Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 14.12.11, kl. 15:00-20:50

Sakliste som PDF - word - ODT  -  protokoll som PDF  - veiledning ved bruk av nettbrett

 
Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og oppmøte - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 70/11 Regional transportplan - høring utredning vedtak video
etter pause
PS 71/11 Endring av selskapsavtale - Innherred Renovasjon utredning vedtak video
PS 72/11 Overføring av Levanger Boligforvaltning KF og Levanger rådhus AS til Levanger kommune utredning vedtak video
avstemning
PS 73/11 Reguleringsplan Vollamarka boligfelt 2. etappe - endring utredning vedtak video
PS 74/11 Skogn Idrettslag søker om forskuttering av spillemidler til kunstgressbane på Remyra, Skogn utredning vedtak video
PS 75/11 Spillemidler til idrettsanlegg 2011/2012 - Rullering av handlingsprogram/prioritering av søknader utredning vedtak video
PS 76/11 Frol oppvekstsenter - Byggeregnskap for nybygg, rehabilitering og trafikksikkerhetstiltak utredning vedtak video
PS 77/11 Trønderhallen KF - budsjett 2012 utredning vedtak video
PS 78/11 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2012 utredning vedtak video
PS 79/11 Vann og Avløpsgebyr 2012 utredning vedtak video
PS 80/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune utredning vedtak video
avstemning
FO 14/11 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes vedrørende flomsikring spørsmål behandl. videoSend e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 24 + 11 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem - forfall
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem - forfall
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem - forfall
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Wenche Westrum Sundal dna medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Nina Bakken Bye h medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem - forfall
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna varamedlem 1 x Astrid Juberg Vordal
Hans-Fredrik Donjem dna varamedlem 2 x Wenche Westrum Sundal
Rolf Inge Elvbakken dna varamedlem 5 x Lill Kristin Nordahl
Hilde K. Skavdahl dna varamedlem 6 x Per Anker Johansen
Regine I. Steinvik dna varamedlem 15 x Ina Helen Kollerud
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem 1 x Asbjørn Brustad
Vegard Austmo sp varamedlem 3 x Eva Høyem Anderssen
Anne Haugberg Mediås h varamedlem 4 x Nina Bakken Bye
Knut Sigurd Hjelmstad h varamedlem 5 x Vebjørn Haugom
Gunnar L. Myhr h varamedlem 7 x Audun Brenne
Einar Vandvik v varamedlem 5 x Annikken Kjær Haraldsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonssjef  
Gunvor Galaaen enhetsleder innvandrertjenesten  
Sturla Lorås daglig leder Trønderhallen KF  
Anette Bartnes Dalheim idrettskonsulent  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Merknader:
Asbjørn Folkvord (SV) tiltrådte møtet under behandlinga av sak 72/11, den del som omhandler overføring av Levanger Rådhus AS.
Fanny Gausen (DNA) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.15, under behandling av sak 80/11. Terje Veimo (DNA) tiltrådte da møtet.

Kulturelt innslag:


Spørsmål og interpellasjoner:
FO 14/11Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes vedrørende flomsikring - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Spørsmål fremmet i møtet - fra Hanne Ihler Toldnes (SV):

Retaksering av eiendommer i Levanger des 2011 - video

Levanger kommune – en lærende organisasjon?
God økonomistyring, handler om å skape handlingsrom. Ikke minst på lang sikt. Alle aksepterer vi mer eller mindre ulike ”grep” som må gjøres, med tanke på at det skal komme innbyggerne til gode. Eks.vis da det for 2 år siden, ble gjort vedtak i kommunestyret om en ny retaksering av eiendommene i Levanger Kommune. Konsekvensene var en økning av inntektene på flere millioner kroner. Da kommer også forventningene om at dette vil innebære nye muligheter til å ivareta nye behov og oppgaver. I disse budsjettider, hvor det skal skjæres ned til beinet på alle områder, er det derfor nærliggende å stille noen spørsmål.....

Politikk, gjennomføring av vedtak og ansvarliggjøring
Innbyggerne i Levanger er opptatt av rettferdighet, forventer ryddig saksbehandling og god kvalitet på kommunale tjenester. Dette gjelder også kommunens håndtering av retaksering av eiendommer. En retaksering er regulert gjennom lovverket og krever befaring. Dette er naturlig nok en omfattende, kompetanse og ressurskrevende oppgave, som utløser styringsmessige utfordringer. For meg som kommunestyrerepresentant og gruppeleder, handler dette om kommunestyrets arbeidsgiveransvar, beslutnings- og ledelseskultur, og om hvordan vi evner å forvalte ressursene på en forsvarlig måte.
1) Kommunestyret ønsker en redegjørelse om hvordan følgende forhold har blitt håndtert og håndteres:

 • Arbeidsgiveransvar (planlegging, implementeringen av prosjektet –organisasjon, struktur og system, hvordan de ansatte har erfart og blitt ivaretatt i og under prosjektet)
 • Ivaretakelse av innbyggernes interesser. (Hvordan innbyggernes interesser er kvalitetssikret. På hvilken måte de som har klaget har blitt møtt og ivaretatt. eks.”hytteeierne”, som ennå ikke har fått svar på sin klage)
 • Økonomi (hvor mye har retakseringen og klagebehandlingen kostet? Hvilken betydning får dette for resultatet/regnskapet, sammenlignet med budsjettert? )


Rådmannen vil besvare spørsmålet i neste kommunestyremøte.

