Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 16.10.13

Meninger:

11.10.13 - PS 44/13 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - vegnavn i Levanger

Vegnavn på Ekne 
Som født (i 1950) og oppvokst i Sjøgrenda på Ekne, og eier av Jønvik 162/3 (nå som fritidsbolig), har jeg med interesse fulgt med i saken om å gi alle veger i Levanger kommune et navn. I den sammenheng har jeg også jevnlig fulgt med på Levanger kommunes hjemmeside, og da alle høringsuttalelsene vedr. Ekne spesielt. Da jeg ikke har registrert noen innspill til veg nr. 8 har jeg slått meg til ro med at nettopp Sjøgrenda blir navnet på denne 1,5 km lange vegen på Ekne, som korrekt er foreslått av rådmannens godt kompetente folk.

Jeg har selvsagt også fått med meg at en av grendas innbyggere jobber hardt for å få en veg oppkalt etter seg, både i form av en underskriftskampanje og et oppslag i Levanger-Avisa, L.A., 31. august, og med gjentakelse 8. oktober. Det holdt hardt å ikke ta til motmæle for å nyansere og korrigere alle saklige og usaklige utsagn her. Men jeg ble såpass beroliget av innlegget fra saksbehandler Per Arne Kolberg at jeg valgte å forholde meg rolig i forvissningen om at PUK, og senere kommunestyret satt med tilstrekkelig og korrekt kunnskap til bare å overse dette ”korstoget” fra O. M. Haugsand "langt på overtid" ifht. høringsfrist, og som ukritisk (?) viderebringes og forsterkes av L.A.

Ble derfor både skuffet og ikke lite forundret når jeg så leser referatet fra PUK-møtet 2. oktober. På møtet ble det vedtatt å sende en delt innstilling til kommunestyret, om at det i tillegg til Sjøgrenda også innstilles på Haugsandgrenda. Dette begrunnes med at "det er kommet inn konstruktive innspill", uten at det går frem hva dette ”konstruktive innspillet” består i, fra hvem og på hvilken måte. Hvordan skal da andres syn og andre opplysninger til saken komme frem? Hva ligger i dette ”konstruktive innspillet” som gjør at det likestilles med rådmannens forslag basert på innspill fra historielag og navnekomite, tilrådning fra navnekonsulent, etc.?

Videre står det i vedtaket fra PUK: ”Kommunestyret avgjør saken. Det er kommet konstruktive innspill, og komiteen har per dato ikke nok grunnlag for en helhetlig innstilling på punktet.”

Jeg ønsker å bidra med følgende faktaopplysninger som grunnlag for et ”helhetlig vedtak” på kommunestyremøtet 16. oktober under sak PS 44/13:

  1. En enstemmig innstilling fra utvalget nedsatt av rådmannen uten innsigelser i høringsperioden bør i seg selv være beslutningsgrunnlag godt nok.
  2. Denne veg nr. 8 ble i sin tid bygget (delvis på dugnad) som privat vei i 1952, og senere overtatt som kommunal veg en gang på 1970 tallet. Før det var det en sti (gang/hest) fra Gevikbukta (også kalt Støabukta) forbi Haugsandbukta og frem til ”bøggda”.
  3. Tilknyttet denne 1,5 km lange vegstubben som tar av fylkesvegen (Eknevegen) ved Aust-Haugan (159/1) og frem til snuplass ved Jønvik (162/3) ligger det 35 hus/boliger hvorav i dag 17 er fastboende og 18 er fritidsboliger.
  4. Denne vegen har siden den ble bygget gått under navnet Sjøgrenda, både blant de som har hus langs denne vegen så vel som Eknes øvrige innbyggere. I alle fall var det slik for min og min foreldregenerasjon. Navnet Sjøgrenda har vært brukt muntlig for å beskrive nærmere beliggenhet i Eknesbygda, men  lite brukt i offentlig/skriftlig dokumentasjon. Noe som også gjelder de fleste andre lokale navn på den tid.
  5. Tidligere foretak som Sjøgrenda Vassverk (i dag innlemmet i Ekne Vassverk) og Sjøgrenda Fiskeoppdrett (nå nedlagt) er eksempler på mer offisiell bruk av vegnavnet knyttet til deres virksomheter. Mer som en kuriositet kan det også vises til et bilde fra www.levangsbilder.no med undertekst ”Bygging av vegen i Sjøgrenda_1952_Ner-Sainn (1952)”
  6. Det er godt mulig at de som bodde langs Haugsandbukta i ”gamle dager”, og før veg nr. 8 ble bygget, brukte Haugsandgrenda som navn på ”sin” del av denne vegen. Det var ganske vanlig på den tida å ha lokale navn på disse vegløse grendene rundt om. Langs denne 300 meter lange delen av Sjøgrenda fra Nordgård (159/5) til Hammerlia (160/15) ligger det i dag 9 hus/boliger (hvorav 6 fastboende). Etter at vegen ble bygd har ingen andre enn Haugsandslekta selv, meg bekjent, fortsatt å bruke Haugsandgrenda som navn på denne delen av vegen.


