Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 120/19 - Fordeling aktivitetstilskudd høst 2019

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2019/5548 - /243
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 120/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5.000: 

Skogn Rotaryklubb

Jernblestring Finnkaillbakken

 kr       10 000

Ekne småbåtforening

Lyskveld for barn

 kr       10 000

Stiftelsen Falstadsenteret

Kulturmøter 2020: Hvem sin krig?

 kr       10 000

Levanger Sokn/Levanger kulturkirke

To gratis familiekonserter

 kr       10 000

IL Sverre turn

Paraturn-tilbud

 kr       10 000

SUM

 

 kr       50 000

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret 27.01.16 - sak 6/16 - Revidering av tilskuddsordninger. 

Formannskapet 18.09.19 - sak 95/19 - Aktivitetstilskudd - kriterier for restmidler 2019 

Vedlegg:

1

Oversikt over søknader og fordeling av tilskudd PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Informasjon om tilskuddsordningene på Levanger kommunes hjemmesider 

Saksopplysninger:

Søknader på aktivitetstilskudd (frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur) har søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Innbyggere og organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i vår kommune.

Mulighetene for tilskudd har vært synliggjort på hjemmesider, samt sendt ut til alle lag og foreninger vi har kontaktinfo på, og delt via Tilskuddsportalen.

Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler.

Ved fordeling av aktivitetstilskudd i Formannskapet 03.04.19 - sak 34/19 ble størsteparten av tilskuddsmidlene fordelt, og i høst står det derfor igjen kr. 65 000.- til fordeling.

I Formannskapet 18.09.19 - sak 95/19 ble det gjort følgende vedtak for restmidler i 2019:

Maks tilskuddsbeløp settes til kr. 10 000.

I saksbehandlingen av aktivitetstilskudd høst 2019 prioriteres:

 • Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
 • Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere

 
Tilskudd inntil kr. 5 000.- kan tildeles ved administrativt vedtak. Ved eventuell klage vil saken gå til politisk behandling. Forslag på tilskudd over kr. 5 000,- skal i henhold til vedtak i Kommunestyret 27.01.16, avgjøres av Formannskapet.

Alle vedtak om tilskudd vil bli offentliggjort på nettsidene til kommunen. 

Omfang og saksbehandling

Det kom inn 28 søknader på aktivitetstilskudd på tilsammen ca. 370 000 kroner. Søknader om tilskudd er gjennomgått og vurdert i henhold til mål og strategier i kommunens planverk og vedtatte prioriteringer av ei tverrfaglig sammensatt gruppe.

Tre søkere er innvilget aktivitetstilskudd under kr. 5 000 etter administrativt vedtak (se vedlegg over søknader og forslag til tilskudd).

SUM tildelingene inntil 5000: kr. 15 000.

Det er fem aktivitetstiltak som innstilles på beløp over 5 000, som nå legges fram for politisk behandling.

SUM forslag til tilskudd over 5000: kr. 50 000.

Totalt foreslås det tilskudd på kr. 65 000, som er det som står igjen til fordeling i år.

20 søknader foreslås avslått. Avslagene er gitt med ulike begrunnelser, som:

 • søknader om ren driftsstøtte
 • søknader hvor det ikke foreligger en tydelig planlagt aktivitet
 • søknader som ikke kommer inn under kriteriene
 • søknader som er sendt etter at aktiviteten har funnet sted
 • aktiviteten har tidligere fått støtte eller kommer inn under andre ordninger  
 • aktiviteten er blitt fullfinansiert av andre etter at søknad er sendt
 • aktiviteten budsjetterer med overskudd
 • søknaden er ufullstendig
 • aktiviteten er blitt prioritert ned i forhold til andre søknader etter en helhetlig vurdering  

 
Vurdering:

Den tverrfaglige gruppa har vurdert alle søknadene i lys av vedtatte mål og strategier og øvrige kriterier for tilskudd. (Se saksopplysninger). Følgende tiltak ble prioritert:

 • Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
 • Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere

Der det er naturlig vil det bli gitt signaler om at tilskuddsmottaker må forsterke elementene som treffer kriteriene i planverket, og om det har overføringsverdi, vil det bli bedt om at tilskuddsmottaker sprer info om dette til andre lag.

Etter en helhetlig vurdering av søknadene har gruppa kommet frem til fordeling som vist i oversikten i vedlegget. Fem søknader foreslås økonomisk støtte på 10 000 hver og legges fram for politisk behandling:

Skogn Rotaryklubb

Jernblestring Finnkaillbakken

 kr       10 000

Ekne småbåtforening

Lyskveld for barn

 kr       10 000

Stiftelsen Falstadsenteret

Kulturmøter 2020: Hvem sin krig?

 kr       10 000

Levanger Sokn/Levanger kulturkirke

To gratis familiekonserter

 kr       10 000

IL Sverre turn

Paraturn-tilbud

 kr       10 000

SUM

 

 kr       50 000

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051