Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.12.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 17.12.14
Tid: 15:00 - 19:15

Sakliste (rev. 12.12.14) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (flere meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 57/14 Referatsaker utredning vedtak video
PS 58/14 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2014 Levanger kommune utredning vedtak video
PS 59/14 Vann og avløpsgebyr 2015 utredning vedtak video
PS 60/14 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2015 utredning vedtak video
PS 61/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune utredning vedtak video
etter pause
PS 62/14 Kommunerefomen - utredningsalternativer utredning vedtak video
PS 63/14 Kommunedelplan oppvekst - 2015 - 18 (2019 - 22) - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 64/14 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130 - 2. gangs behandling utredning vedtak video
PS 65/14 Detaljregulering Staupslia 14 - 1719/1/32 utredning vedtak video
PS 66/14 Detaljregulering for Sjøbadet utredning vedtak video
PS 67/14 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg 2014/2015 - Prioritering av søknader utredning vedtak video
PS 68/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 utredning vedtak video
FO 21/14 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogram (utlagt 12.12.14) tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28+7 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud ap medlem - forfall
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem - forfall
Ingvill Berg Fordal ap medlem - forfall
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem - forfall 
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken  ap  vara  Wenche Westrum Sundal  
Nina Elisabeth Berget ap vara x Ingvill Berg Fordal 
Ann-Mari Hellan Børseth ap vara x Ina Helen Kollerud
Vegard Austmo  sp vara x Ingrid Brattgjerd
Knut Sigurd Hjelmstad h vara x Einar Theodor Bangstad
Asgeir Persøy  frp  vara  Svein Erik Musum 
Janne Kathrine Jørstad  frp  vara  Hans Aalberg 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent ISK  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  


Kulturinnslag (før møtet ble satt):
Kulturskolen v/Hassan Parandeh, piano og Sara Kristoffersen, sang  -  video

Orienteringer:
Utdeling av byggeskikkprisen for Levanger kommune 2014 v/ordføreren - video
Tildelt: Farmen barnehage (Nesset, Levanger)

Plan- og utviklingskomiteens vedtak med begrunnelse 10.12.14, sak 90/14

Permisjoner:


 

 

 

PS 57/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 58/14 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2014 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig  vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2014 nedjusteres med kr. 169.000.000,- jfr. vedlagt oversikt.
 2. Momskompensasjon for investeringer nedjusteres med kr. 27.200.000,-
 3. Budsjetterte inntekter ved salg av tomter etc. nedjusteres med kr. 33.000.000,-
 4. Det tas ikke opp ytterligere lån i 2014. Investeringer som ikke dekkes av låneopptak i 2014 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år. Eventuelle ubrukte lånemidler ved årets slutt forutsettes benyttet til senere års investeringer.
          Til toppen av siden

 

 

PS 59/14 Vann og avløpsgebyr 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2015.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2011 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting for gebyrstørrelse i 2015
          Til toppen av siden

 

 

PS 60/14 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Budsjett 2015 for Trønderhallen Levanger KF vedtas.

Det settes av totalt 7,732 MNOK i kommuneregnskapet 2015 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen.
        Til toppen av siden

 

 

PS 61/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video - etter pause

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av SP, KRF og AP følgende verbalforslag:

Matombringing til personer som ikke har krav på dette opprettholdes i Levanger kommune inntil en alternativ løsning foreligger.

Begrunnelse:

Vi ser nødvendigheten av at Levanger kommune i større grad fokuserer på de lovpålagte oppgavene for at disse skal løses på en tilfredsstillende måte også i framtida. Det er likevel viktig at gode etablerte rutiner som ikke er lovpålagte søkes å erstattes før de avsluttes av kommunen. 

