Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.06.14

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 18.06.14
Tid: kl. 17:00 - 19:55

Sakliste som PDF  - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 28/14 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2013 utredning vedtak video
PS 29/14 Årsrapport for barnehage 2013 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 30/14 Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum utredning vedtak video
PS 31/14 Detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2 utredning vedtak video
PS 32/14 Detaljregulering for Brubakken utredning vedtak video
PS 33/14 1719/4/1 - Detaljregulering Gjemble lille utredning vedtak video
PS 34/14 Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Levanger kommune utredning vedtak video
etter
pause


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28+7 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem - forfall
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem - forfall
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem - forfall
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem - forfall
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap vara x Edvard Øfsti
Nina Elisabeth Berget ap vara x Svein Erik Veie
Vegard Austmo  sp  vara  x Asbjørn Brustad 
Kim Heggelund  vara  x Einar Theodor Bangstad 
Per Olav Gilstad h vara x Ketil Hveding 
Kjellrun Støp  vara  x Annikken Kjær Haraldsen
Asgeir Persøy frp  vara  x Hans Aalberg 

 

Kulturelt innslag (før møtet ble satt):


Orienteringer:

 

Forespørsler (jfr. k-styrets reglement pkt. 9 og pkt. 19): - video

Jostein Trøite (SV) fremmet forespørsel i møtet angående kommunens samarbeid med Riksantikvaren angående trehusbebyggelse i Levanger sentrum.

Trøite fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ser positivt på samarbeidet med Riksantikvaren om fredning av trehusbebyggelsa i Levanger sentrum.

Ordføreren besvarte forespørselen og avviste forslag til vedtak.
        Til toppen av siden

 

 

PS 28/14 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2013

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.06.2014 - video

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

SFO – skolefritidsordningen blir inkludert i tilstandsrapporten for 2014.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Toldnes sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler i Levanger 2013 tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid med reidering av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for barnehage og skole.

SFO – skolefritidsordningen blir inkludert i tilstandsrapporten for 2014.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/14 Årsrapport for barnehage 2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.06.2014 - video

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kravet til pedagogisk bemanning i barnehager må prioriteres.

Avstemning:

Toldnes sitt tilleggsforslag vedtatt med 22 mot 13 stemmer.

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Statusrapport/årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering.

Kravet til pedagogisk bemanning i barnehager må prioriteres.
        Til toppen av siden

 

 

PS 30/14 Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.06.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum, vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12
        Til toppen av siden

 

 

PS 31/14 Detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.06.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Fåraaunet Åsenfjord, sist revidert 14.05.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 32/14 Detaljregulering for Brubakken

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.06.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Brubakken vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12
        Til toppen av siden

 

 

PS 33/14 1719/4/1 - Detaljregulering Gjemble lille

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.06.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Gjemble lille, siste rev. 29.05.2014, med bestemmelser sist rev. 30.05.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

        Til toppen av siden

 

 

PS 34/14 Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.06.2014 - video - etter pause

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud (AP) fremmet følgende endringsforslag – innstillingens pkt. 5 kulepunkt 2:

Vedtak i Kommunestyresak 13/07 oppheves med virkning fra 01.01.15 etter en helhetlig vurdering. Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, vurderes redusert eller behovsprøvd.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av V, FRP og SV:

Oppmuntringspenger gjeninnføres fra 1. juli 2014 – kroner 80 000,-.
Inndekning: Sektor politiske organer, med unntak av kutt i formannskapets disposisjonskonto.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Økt vedlikehold av kommuneveier: 200 000,- kroner
Inndekning: Økning i begrenset innkjøpsstopp, internt arbeidsmarked og redusert overtid.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 14:

Ordningen med oppmøtepenger på Dagsverket gjeninnføres fra 1.juli 2014

Vegard Austmo  (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Stryk siste avsnitt i innstillingen: «For å oppmuntre frivillig lag osv….»

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 5 – kulepunkt 2 går ut.

Avstemning:

Kolleruds endringsforslag vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag (fellesforslag) avvist med 22 mot 13 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag (ang veier) avvist med 24 mot 11 stemmer.

Trøites tilleggsforslag avvist med 23 mot 12 stemmer.

Austmos endringsforslag avvist med 21 mot 14 stemmer.

Toldnes sitt endringsforslag avvist med 31 mot 4 stemmer.

Formannskapets innstilling, med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr. 30.04.14 til etterretning.
 2. Vann- og avløpsgebyr for 2014 reduseres til hhv. kr. 6,93 pr. m3 og kr. 15,75 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond.
 3. Budsjettet for 2014 justeres slik:
  a.      Skatteanslaget justeres ned 4,0 millioner kroner. Dekkes inn gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond.
  b.      Avsetning til kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager økes med 10,0 millioner kroner. Dekkes i henhold til tiltaksliste under punkt 2.1 i vedlagte rapport.
 4. Reviderte tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2014 fastsettes slik:
  a.      Driftstilskudd pr. småbarn kr. 166.100,- pr. år
  b.      Driftstilskudd pr. stort barn kr. 82.200,- pr. år
  c.      Kapitaltilskudd pr. barn kr. 9.100,- pr. år.
 5. Betalingssatser og egenbetalinger endres slik:
 • Nye satser for foreldrebetaling SFO gjeldende fra 01.08.14:
  Helplass kr. 2.300,-
  Redusert plass kr. 1.600,-
 • Vedtak i Kommunestyresak 13/07 oppheves med virkning fra 01.01.15 etter en helhetlig vurdering. Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, vurderes redusert eller behovsprøvd.
 • Nye egenandeler for hjemmetjenester gjeldende fra 01.07.14, husstandens nettoinntekt:
  2-3 G             kr. 1.385,-
  3-4 G             kr. 1.960,-
  4-5 G             kr. 2.530,-
  Over 5G        kr. 3.345,-
 • Egenandeler for transport av brukere som ikke ligger innenfor kommunalt ansvarsområde innføres fra 01.07.14. Andelen fastsettes ut fra transportens kostnad.


Pkt. 12 - Svømmehallen på Skogn stenges i perioden 15. april til 1. oktober.

For å oppmuntre frivillige lag og foreninger til å bidra med aktivisering av funksjonshemmede i kommunen øremerkes kr 75 000 av formannskapets konto for resten av 2014 til dette formålet.

For budsjett 2015 øremerkes kr 150 000 av formannskapets konto til dette formålet. 

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051