Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.12.14 - sak 64/14 - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130 - 2. gangs behandling

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2008/9690 - /140
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 09.10.14 23/14
Samkommunestyret 04.12.14 29/14
Verdal kommunestyre 08.12.14 94/14
Verdal kommunestyre 15.12.14 107/14
Kommunestyret 17.12.14 64/14

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 04.12.2014 - video

Forslag i møte:

AP v/Robert Svarva fremmet følgende endringsforslag:

Første setning øverst på side 4 endres til:

«I våre kommuner skal vi derfor jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår»

AP v/Kristin Johanne Hildrum fremmet følgende endringsforslag:

S. 14 tillegg til kommunens fortrinn:

Tromsdalen med sine kalkforekomster.

Avstemning:

Det ble først votert over endringsforslag fra AP v/Svarva som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over endringsforslag fra AP v/Kristin Hildrum som ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

Det ble til slutt votert over administrasjonssjefens forslag til innstilling inkludert vedtatte endringsforslag som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-2 vedtas høringsutkastet til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 med følgende endringer:

Strategi A): Sikre et bærekraftig samfunn

Endret punkt: Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kulturliv, frivillighet og offentlige aktører

Nytt pkt.:      Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner

Endret punkt i strategi C): Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene

Endring i «Kommunens fortrinn»: Eksempler er et aktivt landbruk, Verdal Industripark, Stiklestad, Falstadsenteret, HINT, HUNT, Sykehuset Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger

Nye indikatorer:

 • Infrastruktur til gående og syklende (antall nye meter)
 • Trafikk (Passasjertall kollektivtrafikk, biltrafikkmåling)


Første setning øverst på side 4 endres til:

«I våre kommuner skal vi derfor jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår»

Følgende tilføyes på s. 14 kommunens fortrinn:

Tromsdalen med sine kalkforekomster.

Til toppen av siden 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-2 vedtas høringsutkastet til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 med følgende endringer:

Strategi A): Sikre et bærekraftig samfunn

Endret punkt: Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kulturliv, frivillighet og offentlige aktører

Nytt pkt.: Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner

Endret punkt i strategi C): Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene

Endring i «Kommunens fortrinn»: Eksempler er et aktivt landbruk, Verdal Industripark, Stiklestad, Falstadsenteret, HINT, HUNT, Sykehuset Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger

Nye indikatorer:

 • Infrastruktur til gående og syklende (antall nye meter)
 • Trafikk (Passasjertall kollektivtrafikk, biltrafikkmåling)

Vedlegg:

 1. Korrigert forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 (ver. 01.12.14)
 2. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag dat. 26.11.14
 3. Uttalelse fra Statens vegvesen dat. 04.11.2014
 4. Uttalelse fra Stjørdal kommune dat. 26.11.14
 5. Uttalelse fra Trondheim kommune dat. 07.11.14
 6. Uttalelse fra Helse Nord-Trøndelag
 7. Uttalelse fra Ytterøyutvalget dat. 25.11.14
 8. Uttalelse fra Levanger Arbeiderparti
 9. Uttalelse fra Levanger Senterparti
 10. N-T fylkeskommune PDF (utlagt 01.12.14)

  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I plan- og bygningsloven (Pbl) av 27.06.2008 og kommuneloven av 25.09.1992 stilles det krav til hvilke styringsdokumenter kommunene skal ha: Planstrategi, kommuneplan med samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, økonomiplan, budsjett og regnskap med årsberetning.

Felles kommuneplanens samfunnsdel for kommunene Levanger og Verdal ble vedtatt i 2008.

Pbl § 11-3 beskriver hvilken rolle Kommuneplanens samfunnsdel har: Planen skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen, og kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen) gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer.

Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtok samlet planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i sak 6/14 og 16/14. I samsvar med planprogrammet er det utarbeidet forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 gjennom følgende kommunedelplanprosesser:

Levanger kommune:

Kommunedelplan oppvekst, revidering

Kommunedelplan kultur, ny

Kommunedelplan helse og omsorg, ny

Kommunedelplan sentrum

Verdal kommune:

Kommunedelplan oppvekst, ny

Kommunedelplan kultur, revidering

Kommunedelplan helse og omsorg, ny

Kommunedelplan sentrum

Felles:

Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvalting, revidering


De fleste av kommunedelplanene sluttbehandles i desember 2014. Unntak er Kommunedelplan kultur Levanger som skal vedtas i januar 2015 og sentrumsplanene i Levanger og Verdal og felles næringsplan som vedtas våren 2015.

