Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.10.15 - siste møte i "gammelt" kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 14.10.15
Tid: kl. 15:00 - 16:35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 55/15 Prinsipp ved forskuttering av spillemidler utredning vedtak video
PS 56/15 IL Aasguten søker om kommunalt lån som forskudd til spillemidler til kunstgressbane på Åsen stadion utredning vedtak video
PS 57/15 Byggeklare tomter på Skogn, Holåsen utredning vedtak video
PS 58/15 Kommunedelplan for E6 og Kvithammar - Åsen utredning vedtak video
PS 59/15 Utbyggingsavtale Sjøgata 33 utredning vedtak video
PS 60/15 Kommunal garanti for lån til oppgradering av vannanlegg i Markabygda utredning vedtak video
PS 61/15 Investeringsbudsjett 2015 - justering utredning vedtak video
PS 62/15 Økonomirapportering 2. tertial 2015 Levanger kommune utredning vedtak video
FO 23/15 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Kommunale bygninger som kan selges tekst behandl. video
FO 24/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Status for arbeidet med eiendomsskatterevisjonen i Levanger tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27+6 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Per Anker Johansen ap medlem - forfall
Edvard Øfsti ap medlem - forfall
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem - forfall
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem x  
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Ivan Sundal  ap  vara  Per Anker Johansen 
Rolf Inge Elvbakken  ap  vara  Svein Erik Veie 
Nina Elisabeth Berget ap vara x Edvard Øfsti
Kari Johanne Kjerkol ap vara x Ina Helen Kollerud Pettersen
Brit Elin Ringstad  sp  vara  Eva Høyem Anderssen 
Ingen vara sp    - Ingrid Brattgjerd
Asgeir Persøy  frp  vara  Hans Aalberg 
Ingen vara     - Svein Erik Musum

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomi  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  

         Til toppen av siden

 

 

PS 55/15 Prinsipp ved forskuttering av spillemidler

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

I de tilfellene Levanger kommune forskutterer spillemidler innføres det prinsipp om at det forskutteres 90 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden 
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 56/15 IL Aasguten søker om kommunalt lån som forskudd til spillemidler til kunstgressbane på Åsen stadion

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

IL Aasguten innvilges et lån på kr. 1 965 951 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 57/15 Byggeklare tomter på Skogn, Holåsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunen skal ikke trekke seg fra den inngåtte avtalen om kjøp av:
Deler av gnr. 34, bnr. 13
Deler av gnr. 34, bnr. 1
Parsell av gnr. 35, bnr. 1

Reguleringsplanen for det aktuelle området legges fram til behandling i Plan- og utviklingskomiteen så fort som mulig.

Reguleringsplanen legges deretter fram for endelig politisk behandling i kommunestyret.

Habilitet:

Lars Petter Holan (AP) ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet. Kommunestyret erklærte enstemmig at Holan er inhabil i den videre behandling av saken. Holan fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

Administrasjonen bes ta utgangspunkt i vedlagte kart for å få realisert en regulering av merket område, så raskt som mulig.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 58/15 Kommunedelplan for E6 og Kvithammar - Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Vebjørn Haugom (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Ny trasé for E6, Åsen, velges med en kombinasjon av vegalternativ 7 og 8 som vist i høringens punkt 6.

Begrunnelse:

Elva Vulu er ei gyte-elv for sjø ørret og er ei av landets mest betydningsfulle elver for reproduksjon. Å legge en ny 4 felts E 6 mellom Kleiven og Stokkmyra vil føre til at Vulu må legges om flere steder med stor fare for å ødelegge gytemulighetene for all fremtid. Det er liten hjelp i å legge anleggsperioder utenfor gytetider, da både rogn og yngel krever flere år i elva før de går til sjøen.

Strekningen mellom Kleiven og Stokkmyra er et yndet tilholdssted for hjortevilt (elg, rådyr og hjort). Området er trekkvei for disse dyrene. Dyrenes gener fører til at trekkveiene opprettholdes uavhengig om det kommer en vei eller ikke. Trekk av hjortevilt over veien kan i stor grad føre til påkjørsler og økt trafikkfare.

Strekningen Kleiven-Stokkmyra er i tillegg revirområde for gaupe. Dette er gaupas matfat. Gaupa er på Nasjonal rødlista over truede arter og er utryddingstruet.

Det er med stor sannsynlighet sett storsalamander i område for foreslått vegtrasé langs Stokkvola. Storsalamander er også på Nasjonal rødliste over truede arter. Den er ansett som sårbar.

Strekningen Kleiven – Stokkmyra er uten sol-lys i perioden oktober-mars. Dette kan føre til ising bare på denne strekningen. Stor trafikkfare med mange ulykker kan bli en konsekvens.

Trafikkstøy vil gi gjenlyd mot fjellsiden i Stokkvola. Det vil føre til økt ubehag med ekstra trafikkstøy for innbyggere i vid omkrets. Forskning viser at støy fra vei kan føre til menneskelig sykdom.

