Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.13 - sak 40/13 Justeringer i Planstrategien - Planbehov

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2013/5890

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 03.10.13 25/13
Kommunestyret 16.10.13 40/13

 

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Planstrategiens del 1 punkt 3.1, som omhandler «Kommunedelplaner areal» endres som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2013-2016.

Til toppen av siden 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Planstrategiens del 1 punkt 3.1, som omhandler «Kommunedelplaner areal» endres som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2013-2016.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Planstrategien for Levanger og Verdal for 2012-2015 ble vedtatt i Levanger Kommunestyre som sak 49/12 og i Verdal kommunestyre som sak 88/12.

Planstrategiens del 1 punkt 3.1 omhandler en beskrivelse av kommunenes planbehov. I sak 18/13 ble det vedtatt en revidering av dette punktet i planstrategien.

Plan- byggesak oppmåling og miljø (PBOM) ønsker nå å starte arbeidet med en revidering av kommunedelplan Levanger sentrum. Kommunedelplanen for Levanger sentrum ble vedtatt i år 2000. Dette er en gammel plan som er lite nøyaktig, og er laget etter den forrige Plan- og bygningsloven. Dette fører til mange dispensasjonssaker som gir mye ekstraarbeid for kommunens byggesaksbehandlere.

I tillegg er det innenfor planområdet fortsatt gjeldende en rekke gamle reguleringsplaner i ferdig utbygde områder. Ved å utarbeide en ny kommunedelplan vil vi kunne oppheve disse gamle reguleringsplanene og erstatte disse med enklere og mer tidsriktige byggeregler i kommunedelplanen.

Utarbeidelsen av ny kommunedelplan vil ta for seg viktige utviklingstema som blant annet veisystemet, gang- og sykkelveinett, boligbygging, næringsutbygging, landbruk og grønnstruktur.

Revideringen av kommunedelplanen for Levanger sentrum er ikke en del av den vedtatte planstrategien. Det er derfor et ønske om en ny tilføyelse til planstrategien slik at arbeidet med revideringen av kommunedelplanen kan starte opp så raskt som mulig.

Vurdering:

Det er behov for å revidere kommunedelplanen for Levanger sentrum. I dagens planstrategi er det et punkt som omhandler avlastningsveg for Levanger sentrum. Det vil være naturlig å innlemme arbeidet med avlastningsveg for Levanger sentrum i kommunedelplanarbeidet.

Administrasjonssjefen foreslår derfor at punktet om avlastningsveg tas ut og erstattes med et nytt punkt med revidering av kommunedelplanen for Levanger sentrum.

Planstrategiens del 1 punkt 3.1, som omhandler «Kommunedelplaner areal» foreslås derfor endret slik:

Kommunedelplaner areal

 

 

Tromsdalen, avklare utvidelse av kalksteinsbrudd

Ny 2013

Verdal by, nye utbyggingsbehov - sentrumsavgrensing

 

Ny 2013/2014

Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny 2013/14

Til toppen av siden

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 16.10.2013 23:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051