Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.13

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 16.10.13
Tid: kl. 17:00 - 21:30

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 40/13 Justeringer i Planstrategien - Planbehov utredning vedtak video
PS 41/13 Detaljregulering Djupvika hyttefelt utredning vedtak video
PS 42/13 1719/159/50, 2 og 3 - Detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde utredning vedtak video
PS 43/13 Fastsetting av planprogram for områderegulering, Holåsen vest utredning vedtak video
PS 44/13 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - vegnavn i Levanger utredning vedtak video
PS 45/13 Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning utredning vedtak video
PS 46/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn utredning vedtak video
etter gruppemøte
PS 47/13 Samhandlingsreformen. Evalueringsrapport, evaluering av samarbeidsavtalen og tjenesteavtale 1, 3 5 og 11 utredning vedtak video
PS 48/13 Rapportering fra prosjektet "tverrfaglig senter for kultur og helse" og oppstart etablering av nytt, nasjonalt kompetasensenter for kultur og helse og omsorg utredning vedtak video
PS 49/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 50/13 Rapportering etter gjennomført selskapskontroll - LevaFro AS utredning vedtak video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 33 + 2 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem - forfall
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap  varamedlem 5  x  Ina Helen Kollerud
Asgeir Persøy frp varamedlem 1 x Hans Aalberg

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Lisa Ekmann prosjektleder  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  

 

Kulturelt innslag: Martin Buran, sjonglør - video


Orienteringer:

 
Merknader:

Per Anker Johansen (DNA) og Einar Theodor Bangstad (H) fikk permisjon og forlot møtet etter orienteringene, kl. 18.35. Ann-Mari Børseth (DNA) tiltrådte da møtet.

Svein Erik Musum (FRP) og Geir Tore Persøy (FRP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 42/13, kl. 19.25. Janne Jørstad (FRP) tiltrådte da møtet.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 40/13 Justeringer i Planstrategien - Planbehov

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Planstrategiens del 1 punkt 3.1, som omhandler «Kommunedelplaner areal» endres som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2013-2016.
Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 41/13 Detaljregulering Djupvika hyttefelt

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Forslag i møte:

Svein Erik Veie (ap) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2:

For å gi allmenheten bedre tilgang til strandsonen tas planlagte hytter d 16, M 10 og s 1 ut av planen.

Alf Magnar Reberg (sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3.

I planbestemmelsenes § 10-2 Utbyggingsrekkefølge, endres rekkefølgen i bestemmelsene slik at punkt 6. “Utbedring av privat vei fra Undlinan osv.” flyttes opp til nytt punkt 4.

Punkt 4 og 5 flyttes til henholdsvis nytt punkt 5 og 6.

Begrunnelse:

Veien fra Undlinan til Djupvika oppleves som krevende. Kurvatur, stigninger, sikt, vegbredde, og sikkerhet i bratt terreng er momenter som tilsier at utbedringer på denne strekningen bør skje tidlig i utbyggingsfasen.

Avstemning:

Innstillingens pkt. 1, vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

Veies forslag pkt. 2 vedtatt med 27 mot 7 stemmer som ble avgitt for innstillingens pkt. 2.

Rebergs forslag til nytt punkt 3 vedtatt med 30 mot 4 stemmer.

Innstillingen, med endringer/tillegg i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Bebygd areal endres til bestemmelsen nedfelt i kommuneplanenes arealdel.
 2. For å gi allmenheten bedre tilgang til strandsonen tas planlagte hytter D16, M10 og S1 ut av planen.
 3. I planbestemmelsenes § 10-2 Utbyggingsrekkefølge, endres rekkefølgen i bestemmelsene slik at punkt 6. “Utbedring av privat vei fra Undlinan osv.” flyttes opp til nytt punkt 4.
  Punkt 4 og 5 flyttes til henholdsvis nytt punkt 5 og 6.


Begrunnelse:

Veien fra Undlinan til Djupvika oppleves som krevende. Kurvatur, stigninger, sikt, vegbredde, og sikkerhet i bratt terreng er momenter som tilsier at utbedringer på denne strekningen bør skje tidlig i utbyggingsfasen. 

