Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 20.11.19

Formannskapssalen, Levanger rådhus
Kl. 13.00 - 15.00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0) - spørsmål og svar om budsjett 2020

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 128/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 129/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 130/19 Møteplan 2020 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 131/19 Formannskapets valg av medlemmer til andre styrer, råd og utvalg - oppnevning av valgutvalg utredning vedtak
PS 132/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS utredning vedtak
PS 133/19 Høringssvar Tvangsbegrensninglov utredning vedtak
PS 134/19 Innherred innkjøp - innkjøpsstrategi utredning vedtak
PS 135/19 Bosetting av flyktninger 2020 utredning vedtak
PS 136/19 Skogn IL - søknad om garanti på lån for mva.kompensasjon og spillemidler til nytt klubbhus på Reemyra stadion utredning vedtak
PS 137/19 Budsjett 2020 SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep utredning vedtak
PS 138/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune utredning vedtak 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Parti Funksjon Liste  Møter Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf x  
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf x  
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf x  
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf x  
Robert Svarva ap medlem ap - forfall
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v x  
Tone Jørstad  ap  vara  ap  Robert Svarva
Gaute Børstad Skjervø ap  vara  ap   x Nina Elisabeth Berget

 

Orienteringer:

 • Næringssjefen orienterte om innvilga tilskudd fra Fylkeskommunen om tiltak i Levanger kommune.
 • Kommunedirektøren orienterte om befolkningsutvikling 3. kvartal 2019
    Til toppen av siden

 

 

PS 128/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Gaute Børstad Skjervø og Astrid Juberg Vordal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Gaute Børstad Skjervø og Astrid Juberg Vordal
  Til toppen av siden

 

PS 129/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  Til toppen av siden

 

PS 130/19 Møteplan 2020 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunestyrets møte 19. februar 2020 flyttes til 26. februar. Formannskapet 26. februar strykes.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møteplan for 2020 vedtas med følgende endring: Kommunestyrets møte 19. februar 2020 flyttes til 26. februar. Formannskapet 26. februar strykes.
  Til toppen av siden

 

PS 131/19 Formannskapets valg av medlemmer til andre styrer, råd og utvalg - oppnevning av valgutvalg

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende forslag:

Valgutvalg: Nina Bakken Bye og Magne Nydal

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Valgutvalg: Robert Svarva

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra formannskapet, som skal utgjøre valgutvalg med ansvar for å forberede valgene i formannskapet.

Følgende representanter foreslås til valgutvalg: Nina Bakken ByeMagne Nydal og Robert Svarva
  Til toppen av siden

 

PS 132/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020.
  Til toppen av siden

 

PS 133/19 Høringssvar Tvangsbegrensninglov

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse som vedlagt saken.
  Til toppen av siden

 

PS 134/19 Innherred innkjøp - innkjøpsstrategi

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Tone Jørstad  (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Med bakgrunn i Levanger kommunes vedtak om at vi lever i en global klima- og Miljøkrise (FO sak 37/19), oppfordrer Levanger kommune Innherred innkjøp til å supplere innkjøpsstrategien med en egen strategi knyttet til FNs bærekraftsmål og dagens klima- og miljøutfordringer.
 2. Bærekraft implementeres tydelig i Innherred innkjøp sine hovedmål, og skal være et sentralt kriterium i kommunenes anskaffelsesreglement.

 
Gaute Børstad Skjervø (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Innherred innkjøp skal vektlegge etiske investeringer, og skal ha som overordnet prinsipp å ikke foreta innkjøp av varer eller tjenester produsert på okkupert jord, definert i landskrigsordningen i 4. Haagkonvensjon av 1907.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret i Levanger tar forslag til felles innkjøpsstrategi for Innherred Innkjøp til orientering.
 2. Med bakgrunn i Levanger kommunes vedtak om at vi lever i en global klima- og Miljøkrise (FO sak 37/19), oppfordrer Levanger kommune Innherred innkjøp til å supplere innkjøpsstrategien med en egen strategi knyttet til FNs bærekraftsmål og dagens klima- og miljøutfordringer.
 3. Bærekraft implementeres tydelig i Innherred innkjøp sine hovedmål, og skal være et sentralt kriterium i kommunenes anskaffelsesreglement.
 4. Innherred innkjøp skal vektlegge etiske investeringer, og skal ha som overordnet prinsipp å ikke foreta innkjøp av varer eller tjenester produsert på okkupert jord, definert i landskrigsordningen i 4. Haagkonvensjon av 1907.
    Til toppen av siden

 

PS 135/19 Bosetting av flyktninger 2020

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune imøtekommer anmodningen fra IMDi om å bosette 33 flyktninger i 2020, herav tre enslige mindreårige, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2020.
  Til toppen av siden

 

PS 136/19 Skogn IL - søknad om garanti på lån for mva.kompensasjon og spillemidler til nytt klubbhus på Reemyra stadion

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Habilitet:

Magne Nydal stilte spørsmål til sin habilitet. Nydal ble erklært inhabil av et enstemmig formannskap. Han fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune gir Skogn IL garanti på lån for mellomfinansiering av momskompensasjon og spillemidler, totalt inntil kr. 6 500 000, til nytt klubbhus på Reemyra stadion.
 2. Garantiansvaret opphører etter 10 år med tillegg på inntil 2 år.
 3. Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning ihht. kommunelovens §51 
    Til toppen av siden

 

PS 137/19 Budsjett 2020 SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Habilitet:

Astrid Juberg Vordal (AP) ba om vurdering av sin habilitet. Vordal ble erklart inhabil av et enstemmig formannskap.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Budsjett for SMISO 2020 vedtas. 
    Til toppen av siden

