Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 123/19 - Rigging for vekst - kompetansekartlegging i næringslivet - kommunal egeninnsats

Håkon Okkenhaug - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Okkenhaug
Arkivref. 2019/6352
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 123/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune bevilger 100.000 kroner til prosjektet «Rigging for vekst – kompetansekartlegging og felles utviklingsbehov for næringslivet i Levanger og omegn» under forutsetning av at søknaden godkjennes i Trøndelag fylkeskommune.
  2. Bevilgningen dekkes inn over Ansvar 1320 Næringsarbeid

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det er lite kunnskap om det lokale næringslivets behov for kompetanse for å vokse videre. Både Nav og NHO utfører årlig slike undersøkelser på nasjonalt og regionalt nivå som viser at mange bedrifter sliter med å vokse og utvikle seg fordi de ikke får tak i rett kompetanse. Dette prosjektet kan gjøre at bedriftene blir bedre til å samarbeide om å utvikle kompetanse.    

Vedlegg:

1

Rigging for vekst - søknad til fylkeskommunen PDF

2

Rigging for vekst - kortversjon av søknaden PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I samarbeid med Næringsforeningen i Levanger ønsker Levanger kommune å gjennomføre en detaljkartlegging hos etablerte næringsaktører i Levanger kommune og andre aktører med tilknytning til kommunen for å få mer kunnskap om dagens kompetansesammensetning, hvilke behov bedriftene har for kompetanse i framtida og hva som er flaskehalser og kriterier for å øke konkurranseevnen. Undersøkelsen vil gjennomføres som en kvantitativ del og en kvalitativ del der det er bedriftenes

daglig leder skal svare på undersøkelsen. Undersøkelsen vil ta inspirasjon fra liknende undersøkelse gjennomført i Verdal Industripark i 2015. 

I forprosjektet har man vært nødt til å avgrense målgruppen, rett og slett for å kunne lage gode analyser. Det er fire hovedmålgrupper for kartleggingsarbeidet:

  • Industrimiljøene i kommunen og evt. relevante omkringliggende bedrifter utenfor kommunegrensen
  • Landbruksrelatert virksomhet i kommunen, og evt. relevante omkringliggende bedrifter utenfor kommunegrensen.
  • Handelsvirksomheten, og evt. relevante omkringliggende bedrifter utenfor kommunegrensen.
  • Tjenesteleverandører innen flere bransjer og eventuelt relevante bedrifter utenfor kommunegrensen.

 
Både Nord universitet, NTNU og Helse Nord-Trøndelag har spissede behov innenfor deler av sine fagområder. Disse undersøkes ikke her, men de mer generelle behovene disse bedriftene har tas hensyn til i undersøkelsen.  

Prosjektet Levanger kommune søker om i samarbeid med Næringsforeningen i Levanger, har en ramme på 600.000 kroner. Det søkes om 300.000 kroner i tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune. 200.000 som egeninnsats fra de deltakende bedriftene og 100.000 i kommunal egenkapital i rene kroner.

Vurdering:

Det er lite kunnskap om bedriftenes kompetansebehov ut over det bedriftene sitter på av slik kartlegging selv. Det gjør at bedriftene søker i etablerte kanaler for å finne de kompetansetiltak de trenger. Med en samlet kartlegging er det enklere for næringsforeningen å gå ut og hente inn kurs/studier det er et større marked for i vår region i stedet for å sende de ansatte ut for å få ny kunnskap.

Dette er et forprosjekt som skal kartlegge behovene. Når man har fått den kunnskapen er det enklere å vite hva det er størst behov for. Slike felles kompetansetiltak vil gi bedriftene i regionen konkurransefortrinn, noe som er grunnlag for økt vekst. Erfaringen fra Verdal er at dette har bygd nettverk på tvers av bedrifter og man har funnet nye samarbeidsformer som gir økt vekst for bedriftene som er lokalisert på Ørin industriområde.

En slik undersøkelse er også viktig som beslutningsunderlag for Levanger kommunes arbeid som tilrettelegger for næringsutvikling og kompetansetiltak hos bedriftene. Kommunedirektøren tilrår at Levanger kommune går inn som prosjekteier og bidrar med tilskudd på 100.000 kr.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051