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av KRF, AP og SP  følgende endringsforslag:

Inntekter fra Indre Trondheimsfjorden Havn kr 1,8 mill tas ut av driftsbudsjettet og overføres investeringsbudsjettet. Låneopptak reduseres tilsvarende. Driftsmarginen i driftsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Jann Karlsen (KRF) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende verbalforslag:

Rådmannen bes om å utrede kostnadene med gratis skolefritidsordning/avlastning innenfor ordinær SFO tid, for barn med spesielle behov i 5. -7. klasse. Ordningen endres ikke før saken er utredet og behandlet.

Jann Karlsen (KRF) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende verbalforslag:

Rådmannen bes om å utrede differensierte satser for støttekontakter / private avlastere ut i fra den kompetanse som kreves for å hjelpe de ulike mottakerne av tjenester. 

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer for driftsbudsjett 2015- 2018:

Tekst

Økte utgifter
(i tusen kr.)

Red. utgifter
( i tusen kr.)

SFO, Egenbetaling for barn med særskilte behov

    50`

 

Avlastningstiltak

  500`

 

Hjemmetjenesten, matombringing

1000`

 

Dagsverket

  200`

 

Åsveien 5

2000`

 

Miljøarbeider hjem

  500

 

Godgjøring arbeid dagtilbud

  100`

 

Felleskostnader

 

1000`

Rådmann med stab

 

1000`

Redusert margin

 

2350`

Sum

4350`

4350`


Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende verbalforslag:
Budsjettheftet side 15:

Følgende setning strykes: «Rådmannen håper at bruk av LEAN vil bli et «dynamisk verktøy» for all tjenesteproduksjon i kommunen.».
Begrunnelse:

 • Det er uklart hva som menes med «all tjenesteproduksjon»
 • Det er uklart hvilke konsekvenser en implementering av LEAN vil få for brukere (tjenestemottakere og ansatte.
 • Kommunestyret bør få framlagt en sak, med en redegjørelse av bl.a. overnevnte forhold, før det vedtas at LEAN skal bli et dynamisk verktøy for all tjenesteproduksjon i Levanger kommune.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:
Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

Økte utgifter drift

       
 

2015

2016

2017

2018

Dagtilbud LBAS

1000

1000

1000

1000

Økt ramme skole

1500

2000

2500

2500

Næring - økt ramme

500

500

500

500

Bidrag nettportal Trehusbyen

100

100

100

100

Kommuneveier

 

200

800

2500

Forprosjekt klimanøytral by

100

100

   

Miljøtiltak

200

200

300

300

Sum

3400

4100

5200

6900

         

Reduserte utgifter drift

       
 

2015

2016

2017

2018

Politisk

1000

1000

1000

1000

Arealeffektivisering

400

400

400

400

Reduserte innkjøp

700

1200

1200

1200

Innherred samkommune

1000

1000

1000

1000

Reduserte renter og avdrag

550

1000

1400

2100

konkurranseutsetting

500

1000

1500

1500

Sum

4150

5600

6500

7200

         

Overføring til  investeringsbudsjett

     

Fra havnevesen

1800

     
         

Ny margin

10059

14234

9733

3907

         
         

INVESTERING

       
         

Økt ramme videreutlån

2015

2016

2017

2017

Levanger Fritidspark AS

2

     
         

Reduserte investeringer

2015

2016

2017

2018

Åsen barnehage

   

5

10

Ytterøy barnehage

   

3

9

Skogn barnehage

     

7

Netto reduserte investeringer

7

10,5

5,7

3,4

Ytterøy skole

1,1

8,6

   

Fra havnevesen

1,8

     

Salg kommunal eiendom

10

5

   

Fra havnevesen

1,8

     
         

 

 

 

 

 

Besparelser investering

2015

2016

2017

2018

Åsen barnehage

   

0,1

0,3

Ytterøy barnehage

   

0,1

0,3

Skogn barnehage

     

0,2

Øvrig netto reduserte invest.

