Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.06.14 - sak 34/14 - Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2014/4282
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.06.14 52/14
Kommunestyret 18.06.14 34/14

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.06.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg, pkt. 5 fra rådmannen:

5. Betalingssatser og egenbetalinger endres slik:

 • Nye satser for foreldrebetaling SFO gjeldende fra 01.08.14:
  Helplass kr. 2.300,-
  Redusert plass kr. 1.600,-
 • Vedtak i Kommunestyresak 13/07 oppheves med virkning fra 01.08.14. Det gjeninnføres egenbetaling for elever med særskilt behov for opphold i skolefritidsordningen fra og med 5. – 7. klasse.
 • Nye egenandeler for hjemmetjenester gjeldende fra 01.07.14, husstandens nettoinntekt:
  2-3 G              kr. 1.385,-
  3-4 G             kr. 1.960,-
  4-5 G             kr. 2.530,-
  Over 5G        kr. 3.345,-
 • Egenandeler for transport av brukere som ikke ligger innenfor kommunalt ansvarsområde innføres fra 01.07.14. Andelen fastsettes ut fra transportens kostnad.


Forslag endring, tidspresisering, fra Robert Svarva, AP:

Pkt. 12 - Svømmehallen på Skogn stenges i perioden 15. april til 1. oktober.

Forslag til tillegg fra Karl Meinert Buchholdt, V:

 1. Oppmuntringspenger gjeninnføres fra 1. juli 2014 – kroner 80 000,-.
  Inndekning: Sektor politiske organer, med unntak av kutt i formannskapets disposisjonskonto, eldreråd, ungdomsråd, funksjonshemmedes råd og kontrollutvalg
 2. Økt vedlikehold av kommuneveier: 200 000,- kroner
  Inndekning: Økning i begrenset innkjøpsstopp, internt arbeidsmarked og redusert overtid.


Forslag til tillegg fra Robert Svarva, på vegne av AP, KRF og SP:
For å oppmuntre frivillige lag og foreninger til å bidra med aktivisering av funksjonshemmede i kommunen øremerkes kr 75 000 av formannskapets konto for resten av 2014 til dette formålet.

For budsjett 2015 øremerkes kr 150 000 av formannskapets konto til dette formålet. 

Avstemning:

Endringsforslag Skogn svømmehall fra Svarva enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

Tilleggsforslag fra Svarva vedrørende oppmuntring tiltrådt med 8 mot 1 stemme

Bucholdts pkt. 1 avvist med 8 mot 1 stemme

Bucholdts pkt. 2 avvist med 6 mot 3 stemmer

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr. 30.04.14 til etterretning.
 2. Vann- og avløpsgebyr for 2014 reduseres til hhv. kr. 6,93 pr. m3 og kr. 15,75 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond.
 3. Budsjettet for 2014 justeres slik:
  a.      Skatteanslaget justeres ned 4,0 millioner kroner. Dekkes inn gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond.
  b.      Avsetning til kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager økes med 10,0 millioner kroner. Dekkes i henhold til tiltaksliste under punkt 2.1 i vedlagte rapport.
 4. Reviderte tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2014 fastsettes slik:
  a.      Driftstilskudd pr. småbarn kr. 166.100,- pr. år
  b.      Driftstilskudd pr. stort barn kr. 82.200,- pr. år
  c.      Kapitaltilskudd pr. barn kr. 9.100,- pr. år.

5.      Betalingssatser og egenbetalinger endres slik:

 • Nye satser for foreldrebetaling SFO gjeldende fra 01.08.14:
  Helplass kr. 2.300,-
  Redusert plass kr. 1.600,-
 • Vedtak i Kommunestyresak 13/07 oppheves med virkning fra 01.08.14. Det gjeninnføres egenbetaling for elever med særskilt behov for opphold i skolefritidsordningen fra og med 5. – 7. klasse.
 • Nye egenandeler for hjemmetjenester gjeldende fra 01.07.14, husstandens nettoinntekt:
  2-3 G             kr. 1.385,-
  3-4 G             kr. 1.960,-
  4-5 G             kr. 2.530,-
  Over 5G        kr. 3.345,-
 • Egenandeler for transport av brukere som ikke ligger innenfor kommunalt ansvarsområde innføres fra 01.07.14. Andelen fastsettes ut fra transportens kostnad.


Pkt. 12 - Svømmehallen på Skogn stenges i perioden 15. april til 1. oktober. 

For å oppmuntre frivillige lag og foreninger til å bidra med aktivisering av funksjonshemmede i kommunen øremerkes kr 75 000 av formannskapets konto for resten av 2014 til dette formålet.

For budsjett 2015 øremerkes kr 150 000 av formannskapets konto til dette formålet. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr. 30.04.14 til etterretning.
 2. Vann- og avløpsgebyr for 2014 reduseres til hhv. kr. 6,93 pr. m3 og kr. 15,75 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond.
 3. Budsjettet for 2014 justeres slik:
  a.      Skatteanslaget justeres ned 4,0 millioner kroner. Dekkes inn gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond.
  b.      Avsetning til kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager økes med 10,0 millioner kroner. Dekkes i henhold til tiltaksliste under punkt 2.1 i vedlagte rapport.
 4. Reviderte tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2014 fastsettes slik:
  a.      Driftstilskudd pr. småbarn kr. 166.100,- pr. år
  b.      Driftstilskudd pr. stort barn kr. 82.200,- pr. år
  c.      Kapitaltilskudd pr. barn kr. 9.100,- pr. år.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Regnskapet pr utgangen av 1. tertial viser at den kommunale drifta i det alt vesentlige holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer. Budsjettet for 2014 medfører at det gjennomføres store omstillinger som medfører endringer for både ansatte og brukere og det er all grunn til å berømme enhetene og ansatte som makter å levere gode tjenester til våre brukere midt oppe i dette. På grunn av lavere skatteinntekter og behov for betydelig økning i tilskuddet til barnehagene, må det likevel gjennomføres en omfattende budsjettrevisjon som medfører ytterligere omstillinger og effektiviseringstiltak. 

I henhold til økonomireglementet skal det foretas nødvendige budsjettrevisjon i forbindelse med behandlingen av tertialregnskapet. Rådmannen foreslår følgende budsjettjustering for 2014:

På grunn av lavere inngang av skatt og rammetilskudd enn budsjettert foreslås det at anslaget for skatteinngang for 2014 nedjusteres med 4 millioner kroner. Dette foreslås inndekt gjennom lavere avsetning til disposisjonsfond. 

Rammen til Oppvekst felles foreslås økt med 10,0 millioner kroner. Beløpet avsettes til økte tilskuddssatser til kommunale og ikke-kommunale barnehager. Inndekking foreslås med både reduksjon med generelle reduksjoner i kjøp og bemanning samt spesielle kutt/reduksjoner som ikke er lovpålagte. Det foreslås også økte inntekter gjennom økte gebyrer.

«Gladnyheten» for innbyggere og næringsliv er at de kommunale vann og avløpsgebyrene foreslås redusert med henholdsvis 33,33 og 16,67%.

Levanger kommune har hatt en fin utvikling i sykefravær de siste årene. Selv om fraværet for 1. tertial 2014 ikke ligger over 1. tertial 2013, ligger det vesentlig over 3. tertial 2013 slik at det er grunn til å følge nøye med og bidra med tiltak for å sikre fortsatt høyt nærvær i resten av 2014.

Vurdering:

Rådmannen vurderinger fremkommer av vedlagt rapport.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 18.06.2014 21:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051