Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.12.14 - sak 67/14 - Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg 2014/2015 - Prioritering av søknader

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2014/8376
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.12.14 43/13
Kommunestyret 17.12.14 67/14

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Levanger judoklubb - rehabilitering judohall – Frol (ny) flyttes opp til plass 6. Øvrige flyttes nedover.

Avstemning:

Persøys endringsforslag avvist med 9 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2014/2015:

Ordinære anlegg:

1)     Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (gjentatt)

2)     Ytterøy IL - rehabilitering av lysanlegg lysløype med PCB-armatur – Ytterøy lysløype (fornyet)

3)     Levanger fritidspark - rehabilitering kunstgress – Moan (fornyet)

4)     Skogn IL - rehabilitering K-63 – Torsbustaden (fornyet)

5)     IL Aasguten - 11er kunstgressbane – Åsen stadion (fornyet)

6)     Sp.kl.Nessegutten - 7er kunstgressbane – Nesseguttbanen (fornyet)

7)     Levanger kommune - skateanlegg – Stadionparken (fornyet)

8)     Ytterøy IL - oppgradering av lysløype til helårs tursti – Ytterøy lysløype (fornyet)

9)     Frol IL - o-kart Storåsen (fornyet)

10)IL Sverre - 7er kunstgressbane – Momarka (fornyet)

11)IL Sverre - 7er kunstgressbane – Fabritiusbanen (fornyet)

12)Levanger judoklubb - rehabilitering judohall – Frol (ny)

13)Levanger kommune - anlegg for turning, klatring, parkour og freerunning – Levanger ungdomsskole (ny)

14)Levanger kommune - kunstgress aktivitetsflate – Levanger ungdomsskole (ny)

15)Frol IL - kjeller/garasje til skihytte – Frolfjellet skisenter (fornyet)

16)Levanger kommune - lysanlegg – Stadionparken (fornyet)

17)Levanger kommune - minivelodrom – Stadionparken (fornyet)

18)Levanger kommune - rundløype turveg – Levanger ungdomsskole (ny)

19)Levanger kommune - urbananlegg for sykling og skating – Levanger ungdomsskole (ny)

20)Levanger kommune - aktivitetsområde med multifunksjoner – Levanger ungdomsskole (ny)

21)Innherred RC-bilklubb - RC-bane for bensinbiler – Torsbustaden (fornyet)

22)Levanger fritidspark - rehabilitering lysanlegg kunstgressbane – Moan (ny)

23)IL Aasguten - delanlegg friidrett – Åsen stadion (ny)

24)Levanger kommune - sykkelvelodrom – Moan (ny)

Nærmiljøanlegg:

1)     Skogn IL - BMX-bane – Reemyra stadion (fornyet)

2)     IL Sverre - 5er kunstgressbane – Høgberget (fornyet)

3)     Ankolmplassen naboring - turn- og klatreløype - Ankolm (fornyet)

4)     Levanger kommune - balløkke grus med islegging – Stadionparken (fornyet)

5)     Levanger kommune - skotthyll – Stadionparken (fornyet)

6)     Levanger kommune - turn og trim – Stadionparken (fornyet)

7)     Levanger kommune - bordtennis – Levanger ungdomsskole (ny)

8)     Levanger kommune - streetbasket – Levanger ungdomsskole (ny)

9)     Levanger kommune - frisbeegolf – Levanger ungdomsskole (ny)

10)Levanger kommune - basketball – Levanger ungdomsskole (ny)

        Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2014/2015: 

Ordinære anlegg:

1)     Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (gjentatt)

2)     Ytterøy IL - rehabilitering av lysanlegg lysløype med PCB-armatur – Ytterøy lysløype (fornyet)

3)     Levanger fritidspark - rehabilitering kunstgress – Moan (fornyet)

4)     Skogn IL - rehabilitering K-63 – Torsbustaden (fornyet)

5)     IL Aasguten - 11er kunstgressbane – Åsen stadion (fornyet)

6)     Sp.kl.Nessegutten - 7er kunstgressbane – Nesseguttbanen (fornyet)