0,2

0,5

0,7

0,8

Fra havnevesen

0,05

0,05

0,05

0,05

Salg kommunal eiendom

0,3

0,45

0,45

0,45

Sum

0,55

1

1,4

2,1


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Førstelinjetjeneste innen næringsarbeid og næringsutvikling settes ut på anbud i 2015.
 2. Levanger kommune skal fra skolestart høsten 2015 tilby 1T (matematikk på videregående nivå) ved de to største ungdomsskolene i kommunen. Rådmannen bes ta kontakt med fylkeskommunen for en praktisk gjennomføring av dette, og  kontakte Stjørdal kommune for å få overblikk over organiseringen av  dette fagtilbudet.
 3. Rådmannen bes igangsette en forstudie om «Et klimanøytralt sentrum».
 4. Rådmannen bes om å starte opp regulering / klargjøring av det planlagte boligfeltet i Bjørklia i 2015. Dette for å sikre et nytt, sentrumsnært boligområde.
 5. Rådmannen bes legge frem en arealeffektiviseringsplan for administrativ kommunal virksomhet.


Jostein Trøite (SV) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Brukere av dagsverket gis en godtgjøring som i 2013 for oppmøte/utført arbeid.
 2. Rådmannen legger fram en sak som vurderer et mandat og en arbeidsform som kan vitalisere estetikkutvalget, innen juni 2015.
 3. Rådmannen legger fram en sak som viser muligheten for at NT- teater kan ha forestilling i Festiviteten.
 4. Kommunestyret ber om at arbeidet med avlastningsveger og gang/sykkelveier i Levanger sentrum intensiveres.
 5. Innstillingens punkt nr. 14: «Rådmannen bes om å samordne kommunale tilskudd til frivillige lag/ organisasjoner til en post i budsjettet. Dette for å synliggjøre totalbeløpet kommunen bruker på dette», går ut.


Rolf Inge Elvbakken (AP) fremmet følgende endringsforslag – vedlegg: «beskrivelser av tiltak i økonomiplan 2015-2016» - prioriterte driftstiltak – endring av avsnitt «reduksjon avlastning»:

Ved å gjennomgå utmålingen av tjenester er det et mål å redusere utgiftene til helse- og omsorgstjenester tilsvarende 500.000 i 2015. Dette skal skje ved en gjennomgang av tildelte tjenester og et uttak i bemanningen tilsvarende reduksjon i tjenester.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende verbalforslag:

Dagsverket opprettholdes som lavterskeltilbud rettet mot folk med rusproblemer. Godtgjøring ved Dagsverket gjeninnføres fra 5. januar 2015.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det må undersøkes om dagtilbudet på LBAS kan utvides til å gi et tilbud til flere brukere, ved å trekke inn frivillige. Dette bør skje uten at budsjettet øker.

Vegard Austmo (SP) fremmet følgende verbalforslag:

Rådmannen bes fremme en egen sak om en egen kommunikasjon og mediestrategi som skal legges frem for kommunestyret.

Avstemning:

Buchholdts (V) forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fikk 10 stemmer.

Toldnes (SV) forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fikk 2 stemmer.

Formannskapets innstilling til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fikk 23 stemmer.

Innstillingen ble dermed vedtatt.

Heieraas endringsforslag enstemmig vedtatt.

Svarvas verbalforslag enstemmig vedtatt.

Karlsens verbalforslag vedr. skolefritidsordning enstemmig vedtatt.

Karlsens verbalforslag vedr. støttekontakter enstemmig vedtatt.

Toldnes verbalforslag avvist med 33 mot 2 stemmer.

Bucholdts verbalforslag, pkt. 1, avvist med 25 mot 10 stemmer.

Bucholdts verbalforslag, pkt. 2, avvist med 23 mot 12 stemmer.

Bucholdts verbalforslag, pkt. 3, avvist med 28 mot 7 stemmer.

Bucholdts verbalforslag, pkt. 4, vedtatt med 27 mot 8 stemmer.

Bucholdts verbalforslag, pkt. 5, avvist med 25 mot 10 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 1, avvist med 23 mot 12 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 2, avvist med 27 mot 8 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 3, avvist med 28 mot 7 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 4, vedtatt med 29 mot 6 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 5, avvist med 30 mot 5 stemmer.

