Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11 - sak 80/11 - Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2011/9048
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Administrasjonsutvalget 16.11.11 4/11
Formannskapet 16.11.11 89/11
Arbeidsmiljøutvalget 21.11.11 41/11
Formannskapet 30.11.11 100/11
Kommunestyret 14.12.11 80/11

 


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Utlagt i møte:


Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til innstilling:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas med følgende endringer:

Økte utgifter:

2012

2013

2014

2015

Svømmehall Skogn (Det forventes at hallen holdes åpen hele året, evt. med noe redusert åpningstid)

600 000

 

 

 

Tilskudd grendehus

200 000

 

 

 

Vedlikehold veier

500 000

 

 

 

Skilting veinavn / nr

200 000

 

 

 

”Renhold” i sentrum

80 000

 

 

 

Reduserte inntekter:

 

 

 

 

Eiendomsskatt

 

7 000000

13 000000

13 000000

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

Lønnsoppgjør

300 000

1 500000

2 000 000

2 000 000

Barn - familie

1 200 000

2 000000

2 500 000

2 500 000

Helse  - rehab

80 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Drift nye lokaler

 

500 000

500 000

500 000

Kapitalkostnader

 

 

1 500 000

1 500 000

Effektiviseringstiltak – alle enheter

 

500 000

3 500 000

3 500 000

Innsparing gjennom videreutvikling av ISK

 

 

2 000 000

2 000 000

Redusert driftsmargin

 

2 000000

 

 

Sum

0

0

0

0


Avstemning:
Hojems forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling.

INNSTILLING:

Foreløpig forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas i henhold til vedlagt plan og KOSTRA-oversikter, med følgende endringer:

Økte utgifter:

2012

2013

2014

2015

Svømmehall Skogn (Det forventes at hallen holdes åpen hele året, evt. med noe redusert åpningstid)

600 000

 

 

 

Tilskudd grendehus

200 000

 

 

 

Vedlikehold veier

500 000

 

 

 

Skilting veinavn / nr

200 000

 

 

 

”Renhold” i sentrum

80 000

 

 

 

Reduserte inntekter:

 

 

 

 

Eiendomsskatt

 

7 000000

13 000000

13 000000

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

Lønnsoppgjør

300 000

1 500000

2 000 000

2 000 000

Barn - familie

1 200 000

2 000000

2 500 000

2 500 000

Helse  - rehab

80 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Drift nye lokaler

 

500 000

500 000

500 000

Kapitalkostnader

 

 

1 500 000

1 500 000

Effektiviseringstiltak – alle enheter

 

500 000

3 500 000

3 500 000

Innsparing gjennom videreutvikling av ISK

 

 

2 000 000

2 000 000

Redusert driftsmargin

 

2 000000

 

 

Sum

0

0

0

0


2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 88.615.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

Til toppen av siden  

Innkommet høringer pr. 29.11.11

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas i henhold til vedlagt plan og KOSTRA-oversikter.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 88.615.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Søknad om økonomisk støtte for 2012 - Stiftelsen Solhaug rusforebyggingssenter PDF
 2. Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Uttalelse fra Eldres Råd PDF
 3. Obligatoriske kostraoversikter (utlagt 30.11.11) PDF


Vedlegg fra tidligere:

 1. Forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune PDF
 2. Forslag til Økonomireglement Levanger kommune PDF
 3. Forslag til avgifter og gebyrer 2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Så langt er ingen uttalelser til budsjettet/økonomiplanen mottatt. Høringsfristen er 28. november 2011. Eventuelt øvrige innkomne høringsuttalelser vil bli framlagt i møtet.

Vurdering:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Det vil være praktisk også denne gang. Rådmannens øvrige vurderinger framgår av budsjett-/økonomiplanheftet.

Til toppen av siden     

Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 21.11.2011

Forslag framsatt i møte:

 • Det har vært en fin utvikling i sjukefraværet i Levanger de siste årene. Arbeidsmiljøutvalget er bekymret for effekten av reduksjon i vikarbudsjett kan få på arbeidsmiljø og sjukefravær.  
 • Det er viktig å holde på strategien om tidlig innsats og forebygging i de kommunale tjenestene.
 • Det påhviler enhetsledere et ekstra ansvar for å tilpasse aktivitetsnivået til ressurssene.
 • Arbeidet med reduksjon av uønsket deltid må fortsette.


Avstemning:
Forslag framsatt i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Det har vært en fin utvikling i sjukefraværet i Levanger de siste årene. Arbeidsmiljøutvalget er bekymret for effekten av reduksjon i vikarbudsjett kan få på arbeidsmiljø og sjukefravær.  
 • Det er viktig å holde på strategien om tidlig innsats og forebygging i de kommunale tjenestene.
 • Det påhviler enhetsledere et ekstra ansvar for å tilpasse aktivitetsnivået til ressurssene.
 • Arbeidet med reduksjon av uønsket deltid må fortsette. 

 
Til toppen av siden     

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – 1. setning i rådmannens forslag endres til:
Foreløpig forslag til ”Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015” legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med Heieraas endringsforslag, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreløpig forslag til ”Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015” legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2011. 

Til toppen av siden     

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 16.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 Til toppen av siden     

Rådmannens forslag til vedtak til Administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak til Formannskapet:
Forslag til ”Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015” legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30. november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2011.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune PDF
 2. Forslag til Økonomireglement Levanger kommune PDF
 3. Forslag til avgifter og gebyrer 2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 bygger på vedtatt økonomiplan 2011-2014 og regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2012. Kommunestyret skal etter planen behandle Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i sitt møte 14. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 30. november.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettdokumentet.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 14.12.2011 23:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051