Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.12.14 - sak 62/14 - Kommunereformen - utredningsalternativer

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2014/8371
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.08.14 63/14
Administrasjonsutvalget 26.11.14 7/14
Formannskapet 26.11.14 101/14
Kommunestyret 17.12.14 62/14

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2014

Forslag i møte:

Rådmannen endret sin innstilling – siste setning pkt. 2 til:

Ordfører og rådmann tar initiativ mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med endring i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune ønsker at følgende alternativer til ny kommune utredes:
  - Levanger-Verdal, evt også med Frosta og Inderøy
  - Levanger-Frosta, evt også med Verdal
  - Levanger-Stjørdal, evt også med Frosta og Verdal
   
  I tillegg bør konsekvensene av å bestå som egen kommune utredes. 
    
 2. Det er en forutsetning at den/de kommunene en ønsker å utrede sammenslåing med er interessert i det samme. Før endelig mandat for utredningsarbeidet behandles må det derfor avklares med de øvrige kommuner om de ønsker å delta i utredningsarbeidet. Ordfører og rådmann tar initiativ mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger.
          Til toppen av siden 


Rådmannens forslag til vedtak til administrasjonsutvalget:

Saken tas til orientering. 

Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet:

 1. Levanger kommune ønsker at følgende alternativer til ny kommune utredes:
  - Levanger-Verdal, evt også med Frosta og Inderøy
  - Levanger-Frosta, evt også med Verdal
  - Levanger-Stjørdal, evt også med Frosta og Verdal
  I tillegg bør konsekvensene av å bestå som egen kommune utredes.
 2. Det er en forutsetning at den/de kommunene en ønsker å utrede sammenslåing med er interessert i det samme. Før endelig mandat for utredningsarbeidet behandles må det derfor avklares med de øvrige kommuner om de ønsker å delta i utredningsarbeidet. Ordfører og rådmann tar initiativ mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger i løpet av 2014.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det var som kjent i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2015 regjeringen la fram sine planer om en stor kommunereform inneværende stortingsperiode. Stortinget behandlet saken 18.6.2014 

Formannskapet hadde sin første drøfting ang kommunereformen 25.6. 2014, og behandlet prosess for videre framdrift i sitt møte 13.8.2014. Den 17.9 ble det avholdt temamøte i kommunestyre hvor et foreløpig faktagrunnlag ble presentert før kommunestyrets medlemmer arbeidet i grupper med viktige tema i forhold til reformen.

I henhold til den vedtatte framdrift skal kommunen i løpet av 2014 avklare hvilke alternativer for framtidig kommuneinndeling Levanger kommune ønsker å utrede.

Som redegjort for i saken til formannskapet den 13.8 har kommunene to alternative framdrifter for sine utredninger.

Alternativ 1

For kommuner som har startet prosessene tidlig og gjør kommunestyrevedtak innen høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå senest i løpet av våren 2016 gjennom en kongelig resolusjon. Et nasjonalt vedtak forutsetter at de kommunale vedtakene er likelydende i de aktuelle kommunene.

Alternativ 2

Kommunale vedtak som ikke er i tråd med målene i reformen, eller vedtak om sammenslåing som medfører at mer enn en kommune må flyttes til et nytt fylke, kan ikke avgjøres ved kongelig resolusjon. Disse vedtakene må vente til departementet fremmer en proposisjon om en helhetlig kommunestruktur våren 2017. Kommunenes endelige frist for å fatte sine vedtak vil være høsten 2016 om en velger dette alternativet.

Rådmannen tolket debatten i formannskapet den 13.8 slik at en ser for seg at en følger alternativ 2.

Grafisk er tidsplanen for kommunereformen framstilt slik, bl.a på www.kommunereformen.no:.

Grafisk er tidsplanen for kommunereformen framstilt slik,

Før en kan komme i gang med utredningene må en avklare hvilke alternativer en ønsker å utrede.

Ekspertutvalget la i mars 2014 fram sin delutredning 1. I denne ble det listet opp 10 samfunnsmessige hensyn (se tabell nedenfor) til en funksjonell kommune med bakgrunn i målsettinger for kommunens virksomhet.