-------------------------

Orienteringer:

 • Status adresseprosjektet i Levanger kommune v/rådmann Ola Stene - video

”Offentlig adressering er ferdig utført i Åsen og Åsenfjord. Her er alle eiere til eiendommene tilskrevet v/ brev om tildeling av ny adresse.

For Ytterøy, Ekne, Ronglan, Markabygda har vi fått tilbake manuskart med forslag til vegnavn. Her mangler vi forslaget fra Skogn, da de har skiftet kontaktperson underveis. Vi er lovt at Skogn- forslaget kommer inn i januar 2012.

Alle disse forslagene vil da bli gjennomgått og fremmet som sak i PUK, med dertil utlegging til offentlig ettersyn.

Når det gjelder tildeling av adressering i resten av kommunen, Halsan, Mule, Okkenhaug m.m., vil det i løpet av januar 2012, bli innkalt til oppstartmøte med historielagene. Her blir det gitt en orientering om framgangsmåten og utdelt manuskart for videre arbeid.

Arbeidet er tidkrevende, og må tas inn imellom alt annet men med hovedvekt på at vintermånedene prioriteres til prosjektet. Det er også i siste periode innført ny Matrikkellov til erstatning for den gamle Delingsloven. Også denne har krevd store ressurser fra oss.”

I samråd med Statens Kartverk, Steinkjer, tar en sikte på at adresseprosjektet skal være avsluttet senest 1. halvår 2013.”

-------------------

Protokolltilførsel – sak 80/11:
Protokolltilførsel fra Jostein Trøite (SV) og Hanne Ihler Toldnes (SV):
Levanger SV beklager at kommunestyret har gjort budsjettvedtak som medfører at ventetid på sakkyndig vurdering fra PPT, er i strid med forvaltningsloven §11A. SV vil be fylkesmannen vurdere situasjonen.
    Til toppen av siden

 


 

PS 70/11 Regional transportplan - høring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video - etter pause

Forslag i møte:
Arild Børseth (DNA) fremmet endringsforslag – nytt pkt. 3:
3. Det er i Levanger og Verdal kommuner en del mer avgrensede utfordringer som av trafikkavviklingsmessige og trafikksikkerhetsmessige forhold må løses på kort sikt. Eksempler på slike utfordringer vil være:

 • Avklaring trase/utbedring E6 gjennom Bjørga i Verdal kommune.
 • Ny planfri kryssing E6 – FV 72 ved Bergsgrav i Verdal kommune.
 • Avklaring trase/utbedring E6 Havnekrysset i Verdal kommune – Mule i Levanger kommune.
 • Forbedret E6 gjennom Åsen i Levanger kommune.
 • Forbedret fergetilbud i Levanger kommune.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag -punkt 2 siste setning:
Hell – Muruvik framstår som den beste løsningen endres til Skogn bør utredes som logistikknutepunkt i Midt-Norge.

Vegard Austmo (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ved fastsetting av utbyggingsrekkefølge vektlegges redusert sårbarhet og økt sikkerhet på strekningen mellom Kvithamar og Åsen og økt kapasitet (dobbelsporparseller) på jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal i fase 1.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Elektrifisering av Trønderbanen må realiseres snarest, dette er det enkelttiltaket som har høyest prioritet langs strekningen.
 2. Anbefalingen av moderniseringskonseptet støttes i hovedsak, men det må gjennomføres vurderinger av mulige supplerende tiltak i konseptet. Det er spesielt behov for å vurdere tiltak som muliggjør ytterligere reduksjon av reisetid med jernbanen på strekningen.
 3. Ved fastsetting av utbyggingsrekkefølge vektlegges redusert sårbarhet og økt sikkerhet på strekningen mellom Kvithamar og Åsen og økt kapasitet (dobbelsporparseller) på jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal i fase 1.
 4. Delvis finansiering med bompenger aksepteres for transportløsninger veg/bane Trondheim - Steinkjer, og dette legges til grunn i videre planarbeid.
 5. Utbedring av infrastrukturen på strekningen må realiseres raskere enn KVU-arbeidet skisserer. En betydelig andel av den statlige finansieringen av investeringene må inngå i Nasjonal transportplan 2014- 2023.