Kommuneplanprosessen og kommunedelplanprosessene er gjennomført med utgangspunkt i nasjonale, regionale og lokale føringer. Nasjonale føringer er gitt gjennom lovverk, stortingsmeldinger og reformer. Regionale føringer fremkommer i ulike regionale planer.

Lokale føringer er gitt av kommunestyrene i Planstrategien og i kommunenes økonomiplaner. I tillegg har gjeldende Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 vært retningsgivende for planarbeidet. 

Innrammet av Planstrategiens målbilde for 2030 og felles utfordringer for sektorene, er det gjennom analyser basert på forskning og annen dokumentert kunnskap, utformet målbilder og utfordringsbeskrivelser i kommunedelplaner og temaplaner som ligger til grunn for dem. Disse viser hva de overordnede føringene betyr for det enkelte planområdet.  Målbildene og utfordringsbeskrivelsene er lagt til grunn for kommunedelplanenes handlingsdeler, som i samsvar med kommunenes plan- og styringssystem danner grunnlaget for økonomiplanenes handlingsdel.

Analysene danner til sammen kommunens helhetlige analyse som ligger til grunn for forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel. Analysene skal etter hvert samles til en analyse og legges ut i kommunenes Årshjul på Internett. 

Det kommunale planverket og analysene som ligger til grunn, inngår i kommunens dynamiske planlegging hvor planer skal endres når det er behov for det og hvor kvalitetsforbedring av planer og system konstant skal være i fokus.

Kommunedelplanprosessene har i hovedsak vært organisert som prosesser i linja med kommunalsjefene som planansvarlige. Rådmennene har hatt ansvaret med å avstemme innspillene til revidering av Kommuneplanens samfunnsdel på tvers av sektorene.

Vurdering:

Etter samkommunestyrets vedtak på høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 i sak 23/14, ble forslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det er mottatt uttalelser til planforslaget fra:

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Statens vegvesen
 • Stjørdal kommune
 • Trondheim kommune
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Ytterøyutvalget
 • Levanger Arbeiderparti
 • Levanger Senterparti

Som følge av uttalelsene foreslås følgende endringer i høringsutkastet til Kommuneplanens samfunnsdel:

Strategi A):

Fra: Sikre en bærekraftig politikk

Til: Sikre et bærekraftig samfunn

Fra: Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, frivillighet og       offentlige aktører

Til: Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kulturliv,   frivillighet og offentlige aktører

Nytt pkt.: Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner

Strategi C):

Fra: Utvikle aktive og mer kompakte senterområder i de ulike delene av kommunene

Til: Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene

Kommunens fortrinn:

Fra: Eksempler er Verdal Industripark, Stiklestad, Falstadsenteret, HINT, HUNT, Sykehuset         Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger.

Til: Eksempler er et aktivt landbruk, Verdal Industripark, Stiklestad, Falstadsenteret, HINT,        HUNT, Sykehuset Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger

Nye indikatorer:

 • Infrastruktur til gående og syklende (antall nye meter)

Trafikk (Passasjertall kollektivtrafikk, biltrafikkmåling)

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar samkommunestyret å sende kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 på høring samt å legge planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Til toppen av siden

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar samkommunestyret å sende kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 på høring samt å legge planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I plan- og bygningsloven (Pbl) av 27.06.2008 og kommuneloven av 25.09.1992 stilles det krav til hvilke styringsdokumenter kommunene skal ha: Planstrategi, kommuneplan med samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, økonomiplan, budsjett og regnskap med årsberetning.

Vedlagt fremlegges forslag til revidert utgave av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030.

Planen omhandler visjon, samfunnsmål, strategier og verdigrunnlag for kommunene.

Følgende samfunnsmål er foreslått:

 • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
 • Alle barn får en best mulig start på livet
 • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
 • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge

For å nå samfunnsmålene foreslås tre hovedstrategier:

 • Sikre en bærekraftig politikk
 • Prioritere en god start og mestring hele livet
 • Skape rause og robuste livsmiljøer

Pbl § 11-3 beskriver hvilken rolle Kommuneplanens samfunnsdel har: Planen skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen, og kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen) gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer.

