Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.12 - sak 78/12 - OU 2012 - sluttrapport og forslag til tiltak

Ola Stene - klikk for personkort 
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2012/7310 - /A20
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 28.11.12 110/12
Kommunestyret 12.12.12 78/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.11.2012

Notater:


Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – nytt punkt 1:
Barneskolene på Mule og Okkenhaug slås sammen. Mule skole renoveres / bygges ny. Ytterøy U – trinn beholdes fortsatt på Ytterøy.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V og FRP følgende forslag til vedtak – vedrørende punkt 1:
Saken utsettes.
Levanger kommune foretar kvalitetssikring av tallmateriale, tomteavklaring / grunnforhold og trafikale forhold ift rådmannens forslag, utreder/kvalitetssikrer alternative løsning(er)  for «Stor løsning nord».
Videre utredning av «Stor løsning sør» legges også inn i arbeidsbeskrivelsen.
Ekstern hjelp kan benyttes.
Ny sak legges frem for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2013

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V og FRP følgende endringsforslag – punkt 11:
Punktet strykes.

Arild Børseth (DNA) fremmet på vegne av DNA og KRF følgende endringsforslag:
Punkt 1:
Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit.
Skolene Mule og Okkenhaug legges ned. Elevene ved barneskolene på Mule og Okkenhaug flyttes til Frol.
Ytterøy ungdomstrinn lokaliseres fortsatt på Ytterøya.
Nesheim barneskole flyttes til Nesset Ungdomsskole.

Arild Børseth (DNA) fremmet på vegne av DNA og SP følgende endringsforslag:
Punkt 3:
Barnehagen på Mule legges ned. Barnehagene ved Ekne, Momarka og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides.Okkenhaug barnehage beholdes der den er i dag. Det gjøres en mulighetsstudie på om barnehagen kan utvides til en to avdelings barnehage.
Tuv barnehage består inntil en utredning om ny kommunal barnehage på Skogn foreligger.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 3:
Barnehagen på Mule legges ned. Barnehagene ved Ekne, Momarka og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides.Okkenhaug barnehage beholdes der den er i dag. Det gjøres en mulighetsstudie på om barnehagen kan utvides til en to avdelings barnehage.
Tuv barnehage består inntil en utredning om ny barnehage på Skogn foreligger.

Arild Børseth (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende endringsforslag:
Punkt 4, 6 og 7 erstattes med et punkt 4:
Det utarbeides en kommunedelplan for Pleie og Omsorg. Den skal inneha et eller flere mål hva helse og omsorg skal være for innbyggerne i Levanger kommune.
Planen skal inneha strategier på hvordan vi skal nå disse målene.

Når mål og strategier er på plass bes det om at det blir lagt fram delprosjekter på hvordan hvert enkelt saksfelt bør løses.

I eksisterende Pleie og omsorgsplan ligger det en mengde data som er relevant også i den nye planen. Vi ber om at disse data brukes. 

Institusjonen på Staup bygges i henhold til tidligere vedtak.

Jann Karlsen  (KRF) fremmet på vegne av KRF, DNA og SP følgende endringsforslag – nytt pkt. 10:
De planlagte vedlikeholdstiltak for Skognhalles gjennomføres.

Avstemning:
Buchholdts utsettelsesforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.
Heieraas endringsforslag, nytt pkt. 1, fikk 2 stemmer.
Børseths endringsforslag, nytt pkt. 1, fikk 7 stemmer.
Børseths forslag er dermed tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Børseths endringsforslag, pkt. 3, tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling.
Karlsens endringsforslag pkt. 3, avvist med 7 mot 2 stemmer.
Børseths endringsforslag, nytt pkt. 4, som erstatter rådmannens innstilling pkt. 4,6 og 7 tiltrådt med 6 mot 3 stemmer.
Rådmannens forslag, pkt. 5, enstemmig tiltrådt.
Pkt. 6-7 utgått.
Rådmannens forslag, pkt. 8, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 9, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 10, enstemmig tiltrådt.
Karlsens endringsforslag, pkt. 10, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 11, tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts endringsforslag ang pkt. 11.
Rådmannens forslag, pkt. 12, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit. Skolene Mule og Okkenhaug legges ned. Elevene ved barneskolene på Mule og Okkenhaug flyttes til Frol. Ytterøy ungdomstrinn lokaliseres fortsatt på Ytterøya. Nesheim barneskole flyttes til Nesset Ungdomsskole.
 2. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn.
 3. Barnehagen på Mule legges ned. Barnehagene ved Ekne, Momarka og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides.Okkenhaug barnehage beholdes der den er i dag. Det gjøres en mulighetsstudie på om barnehagen kan utvides til en to avdelings barnehage. Tuv barnehage består inntil en utredning om ny kommunal barnehage på Skogn foreligger.
 4. Det utarbeides en kommunedelplan for Pleie og Omsorg. Den skal inneha et eller flere mål hva helse og omsorg skal være for innbyggerne i Levanger kommune. Planen skal inneha strategier på hvordan vi skal nå disse målene. Når mål og strategier er på plass bes det om at det blir lagt fram delprosjekter på hvordan hvert enkelt saksfelt bør løses. I eksisterende Pleie og omsorgsplan ligger det en mengde data som er relevant også i den nye planen. Vi ber om at disse data brukes. Institusjonen på Staup bygges i henhold til tidligere vedtak.
 5. Maskinell dosering av medisin innføres der det er hensiktsmessig så snart som mulig.
 6. Den foreslåtte effektivisering av bilhold gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.
 7. De foreslåtte tiltak når det gjelder bedre bruk av teknologi for å redusere papirbruk og reiser gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.
 8. De planlagte vedlikeholdstiltak for Skognhalles gjennomføres.
 9. Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt til opp mot 40% i løpet av 5-10 år.
 10. Rådmannen tar ansvar for at det startes et arbeid med forbedring av saksforløp og arbeidsprosesser, særlig innenfor barnevern og PPT


Protokolltilførsel - formannskapets sak 110/12, fra Hans Aalberg (FRP):
Levanger FRP har påpekt manglende kvalitetssikring, utredning, konsekvenser og usikkerhet vedrørende tomtekjøp/grunnforhold knyttet til innstilling og vedtak i sak 110/12 – gjelder pkt. 1 i innstillingen. 

Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling: (barnehagekart - skolekart)

 1. Barneskolene på Mule og Okkenhaug legges ned og elevene overføres til Frol fra høsten 2014. Samtidig legges Frol, Nesset og Ytterøy U-trinn ned og elevene overføres til ny ungdomsskole på Røstad
 2. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn.
 3. Barnehagene på Mule, Okkenhaug og Tuv legges ned. Tidspunktet for nedlegging avklares ved budsjettbehandlingen. Ekne og Momarka barnehager og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides. Ny barnehage på Skogn vurderes senere.
 4. Det må etableres flere heldøgns omsorgsplasser. Fordelingen mellom sykeheimsplasser og omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg må avklares gjennom utarbeidelse av institusjonsbruksplan basert på mulighetsstudier knyttet til eksisterende lokaler og kartlegging av behov samt ny kunnskap om effektiv og god behandling og pleie.
 5. Maskinell dosering av medisin innføres der det er hensiktsmessig så snart som mulig.
 6. Rådmannen legger fram egen sak om eventuell etablering av sentralkjøkken. I saken skal mulig samarbeid med eksterne tilbydere og andre kommuner vurderes.
 7. I samarbeid med de ansattes organisasjoner gjennomfører rådmannen endringer med mer faglig gjennomgående ledelse av pleie og omsorgstjenestene. Videre startes en prosess med sikte på en optimal organisering av tjenestene som i dag ligger til helse-rehab og barn og familietjenesten.
 8. Den foreslåtte effektivisering av bilhold gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.
 9. De foreslåtte tiltak når det gjelder bedre bruk av teknologi for å redusere papirbruk og reiser gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.
 10. De planlagte vedlikeholdstiltak for Skognhallen gjennomføres slik at hallen kan bestå i flere år.
 11. Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt til opp mot 40% i løpet av 5-10 år.
 12. Rådmannen tar ansvar for at det startes et arbeid med forbedring av saksforløp og arbeidsprosesser, særlig innenfor barnevern og PPT.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. OU 2012 - sluttrapport PDF
 2. OU 2012 - sluttrapport skole og barnehage PDF
 3. OU 2012 - sluttrapport helse og omsorg PDF
 4. OU 2012 - sluttrapport helse/rehab - barn og familie PDF
 5. OU 2012 - sluttrapport generell effektivisering PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Som følge av store investeringsbehov i skolebygg og ny pleie- og omsorgsinstitusjon, økte driftskostnader og endra rammebetingelser ble det i forbindelse med budsjettet for 2012 og økonomiplanen for 2012-2015 besluttet å gjennomføre en større organisasjons-utviklingsprosess der målet var å finne tiltak som kan effektivisere drifta av kommunen med 23 millioner kroner årlig fra 2015.

Den totale ramma Levanger kommune har til disposisjon antas å være om lag uendra, men det er behov for å flytte midler mellom områder, samt å kompensere for lønnsveksten som skaper dette behovet. Spesielt behovet for midler for å drive ny sykeheim som planlagt er en stor faktor i endringsbehovet.

Arbeidet ble organisert i et prosjekt, OU 2012.  Prosjektet leverte sitt arbeid til styringsgruppa 3.10 2012 og rådmannen utforma et høringsnotat 5.10.2012 med høringsfrist 16.11 2012.  Det har vært et bredt engasjement i forbindelse med høringen, og registeret 58 høringsuttalelser.

I arbeidet med budsjettet for 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det konkretisert et måltall på 5,5 mill kr som bør tas ut i effekt i 2013 av tiltak fra OU 2012 og at det fases inn tiltak med slik effekt i hele planperioden.

2013

2014

2015

2016

Sum

5 500

9 700

15 000

22 200


Høringsnotatet viser at det er mulig med strukturelle og strategiske tiltak som gir slike effekter som forutsatt.

De største effektene er på skolesektoren. Det er foreslått en stor pakke for norddelen av kommunen, der Mule og Okkenhaug legges ned og flyttes til Frol. Samtidig legges Frol U, Nesset U og Ytterøy U ned, det bygges ny ungdomsskole på Røstad, og Nesheim flyttes til Nesset U. Videre foreslås Tuv lagt ned, og elevene flyttes til Skogn.
Gjennomføringa av Tuv til Skogn kan skje fra høsten 2013, resten er avhengig av tempo på bygging. Med stram regi kan det være mulig å flytte ungdomsskoleelever inn i ny skole på Røstad høsten 2014, og planleggingsprosessen videre vil avgjøre om endringene for Okkenhaug, Mule og Nesheim kan skje fra høsten 2014.

Det foreslås videre at barnehagene legges ned på de skolene som legges ned. Videre foreslås det at andelen kommunale barnehager må øke for å skape mer forutsigbare økonomiske rammevilkår for både kommunale og private barnehager. Da må vi lage større kapasitet i kommunale barnehager, ved å utvide Frol og Momarka og ved å bygge kommunal barnehage på Skogn. Videre kan det over tid bli aktuelt å overta noen private barnehager. Levanger har nå 23 % andel av barnehagebarn i kommunale barnehager, og prosjektet har satt en langsiktig målsetting om å øke denne til 40 %.

Helse og spesielt pleie og omsorg vil få større etterspørsel i åra framover, og en viktig premiss i prosjektet er nettopp å frigjøre midler til dette. Det krever samtidig at en finner strukturtiltak også her som kan bidra til nye løft innen sektoren. Prosjektet foreslår her både ei ny organisering av pleie og omsorg og en omstrukturering av institusjonene. Det er ikke gjort noen konkret gjennomgang av bygningsmassen slik at forslaga ikke kan være konkrete her, men det er vist en retning og klargjort at en må gjøre denne prosessen.

Til slutt er det forslag om strukturelle endringer for generell innsparing der bil og papir er spesielt nevnt. Det er grunn til å minne om at energi blir stort sett ivaretatt ved at en god del av bygningsmassen skal fornyes til mer energivennlige bygg.

