Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.11.14

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 19.11.14
Tid: kl. 17:00 - 19:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 52/14 Status - arbeidet med MOT i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 53/14 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 54/14 Kommunedelplan "Mestring for alle" utredning vedtak video
PS 55/14 Detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg utredning vedtak video
PS 56/14 Utbyggingsavtale Gjemble lille - 1719/4/1 utredning vedtak video
FO 18/14 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Biogassproduksjon i Skogn tekst behandl. video
FO 19/14 Spørsmål fra Edvard Øfsti (AP) - skadeomfang på leasingbiler i Levanger og Verdal kommuner - tiltak tekst behandl. video
FO 20/14 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak- Levanger kommune som miljøfyrtårn tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30+5 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud ap medlem x  
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem - forfall
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Ivan Sundal ap vara x Ingvill Berg Fordal
Vegard Austmo  sp  vara  Eva Høyem Anderssen 
Christina Madsen h vara x Vebjørn Haugom
Gunnar Løvås  sv  vara  Jostein Trøite 
Asgeir Persøy frp  vara  Hans Aalberg  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Hartvik Eliasson MOT-koordinator  
Knut Langdal økonomikonsulent ISK  
Randi Venås Eriksen enhetsleder innvandrertjenesten  
Lisa Ekmann prosjektleder kommunedelplan «Mestring for alle»  

 

Orienteringer:


Anne Grete Krogstad (AP) fikk permisjon og forlot møtet, kl. 17.55, før behandling av de ordinære sakene.

Per Anker Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet, kl. 19.20, etter behandling av sak 54/14.
        Til toppen av siden

 

 

PS 52/14 Status - arbeidet med MOT i Levanger kommune.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.11.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Status for arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT (LMM) i Levanger kommune tas til etterretning. 
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 53/14 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.11.2014 - video

Forslag i møte:

Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette 45 kristne flyktninger derav 5 stk enslige mindreårige, og en familiegjenforening, begrenset til ektefelle og barn. Mor, far og søsken av enslige mindreårige. Dette for å ha en viss kontroll av hva vi tar på oss av fremtidige forpliktelser.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 3 stemmer som ble avgitt for Musums forslag til vedtak.

VEDTAK:

Med bakgrunn i gjeldende samarbeidsavtale med IMDI er Levanger kommune positiv til å bosette 45 flyktninger i 2015. Av disse kan 5 være enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg.

Ny sak fremmes i 2015 etter at det er gjort en evaluering av samarbeidsavtalen og evt. ny avtale inngått. Det forutsettes også en frivillig bosettingsmodell og at IMDI kommer med en rammeanmodning. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 54/14 Kommunedelplan "Mestring for alle"

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.11.2014 - video

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Avsnitt 4.3.8. Private  tjenesteleverandører

Kommunen har et ansvar for å yte forsvarlige  tjenester. Tjenestetilbudet  som  kommunen  har  ansvar  for , skal   ivaretas  av  kommunen  og kommunalt  ansatte.

 De siste årene har private leverandører  av helse- og omsorgstjenester  gjort  seg  bemerket i   i Levanger. Dersom innbyggerne på eget initiativ  velger å kjøpe tjenester  utover det kommunen har ansvar for , arbeider  disse  private leverandørene  for brukerens regning , og  dette  vil   ikke medføre  kostnader for kommunen .  

Brukermedvirkning ivaretas gjennom god saksbehandling, utmåling av tjenester og en kompetent tjenesteutøvelse i dialog med  bruker og eventuelt dennes pårørende. Brukermedvirkning betyr ikke å kunne velge tjenesteleverandør.                                             

Finner kommunen behov for bruk av  privat tjenesteleverandør kan dette skje ved utlysing av tjenestekonsesjon i henhold til føringer gitt i lov om offentlige anskaffelser og utlyses  via  DOFFIN. Konsesjonsgrunnlag  som utarbeides  må  være politisk  forankret.

Sentrale momenter er:

  • En generell beskrivelse av tjenestekonsesjonsordningen
  • Regler for gjennomføring av konsesjonstildeling
  • Vilkår for konsesjon og kontraktbetingelser


Det er viktig å mobilisere  alle  omsorgsressurser. Her er  ideelle organisasjoner og frivillige  lag  en  viktig  samarbeidspartner  i kommunens  arbeid. 

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag:

Punkt som skal innarbeides i planen:

1)     Unngå ytterligere privatisering av offentlige tjenester

2)     En tydeligere styrking av helsestasjoners rolle og tjenester

3)     Opprettholde produksjonskjøkken på eksisterende institusjoner.

Tillegg – Lavterskel og forebyggende tiltak:

1)     Etablering av Familiens hus utredes og presenteres for kommunestyret.  

2)     Etablering av familievikar utredes og presenteres for kommunestyret.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Forslag som skal innarbeides i planen:

  1. Levanger kommune ønsker fortsatt å lokalisere legehjemler i Åsen og Skogn.
  2. Et styrket dagtilbud for eldre ved Levanger bo- og aktivitetssenter arbeides inn i planen.