Ekspertutvalget hadde i tillegg konkretisert noen hovedanbefalinger:

 • Kommunene bør ha minst 15 000-20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning.
 • Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder.
 • Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer.


Stortingsflertallet sluttet seg senere ikke til ekspertutvalgets anbefaling om en «minimum» kommunestørrelse.

Argumentet i punkt to kan tilsi at kommunestrukturen i større grad innrettes etter felles bo og arbeidsmarkeder. Det vil kunne tilsi større enheter, for eksempel i søndre del av Nord-Trøndelag. Punkt tre fokuserer på behovet for å redusere statlig detaljstyring og styrke det lokale selvstyret.  

Klikk for større tabell

Kommunene skal utrede sterke og svake sider ved gjeldende struktur vurdert opp mot alternative strukturer, altså større sammenslåtte kommuner.

Rådmannen, og rådmann i Verdal, har gjennom sommeren fått etablert faktagrunnlag for sysselsetting, befolkning, pendling og næringsstruktur for store deler av det sørlige Nord-Trøndelag. Faktagrunnlaget er utarbeidet av utviklingsstaben i samkommunen. Materialet er relevant både for valg av utredningsalternativer, men også i selve utredningen – og da i ytterligere utviklet form. Kunnskapsbasen benyttet i kommunestyrets temamøte 17. september er vedlagt her.

I dette møtet ble kommunestyrets medlemmer utfordret på 4 spørsmål.

 1. Hva er etter gruppens oppfatning ønskelig kommunestruktur i vår region for de neste 50 årene?
 2. Hvilke kommuner skal vi ta initiativ til å utrede sammenslåing med?
 3. Hvilket «mandat» sender dere med ordfører og rådmann i dialogen med andre kommuner utover høsten og vinteren?
 4. Hvordan vil kommunestyret være involvert i prosessen?

Besvarelsene er i sin helhet tilgjengelig på nettsiden om temamøtet.

Rådmannen har gjennomgått gruppebesvarelsene og ser at det er en nokså entydig oppfatning at det bør skje en reduksjon i antall kommuner også i vår region. Videre er det ikke oppslutning om å arbeide for å skape en kommune som er så stor at den går fra Snåsa/Verran i Nord til Tydal i sør. Det anses mest aktuelt å se på å videreutvikle det eksisterende samarbeidet med Verdal, evt også gå sammen  med Frosta og Inderøy dersom de ønsker dette.

Et annet alternativ som kan være aktuelt er å se sørover mot Stjørdal. Rådmannen har ikke oppfattet at det har vært interesse av å se nordover mot Steinkjer som noe alternativ for Levanger. Rådmannen har heller ikke registrert interesse fra Steinkjer kommune eller de øvrige kommunene i Inn-Trøndelagssamarbeidet om å få utredet et slikt alternativ. Kommunestyrets medlemmer ønsker å involveres tett i prosessen videre.

Temaet i denne saken er hva som skal utredes, hvilke alternativer det skal søkes samarbeid med andre om å utrede. Det vil si at saksutredningen ikke tar opp i seg vurderinger av alternativer, ut over det som allerede er sett i faktagrunnlaget benyttet tidligere.

Rådmannen tar utgangspunkt i at kommunene har fått et utredningsansvar, uten at det er omfattende spesifisert hva som skal utredes. Det må utvikles i et mandat som behandles senere. Jeg anser det som fornuftig at flere kommuner samarbeider om utredningsmetodikken og er i dialog med andre rådmenn om dette. Det er også forventninger til at fylkesmannen vil kunne bidra med gode råd om utredningsmetoder.

Videre vil ikke medvirkning av innbyggere, næringsliv, lag og foreninger mv. drøftes i dette saksframlegget. Det er ikke gitt formkrav knyttet til medvirkningen, som for eksempel folkeavstemming, spørreundersøkelser, intervjuer av innbyggere, høringer eller lignende. Dette må avklares når utredningsmandater skal lages, sammen med framdriftsplan, utredningstema, organisering, ressurser, kommunikasjonsplan m.v.

