Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.11.14 - sak 54/14 - Kommunedelplan "Mestring for alle"

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2012/1563
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 20.08.14 24/14
Driftskomiteen 12.11.14 33/14
Kommunestyret 19.11.14 54/14

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Avsnitt 4.3.7. Private tjenesteleverandører

Første avsnitt endres til:

Tjenestetilbudet som kommunen har ansvar for, skal primært ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte. Private tjenesteytere kan i enkeltetilfeller være et supplement.
Det er viktig å ha en overordnet og forankret strategi på hvordan det offentlige skal forholde seg til privatetjenesteytere , dels  for  å være  i  forkant  i samhandlingen  med  private  aktører , men også  for  å  ivareta  brukermedvirkning  best  mulig. Samtidig er det viktig å mobilisere alle omsorgsressurser.

Deretter som før: 

En måte å organisere samhandlingen……..

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag:

Punkt som skal innarbeides i planen:

1)     Opprettholde produksjonskjøkken på eksisterende institusjoner.

2)     Unngå ytterligere privatisering av offentlige tjenester

Lavterskel og forebyggende tiltak:

3)     Tydeligere styrking av helsestasjonens rolle og tjenester (evt som en realisering av vedtaket fra driftskomiteen om etablering av «Familiens hus»).

4)     Etablere Familiens hus. Jfr. vedtak i driftskomiteen 16.11.2011, sak 24/11.

5)     Etablering av familievikar

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Forslagene fremmet i møtet følger saken uten votering. 

INNSTILLING:

Kommunedelplan for helse og omsorg «Mestring for alle» vedtas. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunedelplan for helse og omsorg «Mestring for alle» vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunedelplan for helse og omsorg ble lagt ut på høring av Driftskomiteen i møtet 20.08.2014 (PS 24/14). Planen har vært på høring i tråd med plan og bygningslovens bestemmelser i §11.4. Planen er bearbeidet og justert i henhold til tilbake meldinger fra innbyggere og legges fram til ny behandling med høringsuttalelser og tilsvar i vedlagte dokument.

Vedlegg:

1

Kommunedelplan «Mestring for alle» PDF

2

Høringsuttalelser etter høringsperiode med tilsvar PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Planen er en oppfølging av kommunestyrevedtak i OU-2012. (PS 78/12) I rapporten etter OU-prosessen ble det synliggjort noen utfordringer og lagt fram noen konkrete endringsforslag for helse og omsorgsfeltet som igjen førte til at kommunestyret fattet et vedtak om at endringsforslagene måtte inn i en kommunedelplan. En slik plan er et strategisk dokument som skal vise retning for utviklingen av de kommunale tjenestene både på kort og lang sikt. Prosjektplanen var oppe til behandling i Driftskomiteen 13.03.2013 (PS 10/13) hvor det i etterkant ble arbeidet fram en Statusrapport og planprogram som ble behandlet sammen med felles planprogram i samkommunen i kommunestyret 26.02.2014 (PS 6/14) 

Planen har vært under arbeid store deler av dette året og det har blitt lagt vekt på involvering av organisasjonen i arbeidet med å utarbeide utfordringer, strategier og handlingsplan. Planen tar opp i seg mange av de statlige føringene som ligger i samhandlingsreformen, i Stortingsmelding 29 – morgendagens omsorg og fagplaner som omsorgsplan 2015 og demensplan 2015. Planen er bygd opp med en innledning samt en redegjøring for styringsdokumenter og plansystemet. Det er også lagt til et lite kapittel med forklaring til brukte begrep før planen tar for seg utfordringer og strategiske valg som ender opp i en handlingsplan.

Det er også laget en kortversjon av planen som et vedlegg. Referanser og fotnoter til teksten er lagt bakerst i dokumentet. Og det er arbeidet mer med henvisninger og referanser.