Elvbakkens endringsforslag vedtatt med 28 mot 7 stemmer.

Hjelmstads verbalforslag avvist med 23 mot 12 stemmer.

Heieraas oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 34 mot 1 stemme.

Austmos verbalforslag vedtatt med 28 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjett

Tekst

2015

2016

2017

2018

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold / utstyr

750 000

500 000

500 000

500 000

Lønnsoppgjør 2015

    1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Rådmannen m/ stab

 500 000

500 000

500 000

500 000

Felleskostnader

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte inntekter:

 

 

 

 

Fra havnevesen

1 800 000

0

0

0

Forlik Statsbudsjettet

700 000

0

0

0

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Økte utgifter:

 

 

 

 

Tilskudd grendehus

 200 000

200 000

200 000

200 000

Økt tilskudd frivillige lag / organisasjoner

200 000

0

0

0

Tilskudd korps

100 000

100 000

100 000

100 000

Marsimartnan

100 000

100 000

100 000

100 000

Økt veivedlikehold

500 000

500 000

0

0

Renhold i sentrum / bygdesentra

50 000

50 000

0

0

Arbeid / aktivisering f.hemmede 0 eg.an.

500 000

0

0

0

Økt margin

5 100 000

2 550 000

3 100 000

3 100 000

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Ny margin

11 109 000

12 734000

8 433 000

3 607 000


Investeringsbudsjett

Tall i millioner kr

Tekst

2015

2016

2017

2018

2015 - 18

Endringer

 

 

 

 

 

Ytterøy skole

3,0

18,0

 

 

21,0

Heldøgns omsorgstilbud Åsen

23,0

40,0

 

 

63,0

Renovering garderober Åsen bu

1,0

 

 

 

1,0

Ny hall Åsen

 

 

 

2,0

2,0

Utvide med flere enheter omsorgssenter Åsen – netto investering

 

 

11,0

 

 

 

11,0


2.      Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3.      I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4.      I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Trondheim Havn IKSs eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.


5.      Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6.      Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7.      Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.

8.      Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9.      Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 393.300.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Ungdomstrinnet på Ytterøy skole beholdes på Ytterøy.

13. Ny idrettshall i Åsen innarbeides i økonomiplan fra 2018.

14. Rådmannen bes å samordne kommunale tilskudd til frivillige lag / organisasjoner til en post på budsjettet. Dette for å synliggjøre totalbeløpet kommunen bruker til dette.

15. Rådmannen bes om å legge fram en sak / oversikt over kommunale bygninger som kan selges. Kommunestyret tar stilling til hvordan inntekter ved et eventuelt salg skal anvendes.

16. Matombringing til personer som ikke har krav på dette opprettholdes i Levanger kommune inntil en alternativ løsning foreligger.

17. Inntekter fra Indre Trondheimsfjorden Havn kr 1,8 mill tas ut av driftsbudsjettet og overføres investeringsbudsjettet. Låneopptak reduseres tilsvarende. Driftsmarginen i driftsbudsjettet reduseres tilsvarende.

18. Rådmannen bes om å utrede kostnadene med gratis skolefritidsordning/avlastning innenfor ordinær SFO tid, for barn med spesielle behov i 5. -7. klasse. Ordningen endres ikke før saken er utredet og behandlet.

19. Rådmannen bes om å utrede differensierte satser for støttekontakter / private avlastere ut i fra den kompetanse som kreves for å hjelpe de ulike mottakerne av tjenester. 

20. Rådmannen bes om å starte opp regulering / klargjøring av det planlagte boligfeltet i Bjørklia i 2015. Dette for å sikre et nytt, sentrumsnært boligområde.

21. Kommunestyret ber om at arbeidet med avlastningsveger og gang/sykkelveier i Levanger sentrum intensiveres.

22. Vedlegg: «Beskrivelser av tiltak i økonomiplan 2015-2016» - prioriterte driftstiltak – endring av avsnitt «Reduksjon avlastning»: endres til:
Ved å gjennomgå utmålingen av tjenester er det et mål å redusere utgiftene til helse- og omsorgstjenester tilsvarende 500.000 i 2015. Dette skal skje ved en gjennomgang av tildelte tjenester og et uttak i bemanningen tilsvarende reduksjon i tjenester.