I høringsnotatet var det spesielt bedt om tilbakemelding på disse punktene i forslaget fra prosjektet:


 

Innen høringsfristen var det kommet 58 innspill. Her prøver vi å lage et resymé av hvert enkelt innspill som grunnlag for vurderingene.

 

Dato

Høring fra

Sammendrag

1

21.10

Tuv skole FAU

Hvorfor er ikke Tuv med i Arkideco – rapporten. Besvart av rådmannen 29.10.

2

31.10

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Går mot flytting av U-trinn Ytterøy til Røstad, mot flytting av barnehagen til skolelokaliteten, og mot omhjemling av sykeheim på Ytterøy. Både praktiske og prinsipielle argument, og hensynet til tilbud på Ytterøy.

3

31.10

Samarbeidsutvalget Ytterøy Helsetun

Forslaga på helsesektoren er ikke godt nok dokumentert og utreda. Går mot å vedta endringer nå, alle forslag. Peker spesielt på at Ytterøy ikke kan tilknyttes nytt sentralkjøkken.

4

02.11

Nesset U Utdanningsforbundet

Går mot flytting av Nesset U til ny skole Røstad. Nesset U er nyoppussa, fungerer godt, og det er vanskelig å skjønne behovet for endring av noe bra. Sier samtidig at en ny U skole Røstad vil kunne gi godt læringsmiljø, men vil ha utfordringer med oversikt over alle elevene.

5

05.11

Ytterøy OS samarbeidsutvalget

Går mot at U-trinn Ytterøy flyttes til Røstad. Grunngir med at elevene presterer bra i dag, reisetida vil være lang, samarbeid heim skole vil bli vanskeligere, og det vil bli dårligere vilkår for å delta i fritidsaktiviteter for lokalsamfunnet.

6

05.11

NSF helsesøstrene Helsestasjons- og skolehelsejenesten

Er kritisk til organisasjonskartet for deler av det skisserte organisasjonskartet for helse og etterlyser helsestasjons-og skolehelsetjenesten i dette. Foreslår to alternative modeller.

7

05.11

Private barnehager, arbeidsutvalget

Ber om at kommunen legger opp til en forutsigbar aktivitet i barnehagesektoren på Levanger, som er i tråd med Oppvekstplanens målsettinger om tidlig innsats og kvalitet i tilbudet som skal gis til de minste innbyggerne i kommunen.

Ønsker at kommunen stabiliserer egen barnehagedrift med å opprettholde antallet kommunale barnehageplasser slik at private barnehager kan forholde seg til en riktigere beregning av tilskudd for å kunne planlegge og organisere egen drift på en bedre og langsiktig måte.

8

06.11

Ekne skole elevrådet

Vi vil ikke bli lagt ned! Vi har det bra på alle vis og vil ikke endre det.

9

07.11

Klubben i utdanningsforbundet Nesheim skole

Tar utgangspunkt i at det er nødvendig å gjøre noe med forholda for Nesheim raskt. Mener Staup er det beste alternativet, men tror også flytting til Nesset U kan bli bra. Dette krever at behova for en barneskole blir dekka noe som krever god planlegging, og de vil gjerne bidra inn i det. Men, det haster å velge løsning.

10

07.11

Foreldregruppa i Høgberget barnehage

Er godt fornøyd med sin barnehage og samarbeidet med Momarka barnehage og Halsan skole. Vil ikke ha endringer i kommunal drift som truer deres eksistens.

11

07.11

Klubben ved Ytterøy skole

Går mot nedlegging av U trinn Ytterøy. Peker på at læringsmiljøet er godt, reisetida blir lang, samarbeid heim/skole verre å få til og det kan gå ut over fritidstilbudet.

12

08.11

Ytterøy skole FAU

Går mot nedlegging av U trinn Ytterøy. Peker på at læringsmiljøet er godt, reisetida blir lang, samarbeid heim/skole verre å få til og det kan gå ut over fritidstilbudet. Krever utbygging til 1.-10. skole Ytterøy.

13

08.11

Tove Tangerud

Støtter uttalelse fra klubben Nesset U. (høring 4) Peker på at hensyn til pedagogikk, trafikk og utsatte barn ikke er diskutert. Vil ha flere alternativ å velge mellom.

14

08.11

Ekne Barnehage Samarbeidsutvalg

Utvider til 3 avdelinger for å dekke opp for nedlegging av privat barnehage. Ønsker skole fortsatt på Ekne for samarbeid og for utvikling og vekst i bygda.

15

09.11

Åsen FAU

Går mot trinn 2 i delrapport skole/barnehage. Peker på at Åsen skole presterer bra, er ressurs i bygda og at ei flytting vil gi høyere kapitalkostnader enn inntjening ved redusert klassetall. Hensyn til reisetid og lokalmiljø er også brukt.

16

09.11

Styrere i kommunale barnehager

Støtter bygging av 3-4 avdelings kommunal barnehage på Skogn. Støtter høyere andel kommunale barnehager.

17

09.11

Solrunn Matberg

Foreslår å beholde Okkenhaug som 1.-4. skole. Lanserer ide om felles Mule/Okkenhaug skole mellom skolene. Peker på økt trygghet og nærhet på små skoler.

18

09.11

Ytterøy Helsetun ansatte

Går mot omhjemling av sykeheimen på Ytterøy. Peker på at grunnlaget for beslutning er for dårlig, og at følgene for mange sider som legedekning, størrelse på eldreomsorg Ytterøy, fagutvikling, rekruttering, bosetting Ytterøy med mer ikke er belyst.

19

09.11

Ytterøy Røde Kors

Går mot omhjemling av sykeheimen på Ytterøy. Vil samla gi et vesentlig dårligere tilbud på øya. Går mot nedlegging av U trinn Ytterøy, og peker på reisetida.

20

11.11

Ytterøyutvalget

Ytterøyutvalget anmoder på det sterkeste at forslaget om flytting av ungdomsskolen fra Ytterøy endres, og at det satses på en 1 -10 skole på øya.