I tillegg er planen endret noe i forhold til høringsutkastet, etter innspill fra tjenesteområdene. Disse endringene er i hovedsak som følger:

 • Tydeligere skille mellom strategier og utfordringer
 • Forbedrede modeller og tabeller
 • Endret begrepsbruk (ikke de sentrale begrepene)
 • Flere litteraturhenvisninger
 • Begrepsordliste nytt kap. «Sentrale begreper»
 • Tydeliggjøring av utfordringer og strategi for rus og psykisk helsearbeid
 • Redigerte kapittel 2.3.2 «Eldreomsorg» for å tydeliggjøre analysene av tallgrunnlaget i tabellene
 • Tydeliggjøring av forholdet mellom livskvalitet og mestringsevne i revidert kapittel 4.1.1 «Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform»
 • Nytt underkapittel til 4.3.1, om «Læring og mestring»
 • Tiltak for implementering av kultur og helse i handlingsdelen kap. 6.3, strategi 2 «Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser». Effektmål og måleindikatorer for samme område, kap. 6.2. 


Kapittel 5 i planen omhandler behovene for rulleringer, temaplaner og utredninger.

Institusjonsutviklingen etter økonomiplanperioden vil da komme som egen

handlingsplan og målsettingen er at denne handlingsplanen/temaplanen.

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt, med en prosjektansvarlig, prosjektleder og en styringsgruppe som har vært sammensatt av 4 folkevalgte, 1 tillitsvalgt, 1 repr. fra eldres råd, 1 repr. fra råder for funksjonshemmede og en repr. for de ansatte i felles helse. Det har vært avholdt 8 møter i styringsgruppa. Det har også vært avholdt en rekke informasjonsmøter/temamøte, åpne så vel som orienteringer til råd og utvalg. 

Prosjektleder har jobbet strukturert og godt i f.h.t. å få ferdig planen, noe som har vært svært krevende de siste månedene på grunn en ide om bredest mulig involvering, - en strategi som har vist seg å være mer krevende enn antatt

Vurdering:

Den største utfordringen med denne kommunedelplanen vil være å operasjonalisere retnings-endring som planen beskriver. Dette betyr at en rekke fagplaner må endres og/eller etableres på bakgrunn av grundige utredninger og kunnskapsinnhenting. Dette arbeidet skal i hovedsak foregå i linjeorganisasjonen som en kontinuerlig prosess i forhold til de evalueringer og rapporteringer som allerede er innarbeidet i årshjulet. Kommunedelplanen med de nevnte tema- og handlingsplaner vil derfor erstatte Pleie og omsorgsplanen fra 2008.

Nødvendigheten av kontinuitet i utviklingsarbeidet framgår indirekte av planen og drives av endringene i oppgaver og ansvarsfordeling mellom stat og kommune.

Planens handlingsdel vil være retningsgivende for det framtidige arbeidet med budsjett og økonomiplan. Tiltak som blir nødvendige etter økonomiplanperioden må derfor tas inn i det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan i forhold til de rammer som til en hver legges til grunn. Investeringsbehovet etter økonomiplanperioden er relativt ekspansivt, men er en nødvendighet for å kune svare opp på omstillingskrav, nytt ansvar og nye oppgaver og forestående endring i alderssammensetningen i befolkningen. Planen ble omfangsrik, selv om det har vært arbeidet mye med å korte ned på sideantallet. Det er rådmannens vurdering at omfanget på planen er nødvendig fordi den omfatter mange sider ved ulike tjenester. Det skal imidlertid være mulig ved en rullering å komme opp med en langt kortere plan som utgangspunkt for handlingsdelen

Etter rådmannens vurdering angir denne planen en retning som gjør at vi har et godt grunnlag for en tjenesteutvikling som vil være kommunen til nytte både når det gjelder kapasitet, kvalitet og kompetanse.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Orientering i møte:


Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Driftskomiteen tar planen til orientering og legger planen ut til offentlig ettersyn, i henhold til §11.4 i plan- og bygningsloven.