23. Rådmannen bes fremme en egen sak om en egen kommunikasjon og mediestrategi som skal legges frem for kommunestyret.

Oversendelsesforslag:

Det må undersøkes om dagtilbudet på LBAS kan utvides til å gi et tilbud til flere brukere, ved å trekke inn frivillige. Dette bør skje uten at budsjettet øker.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 62/14 Kommunereformen - utredningsalternativer

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Vegard Austmo (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

3) Ungdom skal være med i utredningsprosessen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Austmo sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Levanger kommune ønsker at følgende alternativer til ny kommune utredes:

 • Levanger-Verdal, evt også med Frosta og Inderøy
 • Levanger-Frosta, evt også med Verdal
 • Levanger-Stjørdal, evt også med Frosta og Verdal


I tillegg bør konsekvensene av å bestå som egen kommune utredes. 

2. Det er en forutsetning at den/de kommunene en ønsker å utrede sammenslåing med er interessert i det samme. Før endelig mandat for utredningsarbeidet behandles må det derfor avklares med de øvrige kommuner om de ønsker å delta i utredningsarbeidet. Ordfører og rådmann tar initiativ mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger.

3. Ungdom skal være med i utredningsprosessen.
        Til toppen av siden

 

 

PS 63/14 Kommunedelplan oppvekst - 2015 - 18 (2019 - 22) - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag til 4. mål forslag siste kulepunkt:

 • Alle barn og unge opplever og bidrar til at Levanger blir en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge.


Avstemning:

Johansens forslag vedtatt ved 28 mot 6 stemmer.

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunedelplan oppvekst vedtas med følgende endring: 4. mål forslag siste kulepunkt:

 • Alle barn og unge opplever og bidrar til at Levanger blir en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge.
          Til toppen av siden

 

 

PS 64/14 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130 - 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-2 vedtas høringsutkastet til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 med følgende endringer: 

Strategi A): Sikre et bærekraftig samfunn

Endret punkt: Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kulturliv, frivillighet og offentlige aktører

Nytt pkt.: Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner

Endret punkt i strategi C): Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene 

Endring i «Kommunens fortrinn»: Eksempler er et aktivt landbruk, Verdal Industripark, Stiklestad, Falstadsenteret, HINT, HUNT, Sykehuset Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger

Nye indikatorer:

 • Infrastruktur til gående og syklende (antall nye meter)
 • Trafikk (Passasjertall kollektivtrafikk, biltrafikkmåling)


Første setning øverst på side 4 endres til:

«I våre kommuner skal vi derfor jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår» 

Følgende tilføyes på s. 14 kommunens fortrinn:

Tromsdalen med sine kalkforekomster.
        Til toppen av siden

 

 

PS 65/14 Detaljregulering Staupslia 14 - 1719/1/32

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes og sendes tilbake til PUK. K-styret ber om dokumentert trafikkfaglig vurdering av trafikksikkerheten i krysset Staupslia/Nordsivegen i forbindelse med forslag om bygging av 4 boligenheter i Staupslia 14. Når denne foreligger, bringes saken tilbake til K-styret for politisk behandling. 

Avstemning:

Johansens utsettelsesforslag avvist med 18 mot 15 stemmer.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 23 mot 10 stemmer. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Staupslia 14, datert 12.05.2014, rev. 14.11.2014, og med bestemmelser sist rev. 20.11.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 66/14 Detaljregulering for Sjøbadet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det gjøres følgende endringer i planen:
  - Industriområde (I) tas ut av plankartet. Tilhørende reguleringsbestemmelser fjernes.
  - Det reguleres et nytt område avsatt til renovasjonsanlegg i området som er vist i høringsuttalelsen fra Sjøbadet borettslag. Det sikres i reguleringsbestemmelsene at anlegget blir et nedgravd anlegg. 
 2. Forslag til detaljregulering for Sjøbadet med overnevnte endringer, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
          Til toppen av siden

