Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.13 - sak 49/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2013/6628
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.10.13 76/13
Kommunestyret 16.10.13 49/13

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.10.2013

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av Venstre, Høyre og FRP følgende forslag nytt pkt. 3:
Det innføres innkjøpsstopp og ansettelsesstopp ut 2013. Enhetslederne får kun kjøpe inn nødvendig materiell.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Buchholdt`s forslag til nytt pkt. 3 avvist med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapporten  pr. 31.08.13 til etterretning.
 2. Følgende budsjettjusteringer vedtas:
 • Overføringen til Innherred samkommune økes med kr. 747.000,-. Budsjettrammen for område 130 Fellesområder reduseres tilsvarende.
 • 1 million kroner av forventet mindreforbruk ved Innvandrertjenesten avsettes til disposisjonsfond til vedlikehold av bygningsmassen på Leira.
 • På investeringsbudsjettet flyttes 3,5 millioner kroner fra Tomteforvaltning til Rinnleiret.


Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr. 31.08.13 til etterretning.
 2. Følgende budsjettjusteringer vedtas:
 • Overføringen til Innherred samkommune økes med kr. 747.000,-. Budsjettrammen for område 130 Fellesområder reduseres tilsvarende.
 • 1 million kroner av forventet mindreforbruk ved Innvandrertjenesten avsettes til disposisjonsfond til vedlikehold av bygningsmassen på Leira.
 • På investeringsbudsjettet flyttes 3,5 millioner kroner fra Tomteforvaltning til Rinnleiret.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Økonomirapport 2. tertial 2013 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte rapport om den økonomiske situasjonen pr. 31.08.13. Tabell nedenfor viser status pr. ansvarsområde pr. 31.08.13.

Ansvarsområde

Regnskap 31.08.13

Per. budsjett

Forbruk

Opprinnelig budsjett 2013

Rev. budsjett 2013

Forbruk 31.08.13

Regnskap 31.08.12

Politiske organer

3 706 784

4 266 427

87

6 635 000

6 674 930

56

4 122 670

Rådmannen m/ stab

5 380 527

5 516 997

98

8 579 000

8 829 038

61

5 697 898

Fellesområder

14 424 382

14 142 651

102

16 690 271

15 239 190

95

18 470 291

Nav kommune

12 731 697

12 812 497

99

19 698 000

19 855 297

64

12 022 481

Kirker m.v.

5 461 682

5 345 333

102

8 018 000

8 018 000

68

5 380 858

Kommuneskogen

-37 121

-121 750

30

-182 625

-182 625

20

14 926

Oppvekst felles

101 221 141

101 498 382

100

152 527 446

152 370 168

66

100 362 377

Felles helse

18 678 264

18 678 819

100

25 438 000

25 486 082

73

16 726 887

Innvandrertjenesten

-1 453 815

-19 423

7 485

2 743 000

2 932 467

-50

3 557 873

Mule / Okkenhaug oppvekst

9 549 894

9 293 590

103

14 386 243

14 827 402

64

8 878 440

Halsan / Momarka oppvekst

10 732 514

9 426 867

114

14 620 994

15 182 836

71

10 710 832

Nesheim skole

15 851 252

15 953 014

99

25 058 000

25 653 028

62

14 746 760

Skogn barne- og u-skole

26 668 310

26 748 443

100

41 859 097

42 634 650

63

26 427 422

Ekne/Tuv oppvekst

7 718 911

7 321 091

105

11 401 841

11 700 533

66

7 604 771

Åsen oppvekst

12 891 850

12 736 430

101

19 804 983

20 310 871

63

11 579 265

Ytterøy oppvekst

4 218 016

4 262 619

99

6 664 000

6 806 426

62

4 584 306

Frol oppvekst

20 005 992

19 103 775

105

30 004 685

30 663 599

65

19 268 208

Nesset/Frol u-skole

25 169 363

24 766 528

102

39 568 084

40 385 615

62

25 578 062

Barn og familie

39 919 745

39 831 106

100

66 810 994

67 577 555

59

35 535 476

Helse/rehabilitering

23 208 860

22 116 610

105

33 197 000

33 557 221

69

20 766 946

Staupshaugen verksted

6 737 838

6 611 115

102

10 220 000

10 395 417

65

6 251 202

Distrikt Nesset / Frol

61 978 733

56 994 444

109

88 583 000

91 868 381

67

53 514 333

Distrikt sentrum / Ytterøy

38 909 326

34 434 107

113

53 659 000

55 715 220

70

33 636 031

Distrikt sør

53 675 976

47 929 298

112

74 807 905

78 101 155

69

47 845 076

Kultur

14 895 713

15 120 703

99

22 855 396

23 195 897

64

14 625 748

Drift-anlegg

2 175 174

2 495 467

87

-300 000

191 907

1 133

1 588 586

Bygg og eiendom

1 174 608

-430 080

-273

809 999

1 460 050

80

1 377 436

Kommunalteknikk

474 186

31 641

1 499

8 100 000

8 248 927

6

8 539 613

Større driftsprosjekter

1 084 142

1 666 667

65

2 500 000

2 500 000

43

1 223 666

Kommunens andel ISK

31 712 584

31 709 249

100

46 097 760

47 563 874

67

29 883 504

Skatter og rammetilskudd

-603 578 825

-597 609 333

101

-936 414 000

-935 414 000

65

-568 041 626

Finanstransaksjoner

43 224 342

51 800 593

83

85 558 927

67 650 889

64

41 558 561

Sum

8 512 045

4 433 876

 