Avstemning:
Prøveavstemning:
Trøites forslag til vedtak fikk 3 stemmer.
Hjelmstads forslag til vedtak fikk 5 stemmer.
Innstillingen fikk 27 stemmer.
Endelig avstemning:
Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt. 2 vedtatt med 33 mot 2 stemmer.
Børsteths forslag pkt. 3 vedtatt med 33 mot 2 stemmer.
Austmo’s tilleggsforslag vedtatt med 27 mot 8 stemmer.

VEDTAK:
Kommunen mener Regional transportplan (RTP) er et godt grunnlag for felles strategi i Midt-Norge for prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP). Forslaget til RTP viser på en god måte relevante problemstillinger innen samferdselssektoren i landsdelen.

Kommunen vil spesielt peke på:

 1. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim - Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
 2. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.
 3. Det er i Levanger og Verdal kommuner en del mer avgrensede utfordringer som av trafikkavviklingsmessige og trafikksikkerhetsmessige forhold må løses på kort sikt. Eksempler på slike utfordringer vil være:
  - Avklaring trase/utbedring E6 gjennom Bjørga i Verdal kommune.
  - Ny planfri kryssing E6 – FV 72 ved Bergsgrav i Verdal kommune.
  - Avklaring trase/utbedring E6 Havnekrysset i Verdal kommune – Mule i Levanger kommune.
  - Forbedret E6 gjennom Åsen i Levanger kommune.
  - Forbedret fergetilbud i Levanger kommune.
 4. Ved fastsetting av utbyggingsrekkefølge vektlegges redusert sårbarhet og økt sikkerhet på strekningen mellom Kvithamar og Åsen og økt kapasitet (dobbelsporparseller) på jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal i fase 1.
      Til toppen av siden


 

 

PS 71/11 Endring av selskapsavtale - Innherred Renovasjon

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS godkjenner Levanger kommune selskapsavtale for Innherred Renovasjon med endringer i § 1, § 6, § 8 og § 14.
§14 Siste avsnitt endres til:
Representantskapets og styrets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt vedtak.
    Til toppen av siden

 

 

PS 72/11 Overføring av Levanger Boligforvaltning KF og Levanger rådhus AS til Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video - avstemning

Uttalelse:
Styret i Levanger Rådhus AS fattet den 12.12.2011 følgende enstemmige vedtak i sak nr. 006/2011 :
”Under forutsetning av at eiendomsoverdragelsen kan foretas som en gavetransaksjon, har styret ingen innvendinger til at Levanger Rådhus AS overføres til Levanger kommune.”

Habilitet:
Jostein Trøite (SV), Gunnar L. Myhr (H) og Alf Magnar Reberg (SP) ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabile i saken, den del som omhandler overføring av Levanger Rådhus AS.
Asbjørn Folkvord (SV) tiltrådte møtet under behandlinga av denne sak, den del som omhandler  overføring av Levanger Rådhus AS.

Forslag i møte:
Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken ang overføring av Levanger Rådhus AS utsettes til vi får avklart om overføringen ikke vil utløse ekstra skatter eller avgifter.

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Dette under forutsetning av at eiendomsoverdragelsen kan foretas som en gavetransaksjon.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken ang overføring av Levanger Boligforvaltning KF utsettes til vi får avklart om overføringen ikke vil utløse ekstra skatter eller avgifter.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger Boligforvaltning videreføres som eget foretak.
 
Avstemning:
Musums utsettelsesforslag angående avvikling av Levanger Rådhus AS, avvist med 23 mot 10 stemmer.
Innstillingen ang avvikling av Levanger Rådhus AS, med Svarvas tilleggsforslag, enstemmig vedtatt
Aalbergs utsettelsesforslag angående avvikling av Levanger Boligforvaltning KF, avvist med 22 mot 13 stemmer.
Innstillingen, ang avvikling av Levanger Boligforvaltning KF, vedtatt med 20 mot 15 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Levanger Rådhus AS avvikles som eget foretak. Dette under forutsetning av at eiendomsoverdragelsen kan foretas som en gavetransaksjon.
 2. Levanger Boligforvaltning KF avvikles som eget foretak.
 3. Drift av virksomhetene/selskapene legges til enheten Bygg og Eiendom.
      Til toppen av siden


 

 

PS 73/11 Reguleringsplan Vollamarka boligfelt 2. etappe - endring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtas følgende endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe:
Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår.
    Til toppen av siden

 

 

PS 74/11 Skogn Idrettslag søker om forskuttering av spillemidler til kunstgressbane på Remyra, Skogn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

 1. Skogn Idrettslag innvilges et lån på 1 775 000 til 3 % rente, som forskudd på spillemidler. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas.
 2. Beløpet dekkes ved bruk av investeringsfondet. 
      Til toppen av siden


 

 