Området Kleiven – Stokkmyra er som vist over svært bevaringsverdig. Det bør ikke i kommunestyresak PS 58/15 velges 4 felts veg med veg-alternativ 8 av miljøhensyn.

På grunn av overnevnte forhold foreslås ny trase med en kombinasjon av vegalternativ 7 og 8 som vist i høringens punkt 6. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 28 mot 5 stemmer som ble avgitt for Haugoms forslag til vedtak.

VEDTAK:

Følgende endres i plandokumentene:

Det middelalderske kirkestedet Vang avsettes til hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven, SOSI kodeH-730.

Følgende formulering tas inn i bestemmelsene: «Automatisk fredet kulturminne: middelaldersk kirkested. Området er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50 (kml.) § 4. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet, er ulovlig uten særskilt tillatelse fra Kulturminnemyndighetene.»

Alle andre automatiske freda kulturminner innenfor planområde tas også inn på samme måten som Vang kirkeruin, i bestemmelser og på plankart.

Deretter vedtas kommunedelplan for E6 Kvithamar – Åsen i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Det anbefales at eiendommen Kleiven, øverst i Vuddudalen, innløses i forbindelse med detaljreguleringplanen.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 59/15 Utbyggingsavtale Sjøgata 33

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende” Sjøgata 33” inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 60/15 Kommunal garanti for lån til oppgradering av vannanlegg i Markabygda

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.300.000,- for Markabyga vassverk SA.

Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.

Saken går til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig godkjenning  
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 61/15 Investeringsbudsjett 2015 - justering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2015 endres slik:

Økte investeringer med 150.900.000,- millioner kroner jfr. vedlagt oversikt.

Momskompensasjon for investeringer oppjusteres med kr. 23.600.000,-

Budsjetterte inntekter ved salg av tomter og mottatte avdrag på formidlingslån etc. oppjusteres med kr. 12.000.000,-

Bruk av fond oppjusteres med kr. 4.700.000,-

Samlet låneopptak økes med 110.600.000,- i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. 
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 62/15 Økonomirapportering 2. tertial 2015 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret tar økonomirapport 2. tertial 2015 Levanger kommune til etterretning. 

Følgende budsjettendringer vedtas:

Avsetninger til lønnsoppgjør foreslås flyttet fra gruppeansvar 850 Finanskostnader, til gruppeansvar 130 Felleskostnader.

Udisponerte overskudd fra årene 2001 og 2004, kr 3.842.000 avsettes til disposisjonsfond.

Økte kostnader:

Kroner 900.000,- tilføres gruppeansvar 343 Habilitering.

Kroner 800.000,- tilføres gruppeansvar 340 Hjemmetjenesten.

Kroner 3 millioner tilføres gruppeansvar 138 Oppvekst felles.

Kroner 1 million tilføres gruppeansvar 139 Felles helse. 

Inndekning:

Merinntekt ressurskrevende tjenester fra 2014, kroner 4,6 millioner, budsjetteres på gruppeansvar 130 Felleskostnader.

Avsetning til årets lønnsoppgjør reduseres med kroner 1,1 millioner.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 23/15 Spørsmål fra Lars Holan (AP) - Kommunale bygninger som kan selges

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Behandling.

Lars Petter Holan (AP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Levanger kommune har flere bygninger som i dag ikke er i bruk, eller bygninger som delvis er i bruk. Gjennom en effektiv prioritering kan derfor antallet reduseres. Dette gjelder nedlagte skoler, Herredshuset på Skogn mv. Det kan være et betydelig kostnadsbesparende tiltak, enten å selge eller ta engangskostnad med å rive slike bygninger. 

Det kan også ligge potensialer i tomteutvikling, enten i kommunal regi, eller videresalg til private aktører i dette.

I forbindelse med PS 61/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune, den 17.12.14 vedtok kommunestyret derfor følgende:

"Rådmannen bes om å legge fram en sak / oversikt over kommunale bygninger som kan selges. Kommunestyret tar stilling til hvordan inntekter ved et eventuelt salg skal anvendes."

Ved å ha en slik oversikt nå, kan potensialer innarbeides i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19.

Det etterlyses status i saken.

Rådmannen besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 24/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) -  Status for arbeidet med eiendomsskatterevisjonen i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Kommunestyret vedtok en prioritering av forvaltningsrevisjon med pkt 5 Saksbehandling etter forvaltningslova, med eiendomsskatterevisjonen i Levanger som konkret tema.

Hva er status for arbeidet med eiendomsskatterevisjonen i Levanger?

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Toldnes fremmet følgende forslag til oversendelsesforslag:

Saken (forvaltningsrevisjon 2012-2015 – Saksbehandling etter forvaltningslova, med eiendomsskatterevisjonen i Levanger som konkret tema) oversendes til samkommunestyret.

Avstemning:

Toldnes sitt oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt samkommunestyret. 

Oversendelsesforslag til samkommunestyret:

Saken (forvaltningsrevisjon 2012-2015 – Saksbehandling etter forvaltningslova, med eiendomsskatterevisjonen i Levanger som konkret tema) oversendes til samkommunestyret. 

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051