0

0

-

24 038 879


Vurdering:

Regnskapet pr. utgangen av 2. tertial viser samme tendens som ved utgangen av 1. tertial. Det vil kunne bli et stort regnskapsunderskudd ved årets slutt om en ikke iverksetter betydelige effektiviserings- og sparetiltak i tillegg til det som allerede ligger inne i budsjettet. Det er særlig innenfor helseområdet der det var betydelig merforbruk i forhold til både budsjett 2012 og periodisert budsjett etter 1. tertial, og dermed har høyere aktivitet også i 2. tertial enn budsjettert, det er store utfordringer. Det jobbes kontinuerlig for å bringe aktiviteten ned på et nivå som samsvarer med vedtatt budsjett, det vises i den sammenheng til egen redegjørelse i vedlagte rapport.

I henhold til økonomireglementet skal det foretas nødvendige budsjettrevisjon i forbindelse med behandlingen av tertialregnskapet. Rådmannen foreslår ingen vesentlige budsjettjusteringer i driftsbudsjettet for 2013 etter 2. tertial. Rådmannen er bekymret for den økonomiske situasjonen i 2013, og pålegger alle enheter å iverksette tiltak for å redusere kostnader, og styre mot et forbruk under budsjett for at Levanger kommune som helhet skal kunne unngå underskudd i regnskapsåret. Det er som kjent nesten ikke reserver i budsjettet for 2013.

Rådmannen foreslår imidlertid å øke overføringen til Innherred samkommune med kr. 747.000,- til dekning av felleskostnader som tidligere har vært belastet Levanger kommune. Overføringen finansieres ved å redusere budsjettrammen for område 130 Fellesområder tilsvarende. Dette gjelder budsjettposter i Levanger (og Verdal) som er knyttet opp mot kostnader kommunene har felles, og som det er uhensiktsmessig at viderefordele til den enkelte kommune. Dette er kostnader til felles bedriftshelsetjeneste for Levanger Verdal og Innherred samkommune, forsikringsmekling, regionalt arkiv (deler av kostnaden til dette er tidligere overført til ISK) og deltakelse i Trøndelags Europakontor. Det forutsettes at Verdal kommune justerer sitt budsjett tilsvarende ved behandling av budsjettsituasjonen etter 2. tertial.

Levanger kommune vil neste år få store vedlikeholdsutgifter på bygningsmassen på Leira mottak. Rådmannen foreslår at det av et forventet overskudd ved Innvandrertjenesten overføres 1 mill. kroner til disposisjonsfond for å møte dette behovet. Vedlikeholdsansvaret er regulert i driftsavtalen med UDI. Om Levanger kommune ved utgangen av året samlet går mot et regnskapsmessig merforbruk, vil denne avsetningen bli strøket som en del av årsavslutningen.

Kontrollutvalget for Levanger kommune har i sak 017/13 på bakgrunn av økte kostnader til revisjon bedt om at ramma økes med kr. 120.000,-. Rådmannen ønsker på nåværende tidspunkt ikke å foreslå en slik økning, men ønsker i stedet å finne dekning for kostnaden innenfor området «Politiske organer» i 2013.

Det foreslås også en justering av investeringsbudsjettet. Dette gjelder flytting av 3,5 millioner kroner fra området for tomteforvaltning til Rinnleiret. Beløpet skal dekke:

 • veitilførsel på industriområdet og oppgradering av bygning 77 til gulrotlager/kjølelager.
 • oppgradering av kjøkken bygning 33 (pålegg fra mattilsynet) samt sanitæranlegg i leiren.
 • kommunens andel i flytting av verna bygning no 3.(Oppfylle kravet om egenandel i forhold til forsvarets tilskudd på kr. 350.000,-)


Endringen foreslås for å tilrettelegge for fremtidige inntekter.

Rådmannen vil i løpet av kort tid fremme en egen sak som vil omhandle status på årets investeringsprosjekter, samt forslag til justering av årets investeringsbudsjett med bakgrunn i ikke avsluttede prosjekter i 2012 og endret framdrift på prosjekter i 2013-budsjettet.

Levanger kommune har hatt en fin utvikling i sykefravær de siste årene. Fraværet for 2. tertial 2013 viser at denne utviklingen fortsetter. Fraværet er i 2. tertial samlet på 5,8%, det vises til kommentarer under rapportens punkt 3.1, samt til enhetenes egne kommentarer.

Til toppen av siden 

 

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 16.10.2013 23:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051