Detaljregulering for Djupvika hyttefelt revidert 17.9.2013, med endringer nevnt ovenfor, vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 42/13 1719/159/50, 2 og 3 - Detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i planen:

 • Parkeringsplass o_P1 og Naust N3 tas ut og arealene innlemmes i friluftsformålet.


Forslag til detaljregulering for Ekne småbåthavn, datert 05.01.2013, sist rev. 14.09.2013, med overnevnte endring, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 43/13 Fastsetting av planprogram for områderegulering, Holåsen vest

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Habilitet:

Lars Petter Holan (ap) ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet. Holan ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Forslag i møte:

Jostein Trøite (sv) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det reguleres inn tomt for barnehage i planområdet.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Trøites oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 29 mot 4 stemmer. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for Holåsen vest fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Oversendelsesforslag:

Det reguleres inn tomt for barnehage i planområdet.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 44/13 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - vegnavn i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg (sp):

Vei 8: Ekne - Sjøgrenda.

Forslag til endring fra Jorunn Skogstad (sp):

Vei 69: Levanger – Lilleengvegen.

Forslag til endring fra Torbjørn Andre Moe (ap):

Vei 94: Levanger – Salthammervegen

Forslag til endring fra Lars Petter Holan (ap):

Nr. 26: Ronglan – Tangsvevegen /Grytesvegen går ut.

Nr. 13: Markabygda – Movassvegen fra Tangsvekorsen til Strømsbrua går ut.

Hele vegstrekningen fra Svendgårdslia (Gamle E6) til Strømsbrua skal hete Grytesvegen. Movassvegen starter på Tangsvekorsen og videre mot Markabygda.

Forslag til endring fra Robert Svarva (ap):

Brennevegen i Skogn endres til Brennesvegen.

Vegen fra jernbaneovergangen på Skogn til Markabygda kalles i sin helhet Markabygdvegen og Gruslina går da ut.

Avstemning:

Rebergs endringsforslag enstemmig vedtatt.

Skogstads endringsforslag enstemmig vedtatt.

Moes endringsforslag enstemmig vedtatt.

Holans endringsforslag enstemmig vedtatt.

Svarvas endringsforslag enstemmig vedtatt.

Svarvas endringsforslag, pkt. 2, vedtatt med 31 mot 2 stemmer.

Innstillingen, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Navn på offentlige veger vedtas slik de fremgår i vedlegg:

 1. Vegnavn på Ytterøy, Levanger Kommune, datert:  20.09.13
 2. Vegnavn på Ekne, Levanger Kommune, datert:  20.09.13
 3. Vegnavn på Ronglan, Levanger Kommune, datert:  20.09.13
 4. Vegnavn i Markabygda, Levanger Kommune, datert: 20.09.13
 5. Vegnavn i Skogn, Levanger Kommune, datert:  20.09.13
 6. Vegnavn i Levanger, Levanger Kommune, datert:  20.09.13


med følgende endringer:

 1. Levanger: Nr 103 endres til Mulelia.
  Begrunnelse:
  Navnet brukes og uttales som Mulelia, ikke Mullia. Naturlig skrivemåte som gjør det lettere å forstå hvor stedet ligger.
 2. Levanger: Nr 85 endres til Gamle Kongevei Nord
 3. Vei 8: Ekne – Sjøgrenda
 4. Vei 69: Levanger – Lilleengvegen.
 5. Vei 94: Levanger – Salthammervegen
 6. Nr. 26: Ronglan – Tangsvevegen /Grytesvegen går ut.
  Nr. 13: Markabygda – Movassvegen fra Tangsvekorsen til Strømsbrua går ut.
  Hele vegstrekningen fra Svendgårdslia (Gamle E6) til Strømsbrua skal hete Grytesvegen. Movassvegen starter på Tangsvekorsen og videre mot Markabygda.
 7. Brennevegen i Skogn endres til Brennesvegen
 8. Vegen fra jernbaneovergangen på Skogn til Markabygda kalles i sin helhet Markabygdvegen og Gruslina går da ut.
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 45/13 Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (ap) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kr. 600.000,- bevilges til rehabilitering/bygging av støttemur.
 2. Beløpet belastes investeringsbudsjettet post Miljøtiltak, gågate/miljøgate/park.
 3. Areal fram til støttemur vurderes omregulert til parkeringsformål i forbindelse med revidert reguleringsplan Levanger sentrum.


