Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11 - sak 78/11 - Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2012

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivref. 2011/9531
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.11.11 99/11
Kommunestyret 14.12.11 78/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Styrets innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Budsjett 2012 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas. 

Til toppen av siden    

Styret i Levanger Boligforvaltning sitt forslag til innstilling:
Budsjett 2012 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Styret i Levanger Boligforvaltning KF (senere benevnt BKF) behandlet i styremøte 14.11.2011 sak 35/11, Budsjett 2012.

Vurdering:
Foretakets inntekter består av innbetalt husleie. Det legges opp til samme nivå som for 2011 ettersom mange leiligheter erfaringsmessig blir stående tomme i lengre perioder. Mange utflyttede leiligheter bærer preg av ”hard” bruk og istandsetting er både tids- og kostnadskrevende.
Det arbeides fortsatt med å redusere alle unødvendige utgifter, bl.a. pågår arbeide med gjennomgang av renovasjonsordningen med tanke på reduksjon av restavfallsmengde. 

Videre oppfølging av låneportefølje er også et viktig tiltak for å redusere foretakets renteutgifter. BKF har tidligere refinansiert 32 mill av låneporteføljen (ca 100 mill). Ytterligere refinansiering av ca 20 mill av låneporteføljen blir gjennomført i 2011/2012. En mindre besparelse vil oppnås allerede i 2012, men for 2013 vil dette forvente å gi en besparelse i rente- og avdragskostnader på ca kr. 1,3 mill.
Det legges opp til en mindre husleieøkning/justering fra 1. februar 2012 i hht. indeks pr. 15. november 2011 (prisstigning siste år).

Det legges ikke opp til store endringer på de forskjellige budsjettpostene. Alle disponible midler som ikke er bundet opp i faste utgifter må benyttes til vedlikehold.
Arbeide med BKF’s boligmasse av eldre årgang og leietakere er meget krevende. Det er vanskelig å drive Boligforvaltningen forsvarlig uten personell og det er foreslått utvidelse av boligkonsulentstillingen til 100 %. Boligkonsulenten må nødvendigvis være stedfortreder for daglig leder ved hans fravær (ferie/andre fravær).

Boligkonsulenten har i dag ansvar for bl.a. ajourhold søkerliste (oversendelse inntaksnemnd og tildelingsutvalg), korrespondanse med søkere (avslag, tildelinger), kontraktsskriving, oppfølging husleie, innlegging av fakturagrunnlag, krediteringer m.m. I tillegg er arbeidet med innlegging av byggfakta for hvert enkelt bygg i Holte byggsafe oppstartet (forvaltnings- og kalkulasjonsprogram). Ved økning av stillingsprosenten for Boligkonsulent vil daglig leder få frigjort tid som kan benyttes til planlegging av vedlikeholdsarbeider og nye prosjekt, jfr. tiltaksplan i BSHP.
Økning i lønnskostnader vurderes å være uunngåelig. Boligkonsulenten kan også være aktuell i etableringen av en felles ressurs for saksbehandling, utredning og tildeling (jfr. kommunestyrets behandling av Boligsosial Handlingsplan 2011-2025).

Rådmannens uttalelse:
I henhold til kommunelovens § 72 skal administrasjonssjefen ha mulighet til å uttale seg om en sak fra kommunalt foretak før den går til kommunestyret. Etter lovteksten skal denne uttalelsen følge med til styrebehandlingen. Dette har ikke vært praktisert i Levanger boligforvaltning KF, men det har selvsagt vært en dialog underveis.

Ettersom ansvaret for driften av et KF er lagt til styret er det ikke hensiktsmessig at verken rådmann eller kommunestyret tar standpunkt til detaljene i budsjettet. Rådmannen konstaterer imidlertid at budsjettet er i balanse og at underskudd for 2010 dekkes inn. Det er imidlertid ikke budsjettert med noe overskudd for overføring til kommunen slik målet var da foretaket ble etablert. I rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2012 er det heller ikke budsjettert med dette.
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 14.12.2011 23:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051