Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.12.14 - sak 63/14 - Kommunedelplan oppvekst (2015 - 22) - Levanger kommune

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2014/7100
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 15.10.14 30/14
Driftskomiteen 10.12.14 39/13
Kommunestyret 17.12.14 63/14

 

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunedelplan oppvekst vedtas.
        Til toppen av siden
  

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunedelplan oppvekst vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunedelplan for oppvekst ble lagt ut på høring av driftskomiteen i møte 15.10.2014. Planen har vært på høring i tråd med plan og bygningslovens bestemmelser i §11.4. Planen er bearbeidet og justert i henhold til tilbake meldinger fra innbyggere og legges fram til ny behandling med høringsuttalelser og vurdering av endringsforslag i vedlagte dokument. 

Vedlegg:

1

Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Skogn Barne- og ungdomsskole  til kommunedelplan oppvekst

2

Utdanningsforbundet uttalelse til kommunedelplan oppvekst 2015 - 20122

3

Levanger Senterparti - høringsuttalelse til kommunedelplan oppvekst 2015 - 2022

4

Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse - Kommunedelplan oppvekst - 2015 - 18 (2019 - 22) - Levanger kommune

5

Høringsuttalelse fra Dysleksiforeningen Levanger - Kommunedelplan oppvekst

6

Høringssvar til kommunedelplan oppvekst 2015 - 2022 fra Ytterøyutvalget

7

Kommunedelplan oppvekst 2015-2018 - innspill fra Levanger Arbeiderparti

8

Kommunedelplan oppvekst 2015-2018 - innspill fra FAU ved Ytterøy skole

9

Kommunedelplan oppvekst 2015-2018 - innspill fra Halsan skole - FAU og SU

10

Kommunedelplan oppvekst 2015-2018 - innspill fra Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget ved Ytterøy skole

11

Kommunedelplan oppvekst 2015-2018 - innspill fra FAU Skogn BU

12

Uttalelse til kommunedelplan oppvekst - 2015 - 2018 ( 2019 - 2022) - Levanger kommune

13

Høringsuttalelse fra Skolelederforbundet Levanger til kommunedelplan oppvekst 2015 – 2018

14

Kommunedelplan oppvekst (2015 - 22) - Notat om oppfølging av høringsuttalelser

15

Kommunedelplan oppvekst (2015 - 22) Levanger - Revidert plandokument etter høringsrunden


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Planen er en oppfølging av kommunestyrevedtak om planstrategien 2013 – 16 (PS 28/13), kommunestyrevedtak om planprogrammet som er felles for alle planprosessene vi gjennomfører dette året (PS 6/14), kommunestyrevedtak i OU-2012 (PS 78/12) og.

Gjeldende strategiske plan «Kommunedelplan oppvekst - mot 2020» ble vedtatt av kommunestyret i 2010 (PS 62/10). Vedlagte plan er en revidering av gjeldende plan. Arbeidet med revidering har vært organisert i linja med involvering av ledere og ansatte gjennom workshops og med brukermedvirkning gjennom dialogmøter. Planprosessen har pågått store deler av dette året og det har blitt lagt vekt på involvering i å utarbeide målbildet, utfordringsbildet, mål, strategier og handlingsplan. Planen tar opp i seg de statlige føringene som ligger i lov og avtaleverk og føringer i styringsdokumenter som stortingsmeldinger for helse- og oppvekstfeltet. Planen er bygd opp på følgende måte: Først presenteres formålet med planen og det gis en beskrivelse av oppvekstens betydning. Deretter presenteres målbildet for 2030, sentrale mål og strategier. Utfordringsbildet og mulighetsrommet vies mye plass i planen. Det er synliggjort behov for temaplaner og utredninger før handlingsplanen presenteres. Referanser og fotnoter til teksten er lagt bakerst i dokumentet.

Planen er endret i forhold til høringsutkastet i tråd med vedlagte notat. Det kom inn 13 høringsuttalelser. Notatet tar for seg elementer i høringsuttalelsene som har påvirket utkastet til plan og det gis en beskrivelse av hvordan endringsforslagene er vurdert og ivaretatt i vedlagte plandokument. I tillegg omtaler notatet at planen er endret noe i forhold til høringsutkastet etter innspill fra tjenesteområdene og er i noen grad samordnet med kommunedelplan kultur som er ute på høring nå. Endringer i selve plandokumentet gjort etter høringsrunden er markert med rød skrift i vedlagte utkast til plan.