Vurdering:

Ut fra det faktagrunnlaget som ble presentert i temamøtet 17.9, senere drøftinger med andre kommuner, og ikke minst arbeidet i temamøtet 17.9 ser rådmannen at Levanger har interesse av at det utredes 3 «hovedspor» basert på kommunens geografiske beliggenhet med 3 nabokommuner og kunnskap om demografi, pendlingsmønster og arbeidsmarked:

 • «Verdalsalternativet»
 • «Frostaalternativet»
 • «Stjørdalsalternativet»


I tillegg bør konsekvensene av å bestå som egen kommune utredes. 

Alternativ 1 Verdalsalternativet

 

Samtalene med omkringliggende kommuner viser at det ansees som riktig å utrede sammenslåing innenfor eksisterende samarbeidsstrukturer. Det vil si at Inn-Trøndelagsamarbeidet, Værnesregionen og Innherred samkommune utreder sammenslåing for hvert regionsamarbeid.

Det innebærer utredning av sammenslåing av Levanger og Verdal til en kommune. Denne sammenslåingen vil da være den eneste som åpner for å videreføre de strukturene som er opparbeidet gjennom samarbeidet Innherred samkommune uendret og forsterket.

Kommunen vil få en befolkning på om lag 34.000 innbyggere og være i jevn vekst. Kommunene er et felles arbeidsmarked og har en komplementær næringsstruktur.

Om alle de tre samarbeidene i vår del av fylket konsolideres til nye kommuner vil vi få tre noen lunde like store kommuner etter reformen.

Et alternativ kunne være om Frosta og/eller Inderøy ville slutte seg til en slik kommune. Den ville i så fal kunne få vel 43 000 innbyggere og bli den dominerende kommunen i Nord-Trøndelag uten at avstandene ble spesielt store. I og med at det er relativt mange kommuner som berøres ville dette alternativet utløse store økonomiske insentiver. Rådmannen tilrår at disse kommunene anmodes om å være med på en slik tilleggsutredning.

Alternativ 2 Frosta-alternativet

En slik kommune ville fått ca 22 000 innbyggere og ha en relativt kompakt geografi. Begge kommunene er i vekst og vil ha en nokså komplementær næringsstruktur, men vil være noe spinkel i forhold til øvrige alternativer.

Som for alternativ 1 kan en også i dette tilfelle se for seg en utvidelse. F.eks kunne Verdal tenkes å ville delta. Da ville næringsstrukturen bli mer komplementær og kommunen ville bli så stor at den ville blitt et naturlig tyngdepunkt i regionen.

Utredning av dette alternativet vil være avhengig av om Frosta ønsker det.

Alternativ 3 Stjørdalsalternativet

En slik kommune ville fått ca 42 000 innbyggere. En sammenslåing av Levanger og Verdal uten Frosta ville vært kunstig. Med Frosta ville denne kommunen nærme seg 45 000 innbyggere og ha en svært komplementær næringsstruktur. Det er ikke så mye pendling internt i denne regionen som mellom Levanger og Verdal, men med forbedret infrastruktur antas at dette vil endre seg framover. Kommunen ville bli en klar nr 2 kommune etter Trondheim i Trøndelag og være en naturlig samarbeidspartner til Trondheim.

Et tillegg til denne modellen som kan være velig interessant er om også Verdal ble med. Da ville vil komme opp mot 60 000 innbyggere og få en svært så interessant næringsstruktur med industri, høgskole, sykehus, flyplass og servicenæringer i samme kommune. Avstandene internt i kommunen vil bli større enn de øvrige alternativene, men er ikke større enn at en kan oppleve den som ett arbeidsmarked. Rådmannen i Verdal har med dette som et av sine foreslåtte alternativ i saken som går i Verdal formannskap 20.11.

Fortsatt egen kommune

Det må forventes å bli endringer i samfunnet framover uansett. Hvordan det blir å være egen kommune framover bør derfor også utredes som et sammenligningsgrunnlag. Dette vil for Verdal og Levangers vedkommende innebære en terminering av samarbeidet i samkommunen som uansett klart ser ut til å forsvinne fra kommuneloven og bortfall av gevinster skapt i fellesskapet.