Avstemning:

Johansens endringsforslag ang pkt. 4.3.8 vedtatt med 24 mot 10 stemmer.

Toldnes forslag, pkt. 1 avvist med 32 mot 2 stemmer.

Toldnes forslag, pkt. 2, avvist med 26 mot 8 stemmer.

Toldnes forslag, pkt. 3, avvist med 29 mot 5 stemmer.

Toldnes tilleggsforslag, pkt. 1, vedtatt med 30 mot 4 stemmer.

Toldnes tilleggsforslag, pkt. 2, avvist med 26 mot 8 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag, pkt. 1, vedtatt med 30 mot 4 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag, pkt. 2, avvist med 24 mot 10 stemmer.

Driftskomiteens innstilling, med vedtatte endringer/tillegg, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1)     Kommunedelplan for helse og omsorg «Mestring for alle» vedtas med følgende endring:

Avsnitt 4.3.8. Private  tjenesteleverandører :

Kommunen har et ansvar for å yte forsvarlige  tjenester. Tjenestetilbudet  som  kommunen  har  ansvar  for , skal   ivaretas  av  kommunen  og kommunalt  ansatte.

 De siste årene har private leverandører  av helse- og omsorgstjenester  gjort  seg  bemerket i   i Levanger. Dersom innbyggerne på eget initiativ  velger å kjøpe tjenester  utover det kommunen har ansvar for , arbeider  disse  private leverandørene  for brukerens regning , og  dette  vil   ikke medføre  kostnader for kommunen .  

Brukermedvirkning ivaretas gjennom god saksbehandling, utmåling av tjenester og en kompetent tjenesteutøvelse i dialog med  bruker og eventuelt dennes pårørende. Brukermedvirkning betyr ikke å kunne velge tjenesteleverandør.                                             

Finner kommunen behov for bruk av  privat tjenesteleverandør kan dette skje ved utlysing av tjenestekonsesjon i henhold til føringer gitt i lov om offentlige anskaffelser og utlyses  via  DOFFIN. Konsesjonsgrunnlag  som utarbeides  må  være politisk  forankret.

Sentrale momenter er:

  • En generell beskrivelse av tjenestekonsesjonsordningen
  • Regler for gjennomføring av konsesjonstildeling
  • Vilkår for konsesjon og kontraktbetingelser

Det er viktig å mobilisere  alle  omsorgsressurser. Her er  ideelle organisasjoner og frivillige  lag  en  viktig  samarbeidspartner  i kommunens  arbeid.

2)     Etablering av Familiens hus utredes og presenteres for kommunestyret. 

3)     Levanger kommune ønsker fortsatt å lokalisere legehjemler i Åsen og Skogn.
        Til toppen av siden

 

 

PS 55/14 Detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.11.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Elvebredden, gang- og sykkelveg, dat. 12. og 13.06.14, med revisjoner dat. 23.09.2014, vedtas i hht. plan-og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 56/14 Utbyggingsavtale Gjemble lille - 1719/4/1

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.11.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Gjemble lille» godkjennes, iht. plan- og bygningslovens § 17-4.
        Til toppen av siden

 

 

FO 18/14 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Biogassproduksjon i Skogn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.11.2014 - video

BEHANDLING:

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren

Vil ordføreren ta et initiativ overfor Stortinget for at det ved behandling av statsbudsjettet blir en endring av avgiftspolitikken slik at biogass blir konkurransedyktig med naturgass?

Vil ordføreren be om et møte med finanskomiteen og trøndelagsbenken i Stortinget og gjøre rede for at en biogassproduksjon i Skogn kan være et bidrag i norsk klimapolitikk?

Forslag til vedtak:

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordføreren kontakte Stortinget før behandlinga av statsbudsjettet for å få endra på avgifta på fossil naturgass slik at biogass som er klimanøytral blir konkurransedyktig. 

Avstemning:

Løvås forslag til vedtak vedtatt mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Kommunestyret ber ordføreren kontakte Stortinget før behandlinga av statsbudsjettet for å få endra på avgifta på fossil naturgass slik at biogass som er klimanøytral blir konkurransedyktig.
        Til toppen av siden

 

 

FO 19/14 Spørsmål fra Edvard Øfsti (AP) - skadeomfang på leasingbiler i Levanger og Verdal kommuner - tiltak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.11.2014 - video

BEHANDLING:

Edvard Øfsti (AP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvilke tiltak settes inn for å få ned skadeomfanget på leasingbilene til Levanger og Verdal kommuner?

Rådmannen besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

 

 

FO 20/14 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak- Levanger kommune som miljøfyrtårn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.11.2014 - video

BEHANDLING:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Når kommer oversendelsesforslaget om miljøfyrtårnsertifisering av kommunale enheter opp til behandling?

Rådmannen besvarte spørsmålet. 

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051