Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.13 - sak 46/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2013/6422
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 02.10.13 34/13
Kommunestyre 16.10.13 46/13

 

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Forutsatt at det er grunnlag i barnetall til å fylle 3 avdelinger, etableres ny 3 avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn ved Skogn barne- og ungdomsskole fra høsten 2017. Kostnadene innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 17.

Det tas sikte på at Tuv barnehage drives fram til ny barnehage står ferdig. Barn som søker seg til Tuv barnehage sikres plass i den nye barnehagen. 


Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Forutsatt at det er grunnlag i barnetall til å fylle 3 avdelinger, etableres ny 3 avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn ved Skogn barne- og ungdomsskole fra høsten 2017. Kostnadene innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 17.
  2. Det tas sikte på at Tuv barnehage drives fram til ny barnehage står ferdig. Barn som søker seg til Tuv barnehage sikres plass i den nye barnehagen.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Tegning - renovering av Tuv PDF
  2. Tegning - ny barnehage ved Skogn barne- og ungdomsskole - oversiktstegning PDF
  3. Tegning - ny barnehage ved Skogn barne- og ungdomsskole - detaljtegning PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

1. Tidligere politisk behandling

Kommunestyret vedtok 20.03.13 i sak 3/13 følgende:

  1. Som en oppfølging av tidligere vedtak om å øke den kommunale andelen barnehager til 40 %, etableres det en 3- avdelings Kommunal barnehage, med spesialavdeling enten ved Tuv eller i Skogn.
  2. Kommunestyret legger til grunn at rådmannen kommer tilbake med en sak på kostnader for eventuelt vedlikehold/ombyggingsbehov på Tuv samt kostnader for en ny barnehage i Skogn.
  3. Kommunestyret ber administrasjonen opprette en arbeidsgruppe som skal arbeide spesielt med områder som barnehagens profil, innhold, menneskelige ressurser og markedsføring.

 

2, Behov for barnehageplasser i Skognområdet

Full behovsdekning pr i dag

Levanger har pr. i dag en viss overkapasitet i sentrumsområdet. Selv om flere søkere fra Skogn har tatt imot barnehageplass ved barnehager i Levanger sentrum, er dette for de fleste som bor på Skogn, en lite tilfredsstillende løsning.

I forbindelse med årets hovedopptak tok barnehageansvarlig kontakt med samtlige søkere som stod på venteliste for barnehager i Skogn, inklusive Tuv, etter hovedopptaket. Etter at noen hadde trukket seg, andre hadde flyttet eller valg sentrumsbarnehager, sto en igjen med kun 11søkere som ikke hadde blitt tilbudt plass.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om en eventuell etablering på Tuv, ble søkere spurt om Tuv kunne være et alternativ fra høsten 2013. Av de aktuelle søkerne var det kun en som ønsket Tuv som 1.prioritet, en som 3.prioritet og en som 4.prioritet. Øvrige 8 sa at de ikke så på Tuv som et aktuelt alternativ. De ønsket da heller et sentrumsalternativ eller annet tilsyn av barnet. Et par kommentarer gikk på at det ikke er spesielt lang vei til Tuv, men når det er travelt på morgenen når en skal levere, betyr de ekstra minuttene mye, dersom det finnes et bedre alternativ. De fleste ønsket plass ved de to sentrumsbarnehagene, Hompetitten barnehage og Skogn menighetsbarnehage.

Av distriktsbarnehagene i Skogn var det Purktrøa som pekte seg ut som et alternativ mange ønsket. Dette skyldes nok god markedsføring og dyktige ansatte, men ikke minst at mange søker dit da det er en gårdsbarnehage. Mange av barna med plass der, opplever jo dette heime også, men det er tydeligvis noe som betyr mye når de treffer sitt valg av barnehage.

