Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.09.14 - sak 38/14 - Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.09.14 73/14
Kommunestyret 17.09.14 38/14

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.09.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse med tilhørende risikogradering og handlingsplan. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse med tilhørende risikogradering og handlingsplan

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1. Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune PDF 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, jf. lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10. Lovverket krever at kommunen lager en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som beskriver hvilke hendelser lokalsamfunnet kan bli involvert i og hvilke tiltak og hvilken beredskap kommunen iverksetter. 

Den følgende analysen er på et overordnet og strategisk nivå. Detaljene ligger i delplaner og tiltakskort som enten er laget eller er under utarbeidelse. Loven gir kommunen et ansvar utover kommuneorganisasjonen. I noen tilfeller også utenfor kommunens geografiske område.

Kommunens ansvar følger delvis av lover og forskrifter og delvis av de fire grunnleggende prinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge:

  • Ansvarsprinsippet – innebærer at den virksomheten som har det daglige ansvaret for et område, sektor eller tjeneste, også har ansvar for forebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og deltakelse i krisehåndtering.
  • Likhetsprinsippet – tilsier at det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i normalsituasjon og i krise.
  • Nærhetsprinsippet – innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.


I Stortingsmelding nr 29 (2011-2012) ble det lansert et fjerde bærende prinsipp, det såkalte samvirkeprinsippet, som bl.a. slår fast at myndigheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre m.h.t. forebygging, beredskap og krisehåndtering. Samvirkeprinsippet sier også noe om plikten til å delta i redningsaksjoner, samt kostnadsdekning. 

På nasjonalt plan har Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) sagt at naturutløste hendelser i form av ekstremvær flom og ras trolig vil utgjøre den største utfordringen i samfunnssikkerhetsarbeidet i tiden fremover. Et økt fokus på klimatilpasning i planprosesser, særlig i kommunene, vil være viktig for å redusere konsekvensene av slike hendelser. Det vil alltid være billigere å forebygge enn å reparere.

I analysen har vi vurdert hvilke hendelser som kan inntreffe i lokalsamfunnet og laget en matrise som viser hvilken sannsynlighet det er for at hendelsen inntreffer og satt det opp mot konsekvensene dersom den inntreffer.

ROS-analysen skal gjelde for 4 år, men tiltaksdelen/handlingsdelen må revideres og justeres årlig. Det er et politisk ansvar å vedta hvilket beredskapsnivå Levanger  kommune skal ha. Det er naturlig å behandle og vedta beredskapsnivået i forbindelse med budsjettbehandlingen, da dette blir det praktiske verktøyet for å behandle og vedta beredskapsnivået i kommunen.

Det er viktig og avgjørende for tilliten at Levangers innbyggere føler seg trygge på at kommunen er i stand til å takle hendelser/kriser som kan inntreffe. En krise defineres som en hendelse som gjør at vi må sette inn tiltak utover det man kan forvente at den daglige driften løser. En annen faktor er at den øverste kriseledelsen settes. Dersom daglig drift ivaretar ulike type situasjoner som kan oppstå snakker vi ikke om en krise. Det er viktig å ha den distinksjonen med seg i den videre diskusjonen.

For å kunne gi befolkningen en trygghet må vi vise ved handling at vårt arbeid/ våre planer fungerer i praksis. Loven sier at vi som kommune må øve minimum en gang i året. Det er viktig å øve kriseledelsen slik at når hendelsen virkelig er der, er vi bedre rustet til å håndtere krisen.

Som oftest er det politiet eller annen nødetat som leder krisen, mens kommunen har ansvaret for ”det andre”. Vi har eget planverk for den kommunale kriseledelse herunder kriseinformasjonsplan og varslingslister. Tiltakskort er også et viktig hjelpemiddel.  Et tiltakskort gir en detaljert beskrivelse av hvem som har ansvaret for hva, telefonliste og en ”smørbrødsliste” på hva som skal iverksettes. Befolkningsvarsling og planer for evakuering er også påkrevet i henhold til gjeldende regelverk.

Vi har et godt samarbeid med ulike aktører som eksempelvis sivilforsvaret, Norske kvinners sanitetsforening, hoteller, Røde Kors og andre frivillige organisasjoner.

Frivillige er en viktig ressurs som vi i stor grad ønsker å benytte og er avhengig av. Visjonen er et trygt og godt levangersamfunn, der alle tar ansvar. 

Den helhetlige ROS-analysen er gjort med hensyn til enkelthendelser og ikke at flere hendelser kan inntreffe samtidig. Det gjør at man kan få andre utslag i vektlegging av hendelser, dvs. om hendelsen plasseres på grønt, gult eller rødt område i matrisen. 

