Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11 - sak 74/11 - Skogn Idrettslag søker om kommunal støtte til realisering av kunstgressbane på Reemyra, Skogn

Anette Bartnes Dalheim - klikk for personkort
Saksbehandler: Anette Bartnes Dalheim
Arkivref. 2011/9569
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.11.11 94/11
Kommunestyret 14.12.11 74/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til vedtak:

 1. Skogn Idrettslag innvilges et lån på 1 775 000 til 3 % rente, som forskudd på spillemidler. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas.
 2. Beløpet dekkes ved bruk av investeringsfondet.


Avstemning:
Heieraas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:

 1. Skogn Idrettslag innvilges et lån på 1 775 000 til 3 % rente, som forskudd på spillemidler. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas.
 2. Beløpet dekkes ved bruk av investeringsfondet. 


Til toppen av siden     

Rådmannens forslag til vedtak:
Skogn Idrettslag gis kommunal garanti ved opptak av lån til bygging av kunstgressbane på Reemyra, Skogn.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Skogn Il Fotball har i brev til Levanger kommune, datert 12. september 2011, søkt kommunen om støtte til realisering av kunstgressbane på Reemyra på Skogn. Skogn Il har i sitt brev fremmet ulike alternativer for støtte fra kommunen: 

 1. Forskuttering av tippemidler
  Kan Levanger kommune forskuttere kommende tippemidler slik at igangsetting av bygging av kunstgressbanen kan forseres. 
 2. Økonomisk støtte til prosjektet
  Kan Levanger kommune støtte prosjektet økonomisk slik at behovet for lån reduseres. Ett alternativ er at kommunen kjøper andelsbrev i kunstgressbanen.
 3. Kommunal garanti ved opptak av lån
  Kommunal garanti vil i en slik sammenheng ha stor betydning for at klubben skal få lånetilsagn. Skogn Il ønsker derfor en tilbakemelding om Levanger Kommune er villig til å stille med kommunal garanti.
 4. Leieavtale mellom Skogn IL og Skogn Barne- og Ungdomsskole
  Banen vil være et godt egnet området for fysisk aktivitet og kan brukes til fysisk aktivitet i skolen. Byggingen av kunstgressbane på Skogn vil i så måte være til nytte for både frivilligheten og skolen. Skogn IL ønsker en dialog på dette og vil gjerne ha en tilbakemelding på mulighetene for et samarbeid.


Det vises til vedlagt brev fra Skogn Idrettslag.

Økonomi
Siden 2007 har Skogn Idrettslag jobbet med planene om en kunstgressbane på Reemyra på Skogn. Planene om kunstgressbane er godkjent av Fylkeskommunen og i høst er det femte året på rad at Skogn Idrettslag søker om spillemidler til prosjektet.

 • Totalt kostnadsoverslag på 5 325 796 kr, som gir en godkjent søknadssum på spillemidler på 1 775 265 kr.
 • Anlegget planlegges finansiert på følgende måte:


Nr.

Post

Beløp

1

Søknadssum

1 775 265

2

Egenkapital

450 000

3

Kommunalt tilskudd

0

4

Fylkeskommunalt tilskudd

0

5

Lån

2 316 673

6

Dugnad

481 858

7

Gaver/rabatter

302 000

8

Andre tilskudd

0

9

Tidligere spillemidler

0

10

Sum

5 325 796


Formelt er godkjenning av spillemiddelsøknad ingen garanti for at søkere får spillemidler, men innen juni 2013 har laget med stor sannsynlighet fått bevilget spillemidler. Dette bekreftes av Fylkeskommunen. Spillemiddeltilskuddet blir da delt i to runder og to tilsagn på hver 900 000 kr blir gitt for henholdsvis 2013 og 2014. Fram til anlegget står ferdig kan det søkes om å få delutbetaling av spillemidlene. Det vil si at det er være mulighet for å søke om å få 85 % av de 900 000 kr utbetalt før anlegget er ferdigstilt. Når anlegget står ferdig deles tilsagnet ut i sin helhet. 

