Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 122/19 - Innføring av parkeringsavgift samt ny takst for tyngre kjøretøy ved Vulusjøvegen

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2019/6006
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 122/19
Kommunestyret    


Tilleggsdokumenter, utlagt 06.11.19


Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Levanger kommune gir tillatelse til å innføre en parkeringsavgift på enkeltturer og årskort, i tillegg til vegavgifta, i vintersesongen, i medhold av friluftsloven paragraf 14. Parkeringsavgiften skal i sin helhet skal overføres Vulusjøen løypekjøring AS

2. Levanger kommune samtykker i at tyngre kjøretøy betaler dobbel vegavgift.

3. Avgiftene settes til følgende satser:

                         Enkelttur   01.12-30.04         Enkelttur >3500kg        Årskort <3500kg

Vulusjøvegen   Kr. 60,-+20,- = 80,-               Kr. 120,-                        Kr. 800,-

                            Veg + parkering                    Veg                              Veg + parkering 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det er dannet et nytt selskap for å ivareta løypekjøring på Vulusjøen - Vulusjøen løypekjøring AS. Selskapet ble vedtatt i kommunestyret i mai 2019 i Sak 24/19 .

Finansieringen av Vulusjøen løypekjøring AS er forutsatt innkreving av parkeringsavgift ved bom for Vulusjøvegen. Vulusjøvegen driftsselskap SA har sendt in søknad om innkreving av parkeringsavgift ved eksisterende bomanlegg som uavkortet skal gå til Vulusjøen løypekjøring AS. 

Hjemmel:

Kommunen kan med hjemmel i Friluftsloven §14 gi løyve til innkreving av en rimelig avgift for adgangen til opparbeidet friluftsområde. Denne avgiften vil i dette tilfelle belastes brukere av vegen ved en ekstra avgift/parkeringsavgift ved passering av etablert bomanlegg.

Vegloven §56 sier Med samtykke frå kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane. Denne paragrafen omhandler den del av avgiften som likt tidligere går til veirealterte utgifter for drift og investering. Denne avgiften ble hevet av kommunestyret i desember 2018 i sak 78/18, og er ikke søkt hevet på nytt. Vegavgiften får ikke brukes til formål som ikke hører naturlig under veg. Det er derfor søkt om heving ved innføring av parkeringsavgift for å sikre finansiering i det nydannede selskapet, Vulusjøvegen løypekjøring AS.

Vedlegg:

1

Søknad om regulering av vegavgift for Vulusjøvegen. – Vulusjøvegen driftsselskap SA PDF

2

Rapport framtidig organisering av drift og utvikling av løypekjøring på Vulusjøen PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Innledning

Frol IL vedtok på sitt årsmøte i 2018 at de avviklet ordningen hvor Frol IL hadde eneansvar for løypekjøring på Vulusjøen. I 2018/2019 har ei arbeidsgruppe med representanter fra både Levanger kommune, Frol IL, Frol bygdeallmenning, Vulusjøvegen driftsselskap SA, Reinsjø fjellstyre og Vulusjølaget jobbet for å finne en bedre organisering av dette. Arbeidsgruppas rapport var lagt til grunn for kommunestyresak 24/19

24.juni 2019 ble Vulusjøen løypekjøring AS stiftet i tråd med anbefalingene i rapporten. Det er mye som skal på plass på kort tid for å sikre løypekjøring til neste skisesong, og for styret i Vulusjøen løypekjøring AS handler det blant annet om å sikre finansiering.

Gratisprinsippet er en grunnleggende del av allemannsretten i Norge. Reglene om allemannsretten står i Friluftsloven. Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen. Friluftslovens hovedregel (§2) om retten til fri ferdsel i utmark innebærer at det verken skal være fysiske eller økonomiske «stengsler» som hindrer adgang til naturen. Det er viktig å ikke innføre betalingsløsninger som bryter med allemannsretten, og se på hvilke muligheter og begrensninger lovverket gir.

Muligheten for å kreve avgift for adgang til et friluftsområde er regulert i friluftsloven §14 som sier: «Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.»

Søknad fra Vulusjøvegen Driftsselskap SA

Vulusjøvegen Driftsselskap SA har ansvar for drift og vedlikehold av Vulusjøvegen. Selskapet administrerer innkreving av vegavgift gjennom automat ved bomstasjon. Det ble i arbeidsgruppas rapport vurdert som effektivt med innkreving av parkeringsavgift i automat ved bomstasjonen. Vulusjøvegen Driftsselskap SA skulle står for innkreving av parkeringsavgift for deretter å overføre midlene uavkortet til Vulusjøen løypekjøring AS.

