Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11 - sak 79/11 - Vann og Avløpsgebyr 2012

Geir Jostein Larsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Geir Jostein Larsen
Arkivref. 2011/8830
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.11.11 97/11
Kommunestyret 14.12.11 79/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2012.
  2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2012.


Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2012.
  2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2012.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Gebyrgrunnlag for vann 2011 PDF
  2. Gebyrgrunnlag for avløp 2011 PDF


Saksopplysninger:
Vann og avløpsgebyr er innført i kommunen ved forskrift som er vedtatt av Kommunestyret i medhold av Lov om vass- og kloakkavgifter § 3, og rammeforskrifter etter lovens §2.  Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) og et årsgebyr.  Gebyret fastsettes av kommunen.
Gebyrene skal – helt eller delvis – dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av det ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art.

Etter forskriftene skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlig driftutgifter er tatt med.  For å utjevne svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet, ved at overskuddet avsettes til bundet driftfond som brukes i år med underskudd.  I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i
balanse.  Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 2008 – 2012 for avløp.
Derfor er beregningene lagt opp til å gå i 0 i løpet av 2012. 5års perioden for vann er tidligere fastsatt til årene 2011 – 2015.  Det beregnes renter av fond.       

Vurdering:
Det foreslås ingen økning i avgiften for målt forbruk for vann og avløp i 2012.  Fastavgiften for vann foreslås økt fra kr. 600,00 til kr. 660,00 pr. år.
Fastavgiften for avløp foreslås økt fra kr. 800,00 til kr. 900,00 pr. år.

Det foreslås økning i tilkoblingsavgiften for vann lav sats for hus til og med 100m2 bruksareal.  Økningen blir fra kr. 1.700,00 til kr. 2.000,00.
Tilkoblingsavgiften for vann lav sats for hus fra 100 – 220m2 ønskes økt fra kr. 3.000,00 til kr. 3.600,00.

Tilkoblingsavgiften for avløp høy sats for hus til og med 100m2 bruksareal, ønskes redusert fra kr. 11.500,00 til kr. 10.000,00 , og tilkoblingsavgiften for avløp høy sats fra 100 til 220 m2 bruksareal, ønskes redusert fra kr. 23.000,00 til kr. 20.000,00.

Reduksjon i tilkoblingsavgiften for avløp ønskes for å stimulere til økt frivillig tilknytting til det kommunale nettet i spredt bosetningsområder.
Investeringene som er tatt med i beregningsgrunnlaget følger av økonomiplan, og av hovedplan vann 2011 -2019.
      Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 14.12.2011 23:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051