PS 75/11 Spillemidler til idrettsanlegg 2011/2012 - Rullering av handlingsprogram/prioritering av søknader

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas. Alle prosjekter på prioriteringslisten for spillemidler skal inngå i planen.
 2. Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for søknadsperioden 2011-2012:


Ordinære anlegg:

 1. Levanger kommune – svømmebasseng - Ytterøy skole (gjentatt)
 2. Levanger kommune – liten idrettshall - Frol oppvekstsenter (gjentatt)
 3. Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (fornyet)
 4. Skogn il - Kunstgressbane (fotball) - Reemyra, Skogn (fornyet)
 5. Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane - Torsbustaden (fornyet)
 6. Innherred Motorsportklubb - motorcrossbane - Torsbustaden (fornyet)
 7. Levanger Fritidspark - nytt toppdekke friidrett - Moan (fornyet)
 8. Skogn il - Hoppanlegg K-63 - Torsbustaden (fornyet)
 9. Levanger Fritidspark - nytt kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)
 10. Frol Il - Rehabilitering av eldre o – kart, Storlivola - Vulusjøen (ny)
 11. Aasguten Il - Stokkvola Tusenårssti – Stokkvola (ny)
 12. Sp.Kl. Nessegutten - 7'er bane kunstgress (fotball) - Nessebanen (ny)
 13. Levanger kommune - Skognhallen rehabilitering – Skogn barne- og ungdomsskole (ny)
 14. Aasguten IL- Kunstgrasbane (fotball) – Åsen stadion (ny)


Nærmiljøanlegg:
a) Innherred RC bilklubb – bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)
b) Skogn Il - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)
c) Skogn Il - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)
    Til toppen av siden

 

 

PS 76/11 Frol oppvekstsenter - Byggeregnskap for nybygg, rehabilitering og trafikksikkerhetstiltak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Byggeregnskapet for byggearbeidene på Frol oppvekstsenter er gjennomført med et samlet forbruk på kr.65.245.557,- og godkjennes. Godkjent budsjett og godkjent spillemiddelsøknad ble til sammen 66,4 mill kroner.
 2. Tilgodebeløp på kr.1.154.443,- overføres investeringsfondet.
      Til toppen av siden


 

 

PS 77/11 Trønderhallen KF - budsjett 2012

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Budsjett 2012 for Trønderhallen KF vedtas.
Det settes av totalt 7,63 MNOK i kommuneregnskapet 2012 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.
    Til toppen av siden

 

 

PS 78/11 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2012

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Budsjett 2012 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.
    Til toppen av siden

 

 

PS 79/11 Vann og Avløpsgebyr 2012

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video

Forslag i møte:
Einar Vandvik (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

 1. Ledningsstrekk som går til 4 eller flere eiendommer og som avsluttes i kumme, kan etter søknad overtas av kommunen.
 2. Kommunen gis etter avtale rettigheter til å ha liggende og vedlikeholde ledninger hos grunneierne på disse ledningsstrekkene.


Begrunnelse:
I flere områder i kommunen er det i dag private kloakklag. Noen av disse ble etablert etter ønske og initiativ fra kommunen. Flere av de private kloakkanleggene driftes i dag på dugnad.

Kloakknett er sårbart og kan føre til uønsket forurensing dersom det ikke vedlikeholdes godt. Vedlikehold og drift av kloakknett må derfor utføres profesjonelt og det er ikke trygt nok at det er basert på dugnad.

For å sikre driften og redusere faren for utilsiktet utslipp, har kommunen egeninteresse i å få de private kloakkanleggene knyttet til det kommunale nettet. Redusert tilknytningsavgift vil stimulere til dette.

I tillegg må vi ha et politisk vedtak som gir retningslinjer for kommunen når en skal overta private kloakkanlegg. Vedtaket må definere størrelsen på anlegg som kan overtas og presisere kommunens rett til å ha ledningsnett liggende på privat grunn og rett til adkomst for vedlikehold.
Lov og forskrifter sikrer at kommunal overtakelse av privat kloakkanlegg ikke fører til økte kommunale utgifter.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vandviks oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK:

 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2012.
 2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2012.


OVERSENDELSESFORSLAG:

 1. Ledningsstrekk som går til 4 eller flere eiendommer og som avsluttes i kumme, kan etter søknad overtas av kommunen.
 2. Kommunen gis etter avtale rettigheter til å ha liggende og vedlikeholde ledninger hos grunneierne på disse ledningsstrekkene.


Begrunnelse:
I flere områder i kommunen er det i dag private kloakklag. Noen av disse ble etablert etter ønske og initiativ fra kommunen. Flere av de private kloakkanleggene driftes i dag på dugnad.

Kloakknett er sårbart og kan føre til uønsket forurensing dersom det ikke vedlikeholdes godt. Vedlikehold og drift av kloakknett må derfor utføres profesjonelt og det er ikke trygt nok at det er basert på dugnad.