 

PS 138/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende forslag:

Kommunedirektørens innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, vedtas med følgende endringer:

(Tall i tusen)

Tekst

2020

2021

2022

2023

 

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Politiske organer

 

200

 

200

 

200

 

200

Kommunedirektør med stab

700

 

500

 

 

 

 

 

Fellesområder

8000

 

5000

 

3000

 

3000

 

Service og digitaliseringssenter

1500

 

 

 

 

 

 

 

Skole felles

300

 

 

 

 

 

 

 

Barn og familie

1000

 

1500

 

 

 

 

 

Ungdomsarbeid

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Teknisk enhet (veivedlikehold)

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Hjemmetjenester

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Institusjon

 

 

 

1000

 

1000

 

1000

Eiendomsskatt

 

 

 

 

3100

 

7600

 

Økt skatteanslag

 

 

 

 

 

3100

 

7600

Økt margin / avsettes disp.fond

 

9800

 

2800

 

 

 

 

Redusert margin / bruk av disp.fond

 

 

 

 

1200

 

1200

 

Kemner ikt

1000

 

 

 

 

 

 

 

Innvandrertjenesten

500

 

 

 

 

 

 

 

Sum

13000

13000

7000

7000

4200

4200

4200

4200

 

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Kommunedirektørens innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, vedtas med følgende endringer:

Satsen for eiendomsskatt økes ikke men opprettholdes på dagens nivå på 3,5 promille.

Inndekning av bortfall av antatt inntekt i. eiendomsskatten pga reduksjonsfaktor på 30 % aveiendomsskattegrunnlaget på ca 11,5 mill.

 • Økt skatteinngang kr. 8 mill
 • Reduksjon sykefravær kr. 5 mill
 • Reduksjon fellesområder kr. 2 mill


Begrunnelse:
AP ønsker en mer sosial profil i hit budsjett, og ønsker å styrke blant annet barnevern og frivillighet. I tillegg ser vi at det er mulig å avsette et lite beløp til disposisjonsfond. Fordeling av dette vil vi komme tilbake til i behandling av Budsjett og økonomiplan i Kommunestyret.

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Kommunedirektørens innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020- 2023 vedtas med følgende endringer:

Klikk for større tabeller

 
Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.
 2. Kommunestyret ber om at Levanger kommune gå i dialog med AtB for å forhandle om busstilbudet i Levanger. Aktuelle tema: minibuss, ungdomsbillett, rutetider, antall avganger, brukervennlighet, bybussen (lokale takster)
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide aktivt for å øke andelen kortreist mat til internt bruk i kommunen.
 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.
 5. Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging.

 
Avstemning:

Brustads (SP, H, KRF, FRP) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, fikk 5 stemmer (Brustad, Sand, Bye, Stormoen, Nydal)

Vordals (AP) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, fikk 3 stemmer (Vordal, Jørstad, Skjervø)

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, fikk 1 stemme (Løvås)

Brustads forslag er dermed tiltrådt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 2, avvist med 5 mot 4 stemme (Løvås, Vordal, Jørstad, Skjervø).

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 5, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, herunder obligatoriske budsjettskjema, vedtas med følgende endringer:

(Tall i tusen)

Tekst

2020

2021

2022

2023

 

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Redusert
utg.

Økt
utg.

Politiske organer

 

200

 

200

 

200

 

200

Kommunedirektør med stab

700

 

500

 

 

 

 

 

Fellesområder

8000

 

5000

 

3000

 

3000

 

Service og digitaliseringssenter

1500

 

 

 

 

 

 

 

Skole felles

300

 

 

 

 

 

 

 

Barn og familie

1000

 

1500

 

 

 

 

 

Ungdomsarbeid

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Teknisk enhet (veivedlikehold)

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Hjemmetjenester

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Institusjon

 

 

 

1000

 

1000

 

1000

Eiendomsskatt

 

 

 

 

3100

 

7600

 

Økt skatteanslag

 

 

 

 

 

3100

 

7600

Økt margin / avsettes disp.fond

 

9800

 

2800

 

 

 

 

Redusert margin / bruk av disp.fond

 

 

 

 

1200

 

1200

 

Kemner ikt

1000

 

 

 

 

 

 

 

Innvandrertjenesten

500

 

 

 

 

 

 

 

Sum

13000

13000

7000

7000

4200

4200

4200

4200

 

2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2020 til 4,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4,5 o/oo 3,5 o/oo, jfr. §13, siste avsnitt: Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 eiendomsskatteloven, - endring fra skatteåret 2019.
 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
 
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
 
For øvrig fritas:
a.      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
b.      Skogn folkehøgskoles eiendommer
c.      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
d.      Markabygda Montessoriskoles eiendommer
e.      Levanger videregående skoles eiendommer
f.       Trondheim Havn IKSs eiendommer
g.      Innherred Renovasjons eiendommer
h.      Museenes eiendommer
i.        Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
j.        Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 
k.      Studentboliger eid av Studentinord fritas for eiendomsskatt fra og med kalenderåret 2020

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. 

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. For 2021 gjennomføres en kontorjustering av takstene i henhold til Eiendomsskattelovens §8A-4

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2020 vedtas i henhold til vedlagte gebyroversikt.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 50.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2020 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 250.140.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide aktivt for å øke andelen kortreist mat til internt bruk i kommunen.

14. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.

15. Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging.

  Til toppen av siden

Publisert: 17.10.2019 09:21 Sist endret: 03.12.2019 12:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051