader for eventuelt vedlikehold/ombyggingsbehov på Tuv samt kostnader for en ny barnehage i Skogn.
 3. Kommunestyret ber administrasjonen opprette en arbeidsgruppe som skal arbeide spesielt med områder som barnehagens profil, innhold, menneskelige ressurser og markedsføring.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 4/13 Detaljregulering planovergang Eggen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Svein Erik Veie (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret avviser klagen fra jernbaneverket, og stadfester Plan- og utviklingskomiteens vedtak og begrunnelse av 16.1.13.

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Eggen framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Avstemning:

Veies (AP) forslag til vedtak fikk 32 stemmer.

Toldnes (SV) forslag til vedtak fikk 2 stemmer.

Veies forslag til vedtak er dermed vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret avviser klagen fra jernbaneverket, og stadfester Plan- og utviklingskomiteens vedtak og begrunnelse av 16.1.13.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 5/13 Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av KRF og H følgende endringsforslag - nytt pkt. 2:

Frol il innvilges et lån på kr 700.000 som forskottering av spillemidlene til anlegget. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas. Rentesats settes 1%-poeng høyere enn kommunens gjennomsnittlige innlånsrente.

Avstemning:

Formannskapets innstilling pkt. 1, vedtatt med 33 mot 1 stemme.

Formannskapets innstilling punkt 2, vedtatt med 19 mot 15 stemmer som ble avgitt for Hjelmstads forslag.

Formannskapets innstilling pkt. 3, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Søknaden om et lån kr. 2.300.000 avslås grunnet søknadens formål, kommunens egen likviditetsutvikling og faren for å skape mulig presedens for andre sammenlignbare prosjekt i kommunen.
 2. Frol il gis et lån på inntil 1,5 millioner for oppføring av skihytte ved Frolfjellet skisenter. Rådmannen bes om å lage en nedbetalingsavtale med Frol il. Det forutsettes at 700.000 tilbakebetales når tippemidlene mottas. Renten settes til 1 % over gjennomsnittlig kommunal rente.
  Begrunnelse:
  Frolfjellet / Vulusjøområdet er et av kommunens viktigste utfartsområder. Å legge til rette for aktivitet der har stor almen betydning, det stimulerer til økt fysiskaktivitet for store deler av befolkningen. Frol il har tidligere vist at de er i stand til "gjøre opp" for seg. Frol il er også arrangør av store mesterskap, som hovedarrangør av NM orientering 2015. Det forutsettes at dette ikke gir presedens.
 3. Evt. utlån finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/13 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst; miljøterapeut ved ungdomsteamet og med tillegg i barneverntjenestens resultater og fristoverskridelser; 1 saksbehandlerstilling øremerket merkantile funksjoner og kompetansemidler til faglig styrking av tjenesten.

Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden:

 1. Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer.
 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc.
 3. kompetansemidler, kr 80 000
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 7/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 33 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1. januar 2013.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 8/13 Årsmelding 2012 - Eldres råd i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Eldres råd's innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Årsmelding fra Eldres råd for 2012 vedtas med tillegg foreslått i møte.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 9/13 Årsrapport 2012 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger sin innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Årsmelding 2012 – Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/13 Årsrapport 2012 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Kommunestyret beklager at tiltak i klima- og energiplanen som skulle vært utført i 2010, 2011 og 2012 i stor grad ikke er utført.
 2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som plasserer det politiske og administrative ansvaret for klima- og energispørsmål. Saken legges fram før sommeren 2013.
 3. Kommunestyret ber rådmannen i arbeidet med økonomiplan 2014-2017, og årsbudsjett 2014 prioritere en stilling som miljøvernsjef.


Karl Meinert Buchholdt, V fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Kommunestyret ber rådmannen øke satsingen på ENØK-tiltak og ber om at det blir lagt frem en sak om dette i forbindelse med behandlingen av Økonomirapporteringen for 1 tertial 2013.
 2. Rådmannens saksfremstilling skal inneholde fremtidige årlige satsingsbeløp på ENØK-tiltak i kommunens bygningsmasse, og innarbeides i fremtidige budsjetter og økonomiplaner.


Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Trøites tilleggsforslag, pkt. 1, avvist med 28 mot 5 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, pkt. 2, avvist med 29 mot 4 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, pkt. 3, avvist med 31 mot 2 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 29 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Årsrapport for 2012 tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/13 Endring i kommunal skolefritidsordning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber om å få en orientering om SFO-ordningen i Levanger kommune (innhold, organisering og pedagogisk forankring).

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Toldnes forslag oversendt.

VEDTAK:

A. Vedlegget "Gebyrer og betalingssatser" til budsjettdokumentet for 2013 endres til:

 

2012

2013

 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN I LEVANGER

Avgiftsatser

Avgiftsatser

 

 

Hel plass

Redusert plass

Hel plass

Redusert plass

 

Egenandel pr. barn pr. mnd. for opphold i SFO

Maks.

kr 2.000

Maks.

kr 1.400

Kr 2.100

Kr. 1.450

 

Søskenmoderasjon

 

30% reduksjon i sats

 

Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime):

Maks. kr. 230

Kr. 230

 

Kjøp av enkeltdager

Maks. kr 150

Kr. 200

 

Kjøp av enkelt-timer

Maks. kr 80

Kr. 80

 

 

 

 

 

 

 

 1. Betalingssatser 2012 gjelder fra 1.8.2012, for skoleåret 2012/13.
 2. Betalingssatser 2013 gjelder fra 1.8.2013, for skoleåret 2013/14.
 3. Det forutsettes sjølkost under følgende betingelser: Enhetsleder får tillatelse til å øke bemanningen i SFO når det er nødvendig for å ivareta enkeltbarns og barnegruppens sikkerhet. Kostnaden må dekkes innenfor skolens budsjett. SFO med en barnegruppe mellom 10 og 20 barn får en grunnstøtte på 100.000 kr. Avvik fra sjølkostprinsippet meldes i økonomirapportene.Kostsatser settes ved den enkelte enhet.


B. Punkt 6 i Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Levanger endres til:

Åpningstid - Skolefritidstilbudet har åpent 10 måneder pr år. Det betales for 1/2 måned i august og 1/2 måned i juni. Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 - 16.15. For øvrig skal åpningstiden tilpasses behovet ved den enkelte enhet.

Oversendt:

Kommunestyret ber om å få en orientering om SFO-ordningen i Levanger kommune (innhold, organisering og pedagogisk forankring).
Til toppen av siden

 

 

 

PS 12/13 Rovdyr i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag i møte:

Saken tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

FO 4/13 Interpellajson fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - Byen trenger et stort hotell

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Behandling:

Andreas Jenssen Hjelmstad fremmet følgende forslag til vedtak:

Det legges frem en sak for kommunestyret som ser på muligheten ved at kommunen benytter tomten som kapital ved en emisjon i Levanger Fjordhotell Eiendom AS.

Ordføreren besvarte interpellasjonen, og avviste forslag til vedtak.
Til toppen av siden

 

 

 

FO 5/13 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Slå sammen Levanger og Verdal kommuner fra 2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune tar initiativ mot Verdal kommune med sikte på å slå sammen de to kommunene fra 1. januar 2016.

Ordføreren besvarte interpellasjonen, og avviste forslag til vedtak.
Til toppen av siden

 

 

 

FO 6/13 Interpellasjon fra Per Einar Weiseth (V) - Ny og ungdommelig giv for Cittaslow

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.03.2013 - video

Forslag:

Per Einar Weiseth (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune skal fortsatt delta i Cittaslow-bevegelsen, og fornyer arbeidet ved å invitere Levanger ungdomsråd til å følge opp Cittaslow-kriteriene i kommunens plan- og utviklingsarbeid, og legger frem en tilstandsrapport i kommunestyremøtet 16. oktober.

Avstemning:

Weiseths forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune skal fortsatt delta i Cittaslow-bevegelsen, og fornyer arbeidet ved å invitere Levanger ungdomsråd til å følge opp Cittaslow-kriteriene i kommunens plan- og utviklingsarbeid, og legger frem en tilstandsrapport i kommunestyremøtet 16. oktober. 

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051