Gunnar Morten Løvås (sv) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kr. 600.000,- bevilges til støttemur.
 2. Beløpet belastes disposisjonsfondet.


Asgeir Persøy (frp) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes, og berørte parter blir informert og får komme med sine meninger i saken. 

Avstemning:

Persøys utsettelsesforslag avvist med 31 mot 2 stemmer.

Innstillingen fikk 0 stemmer.

Svarvas forslag til vedtak fikk 28 stemmer.

Løvås sitt forslag til vedtak fikk 5 stemmer.

Svarvas forslag til vedtak er dermed vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kr. 600.000,- bevilges til rehabilitering/bygging av støttemur.
 2. Beløpet belastes investeringsbudsjettet post Miljøtiltak, gågate/miljøgate/park.
 3. Areal fram til støttemur vurderes omregulert til parkeringsformål i forbindelse med revidert reguleringsplan Levanger sentrum.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video - etter gruppemøte

Forslag i møte:

Jann Karlsen (krf) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til regulering og utbygging av Holåsen Vest og eventuelt Skillelia viser et tydeligere behov for økt barnehageutbygging.

Jostein Trøite (sv) fremmet følgende forslag:

 1. Forutsatt at det er grunnlag i barnetall til å fylle 3 avdelinger, etableres ny 3 avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling i Skogn fra høsten 2017. Kostnadene innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 17.
 2. Som innstillingen 


Avstemning:

Karlsens utsettelsesforslag avvist med 18 mot 15 stemmer.        
Innstillingen fikk 0 stemmer.

Trøites forslag vedtatt med 18 mot 15 stemmer.  

VEDTAK:

 1. Forutsatt at det er grunnlag i barnetall til å fylle 3 avdelinger, etableres ny 3 avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling i Skogn fra høsten 2017. Kostnadene innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 17. 
 2. Det tas sikte på at Tuv barnehage drives fram til ny barnehage står ferdig. Barn som søker seg til Tuv barnehage sikres plass i den nye barnehagen.
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 47/13 Samhandlingsreformen. Evalueringsrapport, evaluering av samarbeidsavtalen og tjenesteavtale 1, 3 5 og 11

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyrene i Levanger og Verdal tar rapporten til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 48/13 Rapportering fra prosjektet "tverrfaglig senter for kultur og helse" og oppstart etablering av nytt, nasjonalt kompetasensenter for kultur og helse og omsorg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar sluttrapporten for prosjektet «tverrfaglig senter for kultur og helse» til etterretning.
 2. Rådmannen får ansvar for å sikre etablering og organisering av det nasjonale kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg i tråd med oppdragsgivernes intensjoner, og i nært samarbeid med samarbeidspartnerne HiNT, HUNT Forskningssenter, NTFK og Helse Nord-Trøndelag.
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 49/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (v) fremmet på vegne av Venstre, Høyre og FRP følgende tilleggsforslag - nytt pkt. 3:
Det innføres innkjøpsstopp og ansettelsesstopp ut 2013. Enhetslederne får kun kjøpe inn nødvendig materiell.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 25 mot 8 stemmer.

VEDTAK:

 1.  Kommunestyret tar økonomirapporten pr. 31.08.13 til etterretning.
 2. Følgende budsjettjusteringer vedtas:
 • Overføringen til Innherred samkommune økes med kr. 747.000,-. Budsjettrammen for område 130 Fellesområder reduseres tilsvarende.
 • 1 million kroner av forventet mindreforbruk ved Innvandrertjenesten avsettes til disposisjonsfond til vedlikehold av bygningsmassen på Leira.
 • På investeringsbudsjettet flyttes 3,5 millioner kroner fra Tomteforvaltning til Rinnleiret.
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 50/13 Rapportering etter gjennomført selskapskontroll - LevaFro AS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.10.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten «Selskapskontroll – Leva-Fro AS» til etterretning.
 2. Kommunestyret forutsetter videre at eierskapsmeldingen blir rullert snarest.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 13:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051