7)     Levanger kommune - skateanlegg – Stadionparken (fornyet)

8)     Ytterøy IL - oppgradering av lysløype til helårs tursti – Ytterøy lysløype (fornyet)

9)     Frol IL - o-kart Storåsen (fornyet)

10) IL Sverre - 7er kunstgressbane – Momarka (fornyet)

11) IL Sverre - 7er kunstgressbane – Fabritiusbanen (fornyet)

12) Levanger judoklubb - rehabilitering judohall – Frol (ny)

13) Levanger kommune - anlegg for turning, klatring, parkour og freerunning – Levanger ungdomsskole (ny)

14) Levanger kommune - kunstgress aktivitetsflate – Levanger ungdomsskole (ny)

15) Frol IL - kjeller/garasje til skihytte – Frolfjellet skisenter (fornyet)

16) Levanger kommune - lysanlegg – Stadionparken (fornyet)

17) Levanger kommune - minivelodrom – Stadionparken (fornyet)

18) Levanger kommune - rundløype turveg – Levanger ungdomsskole (ny)

19) Levanger kommune - urbananlegg for sykling og skating – Levanger ungdomsskole (ny)

20) Levanger kommune - aktivitetsområde med multifunksjoner – Levanger ungdomsskole (ny)

21) Innherred RC-bilklubb - RC-bane for bensinbiler – Torsbustaden (fornyet)

22) Levanger fritidspark - rehabilitering lysanlegg kunstgressbane – Moan (ny)

23) IL Aasguten - delanlegg friidrett – Åsen stadion (ny)

24) Levanger kommune - sykkelvelodrom – Moan (ny)

Nærmiljøanlegg:

1)     Skogn IL - BMX-bane – Reemyra stadion (fornyet)

2)     IL Sverre - 5er kunstgressbane – Høgberget (fornyet)

3)     Ankolmplassen naboring - turn- og klatreløype - Ankolm (fornyet)

4)     Levanger kommune - balløkke grus med islegging – Stadionparken (fornyet)

5)     Levanger kommune - skotthyll – Stadionparken (fornyet)

6)     Levanger kommune - turn og trim – Stadionparken (fornyet)

7)     Levanger kommune - bordtennis – Levanger ungdomsskole (ny)

8)     Levanger kommune - streetbasket – Levanger ungdomsskole (ny)

9)     Levanger kommune - frisbeegolf – Levanger ungdomsskole (ny)

10) Levanger kommune - basketball – Levanger ungdomsskole (ny)


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Handlingsprogram anlegg 2015-2018 - temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet - Levanger kommune PDF

2

Oversikt spillemiddelsøknader 2014/2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 

Saksopplysninger:

Generelt:

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10. Det er fylkeskommunene som foretar fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. Kommunenes oppgave er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. Mottaker av spillemidler forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende bestemmelser.

Det kan søkes om tilskudd til:

 • ordinære anlegg
 • nærmiljøanlegg
 • anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten


Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene innenfor ordinære anlegg og nærmiljøanlegg og forslaget skal behandles politisk. Den vedtatte prioriteringslista samt søknadene med vedlegg oversendes fylkeskommunen innen 15. januar påfølgende år. Fylkeskommunen lager en samlet oversikt som sendes departementet før 15. mars. Departementet fastsetter rammene for de enkelte fylkeskommuner etter en bestemt fordelingsnøkkel innen 1. mai. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne innen 1. juli. 

Søkere:

Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielle formål. For å få godkjent spillemiddelsøknaden må søkere har følgende godkjente vedlegg: 

 • idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer med behovsoppgave
 • detaljert og dokumentert kostnadsoverslag
 • finansieringsplan med redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster
 • plan for drift
 • dokumentasjon på rett til bruk av grunn hvor anlegget ligger / skal ligge


Søknadene deles inn i tre ulike søknadstyper:

 • Ny: Benyttes når søknaden ikke har vært fremmet tidligere
 • Fornyet: Benyttes når søknad har vært fremmet tidligere, men ikke fått tilskudd
 • Gjentatt: Benyttes når foregående søknad har fått deltilskudd og søknaden skal fremmes på nytt. Prioriteres foran fornyede og nye søknader.


