Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 125/19 - Delegering av NMSK-veg - og driftsmidler til Nidaros skogforum og Innherred skognettverk

Karstein Grongstad Lona - klikk for personkort
Saksbehandler: Karstein Grongstad Lona
Arkivref. 2019/6000 - /V83
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 125/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Levanger kommune gir Nidaros skogforum og Innherred skognettverk fullmakt til å benytte Levanger kommunes tildeling av NMSK-midler avsatt til veg- og driftstilskudd i en felles pott, samt å prioritere midlene ihht. forskrift om nærings- og miljøtilskudd i skogbruket § 3, 5, 7 og delegasjonsreglementet.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt at myndighet til å behandle veimidlene mm. i tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal overføres til kommunene. Dette innebærer at kommunene får ansvaret for søknadsbehandling, utbetaling og oppfølging av tilskuddsordningene, samt forberedelse av ev. klagesaker som skal avgjøres av Fylkesmannen.

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Fra 01.01.2020 skal kommunene handtere tilskudd til skogsveier og til drift i vanskelig terreng.  Kommunene i vår del av Trøndelag ønsker i den sammenheng å finne en løsning på dette gjennom et samarbeid i de regionale skognettverka Nidaros skogforum og Innherred skognettverk. Dette sikrer en effektiv og god bruk av midlene. Målet er økt aktivitet og verdiskapning for hele verdikjeden i skogbruket. 

Fylkesmannen har i den forbindelse oppfordret de kommunene til å se på muligheten for å samordne bruken av NMSK-midlene til veg- og driftstilskudd i regioner. Saken er drøftet av skogfunksjonærene i vår region og alle er samstemte i at det er en fordel å samarbeide.

Hva er tilskudd til vei og vanskelig terreng?

Dette er tilskudd som settes av gjennom jordbruksoppgjøret hvert år. Det er et tydelig mål at midlene skal skape aktivitet og verdiskapning. I Trøndelag i 2018 ble det investert ca. 12 mill. i nybygging og ca. 27 mill. i ombygging av skogsbilveier. Omlag halvparten av dette er tilskudd.

Veitilskudd: Midlene brukes til nybygging og opprusting av skogsbilveier

Driftstilskudd: Midlene brukes som et driftstilskudd til skogsdrifter i vanskelig eller bratt terreng. Tradisjonelt har dette vært taubaneterreng. Pengene har også blitt brukt til lang terrengtransport og driftsulempetilskudd. Landbruksdirektoratet har vært tydelige på at en skal begrense bruken av midlene til dette formålet, og heller prioritere vei.

Organisering:

Nidaros skogforum består av kommunene Klæbu, Malvik, Trondheim, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Innherred skognettverk består av kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer. Trondheim og Klæbu slår seg sammen fra årsskiftet, det samme gjør Steinkjer og Verran. Begge er veletablerte og godt fungerende nettverk som har eksistert i over 10 år. Det er en skogpådriver ansatt i hver region som har drevet veiledning og oppsøkende virksomhet til skogeierne. For å handtere tilskudd til skogsvei og drift i vanskelig terreng på en god måte ønsker nettverkene å samarbeide. Dette gjøres allerede i dag gjennom prosjektet «Skogsatsing Trøndelag»*. Det er her en vegpådriver som har et overordnet ansvar for å drive rådgivning innenfor fagfeltet skogsvei i våre 12 kommuner. I tillegg er det en veiplanlegger. For å bygge videre på det eksisterende så ser en for seg at lederne i nettverkene samt vegpådriver i samarbeid skal håndtere den praktiske utøvelsen av tildelingen.

*Skogsatsing Trøndelag er kortnavnet på prosjektet «Aktivitetsfremmende skogpådriving og veiplanlegging i en grønn framtid». Dette fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene i hele fylket. Målet er for å øke verdiskapningen i skogbruket.  

Retningslinjer:

Det skal utarbeides retningslinjer for hvordan pengene skal fordeles. I dag har Fylkesmannen i Trøndelag utarbeidet retningslinjer for Trøndelag. Det er naturlig å bruke disse som et utgangspunkt for kommunene. For eksempel gis en vei som løser ut mye hogstaktivitet ved at det står mye hogstmoden gammel skog der høy prioritet. Andre kriterier som gir høy prioritet kan være: fellestiltak, skog på høy bonitet (bonitet = markas produksjonsevne) mm.

Vurdering:

Fordelene ved å inngå et samarbeid om veimidlene er flere. Dette vil gi skogeierne i en kommune større mulighet til å realisere store veiprosjekt. Som det går fram av vedlegget er det stor variasjon mellom kommunene når det er veibygging. De store prosjekta krever store investeringer og gir stort behov for tilskudd. Dersom en enkeltkommune får sin «normale» tildeling hvert år, så vil dette være for lite til et stort prosjekt. Gjennom samarbeid styres pengene mot de til enhver til beste prosjektene (jf. retningslinjene).  

Kompetansen innenfor fagfeltet skogsvei er ulik ut i de forskjellige kommunene. Et samarbeid sikrer bruk av god kompetanse gjennom veipådriver, og dermed forhåpentligvis bedre oppfølging og kontroll med at veiene tilfredsstiller kravene som stilles. Trøndelag har gjennom flere år hatt høye investeringer i skogbrukets infrastruktur. En god organisering av virkemiddelbruken kan bidra til at Trøndelag fortsetter denne utviklingen.

Trøndelag er den eneste landsdelen med en fullverdig verdikjede innafor skogbruket. Dette betyr at det fortsatt finnes industri innenfor bla. sagbruk og papir. Riktig bruk av midlene til skogbrukets infrastruktur bidrar til å sikre råstoff til denne industrien som konkurrerer i et internasjonalt marked.

Ulempene med samarbeid kan være at den enkelte kommune da «gir fra seg» penger. Slik reglene for tilskudd er i dag, så kan ikke pengene overføres til andre tiltak, eller anna år. Da må det tilbakeføres til Fylkesmannen for deretter å bli omfordelt. Samarbeid kan skape ekstra kostnader i administrasjon. Her benyttes et allerede eksisterende samarbeid, og dermed antar en at dette ikke gir ekstra kostnader. Kanskje tvert om, jf. punktet over om kompetanse.

Anbefaling:

Kommunenes skogfunksjonærer/kommunedirektøren anbefaler at Levanger kommune fra 01.01.2020 blir med i et samarbeid administrasjon av NMSK-midler til vei og vanskelig terreng.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051