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Driftskomiteen tar planen til orientering og legger planen ut til offentlig ettersyn, i henhold til §11.4 i plan- og bgningsloven.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

I 2012 la rådmannen i Levanger fram en rapport til kommunestyret etter en omfattende OU-prosess i kommunen. (PS 78/12) I denne rapporten ble det synliggjort noen utfordringer og lagt fram noen konkrete endringsforslag for helse og omsorgsfeltet som igjen førte til at kommunestyret fattet et vedtak om at endringsforslagene måtte inn i en kommunedelplan. En slik plan er et strategisk dokument som skal vise retning for utviklingen av de kommunale tjenestene både på kort og lang sikt. Prosjektplanen var oppe til behandling i Driftskomiteen 13.03.2013 (PS 10/13) hvor det i etterkant ble arbeidet fram en Statusrapport og planprogram som ble behandlet sammen med felles planprogram i samkommunen i kommunestyret 26.02.2014 (PS 6/14). 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Planen har vært under arbeid store deler av dette året og det har blitt lagt vekt på involvering av organisasjonen i arbeidet med å utarbeide utfordringer, strategier og handlingsplan. Planen tar opp i seg mange av de statlige føringene som ligger i samhandlingsreformen, i Stortingsmelding 29 – morgendagens omsorg og fagplaner som omsorgsplan 2015 og demensplan 2015. Planen er bygd opp med en innledning med en redegjøring for styringsdokumenter og plansystemet. En del som tar for seg utfordringer og ønsket utvikling mot 2030 og en strategidel med fire hovedstrategier og en handlingsplan. Det er også laget en kortversjon av planen som et vedlegg. Alle fotnoter til teksten er lagt bakerst i dokumentet. 

Kapittel 5 i planen omhandler behovene for rulleringer, temaplaner og utredninger. Institusjonsutviklingen etter økonomiplanperioden vil da komme som egen handlingsplan og målsettingen er at denne handlingsplanen/temaplanen også skal behandles før utgangen av 2014. 

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt, med en prosjektansvarlig, prosjektleder og en styringsgruppe som har vært sammensatt av 4 politikere, 1 tillitsvalgt, 1 repr. fra eldres råd, 1 repr. fra råder for funksjonshemmede og en repr. for de ansatte i felles helse. Det har vært avholdt 6 møter i styringsgruppa. Det har også vært avholdt en rekke informasjonsmøter/temamøte, åpne så vel som orienteringer til råd og utvalg. Prosjektleder har jobbet strukturert og godt i f.h.t. å få ferdig planen, noe som har vært svært krevende de siste tre månedene på grunn av sommerferie-avviklingen og det faktum at et slikt arbeid legger beslag på arbeidstiden.

Vurdering:

Planen er nå utviklet så langt at vi trenger tilbakemeldinger fra den offentlige høringsrunden for å kunne justere mer i forhold til de tilbakespill vi mottar.

Den største utfordringen med denne kommunedelplanen vil være å operasjonalisere retningsendring som planen beskriver. Dette betyr at en rekke fagplaner må endres og/eller etableres på bakgrunn av grundige utredninger og kunnskapsinnhenting. Dette arbeidet skal i hovedsak foregå i linjeorganisasjonen som en kontinuerlig prosess i forhold til de evalueringer og rapporteringer som allerede er innarbeidet i årshjulet. Kommunedelplanen med de nevnte tema- og handlingsplaner vil derfor erstatte Pleie og omsorgsplanen fra 2008.  

Nødvendigheten av kontinuitet i utviklingsarbeidet framgår indirekte av planen og drives av endringene i oppgaver og ansvarsfordeling mellom stat og kommune.

Planens handlingsdel vil være retningsgivende for det framtidige arbeidet med budsjett og økonomiplan. Tiltak som blir nødvendige etter økonomiplanperioden må derfor tas inn i det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan i forhold til de rammer som til en hver legges til grunn. Investeringsbehovet etter økonomiplanperioden er ikke fastsatt da denne i stor grad er avhengig av innholdet i en utvidet institusjonsbruksplan som vil bli behandlet som an fag-/temaplan.

Etter rådmannen sin vurdering angir denne planen en retning som gjør at vi har et godt grunnlag for en tjenesteutvikling som vil være kommunen til nytte både når det gjelder kapasitet og kvalitet og kompetanse.

Til toppen av siden

 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.11.2014 20:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051