Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.06.15

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 17.06.15
Tid: kl. 17:00 - 18:20 (dialogseminar fra kl. 12.45-16.00)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 36/15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer og godtgjøring for disse utredning vedtak video
PS 37/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS utredning vedtak video
PS 38/15 Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 utredning vedtak video
PS 39/15 Trønderhallen - Byggeregnskap for flerbrukshall, svømmehall og treningsstudio utredning vedtak video
PS 40/15 Foreldrebetaling av SFO for elever på 5. - 7 trinn - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 41/15 Årsrapport barnehage 2014 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 42/15 Økonomirapportering 1. tertial 2015 Levanger kommune utredning vedtak video
FO 17/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Bruk av solceller til el-forsyning tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 25+10 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem - forfall
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud ap medlem - forfall
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem - forfall
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem - forfall
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap vara x Svein Erik Veie
Nina Elisabeth Berget ap vara x Ina Helen Kollerud
Hallvard Svendgård ap vara x Ingvill Berg Fordal
Kari Johanne Kjerkol ap vara x Arild Børseth
Vegard Austmo  uavhengig  vara  Ingrid Brattgjerd 
Arne Solem  sp vara x Eva Høyem Anderssen
Kim Heggelund vara  Ketil Hveding 
Anne Haugberg Mediås  vara  Einar Theodor Bangstad 
Asgeir Persøy  frp  vara  Hans Aalberg
Janne Kathrine Jørstad  frp  vara  Geir Tore Persøy 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Randi Venås Eriksen ehetsleder innvandrertjenesten  

         Til toppen av siden

 

 

PS 36/15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer og godtgjøring for disse

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.06.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det innføres godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Følgende satser vedtas:

Leder: kr. 1.000,-

Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,-

Samlet beløp, ca kr 50.000 belastes ansvar 1050, valg.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 37/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.06.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 38/15 Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.06.2015 - video

Forslag i møte:

Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre utsetter behandlingen av sak 38/15 til etter valget i høst, og prøver å få til en folkeavstemning i forbindelse med valget.

Avstemning:

Musums utsettelsesforslag avvist med 32 mot 3 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Levanger Kommune stiller seg positivt til økt bosetting av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de kostnader dette medfører.

Antallet for både 2015 og 2016 vil være avhengig av kommende stortingsvedtak om økt bosetting av syriske overføringsflyktninger.

For 2015:

  • Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 56 personer (derav 7 enslige mindreårige)
  • Samlet antall basert på flere syriske overføringsflyktninger inntil 71 personer


For 2016:

  • Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 40 personer
  • Samlet antall basert på flere overføringsflyktninger inntil 59 personer
            Til toppen av siden

 

 

  

PS 39/15 Trønderhallen - Byggeregnskap for flerbrukshall, svømmehall og treningsstudio

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.06.2015 - video

Forslag i møte:

Vegard Austmo  (uavhengig) fremmet følgende forslag til vedtak:

1) Saken utsettes

2) Rådmannen bes fremme ny sak til kommunestyre der kun byggeregnskap for flerbrukshall, svømmehall og treningsstudio for Trønderhallen inngår.

3) Kommunestyret ber rådmannen orientere kommunestyret om de øvrige forhold som omtales i saken 

Avstemning:

Austmos utsettelsesforslag avvist med 24 mot 11 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 4 stemmer. 

VEDTAK:

  1. Byggearbeidet er gjennomført med et forbruk på kr. 228 866 580, som er innenfor samlet opprinnelig budsjett på kr. 238 200 000,- og i tråd med senere reviderte og reduserte prosjektbudsjett og finansiering.
  2. Byggeregnskapet godkjennes.
            Til toppen av siden

 

 

  

PS 40/15 Foreldrebetaling av SFO for elever på 5. - 7 trinn - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.06.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på 5. – 7. trinn videreføres.
        Til toppen av siden

 

 

  

PS 41/15 Årsrapport barnehage 2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.06.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

  

PS 42/15 Økonomirapportering 1. tertial 2015 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunestyret tar økonomirapport 1. tertial 2015 Levanger kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.06.2015

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Cittaslowrådet bevilges kroner 30 000 til drift i 2015.

Inndekning: Asvarsområde «politisk» - rådmannen justerer innen vedtatte ramme.

Avstemning:

Buchholdts tilleggsforslag vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Formannskapets innstilling, med tilleggsforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret tar økonomirapport 1. tertial 2015 Levanger kommune til etterretning.

Cittaslowrådet bevilges kroner 30 000 til drift i 2015.

Inndekning: Asvarsområde «politisk» - rådmannen justerer innen vedtatte ramme.

        Til toppen av siden

 

 

FO 17/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Bruk av solceller til el forsyning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.06.2015 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

I debatten om klima og miljø er elforsyning til bygg et sentralt tema.

På siste kommunestyremøte var det en orientering om planene for et helsehus på Staup. På spørsmål fra SV ble det sagt at det ikke foreligger noen planer om bruk av solcellepanel til å supplere elforsyning til det nye anlegget. Det har ikke vært vanlig i norske offentlige bygg, det er derimot svært aktuelt i våre naboland. Nå er det også på tur inn i norske bygg. Overhalla kommune har blitt kjent for å gå foran i dette, og har søkt om støtte fra ENOVA til investeringen. Denne søknaden er ennå ikke innvilget, men Overhalla kommune har satt saken på den nasjonale dagsorden med sitt arbeid.

Dersom teknologien med solceller skal tas i bruk, er det gunstig å starte med et anlegg som er under planlegging. Levanger kommune har her en anledning til å ta intensjonene i klima- og energiplanen på alvor. Spørsmålet til ordføreren blir da om han vil ta et initiativ til at det blir vurdert å instalere solceller på det nye helsehuset på Staup.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Trøite fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at det blir vurdert å planlegge solceller på det nye helsehuset på Staup. Vurderinga legges fram for kommunestyret.

Trøites forslag til vedtak ble avvist av kommunestyret med 33 mot 2 stemmer.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051