Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.03.14

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 19.03.14
Tid: kl. 17:00 - 20:25

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 10/14 Institusjonsbruksplan - anmodning om lovlighetskontroll utredning vedtak video
PS 11/14 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - ny behandling utredning vedtak video
PS 12/14 Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Levanger kommune - 2. gangs behandling utredning vedtak video
PS 13/14 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10 - Levangernesset utredning vedtak video
etter pause
PS 14/14 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utredning vedtak video
PS 15/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS utredning vedtak video
PS 16/14 Årsrapport 2013 Levanger kommune utredning vedtak video
FO 4/14 Spørsmål fra Vegard Austmo (SP) - Rapport om kommunestyre og demokrati tekst behandl. video
FO 5/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - vedrørende de private barnehagene i kommunen tekst behandl. video
FO 6/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Skoletomta på Røstad tekst behandl. video

       
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30+5 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører - forfall
Anne Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem - forfall
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem - forfall
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken dna varamedlem x Torbjørn Andre Moe
Nina Elisabeth Berget dna varamedlem x Ingvill Berg Fordal
Vegard Austmo  sp varamedlem  Hans Heieraas 
Atle Sjaastad  krf  varamedlem  Jann Karlsen  
Kim Heggelund varamedlem  Ketil Hveding 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  

   

Kulturelt innslag (før møtet ble satt):

 • Emilie Nessø som Miss Sherman og May-Britt Norum Vesterelv som Miss Bell
  Kulturskolen – innslag fra «Fame».


Settevaraordfører:

Anne Grethe Hojem (AP) ble enstemmig valgt som settevaraordfører. 

Permisjoner:

Per Anker Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.20, etter behandling av sak 13/14.

Fanny Gausen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.40, etter behandling av sak 15/14.

Hans Aalberg (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.50, etter behandling av sak 16/14.

Orienteringer:

Endringer Åsen helsetun

Notat vedr. tilleggsforslag vedtatt i kommunestyresak 4/14 Institusjonsbruksplan PDF - Ola Stene, rådmann - video
Til toppen av siden

 


 

 

PS 10/14 Institusjonsbruksplan - anmodning om lovlighetskontroll

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av SV og V følgende forslag:

Kommunestyrets vedtak i sak 4/14 oppheves.

Nytt vedtak:

 1. Dagsverket videreføres som i dag med satser for godtgjøring som i 2013. Eventuell ny driftsform og samarbeid med NAV, legges fram til politisk behandling. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.
 2. Eventuell nedlegging/ombygging av Åsen helsetun utsettes til behandling av kommunedelplan helse- og omsorg. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.
 3. Redusert dagtilbud med 5.3 årsverk utsettes til behandling av kommunedelplan helse- og omsorg. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.
 4. Redusert drift Kontakten utsettes til behandling av kommunedelplan helse- og omsorg. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.
 5. Nedlegging av kjøkkenet på Åsen helsetun tas ut av planen. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.


Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 27 mot 8 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til vedtak. 

VEDTAK:

 1. Vedtak i sak 4/14 stadfestes.
 2. Saken går til fylkesmannen for lovlighetskontroll.
  Til toppen av siden

 

 

PS 11/14 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - ny behandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Vegen som går fra jernbaneovergangen i Skogn til grustaket ved Hynne benevnes Gruslina, mens resten av vegen til Markabygda benevnes Markabygdvegen.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vegen som går fra jernbaneovergangen i Skogn til grustaket ved Hynne benevnes Gruslina, mens resten av vegen til Markabygda benevnes Markabygdvegen.
Til toppen av siden

 

 

PS 12/14 Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Levanger kommune - 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Lokal forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett i Levanger kommune vedtas.
Til toppen av siden

 

 

PS 13/14 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10 - Levangernesset

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - vido - etter pause

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Begge alternative forslag fra PUK avvises.
 2. Saken sendes tilbake til PUK.
 3. Saltaket beholdes og bygget tilpasset dette alternativet. Det bygges 2 enheter.
 4. Maks gesimshøyde 14,5 m.


Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Alternativ 1 vedtas. 

Svein Erik Veie (AP) fremmet følgende på vegne av Veie (AP) og Reberg (SP) forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar:
Alternativ 2 (forrige planforslag – oppdelt bygg med flatt tak). Plankartet suppleres med tegnforklaring for bebyggelse som forutsettes fjernet. I bestemmelsen § 3.4 endres gesimshøyden til maks. kote + 15,8. Forslag til detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 05.01.13, rev. 26.04.13, og med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Begrunnelse
Bygget fremstår som mindre dominerende enn alternativ 1, og ivaretar i stor grad utsikten til naboer bak, dette gjennom byggets høyde, samt at det er oppdelt i to adskilte deler. Kotehøyden er også betydelig redusert i forhold til opprinnelig forslag, og med en kotehøye 15.8 er det en reduksjon på 2,65 meter, sett i forhold til dagens hus.

Kommunestyret viser også til at parkering er godt ivaretatt, og har flere parkeringsplasser pr boenhet enn eksempelvis reguleringsplanen på Havna. Kommunestyret viser videre til at tiltaket har en fortetting i dette sentrumsnære området som er i tråd med føringene fra regional plan for arealbruk, gjeldene praksis i kommunen, samt retningslinjer gitt i forbindelse med Kommunestyrets fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for Levanger Sentrum (Sak 7/14)

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak fikk 15 stemmer.

Persøys forslag til vedtak fikk 1 stemme.

Veies forslag til vedtak fikk 19 stemmer.

