Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.12.14 - sak 68/14 - Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet – Levanger kommune 2015-2018

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2014/6089
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.12.14 44/13
Kommunestyret 17.12.14 68/14

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 vedtas.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunestyre vedtok følgende 26.02.14 - sak 8/14:

«Det utarbeides felles plan for idrett og fysisk aktivitet i Levanger kommune og Verdal kommune» 

Vedlegg:

 1. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 med innarbeidede endringer i tråd med rådmannens vurderinger PDF
   
 2. Uttalelse fra Levanger idrettsråd
 3. Uttalelse fra IL Sverre
 4. Uttalelse fra Frol IL
 5. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune
 6. Uttalelse fra Senterpartiet i Levanger
 7. Uttalelse fra Nord-Trøndelag idrettskrets


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen. 

Saksopplysninger:

Kulturdepartementet stiller krav om at anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det skal søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan, og det er en forutsetning av plankravet er oppfylt for å motta spillemidler. 

På bakgrunn av ulike vedtak i Levanger og Verdal (Verdal formannskap - sak 19/14), er det utarbeidet en anleggsplan i hver kommune med en felles del i begge planer som omhandler anlegg av regional betydning.

Formålet med anleggsplanen er å få et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov, og anleggsplanen er ment å stimulere til økt samarbeid om anlegg både lokalt og regionalt.    

Anleggsplanen skal være et styringsverktøy for å sikre tettstedsnære områder for leik, idrett og aktivitet, og er også ment å være et effektivt arbeidsverktøy for de som søker spillemidler.

Rammer for anleggsplan er gitt i lokale føringer fra kommunestyret, herunder planstrategien, Kommuneplanenes samfunnsdel, Kommunedelplan kultur og gjeldende idrettspolitiske plan (2010-2025).

Anleggsplan er utarbeidet administrativt med innspill fra møter med eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og felles møte med idrettsrådene i Levanger og Verdal. I arbeidet med mål og strategier har det kommet innspill i møter med styret i Levanger fritidspark AS, styret i Trønderhallen KS, aktivitetsteamet på Leira asylmottak, Driftskomiteen og felles møte med idrettsrådene i Levanger og Verdal.  

Det er hentet inn informasjon om fremtidige planer for anlegg fra alle aktuelle målgrupper, herunder alle idrettslag og andre lag og foreninger. 

Planforslaget har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker før politisk behandling, og det har vært felles gjennomgang av høringsuttalelser i Levanger og Verdal

Revidering av plandokumentet skal normalt gjennomføres en gang i hver planperiode, men planen er ment å være fleksibel for endringer når behovet tilsier det.

Handlingsprogrammet skal rulleres en gang årlig, og skal behandles politisk. «Sjekkskjema for idrettsanlegg» benyttes ved rullering av handlingsprogrammet. Sjekkskjemaet skal sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt. Dette skal stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i handlingsprogrammet før disse spørsmålene er avklart.

Vurdering:

Anleggsplan ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker. Det er mottatt uttalelser fra:

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Senterpartiet i Levanger
 • Nord-Trøndelag idrettskrets
 • Levanger idrettsråd
 • IL Sverre
 • Frol IL


Generelle tilbakemeldinger er at anleggsplanen er kort, oversiktlig og effektive med konkrete verktøy som sjekkskjema og årshjul for spillemidler som blir nyttig for idrettslagene.

Søm følge av uttalelsene foreslås følgende endringer i høringsforslaget til anleggsplan:

Kulepunkt 1 under Prioritering av spillemidler i Levanger - i tillegg til statlige føringer:

Fra: Friluftslivstiltak med tilrettelagt tursti/turveg, merking/skilting og parkering prioriteres frem

Til: Friluftslivstiltak med tilrettelagt tursti/-veg/-løype, merking/skilting og parkering prioriteres frem

Kulepunkt 2 Prioritering av spillemidler i Levanger - i tillegg til statlige føringer:

Fra: Anlegg med en god plan for drift prioriteres frem

Til: Anlegg med en realistisk driftsprofil prioriteres frem

Kulepunkt 4 prioritering av spillemidler i Levanger - i tillegg til statlige føringer:

Fra: Anlegg av regional betydning og anlegg som krever kommunal garanti prioriteres ikke før samarbeid på tvers av kommuner. 

Til: Anlegg av regional betydning og anlegg som krever kommunal garanti prioriteres ikke før samarbeid på tvers av kommuner er avklart.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 17.12.2014 21:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051