Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 126/19 - Økonomirapportering 3. kvartal 2019

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/6385
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 126/19
Kommunestyret    

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

  1. Økonomirapport for 3. kvartal 2019 tar til etterretning.
  2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
  • Budsjettrammen til Service- og digitaliseringssenteret økes med 2,5 mill. kroner for å finansiere felles bilordning. Skatteanslaget økes tilsvarende.
  • Bruk av fondsmidler på 1,0 mill. kr. overføres fra gruppeansvar «Rådmannen m/stab» til gruppeansvar «Finanstransaksjoner»
  • Det budsjetters med 11 mill. kroner i utbytte fra NTE på gruppeansvar «Finanstransaksjoner», tilsvarende beløp avsettes til fond.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Økonomirapport 3. kvartal 2019 PDF

2

Finansrapport 3. kvartal 2019 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.

Regnskapet pr. 30. september er vurdert mot årets budsjett, regnskap 2018 og prognose for årsregnskap 2019. Regnskapet legges frem som Regnskapsskjema 1A og 1B som er de obligatoriske regnskapsskjemaene jfr. gjeldende forskrifter.  

Driftskostnadene var betydelig over det budsjetterte nivået i 2018, og dette har fortsatt gjennom 2019 selv om aktiviteten er redusert i organisasjonen.

Det er ingen tvil om at innbyggerne i all hovedsak mottar gode tjenester fra Levanger kommune. Ettersom behovene for nye tjenester har økt mer enn inntektene vil det alltid være behov for å finne mer effektive løsninger. Det er en betydelig utfordring at slikt utviklingsarbeid gjerne fører med seg en «pukkelkostnad» der en får kostnadene før en kan realisere gevinstene. I mange tilfelle kommer gevinsten på andre områder enn der kostnadene kommer. Det er viktig at en i jakten på besparelser ikke tar bort ressurser en trenger til å drive en nødvendig omstilling og utvikling.

Kommunedirektøren ser at Levanger kommune i forslaget til statsbudsjett for 2020 får en betydelig høyere vekst i frie inntekter enn både gjennomsnittet i Trøndelag og landet. Denne veksten kommer på bakgrunn av innbyggere bosatt i kommunen pr. 01.07.19, og er dermed en kompensasjon for utgifter kommunen allerede har gjennom dagens demografi. En slik inntektsvekst vil bidra til å gjøre driften noe lettere kommende år, men ettersom kostnadsnivået allerede er tilstede i kommunen ser det ut til at det styres mot et merforbruk i 2019.

Sykefraværet i 3. kvartal ligger på linje med de foregående årene, men trenden er likevel at fraværet er svakt stigende.

Vurdering:

Kommunedirektørens vurdering fremgår av vedlagte rapport.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051