Ytterøyutvalget ber også om at helsetjenestene på Ytterøy opprettholdes med sykeheimen som base for tjenestene og akuttberedskapen på øya

21

12.11

Utdanningsforbundet ved Mule og Okkenhaug skoler

Savner ei utredning om alternativ med sammenslåing Mule/Okkenhaug.

Peker på forhold som trafikk, uteområder, kontakt med lokalmiljø, skolestørrelse som taler for dette, og videre på at det foretas nå et verdivalg.

22

13.11

Helsestasjons og skolehelsetjenesten

Forventer at organisasjonskart slik det er presentert som vedlegg til delrapport Helse ikke vedtas.

Våre tjenester er ikke vurdert i rapportene.

23

14.11

Ekne skole FAU

Går mot trinn 2 i delrapport skole om nedlegging av Ekne. Peker på nærhet/skyssbehov, godt utemiljø, vekst på Ekne og samarbeid med skole, lokalmiljø og frivillige organisasjoner.

24

14.11

Nesset Ungdomsskole FAU

Går mot flytting til Røstad. Savner alternativ. Mener Sundet er et naturlig skille, og peker på trafikken som et viktig argument. Peker på det gode samarbeidet i dag med Spkl Nessegutten. Savner dokumentasjon på størrelse på ny skole mot læringsmiljø, utsatte elever og trivsel.

25

14.11

Frol FAU

Har sett på det som angår Frol OS. Er i utgangspunktet positiv til forslaget. Men det krever kvalitet i ny ungdomsskole, og nødvendige tilpassinger på dagens frol OS for å være en 100 % funksjonell barneskole.

26

14.11

Eldres råd

Peker på at forslag fra delrapport helse ikke er utreda godt nok og vil ha videre utredning om problem-stillingene. Er skeptisk til endring i institusjonsstrukturen.

27

14.11

Marisko v/Ingebjørg Mikalsen

Foreslår at Marisko kan bygge og drive barnehage på Skogn, i stedet for kommunen. Peker på at Marisko nå bygger stor barnehage på Nesset og erstatter sine 2 barnehager der. Bygget vil ha ledig kapasitet på ca 20 barn, og vil kunne utgjøre fleksibiliteten i kommunen.

28

14.11

Åsen Bygdeforum, lag og foreninger i Åsen

Ber om at omhjemling av sykeheim og bygging av nytt sentralkjøkken utsettes og utredes bedre. Ser ingen grunn til å endre dagens struktur.

29

14.11

Jostein Trøite

Spørsmål ang rapport ENØK. Besvart av prosjektleder 15.11

30

14.11

Komité for boligtomter Mule

Peker på mulighet for å utvikle boligfelt mellom Levanger og Verdal. Noe som kan binde kommunene i samkommunen tettere sammen. I en slik sammenheng vil en god og moderne skole på Mule være verdifullt for å gjøre slikt felt attraktivt.

31

15.11

Jo Magne Ingul, Vegar Rangul, Hans Jørgen Støp, Erik H. Winn, Tommy Aune Rehn og Arve Thorshaug

Peker først på at dette er et viktig valg, med stor betydning for mange i Levanger. Savner utredning av flere alternativ. Peker på utfordringer for større skoler som at færre får gå/sykle til skolen, trafikk, hensynet til elever i randsonen, økt fravær. Ser de positive sidene i forslaget, men mener saken er for dårlig utreda og forankra, og vil ikke ta beslutning nå.

32

15.11

Norsk sykepleierforbund Levanger

Er i utgangspunktet enige i omhjemling av institusjoner og bygging av sykeheim Staup. Ser utfordringer i kapasitet, kompetanse og bemanning knytta til omlegginga. Er enige i innføring Multidose, men ser at det ikke kan gjelde alle. Anser Ytterøy for å være et spesielt case som må ses på nærmere. Støtter organisasjonsendringa i prinsippet, vil være med i videre prosess.

33

15.11

Tuv, fagforbundet

Peker på Tuvs fortrinn som barnehagested. Forutsetter at rettigheter vil bli ivaretatt ved omstilling.

34

15.11

Okkenhaug, elevrådet

Går mot nedlegging av skolen. Synes de går på en god skole og har det bra, og vil ikke miste dette.

35

15.11

Mule og Okkenhaug samlet

Høringsgruppa

Vårt ønske for fremtiden er en felles skole på Mule for Mule og Okkenhaug, og at vi beholder en kommunal barnehage for begge områdene i Okkenhaug. Savner konkrete beregninger på barnehagesida, og har regna ut at dette alternativet for skole er 2,8 mill dyrere enn trinn 1 i rådmannens høring. Sier på lang sikt vil veksten i Levanger uansett gi behov for en barneskole utenom Nesheim/Frol.

36

15.11

Frol OS, klubben Utdanningsforbundet

Er betinga positiv til forslaget, og krever medvirkning og garanti for kvalitet og prosesser både for bygging og drift av nye enheter.

37

15.11

Ledergruppa Distrikt Nesset/Frol

Anbefaler at Levanger kommune på sikt har som strategisk mål at langtidsopphold i institusjon erstattes med tildeling av omsorgsbolig med heldøgns helse- og omsorgstjenester. Da må vedtatte utbygging på Staup forseres slik at det totale behovet for antall plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester dekkes.
Samhandlingsreformen har utfordret kommunen på at kompetansekravet tilsier en mer spesialisert og samlet sykehjemsdrift

38

15.11

Levanger KrF

Vil beholde Ytterøy U og Ytterøy helsetun. Ellers positiv til forslaga, men vil ha mer utredning på omstilling heldøgns omsorg.

39

15.11

Utdanningsforbundet

Peker på at kostnadene i omstilling ikke må glemmes, ønsker 25 som delingstall på barnetrinnet, og peker på at flere saker, spesielt rundt Frol OS ikke er tatt med. Spesielt kan nevnes Toa, mottaksklasse. Ellers ingen kommentarer til forslaga.

40

15.11

Tuv FAU

Skjønner at Tuv er blitt for liten skole. Ønsker 1.-4. på Tuv, også som avlastning for Skogn. Krever gode prosesser i sammenslåinga. Vil ha Tuv som barnehage, også for Skogn.

