Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 117/19 - Politiråd mellom Lensmannen i Levanger og Levanger kommune – samarbeidsavtale

Lotte Holthe Kjesbu - klikk for personkort
Saksbehandler: Lotte Holthe Kjesbu
Arkivref. 2019/6369
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 117/19
Kommunestyret    

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Samarbeidsavtale om Politiråd mellom Trøndelag politidistrikt og Levanger kommune godkjennes. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Forslag til politirådsavtale PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Som et ledd i samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) ble det i 2007 opprettet politiråd i Levanger kommune. Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til bedre samarbeid om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet. Levanger kommune og lensmannen i Levanger har tradisjon for godt samarbeid. Dette har blant annet blitt ivaretatt gjennom SLT-samarbeidet, som er organisert i SLT-modellen, hvor politirådet er øverste nivå (styringsgruppen).   

Formålet med et slikt samarbeid er å utveksle informasjon og etablere en felles oppfatning av utfordringer kommunen til enhver tid står overfor, og å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for å sette inn strategisk viktige prioriteringer og tiltak. Levanger kommune har en samarbeidsavtale i politiråd fra 2016 som med dette oppdateres.

Rådet kan behandle alle områder der politiet og kommunen har felles interesser innen kriminalitetsforebyggende arbeid og planlegging, oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygging av kriminalitet og rusbruk, og skal gi retning for SLT-arbeidet i forhold til vedtatte strategier.  

Vurdering:

Politirådene skal være strategiske organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeidet gjennom politiråd skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokale folkevalgte i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og samtidig støtte opp under målsetningen om et lokalt forankret politi. Politirådet skal ha et avklart ansvar og mål om å bidra til å skape trygghet og trivsel i kommunen.

Levanger kommune skal være en god oppvekstkommune. En politirådsavtale er et viktig ledd for å synliggjøre viktigheten av forebyggende arbeid i Levanger kommune, og er en enighet om viktigheten av samarbeid mellom politiet og kommunen.

Kommunedirektøren innstiller på at samarbeidsavtale om Politiråd mellom Trøndelag politidistrikt og Levanger kommune godkjennes.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051