Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.06.15 - sak 37/15 - Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Reidun Johansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivref. 2007/3088 - /074
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.06.15 53/15
Kommunestyret 17.06.15 37/15

  

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes.
        Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Selskapsavtale 2016 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

IKA Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunaleselskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommuner, kommuner i Nord- og Sør Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet.

IKA Trøndelag IKS skriver i brev av 20.05.15 at «Trondheim kommune v/Bystyret har vedtatt at de sier opp sitt deleierforhold i IKA-Trøndelag med virkning fra 01.01.16.» Det vil etter Trondheim kommunes fratreden være 42 eiere av IKA Trøndelag IKS.

Endring av selskapsavtalen må vedtas av alle deleiere. Eierandelen etter at Trondheim kommunes uttreden, vil bety at eierandelen til den enkelte eier vil øke noe. Dette vil for øvrig ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr. Selskapsavtalens §5) eller eiernes stemme i representantskapet (jfr. Selskapsavtalens §9, siste ledd).

Den enkelte kommune bes om å melde tilbake til IKA Trøndelag IKS når kommunestyret har behandlet revidert selskapsavtale. Underskrift av den reviderte selskapsavtalen må ligge ved vedtaket. 

Vurdering:
Rådmannen tilrår at Levanger kommune gir sin tilslutning til godkjenning av den reviderte selskapsavtalen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2015 19:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051