41

15.11

Skogn BU, Samarbeidsutvalget

Ser at det kan bli noen utfordringer med plass på Skogn om en skal ha delingstall på 25. Støtter forslag om kommunal barnehage Skogn og støtter forslaget om ny Skognhall. Går mot å legge ned svømmehall på Skogn. Vil ha bedre utredning og debatt om 1.-10. skoler. Foreslår Moan framfor Røstad for å lette samarbeid med vgs.

42

15.11

Åsen Bygdeforum

Ber om at ny gymsal/flerbrukshall Åsen blir tatt med i økonomiplan.

43

15.11

Nesheim skole FAU

FAU ved Nesheim skole mener det bør bygges en ny barneskole på Nesset. Utvalget er delt i et flertall og et mindretall i forhold til om en støtter flytting til Nesset U og utbygging der eller om en ønsker nybygg på Staup. Flertallet ønsker det siste.

FAU er opptatt av at det legges opp til gjennomtenkte trafikkløsninger, og ønsker sykkelfelt med rød asfalt og brede fortauer lkangs Sjøgata til Holmgangen.

44

16.11

Senterpartiet i Levanger

Tviler på kostnadsanslaga i Arkidecorapporten, vil bygge billigere. Foreslår å bygge ny Mule og Nesheim, beholde Okkenhaug som barnehage, legge Tuv til Skogn og beholde strukturen på Utrinn.

Erkjenner endringsbehov i helse, men vil ha grundigere utredning.

Vil ha mer inn i Innherred samkommune.

45

16.11

Distr Nesset/Frol omsorgsbasene

Peker på behovet for og kravet om medvirkning i videre prosesser. Vil ikke ha kok/kjøl i nytt kjøkken. Skeptisk til ny organisering, men ikke negativ.

46

16.11

Trygg Trafikk

Forutsetter at trafikksikkerhet blir vurdert og tatt vare på i videre arbeid med skolestruktur.

47

16.11

Tuv, utdanningsforbundet

Støtter Tuv,FAU. Hvis nedleggelse, ekstremt viktig med tidlig kontakt med ansatte (og elever) for å finne gode løsninger.

48

16.11

Tuv Samarbeidsutvalget

Er bekymret over den raske Ou-prosessen og savner en gjennomgang av andre deler innenfor kommunen som administrasjon og kultur. Dersom skolen skulle bli nedlagt er det viktig å få til et godt samarbeid med Skogn. Synes ikke det er naturlig å legge ned barnehagen og peker på at denne kan være en fin beliggenhet for en stor barnehage for Skogn.

49

16.11

Fagforbundet, helse og sosial

Skeptisk til sentralkjøkken. Vil ha flere ikke færre institusjonsplasser. Peker på å nytte ansattes kompetanse og kreativitet. Vil ha mer konkret grunnlag før beslutning.

50

16.11

Frol OS Ledelsen

Positiv til forslaga. Krever medvirkning ved byggeprosesser både Frol og Røstad. Peker på at det spesielle på Frol, mottaksklasse og Toa må tas vare på.

51

16.11

Frol OS SU

Positiv til forslaga. Peker på at det er en del ting som skal på plass før Frol OS kan være en 100 % god barneskole.

52

16.11

Helse/Rehabilitering

Peker på at organisasjonskartet Helse har noen gode perspektiv, men er for deres tjenester ikke ferdig utvikla, og vil gjerne være med på det.

Positiv til avhjemling og spesialisering institusjon

53

16.11

Barn og familie, ledergruppa

Peker på at enheten leverer flere tjenester for aldersgruppa 0-18 år.

Mener at delgruppe 3 ble avslutta på feil måte med feil konklusjon.

Er ikke negativ til andre organiseringer, men sier at denne rapporten ikke alene gir grunnlag for å foreta slike endringer. Må ha et sterkere faglig syn og involvere ansatte bedre.

54

16.11

Halsan FAU

Skeptisk til trafikk, pedagogikk, og mest til at prosessene går så fort når det gjelder U-trinn Røstad.

55

16.11

Distrikt Sentrum/Ytterøy, ledergruppen

Ser at behovet for flere heldøgns omsorgsplasser, også for de under 67 år er stort.

Nytt kjøkken trengs i løpet av noen år. Ønsker varm mat, ikke kok/kjøl.

Ny organisering. Se en gang til på lederspenn og leders vilkår for å følge opp.

56

16.11

Spkl Nessegutten.

Det blir verre å hindre frafall i idretten hvis U-skolen forsvinner fra Nesset.

Skeptisk til trafikkløsningene ved U-trinn Røstad.

57

16.11

Fagforbundet Levanger

Kommenterer ikke forslaga. Peker på at det er politiske beslutninger som skal tas. Peker videre på ansattes krav etter hovedavtalen for medvirkning, informasjon.

58

16.11

Norsk fysioterapeutforbund Levanger og Norsk ergoterapautforbund

Ser behov for å ha en fagleder med samme fagbakgrunn bakgrunn (dvs. fysioterapeut eller ergoterapeut). Ønsker at ergo- og fysioterapitjenesten er samlet i en tjeneste og  at kommunestyret vedtar hovedprinsipper for organisering og at det blir en diskusjon i avdelingene og med hovedtillitsvalgte når det gjelder detaljene.


Vurdering:
Rådmannen vil først minne om at i tida som har gått etter at oppdraget ble gitt har behovet for omstilling økt. Utfordringene fra barnevern, samhandlingsreform, økt lønnsvekst i tillegg til andre ikke fullfinansierte reformer er de viktigste eksemplene på dette. Forslaget til økonomiplanen viser dette behovet tydelig.

Prosjektgruppa for OU-prosjektet har etter rådmannen sin vurdering gjort en god jobb innen relativt korte tidsfrister. Høringsprosessen har gitt mange nyttige innspill som en har forsøkt å imøtekomme så godt som mulig uten at en går på akkord med hovedmålet for resultat av prosessen.

I vurderingene er det hensiktsmessig å vurdere forslaga sektorvis og kommentere høringsuttalelsene som hører til de enkelte forslag.

