Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.06.15 - sak 38/15 - Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016

Randi Venås Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Randi Venås Eriksen
Arkivref. 2015/2526 - /F30
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.06.15 52/15
Kommunestyret 17.06.15 38/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger Kommune stiller seg positivt til økt bosetting av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de kostnader dette medfører.

Antallet for både 2015 og 2016 vil være avhengig av kommende stortingsvedtak om økt bosetting av syriske overføringsflyktninger.

For 2015:

 • Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 56 personer (derav 7 enslige mindreårige)
 • Samlet antall basert på flere syriske overføringsflyktninger inntil 71 personer


For 2016:

 • Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 40 personer
 • Samlet antall basert på flere overføringsflyktninger inntil 59 personer
          Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger Kommune stiller seg positivt til økt bosetting av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de kostnader dette medfører.

Antallet for både 2015 og 2016 vil være avhengig av kommende stortingsvedtak om økt bosetting av syriske overføringsflyktninger.

For 2015:

 • Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 56 personer (derav 7 enslige mindreårige)
 • Samlet antall basert på flere syriske overføringsflyktninger inntil 71 personer


For 2016:

 • Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 40 personer
 • Samlet antall basert på flere overføringsflyktninger inntil 59 personer


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 

Vedlegg:

1

Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise PDF

2

Vedlegg til tabell PDF

3

Bosetting syrere
- Brev fra KS vedr. bosetting av flyktninger i 2015 (datert 28.04.2015) 2015/957
 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015
   
 2. Rundskriv 01/2015 - Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 i 2015 PDF
   
 3. Analysegrunnlag og handlingsplan for bosetting og integrering 2015 PDF


Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok 19.11.2014 å bosette 45 flyktninger i 2015. Vedtaket ble fattet etter gjeldende samarbeidsavtale mellom Levanger Kommune og Integrerings- og mangfoldsdepartementet (IMDI). Etter en ny anmodning fra IMDI, datert 19.02.2015 ble det etter drøftinger internt i tjenesten og i fagteamet bestemt at innenfor kvoten på 45 kunne antall enslige mindreårige økes fra 5 til 7. 

Kommunen har siden 2012 hatt en langsiktig samarbeid med IMDI gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.

Kommunen mottar kvartalsvise presentasjoner av flyktninger fra IMDI og kan med dette planlegge bosettingen jevnt ut over året. Samarbeidsavtalen med IMDI som gikk ut i 2014 er nå evaluert og ny avtale for perioden 2015-2018 ble underskrevet 20.05.2015. Den 24.mars 2015 ble det avholdt ledermøte mellom kommunen og IMDI hvor det blant annet ble drøftet ny rammeanmodning for kommende år.

Kommunesektorens organisasjon (KS) anbefaler i brev av 28.april 2015 at kommunene ikke avventer en tilleggsanmodning fra IMDI, men svarer ut fra vedtak som fattes i denne saken.

Levanger Kommune mottok brev datert 23.04.2015 fra barne-, likestillings - og inkluderingsminister Solveig Horne med anmodning om økt bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Brevet er sendt alle landets kommuner og inneholder en konkret anmodning pr. kommune om å bosette et visst antall flyktninger i 2015 og 2016, og en økning i forhold til kommunens tidligere vedtak. Horne ber om en tilbakemelding innen 27.mai.2015 på hvor mange flyktninger kommunen kan bosette i 2015 og 2016.

Horne beskriver at verden nå opplever en flyktningkatastrofe som vi ikke har sett siden 2.verdenskrig, og at nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen. Norge har vedtatt å ta imot 1500 kvoteflyktninger fra Syria i 2015. Horne vil nå undersøke om kommunene har mulighet til å øke bosettingskapasiteten i 2015 og 2016 som grunnlag for beslutning på nasjonalt nivå. 

Ved utgangen av mars i år var det 5256 personer (herav 681barn) i asylmottak i Norge som venter på bosetting i kommunene. Gjennomsnittlig ventetid er 9.1mnd. I tillegg skal Norge motta i overkant av 2000 overføringsflyktninger i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. 

Totalt i 2015 anslår departementet behov for å bosette 13300 flyktninger og kommunene har hittil sagt seg villige til å bosette 8116.  Med en bosetting i 2015 på 8116 er det estimert at det i 2016 vil være behov for å bosette om lag 14000 flyktninger.

Dersom antall kvoteflyktninger økes til 10000 fra Syria over to år, vil det innebære behov for å bosette ytterligere 3500 i 2015 og ytterligere 4500 i 2016.

