Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.12.12

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 19.12.12
Tid: kl. 15:00 - 17:30

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 79/12 Referatsaker utredning vedtak video
PS 80/12 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune utredning vedtak video
PS 81/12 Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 82/12 Vann og avløpsgebyr 2013 utredning vedtak video
PS 83/12 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2013 utredning vedtak video
PS 84/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Levanger kommune utredning vedtak video
avstemning


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29+6 av 35

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Wenche Westrum Sundal dna medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Per Einar Weiseth v medlem - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hilde Kristin Vinne ap varamedlem 4 x Wenche Westrum Sundal
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem 5 x Lill Kristin Nordahl
Jørgen Selmer v varamedlem 3 x Per Einar Weiseth
Jostein Myhr v varamedlem 4 x Karl Meinert Buchholdt
Asgeir Persøy frp varamedlem 1 x Svein Erik Musum
Kim Heggelund h varamedlem 2 x Ketil Hveding

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonssjef  

 
Merknader

Audun Brenne (H) fikk permisjon og forlot møtet, kl. 17.00, før avstemning av sak 84/12. Knut Hjelmstad (H) tiltrådte da møtet.
         Til toppen av siden

 

 

 

PS 79/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.12.2012

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
         Til toppen av siden

 

 

 

PS 80/12 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.12.2012

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2012 endres i samsvar med vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å plassere prosjektene på riktig Kostrafunksjon.
         Til toppen av siden

 

 

 

PS 81/12 Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.12.2012

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. De nye satsene for økonomisk sosialhjelp legges til grunn ved beregning av ytelsen fra 01.06.2013
 2. Effekten av endringen tas innenfor budsjettrammene for 2013
           Til toppen av siden

 

 

 

PS 82/12 Vann og avløpsgebyr 2013

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.12.2012

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2013.
 2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2008 -2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2013.
           Til toppen av siden

 

 

 

PS 83/12 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2013

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.12.2012

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Budsjett 2013 for Trønderhallen KF vedtas.

Det settes av totalt 7,832 MNOK i kommuneregnskapet 2013 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.
         Til toppen av siden

 

 

 

PS 84/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.12.2012

Utlagt:

12.12.12 Høringsuttalelse fra Eldres råd

19.12.12 Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet til budsjettforslaget for næring

19.12.12 Høringssuttalelse fra Utdanningsforbundet

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til vedtak:

Formannskapets innstilling til budsjett 2013, og økonomiplan 2013-2016, Vedtas i henhold til vedlagte plan og oversikter, med følgende endring:

 

2013

2014

2015

Økte utgifter

 

 

 

Kulturskolen musikk
Øremerket korps

+ 200.000

 

 

Renhold i sentrum
Levanger, Skogn, Åsen

 +  80.000

 

 

Tilskudd grendehus

+ 200.000

 

 

Styrking av driftsresultat

+1.000.000
(1 million)

 

 

Reduserte Utgifter

 

 

 

Overføring til innv.regnskap

-1.480.000
(1.480 mill)

 

 

Økonomiplan

 

 

 

Utbygging Staup
Planlegging og oppstart

11.000.000 (11mill.)

50.000.000
(50 mill)

 

 

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende verbalforslag:

Ytterøy skole renoveres / bygges ut slik at «småtrinnet» samlokaliseres med hovedbygget. Oppstart romprogram / prosjektering i løpet av 2013.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

Generell kommentar til Høyres budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedlagt.

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

Høyres forslag

Høyres forslag forts


Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

Økte utgifter

2013

2014

2015

2016

Miljøvernsjef

1,0

1,0

1,0

1,0

Miljøpedagog

1,0

1,0

1,0

1,0

Barnevern-Miljøvernterap.

0,5

0,5

0,5

0,5

Sum

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

 

Red kostn/Økte innt.