Følgende private barnehager i Skogn søkte om utvidelse fra barnehageåret 2013/2014:

Hompetitten barnehage (5 plasser innenfor eksisterende areal). Kosekroken barnehage (4 plasser innenfor eksisterende areal), Kårstua barnehage (10 nye plasser i form av tilbygg til dagens barnehagebygg.) Da spørsmålet om kommunal barnehage var uavklart før barnehageårets oppstart og at ny barnehage uansett ikke kunne være ferdig før tidligst høsten 2015, fikk barnehager som søkte, dispensasjon. Dispensasjonen ble gitt for 19 plasser.

Barnehagene Purktrøa og Landstad familiebarnehage hadde ikke ønske om å utvide dagens kapasitet. Skogn menighetsbarnehage har ønske om etablering av en 3.avdelings barnehage hvor en avdeling kan være spesialavdeling. For eier her er det ikke aktuelt med utbygging dersom det har betydning for at andre private barnehager ikke får utvide.

Pr. i dag har samtlige som har søkt innen fristen for hovedopptak blitt tilbudt plass ved barnehager i Skogn, inklusive Tuv.

Framtidig behov

Med utgangspunkt i utbyggingsplaner i Skognområdet er det utvilsomt et potensial for vekst framover. Her følger oversikt over planer:

Holåsen er under planlegging og vi forventer en godkjent reguleringsplan i løpet av 2014. Første etappe vil da bygges ut med vei, vann og avløp i 2015 og tomtene selges tidlig i 2016. Første etappe vil kunne bestå av 30-40 tomter.

Skillelia er under planlegging, men de har ikke kommet helt i gang med reguleringsprosessen pga innsigelser hos Fylkesmannen. De forventer første byggetrinn om 4-5 år.

Leilighetene som bygges ved Bunnpris - her regner de med en innflytting av de første leilighetene i 2015.

Leiligheter i sentrum av Skogn forventes solgt i 2014 og innflyttet i 2015.

I Gottås, Ronglan står det igjen en tomt av det første byggetrinnet, selv om denne ikke er solgt vil vi fortsette utbygging av resten av feltet. I løpet av våren 2014 satser vi på at de 3 første tomtene vil være klare og forhåpentligvis er ny reguleringsplan for utbygging videre klar i løpet av høsten 2014. Her kan de være snakk om 6-7 tomter. Det er utelukkende barnefamilier som har spurt på disse tomtene

For leilighetene vil det for mange av disse selvsagt være potensiale i markedet for å frigjøre eneboliger i eksisterende boligfelt til barnefamilier.

Det er foreslått å bygge en Spesialavdeling – bygd for barn med spesielle behov. Denne vil også gi et tilbud til funksjonsfriske barn. Avdelingen vil bli drevet fleksibelt i forhold til behov. Det er et behov for en slik avdeling i dag, da de fleste private barnehager ikke er bygd for å ta i mot barn med spesielle behov. Det vil også være mulig å rekruttere ulik type kompetanse til å bemanne en slik avdeling.

3. Økonomiske vurderinger av drift av kommunal barnehage

Det er ønskelig å redusere de kommunale driftsutgiftene til barnehagesektoren. Private barnehager har krav på samme driftstilskudd som kommunale barnehager med et tillegg på 4 % til administrasjon og et kapitaltilskudd. Hvis en skal oppnå en lavere tilskuddssats pr. plass i kommunale barnehager, må en gjennomføre strukturendringer som kan gi mer effektiv drift. Flere større kommunale barnehager og større andel kommunale barnehageplasser, bidrar til et redusert tilskudd til de private barnehagene. Rasjonell drift starter med at kommunen selv etablerer effektive kommunale barnehager.

Økt kommunal andel gjør også at man blir mindre sårbar i forhold til svingninger fra år til år. I dag er det økonomiske resultatet i 25 % av barnehagene (de kommunale) som avgjør økonomien i de 75 % øvrige barnehagene (de private).

Økonomi i en 3-avdelings barnehage-kommunal- versus privat

Beregninger viser at det er lite forskjell i om man bygger ut kommunalt eller privat. Det legges til grunn at tilskudd for å dekke merkostnadene med en spesialavdeling vil være den samme om den skal drives av en privat eller en kommunal barnehage.