For å sikre driften og redusere faren for utilsiktet utslipp, har kommunen egeninteresse i å få de private kloakkanleggene knyttet til det kommunale nettet. Redusert tilknytningsavgift vil stimulere til dette.

I tillegg må vi ha et politisk vedtak som gir retningslinjer for kommunen når en skal overta private kloakkanlegg. Vedtaket må definere størrelsen på anlegg som kan overtas og presisere kommunens rett til å ha ledningsnett liggende på privat grunn og rett til adkomst for vedlikehold.

Lov og forskrifter sikrer at kommunal overtakelse av privat kloakkanlegg ikke fører til økte kommunale utgifter.
    Til toppen av siden

 

 

PS 80/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2011 - video - avstemning

Utdelt i møte:
Åpent brev til kommunestyret av 13.12.11, Utdanningsforbundet PDF

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til vedtak:
Formannskapets innstilling til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 vedtas, i henhold til vedlagt plan og KOSTRA – oversikter, med følgende endringer:

 

2012

2013

Økte utgifter:

 

 

”Renhold” i sentra i kommunen (nytt beløp)

100 000

 

Reduserte utgifter:

 

 

Helse – rehab (nytt beløp)

100 000

300 000

Redusert driftsmargin (nytt beløp)

 

2 200 000


Torbjørn Andre Moe (DNA) fremmet på vegne av KRF, SP og DNA:
Den digitale infrastrukturen er en av de viktigste forutsetningene for å sikre bosetting og bolyst i den flotte allsidige kommunen vår, derfor er det ønskelig å videreføre årets satsing knyttet til utbygging av bredbånd.

Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling basert på de lokale initiativene som i dag foreligger og siden dette er en engangsutgift dekkes kostnadene over disposisjonsfondet.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Generell kommentar til Høyres budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015:
Høyre vil i budsjettet for 2012 og økonomiplan 2012-2015 legge til rette for større vekst i Levanger og en økt satsing på skole, samferdsel og idrett. Budsjettet har fokus på økt lærertetthet, videre- og etterutdanning av lærere samt utbedring av IT – infrastruktur i skolen.

Høyre foreslår et kraftig kutt i eiendomskatten, 20 % i 2012 økende til 39 % i 2015. Lavere eiendomskatt bidrar til økt tilflytting og større verdiskaping. 

Det har vært en vedvarende høy kostnadsvekst som ser ut til å fortsette inn i økonomiplanperioden.  Høyre ser at denne utviklingen kan bremses, men da må det tas strategiske grep. Høyre ønsker en effektiv kommunal tjenesteproduksjon for å styrke velferden. Ideologi kan ikke være førende for driften av kommunen. På denne bakgrunn går Høyre inn for konkurranseutsetting av tjenester, vesentlig innen teknisk drift, renhold og innen omsorgsektoren.

Det er et potensial for Levanger kommune til å utnytte dagens ressurser bedre, uavhengig av hvem som produserer tjenesten.  Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon. Innovasjon handler som kjent om fornyelse og forbedring. Det handler i korthet om et kontinuerlig søkelys på hvordan man kan gjøre ting bedre.  Kvalitetssikring og kontroll med tjenestene bør være like streng uavhengig av om det er kommunen selv eller andre som faktisk leverer tjenestene. For å sikre kvalitet på tjenester må vi ha kunnskap om faktiske forhold. Derfor må kvaliteten på tjenestene måles. God konkurranse til innbyggernes fordel bør vektlegge tydelige kvalitetskrav så vel som god ressursutnyttelse.

Med Høyres forslag frigjøres midler til ytterligere satsing på følgende punkter:

 • Drift av svømmehall i Skogn for hele perioden.
 • Økt vegvedlikehold.
 • Etter- og videreutdanning av lærere.
 • 2 millioner i samlet tilskudd til fire kunstgressbaner.
 • Økt lærertetthet.
 • Tilskudd til oppgradering av grendehus.

 

Rådmannens forslag:

       

Hovedoversikt drift

Budsjett

ØP

ØP

ØP

Levanger Kommune

2012

2013

2014

2015

SUM  RAMME

832 650

852 426

845 621

849 448

Driftsmargin/resultat

-2 573

-7 149

-2 444

-1 471

         

Høyres forslag til endringer:

 

     

Økte utgifter

 

 

 

 

Skogn Svømmehall

600

600

600

600

Tilskudd grendehus

500

500

0

0

Vedlikehold veier

1 000

1 000

1 000

1 000

Renhold i sentrum

200

100

100

0

Etter-/videreutdanning lærere

1 000

2 000

2 000

2 000

Økt lærertetthet

 

1 500

1 000

1 000

Utbedring av infrastruktur IT i skoler

500

500

 

 

