Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.13 - sak 50/13 Rapportering etter gjennomført selskapskontroll - LevaFro AS


Saksbehandler: Paul Stenstuen. KomSek Trøndelag IKS
Arkivref. 2013/1216 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kontollutvalget 24.09.13 20/13
Kommunestyret 16.10.13 50/13

  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

  1. Kommunestyret tar rapporten «Selskapskontroll – Leva-Fro AS» til etterretning.
  2. Kommunestyret forutsetter videre at eierskapsmeldingen blir rullert snarest.


Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Selskapskontroll – Leva-Fro AS» og oversender den til kommunestyret for videre behandling.

Til toppen av siden

Kontrollutvalgets behandling

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet

Ingen.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Selskapskontroll – Leva-Fro AS» og oversender den til kommunestyret for videre behandling.

Til toppen av siden

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Selskapskontroll – Leva-Fro AS» og oversender den til kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

  1. Kommunestyret tar rapporten «Selskapskontroll – Leva-Fro AS» til etterretning.
  2. Kommunestyret forutsetter videre at eierskapsmeldingen blir rullert snarest.

Vedlegg:

  1. Sak 13-020 Rapport etter gjennomført selskapskontroll - LevaFro AS - Tilleggssak - vedlegg PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Kontrollutvalgets sak 7/13
  2. Kommunestyrets sak 59/12
  3. Plan for selskapskontroll 2012-2015
  4. Kommuneloven
  5. Forskrift om kontrollutvalg


Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet plan for selskapskontroll i møte den 26.09.12, sak 59/12. Kommunestyret traff slikt vedtak i saken: 

«1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioritering:

Prioritering

Selskap

Gjennomføring

1

Leva-Fro AS

2

Innherred Interkommunale Legevakt IKS

3

Levanger Fritidspark AS

       


2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden

Kontrollutvalget vedtok i sak 7/13 at KomRev Trøndelag IKS skulle igangsette eierskapskontroll i Leva-Fro AS.

Revisor har ferdigstilt prosjektet og har levert sin rapport, se vedlegg.

Revisor gir i sin konklusjon uttrykk for at:

«Vår konklusjon er at Levanger kommune ikke utøver eierskapet i Leva-Fro AS helt i samsvar med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring.

Kommunen har gjennomført folkevalgtopplæring, med kommunalt eierskap som et av emnene som ble drøftet der.

Kommunestyret vedtok i mars 2012 at de ønsket en rullering av den gamle eiermeldinga. Det har ikke blitt gjort, og bør etter vår mening gjøres årlig.

Delegasjonen av retten til å representere kommunen på generalforsamling, er basert på en lovhjemmel som ikke egner seg for denne type organer. Kommunelovens § 9, 3. ledd angår representasjon i rettssystemet. Kommunen bør endre delegasjonsreglementet på dette punktet.

Eier har definert sine forventninger til Leva-Fro AS i vedtektene, og selskapets virksomhet og strategier er innenfor rammene som vedtektene setter.

Leva-Fro AS mangler styreinstruks. Det må styret utarbeide, jfr. aksjelovens § 6-23.2»

En foreløpig rapport ble sendt på høring til ordfører som kommunens eierrepresentant, og til selskapet ved styreleder og daglig leder i fellesskap. De innkomne høringssvar, som ikke har medført endringer i rapporten, følger vedlagt denne.

Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet.

Vurdering:

En slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. En vil derfor tilrå at disse blir fulgt opp.

Til toppen av siden 

 

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 16.10.2013 23:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051