I 2008 ble den første felles Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 for kommunene Levanger og Verdal vedtatt. Denne ble i Planstrategien for 2013-2016 besluttet revidert i 2014. Samtidig ble det besluttet å revidere og utarbeide en rekke kommunedelplaner:

Levanger kommune:

Kommunedelplan oppvekst, revidering

Kommunedelplan kultur, ny

Kommunedelplan helse og omsorg, ny

Kommunedelplan sentrum

Verdal kommune:

Kommunedelplan oppvekst, ny

Kommunedelplan kultur, revidering

Kommunedelplan helse og omsorg, ny

Kommunedelplan sentrum

Felles:

Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvalting, revidering

 

Kommunene Levanger og Verdal har også felles plan- og styringssystem. Her betraktes KOMMUNEPLANEN som èn plan med flere plannivå og flere plankapitler.  I figuren under er det vist hvilke planer KOMMUNEPLANEN består av og hva som er sammenhengen mellom dem.

Klikk for større plansje 


I Levanger kommunestyres sak 6/14 og Verdal kommunestyres sak 16/14 ble «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner» vedtatt.  Planprogrammet beskriver hvilke planprosesser som er iverksatt og formål med planprosessene. Det beskriver også rammer for og organisering av planarbeidet, alternativer som blir berørt i prosessene, medvirkning, planfaser og opplegg for høring.

Av planprogrammet fremgår det at formålet med revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel er å avstemme planen med den løpende samfunnsutviklingen - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Plan og styringssystemet forutsetter toveis kommunikasjon mellom plannivåene: Planstrategien og Kommuneplanens samfunnsdel legger strategiske føringer for øvrig planverk og utviklingen av kommunene, mens behovet for revidering av de strategiske føringene i Kommuneplanens samfunnsdel avklares i kommunedelplanprosessene. Medvirkning i kommunedelplanprosessene er dermed medvirkning i revideringsprosessen for Kommuneplanens samfunnsdel.

Arbeidet med kommunedelplanprosessene omhandler samfunnsanalyser. Disse ligger også til grunn for forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel. Analysene vil bli samlet til èn samfunnsanalyse i løpet av høringsperioden, slik at den blir mer tilgjengelig.

Kommunedelplanprosessene er i hovedsak organisert som prosesser i linja med kommunalsjefene som planansvarlige. I forslaget til revidert utgave av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har rådmennene og kommunalsjefene hatt ansvaret for å avstemme innspillene til revidering av Kommuneplanens samfunnsdel på tvers.

Prosessen med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel er i likhet med kommunedelplanprosessene innrammet av lokale, regionale og nasjonale føringer.  Lokale føringer er gitt av kommunestyrene gjennom Planstrategiens beskrivelser av utfordringer, målbildet for år 2030 og strategiske valg for samfunnsutviklingen. I tillegg har gjeldende Kommuneplanens samfunnsdel sine satsingsområder, mål og vegvalg vært retningsgivende.

 

Regionale føringer fremkommer i ulike regionale planer, og nasjonale føringer er gitt gjennom lovverk, stortingsmeldinger og reformer. Gjennom kommunedelplanprosessene er forskning og annen dokumentert kunnskap lagt til grunn for planforslaget.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 skal forslaget til revidert utgave av Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Deretter vil planen bli lagt frem til 2. gangs behandling i samkommunestyret 4. desember, og så til endelig behandling i kommunestyrene i Verdal og Levanger henholdsvis 8. og 17. desember.

De fleste av kommunedelplanene vil bli lagt frem for høringsvedtak i driftskomiteen på Levanger og komite mennesker og livskvalitet på Verdal 15. oktober. Unntak er sentrumsplanene i Levanger og Verdal og felles næringsplan. Disse behandles våren 2015. Deretter vil de bli lagt på høring og til offentlig ettersyn i 6 uker, for så å få 2. gangs behandling i begge kommuner 10. desember. Endelig vedtak fattes i kommunestyrene på Levanger 17. desember og på Verdal enten 15. desember eller i januarmøtet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2014 21:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051