Tilskudd kunstgressbaner 4 stk a 500´

1 000

1 000

 

 

 

4 800

7 200

4 700

4 600

Reduserte inntekter

 

 

 

 

Kutt i E-skatt

8 600

15 600

21 600

21 600

 

8 600

15 600

21 600

21 600

Reduserte utgifter

 

 

 

 

Konkurranseutsetting av drift

15 700

31 400

31 400

31 400

Drift nye lokaler

 

500

500

500

Reduserte investeringer

100

420

350

0

 

15 800

32 320

32 250

31 900

Sum bedring av driftsbalansen

2 400

9 520

5 950

5 700

Driftsmargin/resultat

-4 973

-16 669

-8 394

-7 171

Margin

-0,60

-1,96

-0,99

-0,84

 

Rådmannens forslag:

       

Investeringsbudsjett

Budsjett

ØP

ØP

ØP

Levanger Kommune

2012

2013

2014

2014

Sum investeringer

71 500

149 600

82 200

138 500

Høyres forslag:

       

Bortfall av investeringer

       

Barnehager

2 000

2 000

   

Hel-døgns omsorgstilbud

1 000

10 000

10 000

 
 

3 000

12 000

10 000

0

Økte investeringer

       

Datateknologi i skole og barnehage

1 000

1 000

   

Avlastningsveier i sentrum

500

5 000

5 000

 
 

1 500

6 000

5 000

0

Redusert investering (-), økning (+)

-1 500

-6 000

-5 000

0


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Generell kommentar til Venstres budsjett og økonomiplan:
Venstre vil i budsjettet for 2012 og økonomiplan 2012-2015 legge opp til en økt satsing på skole og oppvekst, næring og miljø. Venstre foreslår omfattende endringer i kommunale investeringer og foreslår å bygge ut skolene Mule og Nesheim i perioden. Oppstart for opprusting av Mule skole settes til 2012. Venstre går imot bygging av parkeringshus med helikopterlandingsplass ved sykehuset da dette er et statlig ansvar.

Venstre går inn for konkurranseutsetting av tjenester i perioden, vesentlig innen teknisk drift og vasketjenester. Venstre reduserer låneopptakene i planperioden med vel 65 millioner kroner, noe som gir redusert gjeld og reduserte rentekostnader, noe som igjen gjør at en kan kutte på den usosiale eiendomsskatten.

Venstres budsjettforslag og økonomiplan i tall
Alle tall er i forhold til formannskapets innstilling til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Alle tall i 1000 kroner. Formannskapets innstilling ligger til grunn.

Satsninger drift

 

2012

2013

2014

2015

Barn og familie

1200

2000

2500

2500

Økt støtte barnehager

500

1000

1000

1000

Miljøsertifisering

100

100

100

100

Tilskudd bredbånd

2000

2000

2000

2000

Etterutdanning lærere

2500

2500

2500

2500

Redusert eiendomsskatt

1000

2500

3000

3500

Redusert parkeringsavgift

200

200

200

200

SUM

7500

10300

11300

11800

Økt driftsmargin

1000

6200

5200

4700


Inndekninger drift

 

2012

2013

2014

2015

Reduserte innkjøp

1000

1000

1000

1000

Reduserte renter og avdrag

1000

6000

6000

6000

Konkurranseutsetting

5000

8000

8000

8000

Rådmannen med stab

800

800

800

800

Politisk virksomhet

700

700

700

700

SUM

8500

16500

16500

16500

Satsinger investering:

 

2012

2013

2014

2015

Mule utbygging

12000

25000

   

Nesheim utbygging

   

20000

30000

Kom veger, rehab/asfalt

2000

2000

2000

2000

SUM

14000

27000

22000

32000

    

Reduksjon investering:

 

2012

2013

2014

2015

Oppgradering brannstasjon

3000

     

Helikopterlandingsplass

2000

50000

   

Salg av eiendom

15000

5000

           

 

Skoleinvesteringer

2000

20000

20000

50000

SUM

22000

75000

20000

50000

Karl Meinert Buchholdt  (V) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Levanger kommune vil i løpet av 2012 utrede mulighetene for at nye kommunale bygg skal bygges gjennom Offentlig-Privat samarbeid(OPS).


Jann Karlsen (KRF) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende verbalforslag:
Budsjettdisiplin er et viktig styringsredskap i forhold til de økonomiske resultater som legges fram fra de ulike enhetene. Her blir derfor enhetenes mulighet til å disponere egne årsresultater viktig både som en motivasjonsfaktor og en styringsfaktor. Det er derfor ønskelig at de vedtak som er gjort i den anledning blir gjenstand for nye vurderinger. Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling som sikrer kommunen en god og helhetsmessig forvaltning av enhetene sin økonomiske årsresultater.