 

 

 

 

Rådmannens stab

0,5

0,5

0,5

0,5

Felleskostnader

2,0

2,0

2,0

2,0

Sum

2,5

2,5

2,5

2,5


Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Kommunestyret ber Rådmannen om å komme med forslag til møteplan for høsten 2013-2014, som forsøksordning, ved at kommunestyremøtene blir lagt helt eller delvis på dagtid.
 2. Kommunestyret ber Rådmannen om å komme med alternative forslag på møteform og oppbygging, som vil ivareta og fremme en mer variert og interessant møtepraksis (kommunestyremøtene)
  - Plassering
  - Dialogpauser
  - Debattform
 3. Kommunestyret ber om at stillingskategorien Husmorvikar/familievikar vurderes opprettet.
 4. Kommunestyret ber om at Rådmannen utreder muligheten for at Levanger kommune innfører Linux sin "Skolepakke", som er gratis og velfungerende, med tanke på kostnadsbesparelser (Framfor Microsoft).


Jørgen Selmer (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

Drift:

Sum oppvekst styrkes med 3 millioner kroner hvert år i planperioden. Midlene benyttes til kompetansehevende tiltak for lærere.

Større driftsprosjekter reduseres med 1 million per år i planperioden

Innherred samkommune reduseres med 1 million per år i planperioden

Felleskostnader reduseres med 1 million per år i planperioden

Begrunnelse / kommentar

Læreren er avgjørende for elevenes faglige og personlige utvikling i skolen. Kompetente og motiverte lærere som formidler faglig interesse, og evner å se den enkelte elev i skolesituasjonen, er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Læreren trenger en kontinuerlig kompetanseutvikling som er organisert av skoleeier.

Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Venstre vil gi læreren rett til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse. Vi vil derfor ha et løft i ordningen som gir lærere muligheten til å gjennomføre en formell videreutdanning og foreslår derfor en økning på 3 millioner kroner per år i planperioden til dette formålet.

Venstre er skeptisk til de høye låneopptakene som gjennomføres i planperioden. Venstre vil derfor nøye følge utviklingen i låneopptak fra sak til sak i løpet av kommende økonomiplanperiode.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Handlingsregel for investering og låneopptak i Levanger kommune.

Kommunestyret ber Rådmannen utrede konsekvensene av at det innføres en handlingsregel som medfører at samla låneopptak ikke øker fra og med 2014. Det vil medføre at investeringer ikke kan lånefinansieres med et større beløp enn det som kommunen betaler i årlige avdrag på eldre lån.Investeringer som er sjølfinansierende gjennom kommunale avgifter eller gebyr, og opptak av lån for videreformidling, behandles særskilt.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende verbalforslag:

Verbalforslag 1:

Økt tilskudd Moan Fritidspark.

Levanger kommune øker tilskuddet til Moan Fritidspark med kr. 50' slik at leiepris på vinter kan reduseres til samme leiepris som en spilleflate i Trønderhallen har.

Timepris på Moan (vinter) har den høyeste timeprisen på kommunale anlegg, ift sammenlignbare anlegg/idretter i Levanger. I forhold til fasiliteter, inkl værforhold og kapitalkostnader er dette svært urimelig.

Finansieres i 2013 fra disp-fond, og legges i 2014 inn i ordinært driftsbudsjett.

Verbalforslag 2:

Prøve ut alternativ turnus innen pleie og omsorg.

Levanger kommune gjennomfører et prøveprosjekt på alternativ turnusordning, 3:3 turnus på 2 avdelinger i kommunens sykehjem, en turnus som bl.a Harstad kommune har prøvd ut med svært gode resultater både mht:

 • Ansatte
  - Evner å stå lenger i jobbRedusert sykefravær
  - Uønsket deltid
 • Beboere
 • Pårørende
 • Økonomi


Turnusvarianten er tilpasset regler og forskrifter ift arbeidslivet i Norge.

Prøveperiode er 2 år, men evalueres også etter 1 år ift evt. behov for justeringer.

Deltakelse i prosjektet er basert på frivillighet blant ansatte, og finansieres fra disp-fondet, alt. at det søkes om eksterne prosjektmidler.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Investeringsbudsjettet reduseres med kr 20 millioner i investering, kommunale barnehager.
 2. Investering Staup på kr. 55 millioner, skyves ut av økonomiplanperioden.


Einar Theodor Bangstad (H) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Det bevilges kr. 1 million for dekning av institusjonsplass for rusmisbrukere. Inndekning skjer fra disposisjonsfondet.
 2. Kulturetaten tilføres kr. 525' for å dekke opp for skolekorpsenes behov for dirigent. Inndekning skjer fra disposisjonsfondet.