Fra Vulusjøvegen Driftsselskap SA har kommunen mottatt følgende søknad:

Det søkes heving av avgift ved Parkeringsavgift 20,-/tur i tidsrommet 01.12-30.04.

Total avgift/tur, 60+20 =80,-

Det søkes i tillegg om ny sats for vegavgift - tyngre kjøretøy, >3500kg: 120,-/tur fra 01.01.2020.

Det ønskes innført følgende satser: 

                                          Enkelttur                Enkelttur >3500kg    Årskort <3500kg

Vulusjøvegen                  kr. 60,-+20,- = 80,-     kr. 120,-                     700,-

Vulusjøvegen Driftsselskap SA ønsker ikke å belaste årskortene med parkeringsavgift og har derfor ikke tatt med dette i søknaden. Dette er diskutert i styret og de mener at det er uheldig å ta parkeringsavgift (til løypekjøring) da storparten av passeringene ved årskort skjer utenfor sesongen for løypekjøring. Driftsselskapet ønsker heller ikke parkeringsavgift for tyngre kjøretøy.

Arbeidsgruppas anbefaling

Fra side 9 i rapporten Fremtidig organisering av drift og utvikling av løypekjørning på Vulusjøen framlagt i KOM-sak 24/19 fremgår at arbeidsgruppa anbefalte en parkeringsavgift på 100 kr pr årskort i tillegg til parkeringsavgift på 20 kr pr enkelttur.  

Argumentene fra Vulusjøvegen Driftsselskap SA om at det er uheldig med parkeringsavgift på årskort til finansiering av løypekjøring da mesteparten av passeringene med årskort skjer utenfor skisesongen, ble diskutert i arbeidsgruppa som arbeidet med fremtidig organisering av løypekjøring på Vulusjøen i 2018/2019. Arbeidsgruppa kom likevel frem til økning av både dagskort (+20 kr) og årskort (+100 kr). Mange som kjøper årskort bruker løypenettet og parkeringsavgiften på årskortet settes forholdsmessig lavere enn parkeringsavgiften på enkeltturer. Vulusjøvegen Driftsselskap SA deltok også i arbeidsgruppa og gruppa var enstemmig i sin anbefaling. Vulusjøen løypekjøring AS har etterpå vært helt tydelig på at det ikke er mulig å finansiere løypekjøring uten parkeringsavgift som grunnfinansiering.

Vurdering:

Det søkes om parkeringsavgift for å finansiere løpekjøring på Vulusjøen. Det vurderes som kostnadseffektivt å kreve inn denne avgiften ved allerede eksisterende betalingsløsning for vegavgift. Det er også vanlig praksis andre steder i landet, med parkeringsavgift for dagskort og årskort, til finansiering av bla. løypekjøring. Ulempen er at de som ikke bruker skiløypene på vinteren kan oppleve det som urettferdig. I rapport fra arbeidsgruppa som lå ved kommunestyresak 24/19 er det vurdert slik at denne gruppen blir liten i forhold til det totale antall brukere av løypenettet. Kommunedirektøren mener det er så store fordeler for befolkningen med å opprettholde et godt vedlikeholdt løypenett at det må tåles at en liten gruppe, som ikke benytter seg av tilbudet, blir pålagt å betale parkeringsavgift.  

Vulusjøvegen Driftsselskap SA foreslår å innføre parkeringsavgift kun på enkeltturer. Dette kan medføre at flere kjøper årskort, noe som vil redusere inntektene fra parkeringsavgiften som skal finansiere løypekjøringen. Kommunestyret står fritt til å vurdere å fastsette avgift for årskort uavhengig av søknad fra Vulusjøvegen Driftsselskap SA. Kommunedirektøren tilrår at pris på årskort økes med 100 kr som skal dekke parkeringsavgift. Prisen på enkeltturer foreslås økt forholdsvis mer enn prisen på årskort noe som delvis vil fange opp at årskort brukes også i sommerhalvåret.

Innføring av dobbel vegavgift for tyngre kjøretøy støttes, da disse medfører vesentlig større slitasje på vegen, og derved og økte kostnader for drift og vedlikehold. Dette er samme ordning som før bommen ble montert på Vulusjøvegen. Kommunedirektøren tilrår også at det ikke innføres parkeringsavgift for tyngre kjøretøy.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051