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapets innstilling til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 vedtas, i henhold til vedlagt plan og KOSTRA – oversikter, med følgende endringer:

Tabell
 

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:

Rådmannens forslag:

       

Hovedoversikt drift

Budsjett

ØP

ØP

ØP

Levanger Kommune

2012

2013

2014

2015

SUM  RAMME

832 650

852 426

845 621

849 448

Driftsmargin/resultat

-2 573

-7 149

-2 444

-1 471

         

Levanger FrP, forslag til endringer:

       

Økte utgifter

       

Skogn Svømmehall

600

600

600

600

Prøveprosjekt uønsket deltid

600

600

 

 

Velikehold veier

500

500

500

500

Renhold i sentrum

100

100

100

100

Etter-/videreutdanning lærere

500

500

500

500

Styrking oppvekst - skole / barnehage

1 000

1 000

1 000

1 000

Tilskudd kunstgressbaner 2 stk a 500´

1 000

1 000

 

 

Styrking Pleie Omsorg

500

500

500

500

 

4 800

4 800

3 200

3 200

Reduserte inntekter

       

Reduksjon eiendomsskatt

5 000

13 000

19 000

19 000

 

 

 

 

 

 

5 000

13 000

19 000

19 000

Reduserte utgifter

 

 

 

 

Næringsutvikling

2 000

2 000

2 000

2 000

Effektivisering / konkurranseutsetting

10 000

15 000

20 000

20 000

Drift nye lokaler

 

500

500

500

Lønnsoppgjør

1 000

1 000

1 000

1 000

 

13 000

18 500

23 500

23 500

Sum bedring av driftsbalansen

3 200

700

1 300

1 300

Driftsmargin/resultat

-5 773

-7 849

-3 744

-2 771

 

Rådmannens forslag:

       

Investeringsbudsjett

Budsjett

ØP

ØP

ØP

Levanger Kommune

2012

2013

2014

2015

Sum investeringer

71 500

149 600

82 200

138 500

         

Bortfall av investeringer

       

Barnehager

2 000

 

 

 
 

2 000

0

0

0

Økning

       

Barnehager

   

2 000

 
 

0

0

2 000

0

Redusert investering (-), økning (+)

-2 000

0

2 000

0

    

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Satsene for støttekontakt økes fra 100 til 120 kr/t. Budsjettet justeres ved budsjettjustering 2012.
 2. Satsene for sosialhjelp justeres opp, og kommer på linje med satsene i Verdal. Budsjettet justeres ved budsjettjustering 2012.
 3. Satsene for omsorgslønn justeres opp. Budsjettet justeres ved budsjettjustering 2012.
 4. Bygging av helikopterplass er en oppgave for Helseforetaket. Levanger Kommune kan bidra i en utredningsfase, men ikke stå som byggherre.
 5. Kommunestyret kan ikke akseptere brudd på forvaltningsloven § 11A m.h.t. 9 mnd. ventetid på sakkyndig vurdering fra PPT. Ventetiden på utredning skal ned til 3 mnd. Kommunestyret ber om et saksframlegg i f.k. kommunestyrmøtet.
 6. Levanger Kommune tar kontakt med Bjørnang for å undersøke mulighetene for at Bjørnang kan bli en del av det kommunale rehabiliteringstilbudet når Samhandlingsreformen trer i kraft.
 7. Opptrappingsplanen for Kulturskolen fortsetter. Det finansieres ved økte inntekter på kinodrift. Det vurderes et samarbeid med Norsk Kino.


Hans-Fredrik Donjem (DNA) fremmet følgende verbalforslag:
Levanger kommune tar initiativ til etablering av et krematorium for Innherredsregionen. Kommunen tar i tillegg opp med Kirkelig fellesråd spørsmålet om etablering av en urnelund ved en av kommunens gravsteder.

Einar Vandvik (V) fremmet følgende verbalforslag:
Levanger kommune skal i løpet av 2012 starte opp prosjektet ”Riktig legemiddelbruk i sykehjem” jfr. Helsedepartementets aksjon ”I trygge hender”.

Rolf Inge Elvbakken (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber rådmannen om å starte planlegging av bygging av 1 leilighet i Nordsivegen 16 i tilknytning til eksisterende bofellesskap. Videre bes rådmannen om å starte planlegging av bygging av bofellesskap ved Eplehagen. Det må også tas hensyn til at etablering av bofellesskap vil fordre økte ressurser i forhold til tjenesteyting knyttet til bofellesskapene.

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende endringsforslag – innstillingen - nytt pkt. 4:
Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg, med følgende endringer: Det delegeres til formannskapet å inngå bankavtaler.

Vegard Austmo (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Rådmannen bes legge fram egen landbrukspolitisk handlingsplan for Levanger.

Vegard Austmo (SP) fremmet følgende verbalforslag:
Rådmannen bes komme med sak om å redusere antall rovdyr i Levanger.