Denne løsningen vil, som den eneste, ikke utløse sammenslåingsstøtte (engangsstøtte kr 20 mill) eller reformstøtte (engangsstøtte inntil kr 30 mill). Alternativet vil heller ikke gi bedret driftsøkonomi i form av at inndelingstilskudd (differansen mellom nåværende inntektsnivå og framtidig etter sammenslåing) beholdes for sammenslåtte kommuner.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har laget et verktøy for å vise noen faktautdrag for ulike type kommunesammenslåinger. Alle som ønsker det kan gå inn på dette nettstedet og generere sine egne rapporter med utvalgte fakta.

Det er en forutsetning at den/de kommunene en ønsker å utrede sammenslåing med er interessert i det samme. Før endelig mandat for utredningsarbeidet behandles må det derfor avklares med de øvrige kommuner om de ønsker å delta i utredningsarbeidet.

Selv om fylkesmannen har fått en rolle med å se til at kommunene staretr prosessen og forplikter seg til å gjennomføre utredninger. Det ser imidlertid ikke ut som om hverken fylkesmannen eller KS tar noen «oppmannsrolle» i forhold til å koordinere kommunens utredningsplanlegging. Jeg vil derfor foreslå at vår kommune tar initiativ opp mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger i løpet av 2014. I første omgang er det naturlig at ordførere og rådmenn møtes, men samling av formannskapene i de aktuelle kommuner kan være en metode som flere har prøvd med hell og som også ble benyttet hos oss da vi startet opp arbeidet med det som etter hvert ble Innherred samkommune.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes  (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

 • Faktagrunnlaget som presenteres må inneholde en klar presisering/definisjon på begrepet lokaldemokrati.
  • Hva er et lokaldemokrati?
  • Hva kjennetegner et velfungerende lokaldemokrati?
  • Hva menes med et styrket lokaldemokrati?
 • Faktagrunnlaget må inneholde/vise klare eksempler og konkrete forslag på hvordan reformen med tiltakene som følger, vil styrke lokaldemokratiet.


Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Toldnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Formannskapet slutter seg til den skisserte framdriften for arbeidet med kommunereformen.

 • Faktagrunnlaget som presenteres må inneholde en klar presisering/definisjon på begrepet lokaldemokrati.
  • Hva er et lokaldemokrati?
  • Hva kjennetegner et velfungerende lokaldemokrati?
  • Hva menes med et styrket lokaldemokrati?
 • Faktagrunnlaget må inneholde/vise klare eksempler og konkrete forslag på hvordan reformen med tiltakene som følger, vil styrke lokaldemokratiet. 

 
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet slutter seg til den skisserte framdriften for arbeidet med kommunereformen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Formannskapet hadde en foreløpig drøfting i forhold til den varslede kommunereformen i sitt møte 25.06.14. Konklusjonen på drøftingen ble at rådmannen ble anmodet om å legge fram en startskisse for det videre arbeidet i formannskapets møte 13. august.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

nettsidene til fylkesmannen i Nord-Trøndelag står følgende:

Regjeringen styrker lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Høsten 2014 blir alle landets kommuner invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene.

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

 • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrket lokaldemokrati


Regjeringen tar sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner våren 2015. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget om nye oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak. Målet er deretter å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur. 

Fylkesmennene fikk også et eget oppdragsbrev i forhold til kommunereformen i sommer. Det fremgår tydelig av dette brevet at alle kommunene har en plikt til å diskutere og vurdere sammenslåing med andre kommuner, såkalt «utredningsansvar». Alle kommunestyrene skal ha gjort vedtak basert på en slik utredning innen våren 2016, men det legges opp til to ulike løp for kommuner avhengig av hvor langt man har kommet i prosessene.

For kommuner som har startet prosessene tidlig og gjør kommunestyrevedtak innen høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå senest i løpet av våren 2016 gjennom en kongelig resolusjon. Et nasjonalt vedtak forutsetter at de kommunale vedtakene er likelydende i de aktuelle kommunene. Dernest må departementet vurdere om den foreslåtte sammenslutningen er i tråd med hovedmålene for reformen.

Kommunale vedtak som ikke er i tråd med målene i reformen, eller vedtak om sammenslåing som medfører at mer enn en kommune må flyttes til et nytt fylke, kan ikke avgjøres ved kongelig resolusjon. Disse vedtakene må da vente til departementet fremmer en proposisjon om en helhetlig kommunestruktur våren 2017.