Tilskudd:

Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd til ordinære anlegg, inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr. 1 000 000. For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp. 

I anlegg som turveier, turstier og turløyper, herunder lysløyper, hvor det fortsatt benyttes lysarmaturer med komponenter som inneholder PCB, kan det søkes om 50 % av godkjent kostnad inntil kr. 700 000 i tilskudd til rehabilitering av lysanlegg. Det forutsettes at det i nytt anlegg benyttes armaturer med lavt energiforbruk. Denne «kampanjen» gjelder i perioden 2013-2015, og dette er derfor siste året med denne muligheten.  

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300 000. Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr. 600 000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000 (tilskudd kr. 25 000). Maksimalt tilskudd til ett anleggssted kan være inntil kr. 1 200 000.

Statlige føringer:

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Det er et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon, og anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri disse målene.

Statlige føringer ved bruk av spillemidler til idrettsformål fremhever disse målgruppene:

 • Barn (6-12 år)
 • Ungdom (13-19 år)
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer som i dag er fysisk inaktiv


Søknader i Levanger:

I søknadsåret 2014/2015 er det i Levanger totalt 34 søknader som fordeler seg slik:

 • 1 gjentatt søknad (Trønderhallen)
 • 14 fornyede søknader på ordinære idrettsanlegg og 6 fornyede søknader på nærmiljøanlegg
 • 9 nye søknader på ordinære idrettsanlegg og 4 nye søknader på nærmiljøanlegg


De søknadene som ikke ble formelt godkjent forrige søknadsår har status som ny søknad også i 2014/2015. Ikke formelt godkjent vil si at et eller flere av vedleggene i disse spillemiddelsøknadene ikke er ferdigstilt eller godkjent.  

På nåværende tidspunkt er følgende av årets søknader ikke formelt godkjent:

 • IL Aasguten - delanlegg friidrett – Åsen stadion
 • Levanger kommune - sykkelvelodrom – Moan


Søkerne er kjent med at søknaden formelt kan godkjennes innen 15. januar dersom alle vedleggene er godkjent og på plass innen da. Både godkjente og ikke-godkjente søknader skal sendes fylkeskommunen innen 15. januar.  

Handlingsprogram anlegg 2015-2018 er vedlagt og inneholder følgende:

 • anlegg som søker spillemidler 2014/2015
 • uprioriterte anlegg som tidligere er tatt inn i handlingsprogrammet som ikke har søkt spillemidler.


I forbindelse med utarbeidelse av temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet høsten 2014, er nye planer for anlegg innmeldt. Disse skal benytte «sjekkskjema for idrettsanlegg» som beskrevet i temaplan. Neste rullering av handlingsprogrammet 2015-2018 er 1. april 2015. 

Vurdering:

Rådmannen prioriterer spillemidler i henhold til lokale føringer i temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018). Dette kommer i tillegg til de statlige føringene. De lokale føringene i temaplan gjør at noen typer anlegg prioriteres frem. Det er generelt 3-5 års etterslep på spillemidler i Nord-Trøndelag, og det tilstrebes at ingen må vente lenger enn 5 år i prioriteringen av spillemidler. Ventetiden vil imidlertid variere fra anlegg til anlegg, jfr. mål og strategier i temaplan.  

I og med at det i år er siste mulighet for 50 % tilskudd til nytt lysanlegg i lysløyper som fortsatt har lysarmaturer med PCB, prioriteres dette anlegget på Ytterøy lysløype frem.

Levanger idrettsråd er en viktig samarbeidspartner for kommunen ved prioritering av spillemidler, jfr. samarbeidsavtalen kommunen har med idrettsrådet. Det er bred enighet med Levanger idrettsråd om årets forslag til prioritering av spillemidler, som også samsvarer med idrettens ønske om å være en viktig folkehelseaktør. Idrettsrådet støtter rådmannens forslag til innstilling.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 17.12.2014 21:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051