Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15 - sak 53/15 - Innherred Renovasjon IKS - Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2015/3042 - /M00
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.08.15 73/15
Kommunestyret 02.09.15 53/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet.

Gjennomføring av hytterenovasjon i de deler av kommunen som ikke har hatt det før må skje i nært samarbeid med berørte hytteeierforeninger/velforeninger.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet.

Gjennomføring av hytterenovasjon i de deler av kommunen som ikke har hatt det før må skje i nært samarbeid med berørte hytteeierforeninger/velforeninger.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Brev fra Innherred Renovasjon IKS datert den 13.05.2015 PDF
      
  2. Selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS PDF


Saksopplysninger:

Prinsippet om like priser i deltakerkommunene ble behandlet i representantskapet i Innherred renovasjon iks den 03.05.2013 i sak nr. 5/13 hvor følgende vedtatt ble fattet : 

«Representantskapet er positivt innstilt til prosessen med felles gebyr.

Representantskapet vil delta aktivt i denne prosessen i sine respektive kommuner og anbefaler at alle kommuner takker ja til en orientering fra Innherred Renovasjon».

Direktør Geir Tore Leira og økonomiansvarlig Stig Aril Myhre fra Innherred renovasjon iks orienterte om saken i kommunestyret 16.10.2013 (se video)

Prinsippet om lik pris og like tjenester følges i dag av de aller fleste renovasjonsselskap. I sak nr. 10/13, behandlet den den 12.12.2013, vedtok representantskapet i Innherred Renovasjon IKS følgende: 

« For alle innbyggere i kommuner som er medlem av Innherred Renovasjon skal det være felles løsninger med like tjenester og lik pris til alle og at selvkostregnskapet føres som om alle eierkommuner er en felles kommune.  Dette omfatter også hytterenovasjon. Medlemskommunenes selvkostfond pr. 31.12.2014 legges i et felles selvkostfond».

Representantskapet behandlet saken på nytt i møte den 06.05.2014 , jfr. sak nr. 05/14, og avga følgende innstilling til deltakerkommunene : 

« Selskapsavtale med foreslåtte endringer, samt endring foreslått i møte vedtas».

Selskapsavtalen med de foreslåtte endringer er vedlagt denne sak elektronisk. Representantskapets forslag til endringer er markert med rød skrift.

I dette vedtaket, jfr. sak nr. 05/14 av den 06.05.2014, ligger også at kommuner som ønsker at Innherred Renovasjon IKS skal drive behandling av kloakkslam, også tildeler selskapet enerett for denne tjenesten. Det ble av Miljøverndepartementet og Fylkesmannen reist tvil om gyldigheten av et slikt vedtak og saken ble av den grunn stilt i bero i påvente av nye retningslinjer og veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr.

Retningslinjene forelå i februar 2014, mens veilederen først ble publisert den 24.11.2014. Etter en grundig gjennomgang av disse, blant annet sammen med KS, er det fastslått at det kan kreves lik pris for like tjenester i deltagerkommunene. Det vises til slikt punkt nr. 3.1 .2. avsnitt :

« I tillegg til kommunens andel av IKS-ets nettokostnader skal de respektive kommunenes egne kostnader inkluderes i gebyrgrunnlaget. Dette innebærer at kommunens egne innbyggere kan måtte betale et annet gebyr enn innbyggerne i nabokommunen, selv om kommunene samarbeider i et felles IKS.

Da gebyrene hittil har vært forskjellige fra kommune til kommune, vil lik pris fra Innherred Renovasjon IKS sine tjenester føre til at abonnentene i noen kommuner vil få økning i gebyret, mens andre vil få en reduksjon. For Levanger kommunens vedkommende ville dette forslag ha medført en liten nedgang i gebyret, jfr. side 3 i utredningen til Innherred Renovasjon IKS. Selvkostfond bokført pr. 31.12.2014 ville imidlertid gitt en liten nedgang av de bokførte verdier, jfr. utrednings side nr. 4.

Representantskapet ser store fordeler ved en revisjon av eksisterende ordning og lik tjeneste og lik pris vil etter representantskapets oppfatning være til fordel for alle kommuner. Økt etterspørsel etter Innherred Renovasjon IKS sine tjenester fra eksisterende deltakerkommuner og andre kommuner bekrefter i følge selskapets vurderinger fordelene med samarbeidet. Det anføres stordriftsfordeler på anbudssiden når det gjelder avfallsbehandling, transport og andre tjenester.

Prinsippet om like tjenester og lik pris omfatter også hytte – og fritidsrenovasjon. Vedtak og praktisk gjennomføring av hytte-/fritidsrenovasjon er foretatt i alle deltakerkommuner med unntak av Verdal kommune og hytter øst for E 6 i Levanger kommune.

En revisjon av selskapsavtalen innebærer således innføring av hytterenovasjon i sin helhet også i disse kommunene.

Vurdering:

Rådmannen er av den oppfatning at Innherred Renovasjon IKS har foretatt en omfattende utredning i denne sak og deretter fremmet velbegrunnede forslag til endringer i selskapsavtalen som representantskapet har sluttet seg til. Det vises her til representantskapets behandling av saken den 03.05.2013 i sak nr. 05/13-, 12.12.2013 i sak nr. 10/13 og 06.05.2014 i sak nr. 05/14.

Dersom selskapsavtalen blir vedtatt endret slik den foreligger, vil det som konsekvens bl.a. bli innført hytterenovasjon i alle medlemskommunene inkl. Levanger. Rådmannen ser på fordelene som større enn ulempene forbundet med endringene i selskapsavtalen og vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at Levanger kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i selskapsavtalen for Innherred Renovasjon IKS som er vedtatt av selskapets representantskap. Det legges til grunn at innføringen av hytterenovasjon også i de deler av kommunen som ikke har hatt det før skjer i nært samarbeid med berørte hytteeierforeninger/velforeninger.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.09.2015 21:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051