Edvard Øfsti (DNA) fremmet følgende verbalforslag:

Fra 1. januar 2014 skal kommunen inngå ny leasingsavtale/eventuelt kjøp av biler. Kommunestyre ber om at det vurderes å lease/kjøpe varebiler (med grønne skilter) dersom det gir bedre økonomi i bilholdet.

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber rådmannen utrede fordeler og ulemper ved to-nivåmodellen versus tre-nivåmodell. Utredningen legges fram i 2013 – i god tid før behandling av budsjett 2014.

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 9:

Kr. 244.280.000,- - endres til kr. 255.760.000

Avstemning:

Hjelmstads (H) forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 fikk 8 stemmer.

Toldnes (SV) forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 fikk 2 stemmer

Selmers (V) forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 fikk 2 stemmer.

Hojems (DNA, KRF, SP) forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 fikk 23 stemmer.
Hojems forslag er dermed vedtatt.

Heieraas sitt verbalforslag vedtatt med 28 mot 7 stemmer.

Toldnes sitt verbalforslag, pkt. 1, avvist med 33 mot 2 stemmer.

Toldnes sitt verbalforslag, pkt. 2, avvist med 30 mot 5 stemmer.

Toldnes sitt verbalforslag, pkt. 3, avvist med 29 mot 6 stemmer.

Toldnes sitt verbalforslag, pkt. 4, avvist med 28 mot 7 stemmer.

Trøites oversendelsesforslag, ang handlingsregel, avvist med 24 mot 11 stemmer.

Aalbergs verbalforslag 1, vedtatt med 22 mot 13 stemmer.

Aalbergs verbalforslag 2, avvist med 24 mot 11 stemmer.

Hjelmstads verbalforslag, pkt. 1, avvist med 24 mot 11 stemmer.

Hjelmstads verbalforslag, pkt. 2, avvist med 23 mot 12 stemmer.

Bangstads verbalforslag, pkt. 1, avvist med 23 mot 12 stemmer.

Bangstads verbalforslag, pkt. 2, avvist med 22 mot 13 stemmer.

Øfstis verbalforslag vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

Johansens verbalforslag vedtatt med 28 mot 7 stemmer.

Hojems endringsforslag, pkt. 9, vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende endringer:

 

2013

2014

2015

Økte utgifter

 

 

 

Kulturskolen musikk
Øremerket korps

+ 200.000

 

 

Renhold i sentrum
Levanger, Skogn, Åsen

 +  80.000

 

 

Tilskudd grendehus

+ 200.000

 

 

Styrking av driftsresultat

+1.000.000
(1 million)

 

 

Reduserte Utgifter

 

 

 

Overføring til innv.regnskap

-1.480.000
(1.480 mill)

 

 

Økonomiplan

 

 

 

Utbygging Staup
Planlegging og oppstart

11.000.000 (11mill.)

50.000.000
(50 mill)

 

2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.

For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Elihu kristne grunnskoles eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke
    
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 255.760.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Ytterøy skole renoveres / bygges ut slik at «småtrinnet» samlokaliseres med hovedbygget. Oppstart romprogram / prosjektering i løpet av 2013.

13. Økt tilskudd Moan Fritidspark. Levanger kommune øker tilskuddet til Moan Fritidspark med kr. 50' slik at leiepris på vinter kan reduseres til samme leiepris som en spilleflate i Trønderhallen har. Timepris på Moan (vinter) har den høyeste timeprisen på kommunale anlegg, ift sammenlignbare anlegg/idretter i Levanger. I forhold til fasiliteter, inkl værforhold og kapitalkostnader er dette svært urimelig. Finansieres i 2013 fra disp-fond, og legges i 2014 inn i ordinært driftsbudsjett.

14. Fra 1. januar 2014 skal kommunen inngå ny leasingsavtale/eventuelt kjøp av biler. Kommunestyre ber om at det vurderes å lease/kjøpe varebiler (med grønne skilter) dersom det gir bedre økonomi i bilholdet.

15. Kommunestyret ber rådmannen utrede fordeler og ulemper ved to-nivåmodellen versus tre-nivåmodell. Utredningen legges fram i 2013 – i god tid før behandling av budsjett 2014.
         Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051