I vedlegg til anmodningen viser BLD det antallet de mener kan være aktuelt for bosetting i Levanger kommune i 2015 og 2016: 

Opprinnelig anmodning fra IMDI 2015

45

Vedtatt for 2015

45

Andel

0,42 %

Justert anmodning fra IMDI 2015

56

Tillegg 2015 - Økning utover IMDis planlagte anmodning (overføringsflykt. fra Syria)

15

Samlet 2015

71

 

 

Justert anmodning 2016

40

Vedtatt for 2016

 

Tillegg 2016 - Økning utover den planlagte anmodning

19

Samlet 2016

59


Kommunen har vedtatt å ta imot 45 flyktninger (inkl. 7 EM) i år. For å ta unna de som i dag sitter og venter i mottak er kommunen bedt om å ta imot 11 ekstra, det vil si 56 flyktninger. Hvis det blir stortingsflertall på å øke kvoten med overføringsflyktninger er kommunen anmodet om å ta imot 15 overføringsflyktninger fra Syria i tillegg. Da vil andelen for Levanger Kommune i 2015 bli 71

For 2016 er anmodningen 40 og videre er kommunen bedt om å ta imot 19 overføringsflyktninger fra Syria i tillegg. Totalt 59 flyktninger i 2016

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:  

Integreringstilskudd     

Bosettingsår

Sats

År-1 (2015)

kr. 182 000 (voksen)*
kr. 182 000 (barn)*
kr. 232 000 (enslig voksen)
kr. 182 000 (enslig mindreårig)

År-2

kr. 210 000

År-3

kr. 152 000

År-4

kr.   82 200

År-5

kr.   70 000

Barnehagetilskudd 

kr.   24 400 (engangstilskudd)

Eldretilskudd 

kr. 157 500 (engangstilskudd)

Særskilt tilskudd enslig mindreårig 

kr. 191 300

Personer med kjente funksjonshemminger 

Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)

Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år


Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid. Det utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 3 år for de som kommer på familiegjenforening.

Vurderinger:

Integreringstilskuddet har økt både i 2014 og 2015. I tillegg er satsene blitt harmonisert ved at det er innført like satser for voksne, barn og enslige mindreårige. Det er vanskelig å beregne forventet inntekt da dette avhenger av hvem som bosettes, antallet enslige voksne, barn og familier, samtidig som noen kan flytte i løpet av femårsperioden. Det utbetales særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Barnehage og eldretilskudd utbetales som et engangstilskudd i bosettingsåret. Det er også mulighet for å søke IMDI om ekstratilskudd ved kjente funksjonshemminger (inntil 5 år) Det er når tilskuddsordningene opphører og flyktningene fortsatt trenger ekstra bistand at kommunen kan få økte utgifter i forbindelse med økt bosetting.

Under er et estimat på inntektene basert på antall personer kommunen får tilskudd for per i dag og økt bosetting basert på anmodningstallene fra BLD. Inntektene for personer bosatt i årene 2011, 2012, 2013 og 2014 er med i dette estimatet. Estimatet er basert på sum av minimumsinntekter per person som bosettes.

Inntektsår

Antall bosettinger

Sum inntekter

2015

56 personer i 2015, totalt 216 personer i perioden 2011-2015.

kr 32 447  000

2015

71 personer i 2015, totalt 231 personer i perioden 2011-2015.

kr 35 886 000

2016

56 personer i 2015 og 40 i 2016, 239 personer i perioden 2012-2016.

kr 33 550 000

2016

71 personer i 2015 og 59 i 2016, totalt 273 personer i perioden 2012-2016.

kr 40 158 000


Boliger

Anskaffelser av boliger skjer i samarbeid med Levanger Boligforvaltning og flyktningtjenesten. I økonomiplanen er det satt av midler til kjøp av boliger for flyktninger, med muligheter for å søke Husbanken om tilskudd.  De to siste årene er det kjøpt 2 boliger og i 2016 planlagt bygging av 4 nye boenheter i Sommerveien. I Håkon den godes gt. 48 planlegges det et bofelleskap for enslige mindreårige med mulighet for bemanning på ettermiddag og i helger.  En arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe videre med planer for bofelleskapet. 

Det har vært en positiv utvikling vedr. boligsituasjonen for flyktninger det siste året. Nye retningslinjer for startlån er utarbeidet og flere flyktningfamilier har kjøpt seg bolig. Tilgangen på leiligheter i de private markedet synes å være god og det er inngått flere intensjonsavtaler med private utleiere. Kommunen har åpnet for selvbosetting, det vil si at flyktningen selv kan finne hybel/leilighet som kommunen godkjenner og deretter klarerer IMDI flyktningen for bosetting i Levanger. Dette er en ordning som fungerer godt og som kan videreutvikles når kommunen nå skal ta imot flere flyktninger.

Innvandrertjenesten og tjenesteapparatet

Levanger har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Nye bosettes i kommunen, noen flytter til andre kommuner p.g.a utdanning, jobb, familie, og andre får familiegjenforening.

Tidligere har det også vært år med mange bosettinger og det øvrige tjenesteapparatet har håndtert dette på en utmerket måte. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre tjenester.

Ansatte er omstillingsvillig og løsningsorientert og innehar den kompetanse og vilje som må til for ta imot flyktninger som kommer til kommunen.