Driftskostnadene per kommunale barnehageplass vil imidlertid reduseres som følge av mer effektiv drift ved en større kommunal barnehage. Dette gir da redusert tilskudd til private barnehager, som samlet sett gjør det lønnsomt å etablere en kommunal barnehage.

4. Investeringsbehov – kommunal barnehage på Skogn

Renoveringskostnader - Tuv oppvekstsenter

I utgangspunktet har en lagt til grunn samme rombehov og størrelse tilsvarende 3.avdelings barnehage for de to byggene.

Når det gjelder Tuv må denne renoveres slik at den tilfredsstiller dagens krav, dette innebærer til dels betydelige kostnader. En må blant annet investere i nytt ventilasjonsanlegg. Dette vil innebære en anslått kostnad på 13 mill. kr. Dersom gymsal skal gjøres til en konkurransefordel må det påregnes et tillegg på 1,5 mill. kr.

I tillegg vil det komme tilleggskostnader i form av tilpassing av utearealet. Dette er beregnet til 2,3 mill. kr.

Investeringskostnader - ny barnehage ved Skogn

Skognalternativet er kostnadsberegnet til ca. 16mill. kr. I tillegg kommer kjøp av tomt, omlegging av vei samt opprusting av utearealer beregnet til 6mill. kr.

Dersom det bygges ny barnehage på Skogn frigjøres eiendommen på Tuv til andre formål. Verdien er ikke klarlagt i dag.

5. Mulig profil, innhold, menneskelige ressurser og markedsføring

En arbeidsgruppe bestående av styrerne i kommunale barnehager samt kommunalsjef oppvekst og barnehageansvarlig har arbeidet med å følge opp punkt 3 i kommunestyrevedtak i sak 3/13. Rådmannen har med utgangspunkt i kommunestyrets bestilling engasjert et konsulentfirma for å bistå i arbeidet.

Det har vært avviklet flere møter/samlinger med barnehagene og konsulentfirmaet.

Her har en sett på hva som må til uavhengig av om en velger en løsning på Skogn eller Tuv. Felles for begge vil være at en tenker bevisst på et synlig navneskilt med kommunens logo. Videre er en opptatt at det skal være tiltalende uteområde, og at en fokuserer på et innbydende inngangsparti. Fokus ellers vil være en romplan som gir gode muligheter for varierte aktiviteter for alle barn. Samarbeid med lokalsamfunnet, nærmiljøet inkl. gårder på Skogn kan nyttes av begge barnehagene.

Det er videre sett på hva som vil være særskilt for den enkelte barnehage avhengig av lokalisering:

Når det gjelder Tuv er jo dagens barnehage godt etablert. Barnehagen har et stabilt og kompetent personalet. Det nye er jo at oppvekstsenteret er borte, og en derfor ikke lenger kan spille på skolen som en samarbeidspartner.

Når det gjelder innhold ønsker en å ha fokus på fysisk aktivitet. Dette begrunnes med at en har et flott og variert uteområde, og at en kan disponere en gymsal inne.

En etablering på Skogn foreslås lokalisert nært Skogn barne- og ungdomsskole med gode muligheter for samhandling dette innebærer. Tilgang til svømmebasseng og Skognhallen kan nyttes aktivt. Det samme gjelder teknologi-rom og musikkrom. Det er gangavstand til jernbanestasjonen, noe som kan nyttes til utflukter. Det vil være en fordel ved levering/henting av barna at barnehagen ligger ved skolen. Det er mulig å utvikle en barnehage med spennende arkitektur når man bygger nytt. En har vært i kontakt med grunneier som stiller seg positiv til salg av egnet tomt for barnehagen.

