Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.06.14 - sak 29/14 - Årsrapport for barnehage 2013 - Levanger kommune

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2014/4236
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.06.14 22/14
Kommunestyret 18.06.14 29/14

 

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Statusrapport/årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Statusrapport/årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Driftskomiteen ønsker at det legges fram en årsrapport.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Rådmannen legger fram en statusrapport/årsrapport for barnehagefeltet 2013. 

Statistikk

Tidspunkt

15.12.2012

15.12.2013

Totalt antall barnehager

38

35

Kommunale barnehager

9

8

Private barnehager

29

27

Antall barn i barnehage

1182

1196

Dekningsgrad 1-5 år

100

100

Dekningsgrad 0-5 år

84,5

85,5

*Dekningsgrad 0 år.

15,5

14,5

*Disse har ikke rett lovmessig rett til plass

Barnehagedekning/barnehagetilbud
Levanger kommunen hadde full barnehagedekning i samsvar med sentral fastsatt definisjon. Alle med rettighet fikk plass, men det er, og vil fortsatt være, en utfordring å tilby plasser til alle i det som oppfattes som brukernes nærmiljø.

Kommunen har også i all hovedsak tilbudt brukere som har registrert søknad etter søknadsfristen plass. Flere barn under ett år har også fått plass da barnehager har hatt ledig kapasitet. I den grad det er ledig kapasitet i barnehagene, tilbys plass hele året utenom hovedopptaket.

Dekningen varierer i kommunen. I Skogn har det vært mangel på plasser, og K-styret vedtok i sak 46/13 utbygging av kommunal barnehage 3-avdelings barnehage fra høsten 2017 dersom det fortsatt er grunnlag i barnetall. Høsten 2013 søkte flere barnehager i Skogn området om dispensasjon, og fikk innvilget denne for å øke kapasiteten. Dette gjorde det mulig å tilby plass til alle som ønsket det i Skogn området barnehageåret 2013/2014. I kommunen for øvrig var det noe overkapasitet.

For barnehagene med ledige plasser er det uheldig, men for kommunen som helhet er det en fordel at familier med behov for barnehageplass til enhver tid kan tilbys ledige plasser. Så lenge den enkelte barnehage kan dimensjonere bemanning i forhold til tomme plasser så går dette greit. Dersom en mangler et par barn, vil reduksjon i kommunalt tilskudd utgjøre mye for totaløkonomien, særlig på minste barnehagene. En vil da få økonomiske utfordringer på relativt kort sikt da en må opprettholde samme personalressurs.

Barn fra andre kommuner

Vi gir også barnehagetilbud til barn bosatt i andre kommuner. I 2013 var det totalt 17 barn fra andre kommuner som fikk tilbud i Levanger. Disse kom alle fra Verdal. Her søker en bostedskommunen om refusjon etter nasjonal sats. Dette gjelder imidlertid kun dersom de har opphold i en privat barnehage.

Viser for øvrig til forslag til Barnehagebruksplan 2012-2015 for vurdering av framtidig dimensjonering av kommunale barnehager.

Nye tilbud
Ekne barnehage åpnet småbarnsavdeling for å erstatte nedlagte plasser ved Klokkerbakken familiebarnehage.

Nedleggelser:

Klokkerbakken familiebarnehage ble nedlagt fra august 2013. Det ble derfor bygd en ny småbarnsavdeling ved Ekne barnehage for å erstatte kapasitet etter at Klokkerbakken ble lagt ned..

Skogtrollet barnehage ble nedlagt med virkning fra august 2013. Her overførte eier kapasiteten Mariskostiftelsen til Nesset menighetsbarnehage En fikk her godkjent en midlertidig utvidet kapasitet i påvente av at nye ”Farmen ” barnehage er ferdig august 2014. 2014. Denne virksomheten omfatter i tillegg Bamberg menighetsbarnehage.

Mule barnehage ble nedlagt fra august 2013. Kapasitet ble her overført til Momarka barnehage.

Pedagogisk personell
Flere barnehager har ikke innfridd kravet til pedagogisk bemanning i barnehagene.pr. 15.12.13. Her har Fylkesmannen gitt tydelig beskjed til kommunen om at dette må være i orden så snart som mulig.

Kommunen har gitt dispensasjon til 8 ikke kommunale og to kommunale barnehager fram til høsten 2014.

Det er fortsatt en økonomisk utfordring for mindre barnehager som har godkjenning for å ta inn over 18 plasser, som må ha tilsatt en ekstra pedagog i 100 % stilling om en skal ta inn flere barn utover 18. Disse må ofte si nei til søkere da de ikke har nok søkere/plasser til å forsvare økonomisk. For barnehager som har tilbudt deltidsplasser, har det vært ekstra utfordrende da alle barn regnes som en full plass når en skal beregne pedagogtettheten. Dette har medført at flere barnehager har vurdert å slutte å gi deltidstilbud.

Kompetanse:

Kunnskapsdepartementets” Kompetanse for framtida” publisert august 2013, er en strategi som omhandler kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra 2014- 2020. Denne strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud.

