Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.13 - sak 44/13 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - vegnavn i Levanger

Per Arne Kolberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Arne Kolberg
Arkivsaknr: 2006/3657 - /L32
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 79/12
Plan- og utviklingskomiteen 02.10.13 56/13
Kommunestyret 16.10.13 44/13

 

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP på vegne av SP, AP og KRF:

 • Levanger: Nr 103 endres til Mulelia.
  Begrunnelse:
  Navnet brukes og uttales som Mulelia, ikke Mullia. Naturlig skrivemåte som gjør det lettere å forstå hvor stedet ligger.
 • Levanger: Nr 85 endres til Gamle Kongevei Nord
 • Ekne: Nr 8 I tillegg til Sjøgrenda innstilles det på Haugsandgrenda.
  Begrunnelse:
  Kommunestyret avgjør saken. Det er kommet konstruktive innspill, og komiteen har per dato ikke nok grunnlag for en helhetlig innstilling på punktet.

Avstemning:

Endringsforslag i møtet enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Navn på offentlige veger vedtas slik de fremgår i vedlegg:

 1. Vegnavn på Ytterøy, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 2. Vegnavn på Ekne, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 3. Vegnavn på Ronglan, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 4. Vegnavn i Markabygda, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 5. Vegnavn i Skogn, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 6. Vegnavn i Levanger, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF


med følgende endringer:

 • Levanger: Nr 103 endres til Mulelia.
  Begrunnelse:
  Navnet brukes og uttales som Mulelia, ikke Mullia. Naturlig skrivemåte som gjør det lettere å forstå hvor stedet ligger.
 • Levanger: Nr 85 endres til Gamle Kongevei Nord
 • Ekne: Nr 8 I tillegg til Sjøgrenda innstilles det på Haugsandgrenda.
  Begrunnelse:
  Kommunestyret avgjør saken. Det er kommet konstruktive innspill, og komiteen har per dato ikke nok grunnlag for en helhetlig innstilling på punktet.


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Navn på offentlige veger vedtas slik de fremgår i vedlegg:

 1. Vegnavn på Ytterøy, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 2. Vegnavn på Ekne, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 3. Vegnavn på Ronglan, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 4. Vegnavn i Markabygda, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 5. Vegnavn i Skogn, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 6. Vegnavn i Levanger, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Matrikkelforskriftens kapitel 12 om offisiell adresse sier at kommunen skal tildele alle gater, veger og områder som blir brukt til offisiell adressering et navn som er entydig innenfor kommunen. Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Vedlegg:

 1. Vegnavn på Ytterøy, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 2. Vegnavn på Ekne, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 3. Vegnavn på Ronglan, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 4. Vegnavn i Markabygda, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 5. Vegnavn i Skogn, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 6. Vegnavn i Levanger, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Plan- og utviklingskomiteen vedtok 14.11.12, sak 79/12, å legge forslag til vegnavn ut på offentlig høring i 30 dager fra: 15.12.12 til 15.01.13
Det hadde ved fristens utløp kommet inn ca. 50 uttalelser.

Vurdering:

En viser til vedleggene:

 • Forslag til vegnavn fra historielag/navnekomite.
 • Høringsforslag.
 • Tilråding navnekonsulent.
 • Forslag fagansvarlig oppmåling.


Det er stort sett tatt hensyn til alle høringsforslagene som kom inn ved fristens utløp.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til navn på offentlige veger slik de fremgår i vedlegg sendes på offentlig høring.
Høringsfristen settes til 30 dager.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til navn på offentlige veger slik de fremgår i vedlegg sendes på offentlig høring.
Høringsfristen settes til 30 dager.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Matrikkelforskriftens kapitel 12 om offisiell adresse sier at kommunen skal tildele alle gater, veger og områder som blir brukt til offisiell adressering et navn som er entydig innenfor kommunen. Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Matrikkellovens kapitel 4 § 21 sier følgende om fastsetjing av offisiell adresse:
Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse, skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg.

I møte den 24.05.06, sak 29/06, fattet PUK følgende vedtak:

Generell offentlig adressering gjennomføres i Levanger.

Arbeidet utføres i nært samarbeid med lokalmiljøene og da særlig med de lokale historielagene i kommunen.

Vedlegg:

 1. Vegnavn på Ytterøy, Levanger Kommune PDF
 2. Kart, Ytterøy PDF
 3. Vegnavn på Ekne, Levanger Kommune PDF
 4. Kart, Ekne PDF
 5. Vegnavn på Ronglan, Levanger Kommune PDF
 6. Kart, Ronglan PDF
 7. Vegnavn i Markabygda, Levanger Kommune PDF
 8. Kart, Markabygda PDF
 9. Vegnavn i Skogn, Levanger Kommune PDF
 10. Kart, Skogn PDF
 11. Vegnavn i Levanger, Levanger Kommune PDF
 12. Kart, Levanger sentrum PDF
 13. Kart, Levanger nord PDF
 14. Kart, Levanger nordligst PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I møte den 24.05.06, sak 29/06, fattet PUK følgende vedtak:

Generell offentlig adressering gjennomføres i Levanger.

Arbeidet utføres i nært samarbeid med lokalmiljøene og da særlig med de lokale historielagene i kommunen.

Bakgrunnen for å tildele alle eiendommene offentlig adresse fremgår i vedlegg 3.

Arbeidet med navnsetting av offentlige veger ble startet opp i Åsen- Åsenfjord. Nå forsettes arbeidet med navnsetting i Ytterøy, Ekne, Ronglan, Markabygda, Skogn og Levanger. De aktuelle områdene og forslag til vegnavn fremgår av vedlagte kartutsnitt og tabeller.

I forbindelse med navnsettingen av de offentlige vegene i området er følgende prosess gjennomført:

 • Oppstartmøte med det lokale historielaget
 • Flere arbeidsmøter med det lokale historielaget
 • Det lokale historielaget samler inn navneforslag på de enkelte vegene
 • Faglig samhandling med representanter i det lokale historielaget
 • Utarbeiding av samlet kart og tabell med forslag til vegnavn
 • Det lokale historielaget kvalitetssikrer forslagene


Forslaget legges nå fram til politisk behandling.

Videre saksbehandling:

 • Navneforslagene legges ut til offentlig ettersyn på Rådhuset og på egnet sted i de aktuelle områdene
 • Offentlig høring og uttalelse fra navnekonsulenten
 • Vurdering av uttalelser i samarbeid med det lokale historielaget
 • Ny behandling i PUK
 • Kommunestyret vedtar de foreslåtte vegnavn
 • Eventuell klagebehandling
 • Adressenummerering gjennomføres


Vurdering:
Det er et økende behov for god adressering i kommunen. Mange av de offentlige tjenestene er blitt regionalisert og et felles og enhetlig adressesystem er viktigere nå enn hva det var tidligere. Adressene er spesielt viktig for postverket, politi, brannvesen, ambulansetjeneste m.v.
De foreslåtte vegnavna har lokal tilknytting, er tydelige og lette å lese. Det anbefales at forslagene sendes på offentlig høring.
Til toppen av siden

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 16.10.2013 23:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051