Skogn Idrettslag fotballavdelingen
Klubben er i vekst og hadde i 2011 delmål om å engasjere 60 % av barna i klassene 6 – 12 år, ett mål de er meget nære ved å nå. Fotballavdelinga hadde i år 16 aktive lag, 250 registrerte spillere og til sammen engasjeres over 400 personer i fotballen på Skogn. Skogn Il samarbeider med klubbene Markabygda, Ronglan og Ekne og en kunstgressbane på Skogn favner derfor fire skolekretser. Nærmeste kunstgressbane per dags dato ligger på Moan. En kunstgressbane på Reemyra vil være en naturlig plassering i sørdelen av Levanger kommune.

Behovsvurdering
Laget har over flere år lidd under dårlige treningsfasiliteter og en behovsberegning gjennomført av Fotballforbundet i 2009 viser at anleggets kapasitet i forhold til antall lag er sprengt. Dagens anlegg har total kapasitet på 740 timer/år, og udekket timebehov i 2012 ble beregnet til 1 237 timer/år.    

Tidligere lignende saker:

Søknad fra Sp.klubben Nessegutten om kommunal forskuttering av spillemidler til en kunstgressbane på Nesset (Sak 19/07 - Levanger formannskap - 31.01.2007)

Saken: Søknaden fra Sp.klubben Nessegutten om forskuttering av 1 600 000 kr i spillemidler til kunstgressbane ble ikke imøtekommet. Rådmannens vurdering var da at kommunen var skeptisk til å gå inn på en praksis med å forskuttere spillemidler, med bakgrunn i at dette ville skape presidens. En eventuell forskuttering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet som bygges av lag/foreninger, ble derfor vurdert som uaktuell dersom det ikke forelå helt spesielle forhold.

Søknad om rentefritt lån til langrenns- og skiskytteranlegg i Storlidalen på Frolfjellet (Sak 20/08 - Levanger kommunestyre – 12.03.2008)

Saken: Frol IL fikk innvilget et lån på inntil 2 300 000 kr til en rente på 3%, hvor begrunnelsen for vedtaket var at søknaden om spillemidler allerede var godkjent og prioritert av fylkeskommunen, samt at dette er et anlegg som tilfredsstiller nasjonale krav.

Søknad om forhåndsutbetaling av spillemidler - Innherred Motorsportklubb - Torsbustaden motorkrossanlegg (Sak 41/09 - Levanger kommunestyre - 24.06.2009)

Saken: Levanger kommune innvilget et lån på 700 000 kr til 3 % rente, under den forutsetning at reguleringsplanen ble godkjent. På grunn av den spesielle situasjonen ved at motorsportklubben måtte forlate sitt anlegg i Strømsgruva, ble det presisert at saken ikke skulle skape presidens.

Vurdering:
I Idrettspolitisk plan utarbeidet av Levanger kommune i 2010 understrekes det at: ”Alle innbyggerne i Levanger kommune skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet i hele kommunen.” Dersom kommunen skal nå dette målet er kommunen helt avhengig av frivillige lag og foreninger. Idrettslag som Skogn Il representerer en del av frivilligheten hvor aktiviteten er avhengig av kostnadskrevende anlegg. Bygging av slike anlegg krever betydelige ressurser av ildsjeler i idrettslagene, som bruker av sin egen fritid til å realisere prosjekter som kommer Levangers befolkning til gode. Kommunal støtte til disse byggeprosjektene, kan bidra til at idrettslagene i større grad kan bruke sine ressurser på god aktivitet, fremfor byggeprosessene.