S1
Stor skoleløsning nord. Mule og Okkenhaug til Frol, Frol, Nesset og Ytterøy U til ny skole Røstad og Nesheim til Nesset.

Høringene kan samles i noen punkt:

 1. Manglende utredning av alternativ. Det pekes reelt på et alternativ, ny skole Mule for Mule og Okkenhaug, og ny Nesheim skole enten på Staup, ved Nesset U eller ved Nesheim.
 2. Det økonomiske fokus i prosjektet gjør at andre forhold som reisetid, trafikk, kvalitet for alle, betydning for lokalsamfunn, uteområder med mer ikke er utreda.
 3. Mange høringer fra Ytterøy om bevaring av U trinn
 4. Nødvendigheten av at spesielt Mule og Nesheim får bedre bygningsmessige forhold.
 5. Ønske om å ha en moderne og god barneskole mellom Levanger og Verdal for å få til attraktive tomter strategisk plassert mellom kommunesentrene


Alternativer. Prosjektets mandat var å foreslå tiltak, ikke utrede alternativ. Arbeidsgruppa har diskutert alternativ og forskjellene mellom disse to alternativa kan sammenfattes slik. Det foreslåtte alternativet gir en skolelokalitet mindre, større innsparing i klassetall, 25 mill mindre investering og vesentlig mer robuste kretsgrenser. Det siste er et poeng, jfr Opplæringslovas §8-1, der praksis er at ved søknad vil eleven få gå på nærmeste skole uavhengig av kretsgrenser. Deler av både dagens Okkenhaug og Mule kretser har kortere avstand til Frol enn til Mule. Forskjellen i investering er tatt ut fra Arkideco-rapporten.

Samla vil det være minst en avstand i årlig effekt mellom 5-6 millioner kroner mellom disse alternativa. Det er klasseeffekt på U-trinn, kapitalkostnad og effekt av 1 skole mindre som er de største postene, effekt av klassetall i B-trinn betyr mindre. Når det foreslåtte alternativet i tillegg er mer robust for endringer, vil rådmannen tilrå dette. Det er videre en forutsetning å kunne bruke Nesset U som grunnlag for ny lokasjon for Nesheim. En ny frittstående skole vil bli over 100 mill kr dyrere, og rådmannen vil ikke utrede dette nærmere.

Endelig vil dagbruk av Trønderhallen for den nye ungdomsskolen være unikt ved lokalisering av ny ungdomsskole på Røstad. Dette er en helt unik mulighet for å gi ungdomsskoleelevene våre topp moderne kroppsøvingsfasiliteter uten at det koster noe ekstra.

Ikke-økonomiske faktorer. Rådmannen vil her holde Ytterøy utenom og vurdere det spesielt. Først kan en ikke se at størrelse innafor dette forslaget kan brukes som argument mot forslaget. Dette er ikke svært store skoler sammenligna med andre kommuner. Med en fornuftig logistikk på transport kan en heller ikke si at reisetid er utenom det som kan kalles akseptabelt. Det er i tillegg gode muligheter for kombiløsninger der elevene går deler av strekningen.

Det er en faglig utfordring å gi gode tilbud til hele spektret elever. På den ene side kan større skoler gi elever i randsonen, for å bruke et uttrykk, bli mindre sett. På den andre sida kan en med økt volum være bedre i stand til å gi dem relevante tilbud, så en kan heller ikke entydig bruke dette argumentet mot forslaget. Som kjent er Oslo kommune en av de kommunene i landet som over tid har oppnådd best skoleresultat. Der er det vedtatt en norm for skolebygg som innebærer at ungdomsskolene bygges for 540 elever (6 paralleller). En ny ungdomsskole for Frol, Nesset og Ytterøy vil normalt ligge på 400-450 og være 5-6 paralleller.

Forslaget vil gi økte trafikale utfordringer, spesielt gjennom Sjøgata. Det er under utarbeidelse gatebruksplan som vil bedre forholda her. Samtidig vil forslaget gi kortere skoleveg for mange ved flytting av Nesheim til Nesset. Rådmannen vurderer det slik at utfordringene trafikalt, gitt noen utbedringer, ikke er slik at de er av stor betydning for stedsvalget. I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 som behandles parallelt med denne saken foreslås en betydelig økning på avsatte midler til gang- og sykkelveger der skoleveger vil bli spesielt prioritert. Dette for bl.a å imøtekomme de mange høringsuttalelser på dette punkt. Disse tiltakene burde kommet uansett, men vil nå kunne framskyndes pga ny skolestruktur.

Ytterøy U. Det er mange uttalelser fra ulike hold som frarår å flytte U-trinnet fra Ytterøy. Rådmannen peker på at med lokalisering nær ferjeleiet og tilpassing av ferjetider til skoletider vil ikke reisetida nødvendigvis bli uakseptabel lang. Ytterøy skole har og har hatt et godt læringsmiljø og prestert godt. I åra framover vil elevtallet gå ned, og delprosjektgruppa er enstemmig klar på at det vil for liten skole til å kunne kalles robust, faglig og sosialt. Det siste momentet i dette er investering. Det er behov for investering på skolen på Ytterøy og vurdering av samlokalisering med barnehagen. Dette krever et langsiktig vedtak om hva en vil satse på for å få et bygg i samsvar med behovet, og rådmannen har flytting av U-trinn som klar forutsetning for sin prioritering av investeringer her i sitt forslag til investeringsplan i Økonomiplanen. Samtidig er det rett å si at resten av denne samla løsningen kan effektueres uten at Ytterøy U er med, og det er rom for at Ytterøy U kan komme inn seinere.

Nesheim og Mule. Høringene understreker at det haster med beslutning. Både Nesheim og Mule har uakseptable lokaler arbeidsmiljømessig for personalet og elever. Nesheim har ei brakke stående nå, og kan få behov for nok ei til høsten. Rådmannen er innstilt på å iverksette politiske vedtak så raskt som mulig etter budsjettbehandlinga, og vil komme tilbake til det.

