Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.09.14

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 17.09.14
Tid: 14:00-16:00 Temamøte
Tid kommunestyret 17:00-18:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (7 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 35/14 Referatsaker utredning vedtak video
PS 36/14 Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren
OBS! Utlagt 16.09.14, kl. 14:40: Notat fra rådmannen PDF
utredning vedtak video 
etter gruppemøte
PS 37/14 Finansreglement Levanger kommune utredning vedtak video
PS 38/14 Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune utredning vedtak video
PS 39/14 Regionalt pilegrimssenter Stiklestad utredning vedtak video
PS 40/14 Områderegulering Staup - 1719/1/1 utredning vedtak video
PS 41/14 Endring av planprogram og utsiling av trasealternativer - Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen utredning vedtak video
PS 42/14 Detaljregulering Coop Extra Moan - 1719/314/394, 340, 319, 347, 82, 368 utredning vedtak video
PS 43/14 Detaljregulering Falstadberget 9 og 11 - 1719/158/35 + 36 utredning vedtak video
PS 44/14 Detaljregulering Lins veg 2 - Gjemble - 1719/3/379 og 380 utredning vedtak video
FO 17/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Badestrender i Levanger kommune tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29+6 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud ap medlem x  
Fatima Hot ap medlem - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem x  
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem - forfall
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap vara x Fatima Hot
Per Einar Weiseth  vara  x Annikken Kjær Haraldsen 
Anne Haugberg Mediås  vara  Audun Brenne 
Gunnar L. Myhr vara  Vebjørn Haugom 
Janne Kathrine Jørstad  frp  vara  Hans Aalberg  
Vegard Austmo  sp  vara  Alf Magnar Reberg 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  

 

Før møtet ble satt, kl. 14-16, ble det avholdt temamøte angående pågående kommunereform.
        Til toppen av siden

 

PS 35/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014  - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 36/14 Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video - etter gruppemøte

Utsendt 16.9.14:

Notat fra rådmannen PDF

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av SP, AP, KRF,V og H følgende forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune søker om tilskudd på kr 400.000 pr år i to år for opprettelse av byantikvarstilling fra 01.01.15.
 2. Dersom Levanger kommune får innvilget søknaden, dekkes den kommunale andelen inn gjennom inntekter ved rådgiving / veiledning som byantikvaren utfører i forbindelse med ombygging / restaurering. Det utarbeides regler for dette. For øvrig vises til Rådmannens notat når det gjelder finansiering.
 3. Ordningen evalueres på slutten av to – års - perioden.


Heieraas sitt forslag til vedtak vedtatt med 32 mot 3 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune søker om tilskudd på kr 400.000 pr år i to år for opprettelse av byantikvarstilling fra 01.01.15.
 2. Dersom Levanger kommune får innvilget søknaden, dekkes den kommunale andelen inn gjennom inntekter ved rådgiving / veiledning som byantikvaren utfører i forbindelse med ombygging / restaurering. Det utarbeides regler for dette. For øvrig vises til Rådmannens notat når det gjelder finansiering.
 3. Ordningen evalueres på slutten av to – års - perioden. 
          Til toppen av siden

 

 

PS 37/14 Finansreglement Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video

Habilitet:

Einar Theodor Bangstad (H) ba om vurdering av sin habilitet. Bangstad ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Nytt finansreglement vedtas. Vedlagte rutiner for finansforvaltning iverksettes fra vedtaksdato.
        Til toppen av siden

 

 

PS 38/14 Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse med tilhørende risikogradering og handlingsplan.
        Til toppen av siden

 

 

PS 39/14 Regionalt pilegrimssenter Stiklestad

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video

Habilitet:

Jann Karlsen (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Karlsen ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune går inn som medeier i Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS med kr 25.000 og gir et årlig driftstilskudd fra 2015 på kr 50.000 i 3 år.
        Til toppen av siden

 

 

PS 40/14 Områderegulering Staup - 1719/1/1

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video

Forslag i møte:

Anne Grethe Hojem (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Kolonihagen tas ut av planen.

Avstemning:

Hojems endringsforslag avvist med 34 mot 1 stemme.

PUK’s innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

 • § 3.1 endres iht. forslag fra Sametinget i uttalelse datert 09.07.14.
 • Følgende områder tas ut av reguleringsplanen:
  • Bestemmelsesområde #2 samt trafikkområdet i nord
  • Bestemmelsesområde #6
  • Bestemmelsesområde #5 samt den delen av friområde 1 som er foreslått på dyrka jord.
  • Kolonihagen
 • Del av bestemmelsesområde #4, bak stall/øvingsområde, endres til kolonihage, jf. alternativ 1 i skisse fra Staups Venner vedlagt deres notat datert 03.04.14, men med avgrensning vest for traktorveg/sti sørfra mot stall/øvingshall, og mer naturlig avgrensning i øst.
 • Bestemmelser for formålet kolonihage beholdes som foreslått ved offentlig ettersyn, men med følgende endring:
  • Mulighet for parkering «på eget eller fellesområde» endres til «innenfor planområdet» i § 4.1 andre ledd.
  • Punkt 3: Maks størrelse på hovedbygning endres til 10 kvm.
  • Punkt 5 om 25 kvm platting tas ut. 


Områderegulering for Staup, datert 23.06.2014, med overnevnte endringer, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12

I samarbeid med Statens vegvesen ser Levanger kommune på samling av adkomstene, iht. til Statens vegvesens tilrådning i høringsuttalelse av 26.08.14.

Støysituasjonen for eksisterende bebyggelse i Staupslia vurderes nærmere i forbindelse med at en ser på samling av adkomsten til planområdet. Det samme gjelder evt. behov for fartsreduserende tiltak.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 41/14 Endring av planprogram og utsiling av trasealternativer - Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

PUK’s innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Endringene av planprogram for «Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal – Åsen», som berører Levanger kommune, beskrevet i brev fra Staten vegvesen, datert 26.6.2014, vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 42/14 Detaljregulering coop extra Moan - 1719/314/394, 340, 319, 347, 82, 368

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

PUK’s innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for coop extra Moan, datert 24.03.2014, sist rev. 19.05.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 43/14 Detaljregulering Falstadberget 9 og 11 - 1719/158/35 + 36

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det startes et arbeid med å finne nye arealer for boligfelt på Ekne.

Avstemning:

PUK’s innstilling enstemmig vedtatt.

Heieraas sitt oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Falstadberget 9 og 11, datert 27.05.14, med bestemmelser sist rev. 22.08.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Det startes et arbeid med å finne nye arealer for boligfelt på Ekne.
        Til toppen av siden

 

 

PS 44/14 Detaljregulering Lins veg 2 - Gjemble - 1719/3/379 og 380

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

PUK’s innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Detaljregulering for Lins veg 2, sist rev. 22.08.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

FO 17/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Badestrender i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.09.2014 - video

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SP) fremmet følgende interpellasjon:

Å oppgradere de offentlige badestrendene er et trivselstiltak som vil gagne både fastboende og tilreisende.

Levanger kommune bør i samarbeid med lag og foreninger bidra til denne oppgraderingen.

Spørsmål til ordføreren:

1) Hvilke planer har Levanger kommune for dette arbeidet?

2) Hvilke strender er aktuelle? 

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Det vil bli gitt en orientering fra administrasjonen i neste møte.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051