Gjennom ny folkehelselov og samhandlingsreformen er Levanger kommune forpliktet til å jobbe helsefremmende. En eventuell kommunal støtte til bygging av anlegg kan stimulere til samhandling mellom idrettslag og kommune omkring helsefremmende aktivitet. Dette, sammen med frigjøring av lagets ressurser til den helsefremmende aktivitet, bør sees i et langsiktig folkehelseperspektiv. I ”Plan for frivillighet”, vedtatt i høst, ble det også understreket at støtte til lag og foreninger i størst mulig grad bør gjenspeiles i de mål som kommunen har satt seg gjennom kommunalt planverk. Skogn Il’s søknad om kommunal støtte til realisering av kunstgressbane aktualiserer behovet for en helhetlig vurdering omkring dette.

I idrettspolitisk plan ble det også fremhevet at kommunen skal: ”Legge til rette for at ulike anlegg blir tilgjengelige for uorganisert fysisk aktivitet”. Stor aktivitet på kommunens allerede eksiterende kunstgressanlegg (Nesset og Moan) beviser en positiv sammenheng mellom kunstgress og økt uorganisert fysisk aktivitet. Dette er med og understreker viktigheten av at det finnes lokale kunstgressbaner, som ligger i nærheten av der barna bor. Dette kan også bekreftes av Norges Fotballforbund og av Trøndelag Fotballkrets.

Skogn sentrum er et område som har hatt positiv befolkningsvekst de siste årene. Tilgang på tidsriktig og innbydende idrettsanlegg er med på å styrke Skogns attraktivitet for barnefamilier i etableringsfasen. Realisering av kunstgressbane lokalt på Skogn er derfor også her i tråd med overordnede mål for anlegg i idrettspolitisk plan for Levanger kommune. En eventuell kunstgressbane på Skogn gir også Barne- og Ungdomsskole tilgang på en kvalitetsarena for uteaktivitet.  

Rådmannens vurdering er at en kunstgressbane på Skogn vil gi bygda og de nærliggende områdene økte muligheter for både organisert og uorganisert aktivitet, anlegget øker Skogns attraktivitet for barnefamilier og det vil være et viktig tilskudd til barn og unges tilgang på tidsriktige og innbydende idrettsanlegg i Levanger. Behovet for anlegget er godt dokumentert og begrunnet. Likevel, på nåværende tidspunkt er det ingen praksis i Levanger kommune for å støtte idrettslag ikke foreligger spesielle forhold rundt anleggene, jf sakene i skiskytteranlegget i Storlidalen og motorcrossbanen i Torsbustaden.
Følgende vurdering er derfor gjort med hensyn til de ulike alternativene fremmet av Skogn Il:

 1. Forskuttering av tippemidler eller økonomisk støtte til prosjektet
  Rådmannens vurdering er at det ikke foreligger spesielle forhold omkring det planlagte kunstgressanlegget på Skogn, utover de generelle forhold beskrevet over. Dette er et faktum som vil gjelde svært mange av idrettsanleggene i kommunen, og en forskuttering av tippemidler eller en økonomisk støtte vil skape presidens for andre sammenlignbare prosjekter i kommunen. På bakgrunn av dette finner rådmannen ikke å kunne tilrå at Levanger kommune støtte til realisering av kunstgressbane på Skogn i form av forskuttering av spillemidler eller gjennom økonomisk støtte. 
   
 2. Kommunal garanti ved opptak av lån
  Rådmannens vurdering er at kommunal garanti ved opptak av lån kan tilbys Skogn Idrettslag som et alternativ til økonomisk støtte. Kommunal garanti bidrar til å løse lagets utfordring med å skaffe sikkerhet for banklån. Med hjemmel i FOR 2001-02-02 nr 144:”Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier”, kan Levanger kommune gi Skogn Idrettslag garanti for lån til bygging av kunstgressbane. For garantier der maksimumsansvaret er større enn 500 000 kr trengs det statlig godkjenning.
    
 3. Leieavtale mellom Skogn IL og Skogn Barne- og Ungdomsskole
  Rådmannens vurdering er at administrasjonen ikke kan ta stilling til et eventuelt samarbeid mellom idrettslag og skole og forespørselen må derfor rettes direkte til skolen. 
        Til toppen av siden 
Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 14.12.2011 23:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051