Skole på Mule som et strategisk virkemiddel for å bygge Levanger og Verdal sammen. Forslag om større boligfelt i Muleområdet er etter rådmannens vurdering svært positivt og interessant. Det vil ta mange år før et slikt felt vil «produsere» skolebarn, og avstandene til Frol er så små at slikt felt bør være attraktivt også med Frol som nærmeste skole. En vil ikke ha mulighet til å realisere både ny skole på Mule og ny ungdomsskole, og dette innspillet rokker ikke ved konklusjonene over.

Konklusjon: Rådmannen tilrår at barneskolene på Mule og Okkenhaug legges ned og elevene overføres til Frol fra høsten 2014. Samtidig legges Frol, Nesset og Ytterøy U-trinn ned og elevene overføres til ny ungdomsskole på Røstad


S2 Tuv legges ned, elevene til Skogn
I høringene synes det som det er enighet om å legge ned Tuv. Rådmannen mener ut fra den store nedgangen i elevtall fra 11/12 til 12/13 (fra 50 til 36) at dette forslaget er styrka og akseptert av mange, og vil tilrå dette.

Det er kommet en henvendelse fra FAU om det er mulig å nytte bygning enten til småskole og/eller til fortsatt barnehage. Ansatte og SU på Tuv peker på at anlegget er godt tilpassa barnehage. Rådmannen er for så vidt enig i denne vurderingen, men konstaterer at det har vært vanskelig å fylle opp barnehagen på Tuv og at den vil bli veldig kostbar å drive dersom den ikke fylles opp. Det anbefales ikke å dele opp skolene i småtrinn og mellomtrinn. Dette ble prøvd tidlig på 2000-tallet, men viste seg ikke å være vellykket.

Konklusjon: Rådmannen tilrår at barneskolen på Tuv legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn.


Ekne skole og Åsen U.
Rådmannen har i høringsbrevet ikke tatt med endringer her, og høringene endrer ikke dette standpunktet.

BH1
Mule, Okkenhaug, Tuv barnehager legges ned. Ytterøy flyttes til skolen. Frol og Momarka utvides. Ny kommunal barnehage Skogn. Forsterka avd Frol, Skogn.

Tuv, Okkenhaug og Mule barnehager legges ned.
Dette henger sammen med skolestruktur og forutsetter at skolene blir lagt ned. Det har kommet innspill om å beholde barnehagene i Okkenhaug og Tuv. Gitt at en greier å fylle disse barnehagene med for eksempel 2 fulle barnegrupper kan dette være mulig. Barnehagene vil uansett bli små og relativt kostbare i drift og det vil være en betydelig risiko for at en ikke klarer å utnytte kapasiteten.

For å få til en rasjonell og bærekraftig barnehagestruktur foreslår rådmannen at fristilte plasser fra Okkenhaug og Mule og Tuv brukes til utvidelse på Momarka, og Frol og Ekne og at barnehagene legges ned samtidig med skolene.
Ytterøy barnehage flyttes til skolen

Dette henger sammen med den foreslåtte flytting av U-trinn til Røstad. Da vil det være riktig å bygge for å samle det pedagogiske miljøet på Ytterøy. Høringene går stort sett på at U-trinn ikke skal flyttes. I så fall bør dette utsettes.
Utbygging av Ekne, Frol og Momarka barnehager. Forsterka avd Frol.

Utvidelse av Ekne barnehage gjennomføres uavhengig av barnehagestrukturen for øvrig på grunn av at kommunen er varslet om at Klokkerbakken familiebarnehage legges ned neste år. Utbyggingen gir rom for å dekke noe av det behovet som oppstår ved at Tuv barnehage legges ned. Forsterka avd Frol og utvidelse Momarka kan også gjennomføres uavhengig av barnehagestrukturen for øvrig, mens utbygging av Frol krever enten tilførsel av plasser fra private barnehager eller nedlegging av Mule og Okkenhaug, og må ses sammen med dette punktet. Høring fra Høgberget barnehage (privat) er redd for at deres grunnlag kan bli borte, men det er underkapasitet i området pr dato.

Ny barnehage på Skogn med forsterka avd.
Kommunale barnehager og Skogn OS er positive til bygging her. De peker også på at barnehagen bør ligge inntil skolen. Bygging krever nedlegging av Tuv og kanskje tilførsel fra private barnehager for å få stor nok enhet. Mariskostiftelsen sier de kan bygge stort nok på Skogn for å dekke behovet. Rådmannen mener denne saken krever videre arbeid, og at det er vanskelig å se for seg byggestart i inneværende økonomiplanperiode.

Konklusjon: Barnehagene på Mule, Okkenhaug og Tuv legges ned. Tidspunktet for nedlegging avklares ved budsjettbehandlingen. Ekne og Momarka barnehager og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides. Ny barnehage på Skogn vurderes senere


H1
 Helse. All vekst i heldøgns plasser tas som heldøgns omsorgsbolig. Omhjemling av
sykeheim Åsen, Ytterøy og Skogn over tid for å spisse tjenestene på BBT og Staup.

Høringsuttalelsene på dette punktet spriker noe. Felles for de fleste er at de savner bedre grunnlag for å ta beslutning. Bl.a savnes en oversikt som viser mulighetene ved det enkelte bygg før beslutning kan tas. Rådmannen er enig i det, og vil sette i gang en slik mulighetsstudie i 2013.

Det er en massiv mengde av høringer som advarer mot å gjøre endringer i tilbudet på Åsen og Ytterøy. Spørsmålet om den framtidige fordelingen av heldøgns plasser med døgntjenester krever nærmere utredninger. De fleste erkjenner at samhandlingsreform, generell samfunnsutvikling og ikke minst de demografiske endringene innebærer betydelige behov for endringer. Kunsten er å gi brukere og pårørende trygghet for at de skal få et like godt tilbud uavhengig av boform. Rådmannen vurderer det slik som at spørsmålet må finne sin løsning gjennom utarbeidelse av en institusjonsplan basert på mulighetsstudier, jfr avsnittet over og den kunnskap en etter hvert får om hva som er den beste omsorgstjenesten.

