Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.06.15 - sak 40/15 - Foreldrebetaling i SFO for elever på 5. - 7 trinn - Levanger kommune

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2015/3420
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.06.15 24/15
Kommunestyret 17.06.15 40/15

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på 5. – 7. trinn videreføres.
        Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på 5. – 7. trinn videreføres. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn for saken

I K-sak 34/14 «Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Levanger kommune» foreslo rådmannen å innføre foreldrebetaling i SFO for elever på 5. – 7. trinn. Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Vedtak i Kommunestyresak 13/07 oppheves med virkning fra 01.01.15 etter en helhetlig vurdering. Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, vurderes redusert eller behovsprøvd. 

Administrasjonen ble i løpet av 2014 kjent med at regjeringen ønsket å innføre redusert foreldrebetaling for barn i barnehage. I K-sak 61/14 «Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune» fremmet rådmannen følgende forslag:

Det innføres behovsprøving av rett til redusert avgiftssats for SFO-opphold i 5. – 7. trinn fra 01.05.15. Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på 5. – 7. trinn vurderes redusert eller behovsprøvd. Sats for SFO-plass for barn med spesielle behov på 5. – 7. trinn behovsprøves fra 01.05.15. For perioden 01.01.15 – 30.04.15 videreføres ordningen med fritak for foreldrebetaling.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i K-sak 61/14: Rådmannen bes om å utrede kostnadene med gratis skolefritidsordning/avlastning innenfor ordinær SFO tid, for barn med spesielle behov i 5. -7. klasse. Ordningen endres ikke før saken er utredet og behandlet.

Rådmannen har valgt å avvente utredningen om fortsatt gratis SFO slik at saken også kunne inneholde vurdering av en ordning med behovsprøvd reduksjon i foreldrebetalingen som kommunestyret opprinnelig bestilte i K-sak 34/14. Dette har tatt tid da vi har avventet informasjon om tilsvarende ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage som ble fastsatt i forskrift 17.04.15. 

Kommunalt inntektstap som følge av ordning med fritak for foreldrebetaling

Det har over år vært fra fem til elleve barn som har hatt rett på SFO på 5. – 7. trinn. Inntekten fra foreldrebetalingen utgjør med dagens satser ca. 25.000 kr pr barn med helplass pr år. Det har de siste årene vært avsatt mellom 100.000 kr og 150.000 kr på ansvar «138 Oppvekst felles» for å kompensere skoler som har tapt inntekter ved å ha elever på 5. – 7. trinn i SFO. Det er i 2015 avsatt 100.000 kr til dette formålet og det er 6 elever som har SFO på 5. – 7. trinn. Vi har flere elever på småtrinnet som kommer til å få innvilget SFO på 5. – 7. trinn de neste fem årene og det er påregnelig at denne budsjettposten må økes.

Kostnader med forsterket tilbud i SFO for barn med særskilte behov

Elever med særskilte behov har behov for ekstra voksenressurs i SFO-tid. Dette finansieres av skolenes driftsbudsjetter. Anslagsvis bruker vi 1,3 – 1,6 mill. kr pr. år. Dersom disse elevene ikke hadde hatt rett på SFO, noe de har med hjemmel i opplæringsloven, ville de hatt rett på avlastning og kostnadene ville ha vært omtrent de samme for kommunen.

Innføring av behovsprøving av redusert foreldrebetaling

Dersom foreldrebetaling skal gjeninnføres i SFO for elever på 5. – 7. trinn og det skal innføres en ordning med behovsprøving av redusert betaling, så vil det være naturlig å vurdere å innføre en ordning tilsvarende den som regjeringen har innført i barnehage. Ordningen med redusert foreldrebetaling i barnehage er innrettet på følgende måte:

§ 3 Moderasjonsordninger i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager:

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

Levanger kommune vurderte i sin høringsuttalelse av endringen i barnehageloven at en slik ordning medfører økte administrasjonskostnader i form av økt informasjonsbehov og saksbehandling. Det samme vil selvsagt gjelde om ordningen innføres for SFO. 

Vurdering:

Rådmannen vurderer at merkostnadene med å forvalte en ordning med behovsprøving av redusert foreldrebetaling utgjør så stor del av det potensielle inntektsanslaget at det ikke anbefales å innføre en ordning med behovsprøving av foreldrebetaling i SFO for elever på 5. – 7. trinn. Rådmannen mener man også må legge vekt på den økonomiske merbelastningen familier med barn med nedsatt funksjonsevne får ved å måtte betale for en kommunal tjeneste tre år lenger enn andre foreldre.

Rådmannen foreslår derfor å videreføre ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på 5. – 7. trinn. Midler til kompensasjon for skoler har inntektstap er videreført i budsjett for 2015 slik at tilrådingen ikke får budsjettmessige konsekvenser.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2015 19:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051