Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11 - sak 77/11 - Trønderhallen KF - budsjett 2012

Sturla Lorås - klikk for personkort
Saksbehandler: Sturla Lorås
Arkivref. 2011/9667
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.11.11 98/11
Kommunestyret 14.12.11 77/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Budsjett 2012 for Trønderhallen KF vedtas.
Det settes av totalt 7,63 MNOK i kommuneregnskapet 2012 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen. 

Til toppen av siden   

Styret i Trønderhallen KF sin innstilling
Budsjett 2012 for Trønderhallen KF vedtas.
Det settes av totalt 7,63 MNOK i kommuneregnskapet 2012 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Trønderhallen KF har følgende formål:

  • Forvalte og drive idretts- og svømmehallen
  • Ut fra anleggenes muligheter: Tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett, kultur, utdanning for forskning, messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter som anleggene gir muligheter for.
  • Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper.


Trønderhallen KF har ansvaret for både drift- og finanskostnader.

Trønderhallen KF har utarbeidet et budsjett for 2012 basert på erfaringstall fra andre liknende anlegg og egen drift i ca 7 måneder. Trønderhallen har ikke vært i drift i vintermånedene ennå og det mangler derfor erfaringstall fra denne årstiden. Tall fra andre tilsvarende virksomheter gir tro på vekst i besøket til svømmehallen i de neste månedene. Det er knyttet usikkerhet til energikostnadene i vintermånedene.

I budsjettet er følgende lagt til grunn:

  • Til lag og foreninger er det lagt inn en gjennomsnittspris på 300,- pr time for en håndballflate og tilsvarende for en normal utleieenhet i svømmehallen.
  • Lag og foreninger leier fast treningstid i perioden 20. august-20. juni.
  • Trønderhallen bad vil være åpen stort sett hele året, fra 09-21 på hverdager og 11-18 i helger/ferier. Flerbrukshall og klatrevegg vil ha åpent 08-23 på hverdager og noe lenger enn bassenget i helger/ferier, tilpasset arrangement.
  • 70 000 betalende gjester i bassenget, til en snittpris på 55,-
  • Levanger kommune benytter bassenget til skolesvømming og inkludert i leien inngår utdannet svømmeinstruktør.
  • Det er lagt opp til en bemanning som gjør at hallen kan drives forsvarlig ihht gjeldende forskrift om drift av svømmehaller.
  • Ansatte i Trønderhallen KF står for sikkerhet og renhold i Trønderhallen bad, drift av billettsalg/kafè, og vakthold i flerbrukshall. Lag og foreninger som leier flerbrukshallen blir pålagt rydding og enkelt renhold.


Det antas en relativt stor vekst i inntekter fra svømmehallen og fra arrangement i flerbrukshallen sammenlignet med 2011. Det er spesielt disse inntektene og energikostnadene det er størst usikkerhet til.

 Klikk for større tabell 

Vurdering:
Budsjettet viser at foretaket går i balanse med en overføring fra Levanger kommune lik finanskostnadene/husleien (7,63 MNOK). Etter styrets vurdering må overføringen fra Levanger kommune ses på som en investering i folkehelse som på sikt vil kunne redusere andre poster i kommuneregnskapet. Trønderhallen er meget viktig i et folkehelseperpektiv og dette må vektlegges når man vurderer kostnadene med en slik hall. Styret i Trønderhallen KF er opptatt av at hallen oppfattes som en folkearena som flest mulig av innbyggerne føler tilhørighet til på en eller annen måte. Styret i Trønderhallen KF mener å ha tatt frem et ambisiøst men realistisk budsjett som gjør at hallen kan drives forsvarlig og med en tilgjengelighet som gjør at hallen oppfattes som attraktiv for de aller fleste i Levanger kommune. Det er spesielt besøkstall i bassenget, arrangement i flerbrukshallen og energikostnader det er knyttet mest usikkerhet til.

Rådmannens uttalelse:
I henhold til kommunelovens § 72 skal administrasjonssjefen ha mulighet til å uttale seg om en sak fra kommunalt foretak før den går til kommunestyret. Etter lovteksten skal denne uttalelsen følge med til styrebehandlingen. Dette har vært praktisert slik at rådmannen ved kommunalsjef for samfunnsutvikling har hatt tett dialog med daglig leder og deltatt i styremøtene som observatør og meddelt kommuneadministrasjonens vurdering.

Ettersom ansvaret for driften av et KF er lagt til styret er det ikke verken rådmann eller kommunestyrets ansvar å ta standpunkt til detaljene i budsjettet. Det er den totale overføringen til foretaket kommunestyret skal ta standpunkt til. Rådmannen konstaterer med glede at foretaket har forholt seg til den rammen kommunestyret vedtok i sak 75/10 og at det er et offensivt budsjett i forhold til å forsøke å skaffe inntekter, samt at en legger opp til en nøktern drift på kostnadssiden. Forslaget til overføring er i samsvar med rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2012.
      Til toppen av siden

 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 14.12.2011 23:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051