Noen, spesielt interne høringer er mer positive til retningen, og ser behovet for spissa tjenester, og at det igjen fører til behov for andre endringer.
De fleste er enige om at kapasiteten på heldøgns omsorg må økes, og noen presiserer at det sjølsagt gjelder også under 67 år.
Rådmannen noterer synspunkta og vil komme tilbake med sak etter at mulighetsstudie foreligger.

Konklusjon: Det må etableres flere heldøgns omsorgsplasser. Fordelingen mellom sykeheimsplasser og omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg må avklares gjennom utarbeidelse av institusjonsbruksplan basert på mulighetsstudier knyttet til eksisterende lokaler og kartlegging av behov samt ny kunnskap om effektiv og god behandling og pleie


H2 Maskinell dosering av medisin
Høringene er positive til metoden, men noen er skeptiske til økonomisk effekt og peker på at alle ikke kan bruke metoden. Rådmannen peker på at delgruppa har vurdert det, tatt høyde for det, og tilrår at dette blir gjennomført så snart som mulig.

Konklusjon: Maskinell dosering av medisin innføres der det er hensiktsmessig så snart som mulig.


H3 Nytt sentralkjøkken
De fleste høringene er enige i utgangspunktet, at dagens kjøkken har nådd en kapasitetsgrense og at det krever investeringer. Spesielt fra Åsen og Ytterøy er de skeptiske til sentralkjøkken. Noen er negative til ombringing av kald mat, og noen er skeptiske til økonomisk effekt av sentralkjøkken.  Andre peker på at eksterne tilbydere kan være aktuelle. Interkommunalt å samarbeide kan også være aktuelt. Rådmannen mener saken er moden for videre konkret vurdering og vil fremme en egen politisk sak om dette i 2013.  Slik sak vil også være en nødvendig premiss i forhold til planlagt bygging av ny institusjon på Staup.

Konklusjon: Rådmannen legger fram egen sak om eventuell etablering av sentralkjøkken. I saken skal mulig samarbeid med eksterne tilbydere og andre kommuner vurderes


H4
 Ny organisering av helsesektoren med mer logisk faglig gjennomgående ledelse

Først er det her rett å innrømme en feil eller noe som var upresist i høringsnotatet. De endringer som var foreslått fra prosjektgruppa var godt gjennomtenkt for pleie og omsorg, men ikke drøfta og gjennomgått på samme måte der de involverte andre enheter som Helse-rehab og Barn og familie. Dette var et resultat av måten prosessen gikk på som ikke ble fanga opp. Tidspresset for å få hovedgrepa inn i linja før budsjettrunden er en av årsakene.

Dette er også påpekt fra dem som blir berørt fra nevnte enheter, og tas til følge.
Fra andre er det kommet at de er usikre på om lederspennet fortsatt blir for stort, og om geografi blir en begrensing i det daglige arbeid. Videre er de en uttalelse på om en går tilbake til tida føransvarsreformen i 1991 med å samle bolig og aktivitet for funksjonshemma.

Rådmannen peker på at uansett organisering, vil en få utfordringer, og sjøl om innspilla ikke fører til endring av innstillinga, er det nyttige å ha med seg i videre arbeid med å utforme den nye organisasjonen. Rådmannen tilrår at en snarest gjennomfører endringer for enhetene i pleie og omsorg, og så starter en prosess med Barn og familie og Helse-rehab og finner de beste organisatoriske løsningene for samarbeid og utvikling av tjenestetilbudene. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner og anses som et administrativt arbeid som ikke krever politisk vedtak.

Konklusjon: I samarbeid med de ansattes organisasjoner gjennomfører rådmannen endringer med mer faglig gjennomgående ledelse av pleie og omsorgstjenestene. Videre startes en prosess med sikte på en optimal organisering av tjenestene som i dag ligger til helse-rehab og barn og familietjenesten


B1
 Bilhold. Opprette bilansvarlig og stramme inn organisering rundt kommunale biler.
Vurdere eie flere biler ved utløp av avtale.

Høringene har ikke kommentert dette punktet. Rådmannen tilrår punktet gjennomført.

Konklusjon: Den foreslåtte effektivisering av bilhold gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.


T1 Generelt bedre bruk av teknologi. Mindre papir, reiser.

Høringene har ikke kommentert dette punktet. Rådmannen tilrår punktet gjennomført.

Konklusjon: Den foreslåtte tiltak når det gjelder bedre bruk av teknologi for å redusere papirbruk og reiser gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.


K1 Skognhallen erstattes med ny flerbrukshall..
Skogn OS Samarbeidsutvalg støtter punktet, som ellers er lite kommentert. Rådmannen vurderer det slik at kommunen vil ha så stort investeringsbehov de neste åra at dette punktet ikke foreslås gjennomført. Rådmannen innser at hallen ikke har tilfredsstillende standard, men satser på at med nødvendig vedlikehold kan en forlenge levetida noen år.

Konklusjon: De planlagte vedlikeholdstiltak for Skognhalles gjennomføres slik at hallen kan bestå i flere år.BH2 Større andel kommunal barnehageplasser.
I sluttrapporten er det foreslått at Levanger Kommune bør øke sin andel av barnehageplasser fra dagens 23 % til ca 40 % for å få mer stabil drift og forutsigbarhet også for private barnehager. Arbeidsutvalget for private barnehager støtter innholdet i dette uten å nevne økning av kommunal andel. Kommunale barnehager støtter det også, mens Marisko mener de kan utgjøre en buffer for å fylle behovet. Rådmannen ser at det er strekt ønskelig å øke andelen noe, men at det bare kan gjøres i et samarbeid med private barnehager, og at det er et viktig arbeid i de neste åra.

Konklusjon: Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt til opp mot 40% i løpet av 5-10 år


B1 Barnevern og PPT. Gjennomgang av saksforløp og arbeidsprosesser
Høringene har ikke kommentert dette punktet. Rådmannen tilrår punktet gjennomført.

Konklusjon: Rådmannen tar ansvar for at det startes et arbeid med forbedring av saksforløp og arbeidsprosesser, særlig innenfor barnevern og PPT

        Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 12.12.2012 22:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051