Konklusjon:

Eneste korrekte navn på veg nr. 8 på Ekne må bli Sjøgrenda. 

I etterkant har jeg forstått at dette ”konstruktive innspillet” det refereres til av PUK, består av oppslaget i L.A. 31. august, samt O.M. Haugsands underskriftsliste etterfulgt av en iherdig ringerunde til medlemmer av PUK like i forkant av møtet 2. oktober.

I tillegg til flere udokumenterte påstander så er også familienavnet Jønvik urettvist dratt inn i argumentasjonen i artikkelen i L.A. fra 31. august.  Føler derfor et behov for å kommentere noen av disse:

  1. Saken forsøkes fremstilt som ”den lille manns kamp mot myndighetene”, at ”det er i ferd med å skje en alvorlig feil”, og der ”de aller fleste beboerne langs den aktuelle vegen på Ekne” støtter Haugsand her. Videre påstås at 75% av beboerne har skrevet under på denne underskriftsaksjonen, som ”har fått med seg over 30 navn på oppropslista for Haugsandgrenda”. Både utsagnene og prosentregningen stiller jeg store spørsmålstegn ved. Det er dessuten umulig å forholde seg til dette som en ”uhildet og nøytral sak”, dersom man ikke får tilgang til denne navnelista.  Undertegnede har verken blitt forelagt eller spurt om å skrive seg på. Slik at her er L.A. (må man anta) i tillegg til Haugsand selv eneste ”sannhetsvitne”.
  2. Innblanding av Jønvik her er helt urelevant som vegnavn. Grunnen til at noen (mest de som har flyttet til Sjøgrenda i den senere tid) også bruker Jønvik i tillegg til Sjøgrenda som nærmere stedsangivelse, skyldes nok vegskiltet ”Jønvik 1,5” som kommunen helt på eget initiativ satte opp ved veiskillet i forbindelse med overtakelsen av vegen. Dette var logisk ettersom vegen ender i snuplassen som ble anlagt på Jønvik 162/3. At dette da kanskje ”falt noen tungt for brystet” har likevel ingenting med Sjøgrenda som navn å gjøre.
  3. Ellers så kan det presiseres at Jønvik kom som ”innflyttere” til Støabukta på slutten av 1800-tallet. Før den tid bodde det også folk her i Gevikstøa som husmenn under Gevik (162/1). Igjen så har dette ingenting med navnet på denne vegen som ble bygd i 1952 å gjøre. Like lite som at navnet Haugsandgrenda som eventuelt nevnt i kirkebøkene (en udokumentert påstand fra Haugsand?) skal gi navn til en veg bygd for ca. 60 år siden. Kirkebøkene ble nok ikke brukt som dokumentasjon for vegnavn i 1952.


Jens Jønvik
også på vegne av flere i Sjøgrenda som ikke står på O. M. Haugsands liste

Til toppen av siden ---------

PS 43/13 Fastsetting av planprogram for områderegulering, Holåsen vest

Ved behandling i PUK
01.10.13 - PS 58/13 Fastsetting av planprogram for områderegulering, Holåsen vest
En forutsetter at saken er godt kjent.