 

 

PS 67/14 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg 2014/2015 - Prioritering av søknader

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Levanger judoklubb - rehabilitering judohall – Frol (ny) flyttes opp til plass 6. Øvrige flyttes nedover.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling vedtatt med 31 mot 2 stemmer som ble avgitt for Persøys forslag. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2014/2015:

Ordinære anlegg:

1)     Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (gjentatt)

2)     Ytterøy IL - rehabilitering av lysanlegg lysløype med PCB-armatur – Ytterøy lysløype (fornyet)

3)     Levanger fritidspark - rehabilitering kunstgress – Moan (fornyet)

4)     Skogn IL - rehabilitering K-63 – Torsbustaden (fornyet)

5)     IL Aasguten - 11er kunstgressbane – Åsen stadion (fornyet)

6)     Sp.kl.Nessegutten - 7er kunstgressbane – Nesseguttbanen (fornyet)

7)     Levanger kommune - skateanlegg – Stadionparken (fornyet)

8)     Ytterøy IL - oppgradering av lysløype til helårs tursti – Ytterøy lysløype (fornyet)

9)     Frol IL - o-kart Storåsen (fornyet)

10)IL Sverre - 7er kunstgressbane – Momarka (fornyet)

11)IL Sverre - 7er kunstgressbane – Fabritiusbanen (fornyet)

12)Levanger judoklubb - rehabilitering judohall – Frol (ny)

13)Levanger kommune - anlegg for turning, klatring, parkour og freerunning – Levanger ungdomsskole (ny)

14)Levanger kommune - kunstgress aktivitetsflate – Levanger ungdomsskole (ny)

15)Frol IL - kjeller/garasje til skihytte – Frolfjellet skisenter (fornyet)

16)Levanger kommune - lysanlegg – Stadionparken (fornyet)

17)Levanger kommune - minivelodrom – Stadionparken (fornyet)

18)Levanger kommune - rundløype turveg – Levanger ungdomsskole (ny)

19)Levanger kommune - urbananlegg for sykling og skating – Levanger ungdomsskole (ny)

20)Levanger kommune - aktivitetsområde med multifunksjoner – Levanger ungdomsskole (ny)

21)Innherred RC-bilklubb - RC-bane for bensinbiler – Torsbustaden (fornyet)

22)Levanger fritidspark - rehabilitering lysanlegg kunstgressbane – Moan (ny)

23)IL Aasguten - delanlegg friidrett – Åsen stadion (ny)

24)Levanger kommune - sykkelvelodrom – Moan (ny) 

Nærmiljøanlegg:

1)     Skogn IL - BMX-bane – Reemyra stadion (fornyet)

2)     IL Sverre - 5er kunstgressbane – Høgberget (fornyet)

3)     Ankolmplassen naboring - turn- og klatreløype - Ankolm (fornyet)

4)     Levanger kommune - balløkke grus med islegging – Stadionparken (fornyet)

5)     Levanger kommune - skotthyll – Stadionparken (fornyet)

6)     Levanger kommune - turn og trim – Stadionparken (fornyet)

7)     Levanger kommune - bordtennis – Levanger ungdomsskole (ny)

8)     Levanger kommune - streetbasket – Levanger ungdomsskole (ny)

9)     Levanger kommune - frisbeegolf – Levanger ungdomsskole (ny)

10)Levanger kommune - basketball – Levanger ungdomsskole (ny)
        Til toppen av siden

 

 

PS 68/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 vedtas.

        Til toppen av siden

 

 

FO 21/14 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogram

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.12.2014 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) stilte  spørsmål om Hvorfor kommunestyrevedtak i 2011 om boligbyggerprogram ikke er fulgt opp, og om når kommunestyret eventuelt får boligbyggerprogrammet til behandling ?

Rådmannen besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051