Målet er å sette inn så mange tiltak at de fleste hendelsene innenfor gult og rødt område reduseres til å ligge nærmest grønt område. Arbeid og tenking med samfunnssikkerhet og beredskap skal implementeres i den daglige driften slik at vi står godt rustet til å møte krisen og så fort som mulig komme tilbake til ”normalen”.

Hver kommune er i h.t. gjeldende lovverk ansvarlig for å gjennomføre egne helhetlige ROS-analyser. Levanger er samtidig i den situasjon at kommunen har sektorovergripende samarbeid med Verdal gjennom en egen juridisk enhet, Innherred Samkommune. Deler av ROS-analysene i Levanger og Verdal vil derfor være overlappende og er utført i samarbeid.

Dette er den første utgaven av «Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune», og det er påkrevet at planen jevnlig må revideres og justeres i henhold til eventuelle endrede utviklingstrekk og risikovurderinger.

Lovkravet (Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt) fordrer helhetlig ROS-analyse, samt påpeker kommunens ansvar for å forebygge og håndtere kriser. De fire bærende prinsipper for kriseberedskap er ansvar, likhet, nærhet, samvirke. En ROS analyse bygger også på matriseforståelser og fargekoder.

Arbeidet med en overordnet ROS-analyse startet opp med en presentasjon i enhetsledermøtet på Staup den 7. juni 2013. Den administrative ledergruppa supplert med beredskapskoordinator fra Verdal kommune, kommuneoverlege og enhetsleder brann og redning arbeidet seg gjennom stoffet den 17.01.2014 og tilsvarende ble gjort i enhetsledermøte den 31.01.2014. Funn med påfølgende bearbeidelse og rangering ble utført av den administrative ledergruppa den 18.03.2014.

Ytterøy er definert til å være i en særstilling p.g.a. den geografiske beliggenheten hva angår dette lokalsamfunn. Nøkkelfunksjoner på Ytterøy ble derfor utfordret til å kommentere tabellene fra den 18.03.2014, samt å komme med tilbakemelding i form av funn og rangeringer sett fra Ytterøys ståsted. Merknader og rangeringer fra Ytterøy ble deretter oversendt til rådmannen og vurdert i den administrative ledergruppa i juni 2014. Disse kommentarene er beskrevet i de respektive tabeller i en egen rubrikk i helhetlig ROS-analyse under punkt 3.3, analyse av uønskede hendelser.

Selve ROS-arbeidet begynner med å fastsette akseptkriterier, dvs. definere hva som er akseptabel risiko og hva som ikke er det.

For å forenkle risikovurderingene ble det valgt å ikke spesifisere ROS-analysen etter de tre mest vanlige kategoriene for konsekvens (tap av liv og helse, miljøverdier og materielle verdier). Som oftest vil beskrivelsen av den enkelte hendelse være tilstrekkelig avklarende knyttet til hvilken konsekvens hendelsen vil få. Dersom uønsket hendelse vil kunne medføre fare for tap av liv og helse, vil konsekvensen alltid være «alvorlig» eller «katastrofal».

Følgende tredeling av uønskede hendelser er vurdert til å være fornuftig for Levanger kommunes ROS-analyse:

1)     Svikt i kritisk infrastruktur/kritiske samfunnstjenester

2)     Naturhendelser/jfr. klimaendringer

3)     Andre ulykker og kriser

Valgte kriterier for sannsynlighet og konsekvens er behandlet i eget avsnitt (2.5 – Metodikk for risikovurdering) og går ellers fram av selve ROS-analysen (kapittel 3).

Etter utvelgelse og gruppering av uønskede hendelser ble disse sortert i tabeller.

Den endelige ROS-analysen med oppfølgingsplan skal til syvende og sist forankres politisk gjennom vedtak i kommunestyret, da oppfølgingsplanen både har budsjettmessig betydning og legger rammer for i hvilken grad kommunen faktisk kan ivareta sitt samfunnssikkerhetsansvar.

ROS har vært på dagsorden i forbindelse med tidligere møter i Beredskapsrådet og denne analyse vil bli tatt opp i nevnte organ så snart som planen er ferdig behandlet.

Vurdering:

Under henvisning til helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune, samt rådmannens saksframlegg, tilrås at kommunestyret slutter seg til analysen med de funn som der er kartlagt og som vil danne grunnlag for budsjettmessige prioriteringer når det gjelder tiltak som må iverksettes så raskt som mulig.

Rådmannen vil komme tilbake til disse prioriteringene i forbindelse med årsbudsjett for 2015og økonomiplan 2015-2018.

Til toppen av siden

 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.09.2014 19:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051