Grafisk er tidsplanen for kommunereformen framstilt slik, bl.a på kommunereformen.no:

Klikk for større figur

Det vil bli utarbeidet verktøy som fylkesmennene og kommunene skal kunne bruke i sine drøftinger. I Nord-Trøndelag har fylkesmannen varslet at man vil samarbeide tett med KS om arbeidet med kommunereformen i vårt fylke. 

Vurdering:

Selv om fylkesmennene vil ha et hovedansvar for å trekke i gang prosesser og bidra til analyser som kan gi grunnlag for lokale drøftinger om ny kommunestruktur, kan det være gode grunner for at kommunene selv starter egne drøftinger, slik 110 av landets kommuner allerede har gjort i følge kommunal rapport.

For Levanger (og Verdal) er det et ekstra behov for å starte prosessene med sikte på å finne den framtidige kommunestrukturen fordi samkommune som har vært vår strategi på å løse oppgaver på tvers av kommunegrensene, vil bli avviklet som en del av reformen. Det vil være viktig å få avklart så tidlig som mulig om det er muligheter for å beholde de fagmiljøene som er bygd opp i fellesskap innen en framtidig ny og større kommune eller om en ser for seg andre strukturer. Det antas å være spesielt krevende å rekruttere til ledige stillinger i samkommunen før dette er avklart nærmere.

Basert på de foreløpige drøftingene i formannskapet har rådmannen i sommer arbeidet med å sette sammen noen bakgrunnsdata knyttet til geografi, folketall, arbeidsmarked og næringsstruktur i Levanger og våre nabokommuner. Dette kan benyttes til en foreløpig drøfting i kommunestyrets temamøte 17.9. Hensikten med slik drøfting må være å avklare hva de folkevalgte i Levanger ser for seg som ønskelig kommunestruktur for å møte morgendagens oppgaver.

Om drøftingene i kommunestyret skulle åpne opp for at en vil ta initiativ i forhold til sammenslåing med andre kommuner er det nødvendig med samhandling med disse. Det vil ikke være unaturlig at kommunestyret ber ordføreren ta et initiativ til et møte med alle ordførere/rådmenn i søndre del av Nord-Trøndelag. Dette bør i så fall koordineres med fylkesmann/KS.

Jeg ser for meg følgende mulige framdrift:

13.8.14          Formannskapet får presentert et foreløpig faktagunnlag og kan eventuelt bestille mer bakgrunnsmateriale til temamøtet i kommunestyret.

17.9.14          Temamøte i kommunestyret som munner ut i mandat for ordføreren videre prosess.

Høst 14          Politisk og administrativ ledelse i Levanger møter tilsvarende i andre aktuelle kommuner for å avklare hvilke alternativer det er aktuelt å utrede videre og så starte felles utredning med mulige samarbeidspartnere.

Gangen videre vil ha to alternativer

Alternativ 1.

Avgjørelse ved Kongelig res. våren 2016

Dersom det viser seg å være oppslutning om få og klare alternativer kan disse utredes våren 2015 og innbyggerne høres f.eks i forbindelse med kommunestyrevalget i september og vedtak om ny kommunestruktur kan fattes i kommunestyret senere på høsten i 2015.

Alternativ 2.

Avgjørelse ved Stortingsbehandling juni 2017

Dersom det ikke utkrystalliseres lokale løsninger som kan behandles høsten 2015, må en bruke hele 2015 på utredning og ha innbyggerdialog i 2016 og fatte endelige vedtak lokalt høsten 2016. Dersom det ikke er oppslutning om endringer som berører Levanger vil regjeringa likevel kunne foreslå dette overfor Stortinget, men det anses lite sannsynlig med den størrelsen vi har.


Det er veldig greit om formannskapet og kommunestyret tar stilling til om en ønsker å komme i fase 1 eller fase 2. Uansett er ikke dette noe Levanger kommune ensidig kan avgjøre da det er en forutsetning med likelydende vedtak i alle kommunene som evt tenker å slå seg sammen.  

Rådmannen vil presentere foreløpig faktagrunnlag i møtet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2014 21:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051