Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.12.14 - sak 60/14 - Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2015

Mangler foto
Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 2014/8834
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Styret i Trønderhallen Levanger KF    
Kommunestyret 17.12.14 60/14

 

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling:

Budsjett 2015 for Trønderhallen Levanger KF vedtas.

Det settes av totalt 7,732 MNOK i kommuneregnskapet 2015 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Trønderhallen Levanger KF har følgende formål:

 • Forvalte og drive svømme- og flerbrukshallen. Drive med utleie av arealer i Trønderhallen. I tillegg varesalg fra Cafe og badebutikk.
 • Ut ifra anleggenes muligheter: Tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett. Trønderhallen skal være en attraktiv møteplass for idretts- og aktivitetsglede og legge til rette for økt kunnskap og kompetanse. Sekundært blir kulturarrangement, messer, utstillinger og konserter strategiske mål.
 • Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper.


Trønderhallen Levanger KF har ansvaret for både drifts- og finanskostnader. 

Trønderhallen Levanger KF har utarbeidet et budsjett for 2015 basert på erfaringstall fra flere driftsår siden starten i 2011. I tillegg har vi lagt inn særtrekk som blir relevante framover, og da også for 2015. Først og fremst går dette på økte kostnader på serviceavtaler. Garantitiden er over for de fleste fag, og servicekontraktene er nå i hovedsak betalbar, noe som er beregnet i budsjettet. Ellers ligger kostnadsbildet jevnt på det samme som tidligere, noen poster er over, andre litt under.

Vi forventer økte inntekter for offentlig bading i 2015, men økningen her skyldes prisstigning. Sett bort i fra stengningsperioden i 2014 har besøkstallet gått jevnt oppover siden starten, men vi tror nå at dette vil flate ut for 2015. Vi forventer mer konkurranse fra et nyåpnet Dampsaga bad på Steinkjer og samtidig er det uvisst hvilken effekt stengningsperioden vil ha for 2015. Vi forventer en marginal økning i salg både fra cafeen og i badebutikken. Leieinntekter fra lag og foreninger er budsjettert litt opp i forhold til 2014, dette ut ifra erfaringstall høsten 2014 med tilnærmet full kapasitet.

Fra skolestart på høsten i 2015 vil Levanger Ungdomsskole bruke flerbrukshallen til kroppsøving. Det er ikke hensyntatt verken inntekter eller kostnader med tanke på dette.

I budsjettet generelt er følgende lagt til grunn:

 • I bassenget legger vi til grunn en prisøkning på ca 5% ift. 2014. Det budsjetteres ikke høyere publikumsbesøk i forhold til budsjettert besøk 2014.
 • Til lag og foreninger er det lagt inn en gjennomsnittspris på 300,- pr time for en håndballflate og tilsvarende for en normal utleieenhet i svømmehallen.
 • Lag og foreninger leier fast treningstid i perioden 20.august-20.juni, men aldersbestemte lag fra 12 år og nedover har mulighet til å si opp leieavtalen fra17.mai.
 • Bassenget i Trønderhallen vil være åpent hele året, fra 09-21 på hverdager (06.30 tirsdag og fredag) og 11-18 i helger/ferier. Flerbrukshall og klatrevegg vil ha åpent 08-23 på hverdager(21 på fredager) Variabelt helger og ferier etter arrangement.
 • Med skolesvømming, faste leietakere og ansatte blir budsjettert besøk 96.000 i 2015.
 • Levanger kommune benytter bassenget til skolesvømming og inkludert i leien inngår utdannet svømmeinstruktør.
 • Det er lagt opp til en bemanning som gjør at hallen kan drives forsvarlig. Alle badevakter skal ha gjennomført livredderprøve minst to ganger pr. år.
 • Ansatte i Trønderhallen Levanger KF står for sikkerhet og renhold i Trønderhallen bad, drift av billettsalg/cafè, og vakthold i flerbrukshallen. Lag og foreninger som leier flerbrukshallen blir pålagt rydding og enkelt renhold.

  

Budsjett 2015 

 

Leieinntekter svømmehall, inkludert skolesvømming

kr 7 673 000

Leieinntekter flerbrukshall, inkludert klatrevegg

kr 3 241 000

Andre leieinntekter

kr 772 000

Salgsinntekter

Kr 1 680 000

Tilskudd fra Levanger kommune, inkl subsidiering lag

kr 7 732 000

Sum driftsinntekter

kr 21 098 000

Personalkostnader

kr 7 980 000

Andre driftskostnader

kr 5 288 000

Finanskostnader/husleie

kr 7 830 000

Sum driftskostnad, inkl husleie

kr 21 098 000


Vurdering:

Budsjettet viser at foretaket går i balanse med en overføring fra Levanger kommune på 7,732 mill NOK. Finanskostnader/husleie utgjør kr 7,83 mill NOK. Etter styrets vurdering må overføringen fra Levanger kommune ses på som en investering i folkehelse som på sikt vil kunne redusere andre poster i kommuneregnskapet. Trønderhallen er en attraktiv møteplass for idretts- og aktivitetsglede, og dette må vektlegges når man vurderer kostnadene med driften av en slik hall. Med et totalt besøk på om lag 285.000 besøkende hvert år er styret i Trønderhallen Levanger KF opptatt av at hallen er den folkearenaen som flest mulig av innbyggerne føler tilhørighet til. Styret i Trønderhallen Levanger KF mener å ha lagt fram et realistisk budsjett, som gjør at hallen kan drives forsvarlig, og med en tilgjengelighet som gjør at hallen oppfattes som attraktiv for de aller fleste i Levanger kommune, og regionen generelt.  

Rådmannens uttalelse:

I henhold til kommunelovens § 72 skal administrasjonssjefen ha mulighet til å uttale seg om en sak fra kommunalt foretak før den går til kommunestyret. Etter lovteksten skal denne uttalelsen følge med til styrebehandlingen. Dette har vært praktisert slik at rådmannen ved kommunalsjef for samfunnsutvikling har hatt tett dialog med daglig leder og deltatt i styremøtene som observatør og meddelt kommuneadministrasjonens vurdering.

Ettersom ansvaret for driften av et KF er lagt til styret er det verken rådmann eller kommunestyrets ansvar å ta standpunkt til detaljene i budsjettet. Det er den totale overføringen til foretaket kommunestyret skal ta standpunkt til. Forslaget til overføring er i samsvar med rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2015 og er satt opp i samarbeid med kommunens økonomienhet.

Overføringen brukes i hovedsak til å betale husleie til kommunen for å dekke renter og avdrag på de lån kommunen har tatt opp i forbindelse med bygging av Trønderhallen. Ettersom rentenivået er betydelig lavere enn prognosene tilsa da hallen ble bygget kunne en egentlig redusert husleia og dermed behovet for kommunalt tilskudd. Det vil bli sett på dette til neste år.

Det er ellers gledelig at det legges opp til at selve driften av foretaket går i balanse også når subsidiering av leien til lag og foreninger ligger inne i budsjettet for Trønderhallen.

Til toppen av siden

 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2014 21:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051