Veies forslag er dermed vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar:
Alternativ 2 (forrige planforslag – oppdelt bygg med flatt tak). Plankartet suppleres med tegnforklaring for bebyggelse som forutsettes fjernet. I bestemmelsen § 3.4 endres gesimshøyden til maks. kote + 15,8. Forslag til detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 05.01.13, rev. 26.04.13, og med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Begrunnelse
Bygget fremstår som mindre dominerende enn alternativ 1, og ivaretar i stor grad utsikten til naboer bak, dette gjennom byggets høyde, samt at det er oppdelt i to adskilte deler. Kotehøyden er også betydelig redusert i forhold til opprinnelig forslag, og med en kotehøye 15.8 er det en reduksjon på 2,65 meter, sett i forhold til dagens hus.

Kommunestyret viser også til at parkering er godt ivaretatt, og har flere parkeringsplasser pr boenhet enn eksempelvis reguleringsplanen på Havna. Kommunestyret viser videre til at tiltaket har en fortetting i dette sentrumsnære området som er i tråd med føringene fra regional plan for arealbruk, gjeldene praksis i kommunen, samt retningslinjer gitt i forbindelse med Kommunestyrets fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for Levanger Sentrum (Sak 7/14).
Til toppen av siden

 

 

PS 14/14 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i kommunedelplan oppvekst; 1 stilling saksbehandler ved barneverntjenesten og 1 stilling som hjemmekonsulent/miljøterapeut.

Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden:

 1. Stilling som saksbehandler, 100 %.  
 2. Stilling som hjemmekonsulent/miljøterapeut 100 % stilling.
  Til toppen av siden

 

 

PS 15/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune er villig til å overdra sine aksjer i Innherred Produkter til Fides as til pålydende verdi.

Eventuell salgsinntekt avsettes til ubundet investeringsfond.
Til toppen av siden

 

 

PS 16/14 Årsrapport 2013 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Kommunestyret beklager at tiltak i klima- og energiplanen som skulle vært utført i 2010, 2011, 2012 og 2013 i stor grad ikke er utført.
 2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som plasserer det politiske og administrative ansvaret for klima- og energispørsmål. Saken legges fram før sommeren 2014.
 3. Kommunestyret ber rådmannen i arbeidet med økonomiplan 2015-2018, og i årsbudsjett 2015 prioritere en stilling som miljøvernsjef i Levanger kommune eller i Innherred samkommune.


Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber om at det innen 1. juli 2014 legges fram for kommunestyret et tillegg til årsrapporten som ivaretar vedtatt klima-energiplan pkt. 8.8:

«innen 2011 skal kommunens energi prestasjoner presenteres i kommunens årsrapport».

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Klima- og energieffektivisering defineres som et satsingsområde, tilsvarende andre satsingsområder for samfunn og tjenester i kommuneplanens samfunnsdel (side 7 i Årsrapport 2013).

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

I løpet av 2014 skal videre strategi for bruk av bygningen/eventuell utbygging av næringsbygget på Røstad utarbeides.  Arbeidet gjøres i samarbeid med eksisterende virksomheter i filmklyngen og andre aktører i bygget.

Avstemning:

Trøites forslag, pkt. 1, vedtatt med 29 mot 4 stemmer

Trøites forslag, pkt. 2, vedtatt med 27 mot 6 stemmer

Trøites forslag, pkt. 3, avvist med 31 mot 2 stemmer.

Trøites tilleggsforslag avvist med 20 mot 13 stemmer.

Toldnes tilleggsforslag avvist med 22 mot 11 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag vedtatt med 25 mot 8 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Årsrapport 2013 for Levanger kommune tas til orientering.
 2. Kommunestyret beklager at tiltak i klima- og energiplanen som skulle vært utført i 2010, 2011, 2012 og 2013 i stor grad ikke er utført.
 3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som plasserer det politiske og administrative ansvaret for klima- og energispørsmål. Saken legges fram før sommeren 2014.
 4. I løpet av 2014 skal videre strategi for bruk av bygningen/eventuell utbygging av næringsbygget på Røstad utarbeides.  Arbeidet gjøres i samarbeid med eksisterende virksomheter i filmklyngen og andre aktører i bygget.
  Til toppen av siden

 

 

FO 4/14 Spørsmål fra Vegard Austmo (SP) - Rapport om kommunestyre og demokrati

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - video

Behandling:

Vegard Austmo (SP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvordan vil ordføreren bidra til å snu denne rapporten til noe positivt, og hvilke tiltak ser ordføreren for seg at vi kan gjøre lokalt for at Levanger skal bli en kommune der vi politikere faktisk mener at det er vi som bestemmer? 

Ordføreren besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden

 

 

 

FO 5/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - vedrørende de private barnehagene i kommunen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - video

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. 1.      På hvilket tidspunkt fikk kommunen ved politisk og administrativ ledelse for første gang beskjed om at de private barnehagene stilte spørsmål vedrørende kommunens utregningsmåte og regnskapspraksis?
 2. 2.      Hvordan ble det håndtert?
 3. 3.      Hvilke konsekvenser, ut over det økonomiske, får denne "avsløringen"?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden

 

 

FO 6/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Skoletomta på Røstad

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.03.2014 - video

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Hvor mye vil skoletomta på Røstad koste for Levanger kommune?
  Råtomt + ferdigstilling m/ påling. (+ evt andre forespeilte kostnader)
 2. Hvor stort areal skal kommunen kjøpe av Statsbygg?


Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051