Vi har i vår planlegging fra høsten 2013 startet med å se hvordan vi best mulig kan tilpasse denne strategien lokalt her i Levanger.

Pedagoger:

Levanger har hatt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, ikke minst takket være at vi har høgskole. Ingen barnehager har søkt dispensasjon fra utdanningskravet. I forhold til krav om pedagogisk bemanning vil vi imidlertid ha behov for flere pedagoger framover så det er viktig med rekruttering til barnehagelærerutdanningen.

Andre ansatte:
Fortsatt er de fleste som arbeider i barnehagene ufaglærte. Nord-Trøndelag fylkeskommune har imidlertid startet en kursrekke for ufaglærte med sikte på at de skal skaffe seg fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidere (BUA). Dette har resultert i at kommunale og private barnehager har lagt til rette for at flere har kunne tatt fagbrev.

 I tillegg er det ansatte med annen bakgrunn/erfaring som bidrar til et spennende mangfold i barnehagene.

Kurs/ kompetanseutvikling:
En kompetansegruppe valgt av barnehagene utarbeider forslag til tiltak i tråd med lokale og sentrale satsninger for barnehagesektoren. Gruppa består av kommunale og private barnehager samt representanter fra barnehageadministrasjon og Barne- og familieenheten.

Barnehagene deltar på skolering/kursing i tråd med lokale føringer og sentrale føringer. I tillegg har tema på styrermøter eksempelvis vært sammenhengen mellom skole og barnehage og fokus tidlig innsats.

I 2013 har vi gitt tilbud til alle grupper: Styrere, pedagogiske ledere, førskolelærere, Barne- og ungdomsarbeidere (BUA), assistenter o.a. Av økonomiske grunner kan en ikke gjøre ekstern veiledning/kompetansetiltak for omfattende, da dette medfører vikarutgifter. For å bøte på dette, har barnehagene forsøkt å avsette tid internt slik at blant annet assistentene/BUA kunne få veiledning og formidling av kunnskap fra pedagogiske ledere.

Barnehager som har deltatt i utviklingsarbeid for øvrig:

Staup Natur og aktivitetsbarnehage får støtte fra Fylkesmannen til et lekeressursprosjekt, hvor ungdomsskolegutter har fått "jobbe" i barnehagen.

Abra Cadabra, Ruffen Saltkjelen og Studentsamskipnadens barnehager deltar i et nettverk «Morgendagens barnehage» initiert av Fylkesmannen hvor barnehager fra de fleste kommuner i Nord-Trøndelag er representert. Her har de blant annet med utgangspunkt i barnehages formålsparagraf satt fokus på danning og demokrati. De har blant annet arrangert konferanse med dette som tema for pedagoger, administrasjon og politikere.

Momarka barnehage har fått midler av Fylkesmannen til å arbeide med trafikk som tema. Prosjektet het: ”På vei mot bedre trafikkoppdragelse i barnehagen. Her har en også samarbeidet nært med skolen.

Kompetansetiltak i 2013:

Kompetansetiltak

Antall deltakere

Målgrupper

WS (”De utrolige årene)
Interne utdannede veiledere

100

Alle ansatte grupper representert fra kommunale og de fleste private barnehager

Samling ped.ledere - tema tidlig innsats. Pedagogens rolle i morgendagens barnehage.
Lederrollen og hva har vi med oss i ryggsekken.
 Lederrollen - hvordan ped.leder rollen utøves. Fra styrers synsvinkel: «Hvordan forholde seg til utsatte barn og deres foreldre og våre samarbeidspartnere opp mot hva man kan forvente av pedagogen».

73 ped. ledere

Kommunale og private barnehager var representert

Fagdag – «Hvordan kan hjernen bli påvirket av dårlig omsorg. Hjernens utvikling. Manglende omsorg / dårlig omsorg. Hvordan kan vi se det?»

110 assistenter/BUA og førskolelærer

De fleste barnehagene var representert

Forelesning - antall rom og form for foreldre 

50 ansatte representert+foreldre

De fleste private barnehagene var representert

Antall rom form, musikk, DMMH (Dronning Maud minnes Høgskole)

50

Ped.ledere og BUA/assistenter

Tilsyn av barnehager
I 2013 ble det gjennomført tilsynsbesøk i følgende private barnehager: Dagali, Gjemble, Mossingan, Mølnå og Røstad. Med utgangspunkt i lov om barnehager med forskrifter var det fokus på blant annet: Utgangspunktet for tilsynet var kommunaldel plan oppvekst og satsningsområder i planen. I tillegg måtte barnehagene fylle ut et skjema hvor det var spørsmål knyttet til godkjenning/vedtekter, personalet, foreldresamarbeid, årsplan, vurderingsarbeid, økonomi m.m.

Konklusjon: Vi fant ingen alvorlige avvik under tilsynet, men under besøkene forsøkte vi å gi konstruktive tilbakemeldinger på framlagt dokumentasjon etc.