Vurdering:

Denne kommunedelplanen er en revidert og forenklet versjon av forrige kommunedelplan oppvekst mot 2020. Den fanger opp nye utviklingstrekk og nye nasjonale og regionale føringer innen oppvekstfeltet. En rekke fagplaner og temaplaner vil revideres som følge av denne nye planen. Dette arbeidet skal foregå i linjeorganisasjonen som en kontinuerlig prosess i forhold til de evalueringer og rapporteringer som allerede er innarbeidet i årshjulet.

Planens handlingsdel vil være retningsgivende for det framtidige arbeidet med budsjett og økonomiplan. Det betyr at planlagte tiltak vurderes i det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan i forhold til de rammer som til en hver legges til grunn. Rådmannen har en ambisjon om å revidere handlingsdelen i kommunedelplanen årlig.

Etter rådmannens vurdering angir denne planen en retning som gjør at vi har et godt grunnlag for en tjenesteutvikling som vil være kommunen til nytte både når det gjelder kapasitet, kvalitet og kompetanse.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 legges Kommunedelplan oppvekst ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 legges Kommunedelplan oppvekst ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok gjeldende «Kommunedelplan oppvekst mot 2020» i sak 62/10. I «Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal» vedtatt av kommunestyret i sak 6/14 står det at kommunedelplan oppvekst skal revideres i 2014.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Planen har vært under arbeid store deler av dette året og det har blitt lagt vekt på involvering av organisasjonen i arbeidet med å utarbeide utfordringer, strategier og handlingsplan. Planen tar opp i seg statlige føringer, regionale og lokale føringer. Disse presenteres i kapittel 9. Planen er bygd opp med en innledning med en redegjøring for styringsdokumenter og plansystemet. Oppvekstens betydning vies et eget kapittel. Deretter presenteres sentrale utfordringer og målbildet for 2030. Siste del av planen inneholder en mål- og strategidel med fem strategier og en handlingsplan. Det er også vist hvilke temaplaner som må revideres utvikles med utgangspunkt i kommunedelplanen. Bakerst i dokumentet oppgis kilder som er brukt i arbeidet med planen. 

Arbeidet med revideringen har vært kjørt i linjeorganisasjonen ledet av kommunalsjef oppvekst. Enhetslederne innenfor oppvekstfeltet, representanter fra pedagogisk fagstab, en barnehagestyrer, hovedtillitsvalgte for Fagforbundet og Utdanningsforbundet og representanter for utviklingsstaben har deltatt i fem workshops hvor det er gitt faglig påfyll og hvor alle deler av dokumentet har blitt bearbeidet.

Driftskomiteen hadde drøfting av målbildet og utfordringsbildet i oppvekstpolitisk verksted 9.4.14. FAU for barnehagene i Levanger kommune er nyopprettet og i første møte med dem den 9.5.14 ble det åpnet for å komme med innspill til planprosessen. Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolene i Levanger kom med innspill til planarbeidet i sitt møte 21.5.14. Ungdomsrådet jobbet med innspill i sitt møte 5.6.2014. Videre har elevrådet ved Halsan skole gitt innspill til planarbeidet 22.9.14. Det er nå behov for å få innspill gjennom en offentlig høringsrunde før planen kan finne sin endelige form.

Vurdering:

Planen er nå utviklet så langt at vi trenger tilbakemeldinger fra den offentlige høringsrunden for å kunne foreta en endelig utforming og høringsfrist settes til 20. november.

Nødvendigheten av kontinuitet i utviklingsarbeidet framgår indirekte av planen. Planens handlingsdel vil være retningsgivende for det framtidige arbeidet med budsjett og økonomiplan og denne delen vil derfor revideres årlig. Tiltakene i handlingsdelen vil utdypes i temaplaner og kostnadsberegnes, vurderes og prioriteres i forbindelse med det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan.

Etter rådmannen sin vurdering, angir denne planen en retning som gjør at vi har et godt grunnlag for en tjenesteutvikling som vil være kommunen til nytte både når det gjelder kapasitet og kvalitet og kompetanse.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2014 21:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051