Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.10.15 - sak 62/15 - Økonomirapportering 2. tertial 2015 Levanger kommune

Rigmor Strand Bakkan - klikk for personkort
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan 
Arkivref. 2015/6470
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.10.15 92/15
Kommunestyret 14.10.15 62/15 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunestyret tar økonomirapport 2. tertial 2015 Levanger kommune til etterretning.

Følgende budsjettendringer vedtas:

Avsetninger til lønnsoppgjør foreslås flyttet fra gruppeansvar 850 Finanskostnader, til gruppeansvar 130 Felleskostnader.

Udisponerte overskudd fra årene 2001 og 2004, kr 3.842.000 avsettes til disposisjonsfond.

Økte kostnader:

  • Kroner 900.000,- tilføres gruppeansvar 343 Habilitering.
  • Kroner 800.000,- tilføres gruppeansvar 340 Hjemmetjenesten.
  • Kroner 3 millioner tilføres gruppeansvar 138 Oppvekst felles.
  • Kroner 1 million tilføres gruppeansvar 139 Felles helse.


Inndekning:

Merinntekt ressurskrevende tjenester fra 2014, kroner 4,6 millioner, budsjetteres på gruppeansvar 130 Felleskostnader.

Avsetning til årets lønnsoppgjør reduseres med kroner 1,1 millioner. 

        Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar økonomirapport 2. tertial 2015 Levanger kommune til etterretning.

Følgende budsjettendringer vedtas:

Avsetninger til lønnsoppgjør foreslås flyttet fra gruppeansvar 850 Finanskostnader, til gruppeansvar 130 Felleskostnader.

Udisponerte overskudd fra årene 2001 og 2004, kr 3.842.000 avsettes til disposisjonsfond.

Økte kostnader:

  • Kroner 900.000,- tilføres gruppeansvar 343 Habilitering.
  • Kroner 800.000,- tilføres gruppeansvar 340 Hjemmetjenesten.
  • Kroner 3 millioner tilføres gruppeansvar 138 Oppvekst felles.
  • Kroner 1 million tilføres gruppeansvar 139 Felles helse.


Inndekning:

Merinntekt ressurskrevende tjenester fra 2014, kroner 4,6 millioner, budsjetteres på gruppeansvar 130 Felleskostnader.

Avsetning til årets lønnsoppgjør reduseres med kroner 1,1 millioner. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunes økonomireglement PDF

Vedlegg:

1

Økonomirapport 2. tertial 2015 Levanger kommune PDF

2

Finansrapport 2. tertial 2015 Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Regnskapet pr utgangen av 2. tertial viser at den kommunale drifta i det alt vesentlige holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer, men det er behov for noen justeringer innen rammene. Disse er nærmere kommentert i tertialrapporten. 

Det er fortsatt en svikt i nasjonal skatteinngang, men det kan se ut som om dette for Levanger sin del dekkes opp med ekstra rammetilskudd fra revidert nasjonalbudsjett og en positiv folketallsutvikling.  

Det oppstår stadig behov for flere kommunale tjenester. Når en ikke har reserver i budsjettene for slike kostnadsøkninger er det viktig at enhetene har stort fokus på å tilpasse forbruket innen egen enhet ved omstillinger og omprioriteringer. Dette er krevende, men må løses. Kontinuerlig arbeid med omstilling og utvikling er nødvendig og kommunen har etter hvert opparbeidet en god kompetanse på dette.

Det er gledelig at folketallet fortsetter å øke og at sykefraværet går ned.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger for øvrig fremkommer av vedlagte rapport.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.10.2015 06:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051