I tillegg til stedlig tilsyn har tilsyn fungert ved at barnehagene sender inn info som årsmelding, ulike skjema knyttet til tilskudd barnehagene (for eksempel søskenmoderasjon, barnetallrapportering kvartalsrapporter, minoritetsspråklige etc.)

Tilsyn – Fylkesmannen:

Fylkesmannen hadde tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 04.04. 2013.

Tema for tilsynet var kommunens håndtering av regelverket om kommunen som lokal myndighet § 8, tilsynsmyndighet § 16, opplysningsplikt til barneverntjenesten § 22 og barnehagens innhold § 2, 7.-9. ledd.

Kommunen fikk ett avvik, her var konklusjonen:

«Levanger kommune har ikke tilsynsrutiner som kan avdekke om alle barnehagene har årsplaner i tråd med rammeplanens bestemmelser, og om årsplanen er fastsatt av samarbeidsutvalget.»

Kommentar:

Kommunen har tolket lovens intensjon om årsplan feil. Vi har ikke bedt alle barnehager om å sende inn årsplan og sjekket om denne er godkjent av samarbeidsutvalget. Denne praksis har vært fulgt kun i forhold til de barnehager vi har gjennomført tilsyn i.

Fylkesmannen viser til brev av 31.07.13 hvor kommunen redegjør for tiltakene for å rette opp avvik avdekket i tilsyn 03.04.13. Fylkesmannen tar meldingen til etterretning og anser avviket som lukket.

Tverretatlig samarbeid:

Barne- og familieenheten
I arbeidet knyttet til "Tidlig innsats" har barnehagene i nært samarbeid med ansatte ved enheten mottatt veiledning og opplæring på flere områder.

Innvandrertjenesten
Barnehageadministrasjonen og barnehager med foreldre/barn fra målgruppen har hatt møter vedrørende opptak av barn, samt tilskudd til språkopplæring til minoritetsspråklige barn og samarbeidsavtaler med Staup natur og Aktivitetsbarnehage og Dagali barnehage.

ISK - økonomienheten
Utviklet og bistått med regnemodeller som et godt verktøy for alle barnehager i budsjett og regnskapsarbeid. Dette har gitt en forutsigbarhet for barnehagene. Bistår ellers i klagesaker.

Samarbeid vedrørende fakturering av barnehager.

Dokumentsenter

Kontantstøtterapportering

Samarbeid med høgskoler, fylkesmannen

Samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag(HINT) da det i Levanger er mange øvingslærere/barnehager som tar imot studenter.

Vi har videre samarbeidsavtale avtale med Dronning Maud Minnes Høgskole(DMMH) om kompetanseutvikling knyttet til fagområdet antall, rom og form. I tillegg deltar styrere og barnehageadministrasjon på samlinger/dialogseminar etc. i regi av Fylkesmannen. Tema har blant annet vært økonomisk likeverdig behandling samt fokus på ulike pedagogiske utviklingsarbeid.

Kartlegging/spørreskjema til kommunene som barnehagemyndighet 2013

Kommunene i Nord-Trøndelag får årlig spørsmål med utgangspunkt i kommunens rolle som barnehagemyndighet.

I 2013 fikk vi spørsmål om blant annet følgende hovedtemaer: Utfordringer knyttet til tilsyn, minoritetsspråklige og flerkulturell pedagogikk, likestillingsarbeidet i barnehagene, likeverdig behandling kommunale og private barnehage og barnehagedekningen i kommunen.

Økonomi/likeverdig behandling

Levanger kommune gjennomfører fullt ut likeverdig behandling fra 1.1.11.

Med utgangspunkt i sentrale føringer og lovverk vedtok F- skapet 6.2.13 Lokal forskrift likeverdig behandling som fungerer som en avtale mellom kommunen og de private barnehagene.

Private barnehager har et arbeidsutvalg (AU) som består av representanter for 4 eiere. Vi forsøker å møtes jevnlig for å drøfte blant annet lokal forskrift inklusive satser og aktuelle saker for øvrig.

Levanger kommune har i 2013 fått klage fra PBL (Private barnehagers landsforbund) i forhold til blant annet beregning av utgifter blant annet knyttet til beregning av internleie.

Videre har vi fått klage fra Espira Gjemble. Her er klages det blant annet på for lavt antall pedagoger i forhold til barnehageloven med, godkjent areal i forhold til antall barn i kommunale barnehager, forhold knyttet til pensjon med mer.

Kommunens svar på klagene ble kun delvis behandlet i 2013 og vil besvares fyllestgjørende i 2014.

Vurdering:

Årsberetningen viser at det er stor aktivitet på barnehagefeltet. Samarbeid mellom kommunale og private barnehager styrkes gjennom felles kompetansesatsning samt felles styrermøter. Ulike barnehager både med hensyn til ulik organisering og innhold gir et mangfold som gir mange valgmuligheter for foreldre.

Det er en utfordring å dimensjonere barnehagetilbudet riktig etter etterspørsel og bosettingsmønster. Videre er det krevende å drifte barnehagesektoren innenfor vedtatte rammer med dagens kommunale struktur.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 18.06.2014 20:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051