Vurdering:

Dispensasjonene som er gitt til private barnehager om midlertidig utvidelse, avhjelper behovet for plasser på kort sikt. Det vil likevel ikke gi noen god langsiktig løsning med hensyn til barnehagedekning på Skogn, da en regner Skogn for å være et vekstområde hva gjelder boligbygging. En 3-avdelings kommunal barnehage vil dessuten bidra til å skape større forutsigbarhet driftsmessig på lang sikt.

Det er behov for en spesialavdeling i en ny kommunal barnehage i Skogn, da dagens private barnehager ikke tilfredsstiller behovet. Det er i dag kun Skogn menighetsbarnehage som har universell fysisk utforming som kan ivareta et slikt behov. De har i dag til dels store utfordringer med å tilby plasser for denne målgruppen.

Barnehage på Tuv

Med bakgrunnen i manglede responsen blant søkere om barnehagetilbud på Tuv tilsier dette at det ikke er grunnlag for etablering av en barnehage her. Etter at barnehagen i høst ble alene i skolelokalene har antall barn blitt ytterligere redusert. Usikkerheten vedrørende fortsatt drift på sikt har ført til at foreldre med plass ved barnehagen søker seg bort. Selv om en skulle velge å satse på Tuv, er det tvilsomt med utgangspunkt i behovsundersøkelse at det over tid vil være grunnlag for 3 avdelinger. En barnehage med minimum 3 avdelinger er en forutsetning for at en skal drifte barnehagen innenfor en økonomisk forsvarlig ramme.

En renovering av Tuv vil ikke gi en optimal løsning. Den vil ikke bli like funksjonell som et nybygg, da en må tilpasse løsningene til eksisterende bygning med de begrensninger det fører med seg. Det vil dessuten bli store arealer som ikke vil være i bruk, men som krever oppvarming.

Det er usikkerhet om gymsalen kan brukes slik det er i dag, eller om det krever investeringer før barnehagen kan benytte denne. Gymsalen er jo vesentlig i markedsføring av tilbudet ved Tuv.

Selv en god markedsføring av barnehagen vil neppe tiltrekke seg nok søkere, så lenge det finnes alternativer som søkerne opplever som like gode eller /bedre.

Barnehage ved Skogn barne- og ungdomsskole

De fleste som søker barnehageplass i Skogn befinner seg i sentrum av Skogn, det vil derfor være fordelaktig med en barnehage lokalisert nær Skogn barne- og ungdomsskole.

For mange vil det være gangavstand, og for brukerne vil det bli lett å hente og levere til både skole(SFO) og barnehage. Antall søkere til barnehagen vil sannsynligvis være langt større enn en tilsvarende etablering ved Tuv.

En etablering nær skolen vil gjøre at barnehagen blir en del av et oppvekstsenter med et stort fagmiljø og felles pedagogisk plattform. Dette gir gode muligheter for samhandling og fordeler i forhold til drift. Ansatte vil kunne jobbe begge steder i forhold til behov evt. ved jobbrotasjon. Barnehagen vil ellers kunne benytte gymsal, basseng og andre fasiliteter som finnes på skolen.

Konklusjon

Da behovet for plasser lite trolig er presserende de første årene, vil rådmannen innstille på at en etablerer ny 3 avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn som en del av et oppvekstsenter fra høsten 2017. Forutsetningen for en slik etablering, er at det er grunnlag i barnetall til å fylle 3 avdelinger.

Innenfor denne tidshorisonten kan det også være at det er grunnlag for at de private barnehagene kan drive innenfor sin godkjente kapasitet. Dette vil også gi private barnehager god tid til å vurdere driftsform og eventuell konsekvens for videre drift etter en etablering av kommunal barnehage på Skogn.

En effektivisering av kommunal drift vil gi tilsvarende mindre driftstilskudd til private. Kommunen vil likevel hele tiden sørge for at tilskuddene gir muligheter til å drive innenfor lov om barnehager med forskrifter.

Det tas sikte på at Tuv barnehage drives fram til ny barnehage er etablert. Barn som søker seg til Tuv må sikres plass i den nye barnehagen.

Til toppen av siden

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 16.10.2013 23:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051