Etter avisoppslag i Levanger Avisa vinteren 2012, om planlagt utbygging av Holåstoppen, ble det sterkt engasjement blant innbyggerne i Skogn. Tegninger utført av Tegn_3 viste nedbygging av Skogns viktigste rekreasjonsområde med trafikkfarlige tilførselsveier.

Svakhetene ved prosjektet var åpenbare og kommunestyret 26.09.2012 vedtok følgende:
2. Reguleringen skal ivareta følgende hensyn:
a) Mest mulig av friområdet på toppen av Holåsen skal bevares.
b) Boliger reguleres inn gjennom en videreføring av Mønsterhaugveien og Hareveien. Boliger kan også legges inn mellom Rådyrveien og Mønsterhaugveien.

3. Planprosessen skal utrede mulighetene for en ny tilførselsvei til Holåsen Vest fra E6 / Hotran. Det må også sikres tilførselsvei fra Holåsen øst.

4. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra kommuneadministrasjon og beboere i Holåsen til å vurdere hvor stort friområdet i Holåsen bør være. I denne gruppen bør også et medlem fra kommunens trafikksikkerhetsutvalg delta.

Dette er, etter velforeningene i Holåsen sin mening, et viktig og fremtidsrettet vedtak. Vi mener vedtaket er et meget godt utgangspunkt for å finne gode løsninger som imøteser kommunens tomtebehov, det innebærer vesentlig tryggere trafikkløsninger og vedtaket tar vare på det mest brukte friluftsområdet i Skogn; Holåstoppen.

Vi i velforeningene så fram til å begynne arbeidet i arbeidsgruppa. Første møte 3. september avslørte imidlertid en betydelig diskrepans mellom velforeningenes og kommuneadministrasjonens tolkning av arbeidsgruppas mandat.

Vi mener kommunestyrets mandat til arbeidsgruppa er å utarbeide et samlet forslag til kommunestyre om hvordan videre boligbygging i Holåsen kan gjøres slik at alle punkter i kommunens vedtak av 260912 følges; tilrettelegging av areal for tomteutbygging, bevaring av viktige friareal og sikring av trygge trafikale løsninger. Kommuneadministrasjonen ved Nybakken ser ut til å oppfatte arbeidsgruppa som kun rådgivende og ønsker ikke nye møter før tidligst i 2014.

Det ble under møtet i arbeidsgruppa også lagt frem utbyggingsplaner som går på tvers av kommunens vedtak 260912. Vi følte rett og slett at kommuneadministrasjonen ved Nybakken var i ferd med å dra i gang en omkamp om Holåstoppen.

Nybakken ga under møtet i arbeidsgruppa uttrykk for at han oppfattet vedtaket i kommunestyret som uklart og følte behov for presiseringer. Vi mener derimot at kommunestyrevedtaket er krystallklart- spesielt koplet opp mot debatten i kommunestyret forut for vedtaket.

Vi ser at kommuneadministrasjonen har behov for presisering av kommunens mandat til arbeidsgruppa. Vi mener velforeningene og representanten fra trafikksikkerhetsutvalget har vesentlige bidrag å komme med for å få en videre utbygging av Holåsen som gir best grensesnitt mellom tomtebehov, trafikkmessige hensyn og natur og rekreasjonsverdier.

Kommuneadministrasjonen sin tolkning av kommunestyrets vedtak 260912 kan oppfattes som en uthuling av kommunestyrets enstemmige vedtak. Det mener vi er negativt for utbyggingsprosjektet i Holåsen. Enda mer alvorlig er at det sår tvil om lokaldemokratiet i Levanger. Vi håper vi har mistolket Nybakken.

Skjalg Ytterstad, leder Holåsen vest vel
Thea Norberg, leder Holåsen vel
Til toppen av siden ---------

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 11.10.2013 10:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051