Avstemning:
Hjelmstads forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 fikk 6 stemmer.
Buchholdts forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 fikk 2 stemmer.
Toldnes forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 fikk 2 stemmer.
Aalbergs forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 fikk 2 stemmer.
Hojems forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 fikk 23 stemmer.
Hojems forslag er dermed vedtatt.

Moes verbalforslag enstemmig vedtatt.
Buchholdts verbalforslag avvist med 25 mot 10 stemmer.
Karlsens verbalforslag vedtatt med 32 mot 3 stemmer.
Trøites verbalforslag 1 avvist med 25 mot 10 stemmer.
Trøites verbalforslag 2 avvist med 33 mot 2 stemmer.
Trøites verbalforslag 3 avvist med 24mot 11 stemmer.
Trøites verbalforslag 4 avvist med 30 mot 5 stemmer.
Trøites verbalforslag 5 avvist med 28 mot 7 stemmer.
Trøites verbalforslag 6 avvist med 23 mot 12 stemmer.
Trøites verbalforslag 7 avvist med 33 mot 2 stemmer.
Donjems verbalforslag vedtatt med 33 mot 2 stemmer.
Vandviks verbalforslag enstemmig vedtatt.
Elvbakkens oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 32 mot 3 stemmer.
Toldnes endringsforslag, innstillingen pkt. 4, avvist med 29 mot 6 stemmer.
Austmos oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 32 mot 3 stemmer.
Austmos verbalforslag vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas i henhold til vedlagt plan og KOSTRA-oversikter, med følgende endringer:

  Økte utgifter:

  2012

  2013

  2014

  2015

  Svømmehall Skogn (Det forventes at hallen holdes åpen hele året, evt. med noe redusert åpningstid)

  600 000

   

   

   

  Tilskudd grendehus

  200 000

   

   

   

  Vedlikehold veier

  500 000

   

   

   

  Skilting veinavn / nr

  200 000

   

   

   

  ”Renhold” i sentra i kommunen

  100 000

   

   

   

  Reduserte inntekter:

   

   

   

   

  Eiendomsskatt

   

  7 000000

  13 000000

  13 000000

  Reduserte utgifter:

   

   

   

   

  Lønnsoppgjør

  300 000

  1 500000

  2 000 000

  2 000 000

  Barn - familie

  1 200 000

  2 000000

  2 500 000

  2 500 000

  Helse  - rehab

  100 000

  300 000

  1 000 000

  1 000 000

  Drift nye lokaler

   

  500 000

  500 000

  500 000

  Kapitalkostnader

   

   

  1 500 000

  1 500 000

  Effektiviseringstiltak – alle enheter

   

  500 000

  3 500 000

  3 500 000

  Innsparing gjennom videreutvikling av ISK

   

   

  2 000 000

  2 000 000

  Redusert driftsmargin

   

  2 200000

   

   

  Sum

  0

  0

  0

  0

 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 88.615.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 8. Den digitale infrastrukturen er en av de viktigste forutsetningene for å sikre bosetting og bolyst i den flotte allsidige kommunen vår, derfor er det ønskelig å videreføre årets satsing knyttet til utbygging av bredbånd.Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling basert på de lokale initiativene som i dag foreligger og siden dette er en engangsutgift dekkes kostnadene over disposisjonsfondet.
 9. Budsjettdisiplin er et viktig styringsredskap i forhold til de økonomiske resultater som legges fram fra de ulike enhetene. Her blir derfor enhetenes mulighet til å disponere egne årsresultater viktig både som en motivasjonsfaktor og en styringsfaktor. Det er derfor ønskelig at de vedtak som er gjort i den anledning blir gjenstand for nye vurderinger. Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling som sikrer kommunen en god og helhetsmessig forvaltning av enhetene sin økonomiske årsresultater.
 10. Levanger kommune tar initiativ til etablering av et krematorium for Innherredsregionen. Kommunen tar i tillegg opp med Kirkelig fellesråd spørsmålet om etablering av en urnelund ved en av kommunens gravsteder.
 11. Levanger kommune skal i løpet av 2012 starte opp prosjektet ”Riktig legemiddelbruk i sykehjem” jfr. Helsedepartementets aksjon ”I trygge hender”.
 12. Rådmannen bes komme med sak om å redusere antall rovdyr i Levanger.


Oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber rådmannen om å starte planlegging av bygging av 1 leilighet i Nordsivegen 16 i tilknytning til eksisterende bofellesskap. Videre bes rådmannen om å starte planlegging av bygging av bofellesskap ved Eplehagen. Det må også tas hensyn til at etablering av bofellesskap vil fordre økte ressurser i forhold til tjenesteyting knyttet til bofellesskapene.

Oversendelsesforslag:
Rådmannen bes legge fram egen landbrukspolitisk handlingsplan for Levanger.
    Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051