Det er flyktningtjenesten og Levanger Voksenopplæring og som har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet etter lov om introduksjonsordningen. Hovedformålet med loven er å legge til rette for at deltagerne i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommer seg raskt i arbeid eller utdanning. Til enhver tid er det mellom 80 og 90 deltagere i programmet og det må være felles resultatmål i arbeidet på veien til arbeid og utdanning. Hvis samhandlingen skal bli god er det nødvendig med felles prosesser der alle parter får et eierforhold til resultatmål, strategier og tiltak.  I 2014 avsluttet 21 personer programmet, av dem var det 13 personer som gikk over til videre utdanning eller fikk jobb. Det er 61.9%, godt over landsgjennomsnittet. For øvrig drives det med prosjekt og utviklingsarbeid i innvandrertjenesten. I de to siste årene er det gjennomført fagkurs i renhold og helse, spesielt retta mot kvinner med liten eller ingen utdanning fra hjemlandet. I år igangsettes det fagkurs barnehagearbeid . Kommunen har fått innvilget prosjektmidler fra IMDI til dette.

Kommunen er også tildelt prosjektmidler gjennom NAV som tildeler midler til forsøk og forskningsprosjekter innen arbeids-og velferdsområdet gjennom FARVE.

Prosjektets tittel « Levanger Arena Arbeid» er et treårig utviklingsprosjekt  konsentrert om å utvikle og teste ut en ny modell for et mer effektivt og vellykket kvalifiseringsløp for innvandrerkvinner med lav/ingen utdanning. I tillegg til at kvalifiseringsløpet skal føre til yrkesaktivitet for målgruppa, legger prosjektet særlig vekt på å utvikle et helhetlig samarbeid mellom introprogram, voksenopplæring, NAV og lokalt næringsliv. 

Flyktningtjenesten har et fagteam som består av leder fra NAV, rektor ved Levanger Voksenopplæring, rektor Frol oppvekstsenter (FOS), ansvarlig for mottaksklassen ved FOS, fagansvarlig for barnevern, fagleder for helsesøstertjenesten, leder av helse og omsorgstorget, fagperson fra helse/rehabilitering og grunnskoleansvarlig. Leder er enhetsleder innvandrertjenesten. Fagteamet er involvert i bosettingsarbeidet med utgangspunkt i sitt tjenesteområdet. Fagteamet er en ressurs i godt bosettingsarbeid og bidrar til et samarbeid på tvers av tjenesteapparatet. Fagteamet har hatt drøftinger vedr. denne saken og stiller seg bak forslaget om å bidra til økt bosetting. Skolen sier de har kapasitet, kompetanse og motivasjon til flere elever. Det vil være tilgang på barnehageplasser. Ennå vet vi ikke hvem som kommer, når og hvilken familiesammensetning. Det er derfor en del uavklarte spørsmål og det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer flyktningene har nå og evt. vil få i fremtiden. Barn og familieenheten har signalisert at de må tilføres ekstra ressurser ved mottak av flere flyktninger.

Integreringstilskuddet vil bli brukt for å styrke bemanningen i flyktningtjenesten og der det etter hvert viser seg å være behov for ekstra bevilgninger i det øvrige tjenesteapparatet. Her vil fagteamet være en aktiv drøftingspart i forhold til hvor ressursene skal fordeles. Vi har erfaring for at aktiv deltagelse og involvering fra andre tjenester bidrar til gode resultater i veien fram til målet.

Kommunen har tatt imot en del flyktninger fra Syria, og noen av dem vil klart være ressurspersoner ved mottak av nye syriske flyktninger.

Frivilligheten

Levanger Frivilligsentral er et viktig supplement til kommunens tjenester. Nasjonale

føringer påpeker at et nært samarbeid med frivillige organisasjoner sikrer utvikling av et levende samfunn. Dette er også nedfelt som overordnet mål i kommuneplanen i Levanger. Det er viktig at flyktningene tar del i frivillig arbeid på de ulike arenaene og på den måten er pådrivere i utvikling av samfunnet. Det er en tilleggseffekt at deltakelse gir økt livskvalitet, og utvikling av sosial kapital. Mange flyktninger benytter seg i dag av tilbudet som gis i regi av Levanger frivilligsentral og på den måten skaffer de seg nettverk som er greit å ha i integreringsprosessen. Kafe Verden er et slikt tilbud. På Dampskipsbrygga kan du møte «hele» verden På menyen står inkludering, kaffe, trivsel, matretter, felleskap, verdens beste kaker og underholdning.

Lensmannen i Levanger har kommet med følgende uttalelse vedrørende bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise:

«Mottak av flyktninger er et samfunnsansvar. Det er både utfordringer og muligheter knyttet til mottak av flyktninger. Samfunnsansvaret og mulighetene veier tyngst slik vi ser det.

Levanger kommune jobber meget bra med bosetting og integrering av flyktninger. Det er nært samarbeid mellom flyktningetjenesten og politiet. Små og store utfordringer søkes løst i hverdagen med tett tverretatlig samarbeid.

Vi har ingen betenkeligheter med et eventuelt bidrag fra Levanger kommune i dagens krisesituasjon»

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2015 19:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051