Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.11.19

Formannskapssalen, Levanger rådhus
Kl. 13.00 - 14.55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0) - spørsmål og svar om budsjett 2020

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 113/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 114/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 115/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.10.19 utredning vedtak
PS 116/19 Levanger Fritidspark Moan AS - virksomhetsoverdragelse av deler av virksomheten utredning vedtak
PS 117/19 Politiråd mellom Lensmannen i Levanger og Levanger kommune – samarbeidsavtale utredning vedtak
PS 118/19 Lønnsutvalg til gjennomføring av medarbeidersamtale og fastsetting av lønn for kommunedirektøren - Levanger kommune utredning vedtak
PS 119/19 Konsek Trøndelag IKS - Ny selskapsavtale fra 01.01.2020 utredning vedtak
PS 120/19 Fordeling aktivitetstilskudd høst 2019 utredning vedtak
PS 121/19 Rassikring - omdisponering av budsjett 2019 utredning vedtak
PS 122/19 Innføring av parkeringsavgift samt ny takst for tyngre kjøretøy ved Vulusjøvegen utredning vedtak
PS 123/19 Rigging for vekst - kompetansekartlegging i næringslivet - kommunal egeninnsats utredning vedtak 
PS 124/19 Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag - kommunal egenandel utredning vedtak
PS 125/19 Delegering av NMSK-veg - og driftsmidler til Nidaros skogforum og Innherred skognettverk utredning vedtak
PS 126/19 Økonomirapportering 3. kvartal 2019 utredning vedtak
PS 127/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Parti Funksjon Liste Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf  
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf  
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf  
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf  
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf  
Robert Svarva ap medlem ap  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap  Forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v  
Tone Jørstad ap   varamedlem  ap Astrid Juberg Vordal

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Rigmor Strand Bakkan rådgiver økonomi  
Mari Berg Ness rådgiver økonomi  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Jan Mosling daglig leder Levanger Fritidspark Moan  

 

Generalforsamling:

Levanger fritidspark AS - Ekstraordinær generalforsamling 06.11.19 PDF - protokoll PDF


Orienteringer:

 • Matproduksjon i kommunal regi (kjøkken) – status saksgang v/kommunalsjef Kristin Bratseth - presentasjon PDF
 • Ordføreren refererte fra møte i prosjektet «Innherredsbyen» og dialogsamling 2.2.19. Invitasjon vil bli utsendt fra prosjektledelsen.

  Til toppen av siden

 

PS 113/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Robert Svarva og Magne Nydal

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Robert Svarva og Magne Nydal
Til toppen av siden 

 

PS 114/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

PS 115/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.10.19

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Det leveres høringsuttalelse i Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

Begrunnelse:

Kraftskatteutvalget har lagt fram en NOU som vil frata 258 vertskommuner for vannkraftanlegg i overkant av 3,5 milliarder kroner årlig i konsesjonsavgift og eiendomsskatt ved å endre verdsettingsgrunnlaget. Utvalgets skisse til å kompensere for inntektsbortfallet ved å øke naturressursskatten vil føre til store omfordelinger mellom kommuner, hvor bykommuner uten naturinngrepene blir de store vinnerne og vertskommuner de store tapere. Dette dreier seg i stor grad om distriktskommuner og Levanger kommune bør i sin høring støtte kravene til kraftkommunene i denne saken.

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Avstemning:

Løvås sitt forslag vedtatt med enstemmig vedtatt

Svarvas sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse:

 Til toppen av siden 

 

PS 116/19 Levanger Fritidspark Moan AS - virksomhetsoverdragelse av deler av virksomheten

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune inngår avtale med Levanger Fritidspark Moan AS om å overta:
  a.    Hele virksomheten som hører inn under fritidsparkens idrettsanlegg. (Den delen som omhandler campingplassen, blir igjen i selskapet.)
  b.   Driftsmidler inkl. utstyr i henhold til vedlagte verdivurdering.
 2. Levanger kommune betaler et vederlag på NOK 19 000 000,-. Betalingen skjer i form av motregning av langsiktige fordringer som Levanger kommune har mot Levanger Fritidspark Moan AS. I tillegg betaler Levanger kommune eventuelle gebyrer, avgifter og tilsvarende egne kostnader i forbindelse med overdragelsen.
  Til toppen av siden 

 

PS 117/19 Politiråd mellom Trøndelag politidistrikt og Levanger kommune – samarbeidsavtale

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Samarbeidsavtale om Politiråd mellom Trøndelag politidistrikt og Levanger kommune godkjennes.
Til toppen av siden 

 

PS 118/19 Lønnsutvalg til gjennomføring av medarbeidersamtale og fastsetting av lønn for kommunedirektøren - Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP): Ordfører og varaordfører

Nina Elisabeth Berget (AP): Gunnar Morten Løvås

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det opprettes ett lønnsutvalg fra arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget til gjennomføring av medarbeidersamtale og fastsetting av lønn for kommunedirektøren, bestående av følgende medlemmer: Ordførervaraordfører og Gunnar Morten Løvås
Til toppen av siden 

 

PS 119/19 Konsek Trøndelag IKS - Ny selskapsavtale fra 01.01.2020

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune godkjenner ny selskapsavtale i KonSek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2020. 
Til toppen av siden 

 

PS 120/19 Fordeling aktivitetstilskudd høst 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5.000:

Skogn Rotaryklubb

Jernblestring Finnkaillbakken

 kr       10 000

Ekne småbåtforening

Lyskveld for barn

 kr       10 000

Stiftelsen Falstadsenteret

Kulturmøter 2020: Hvem sin krig?

 kr       10 000

Levanger Sokn/Levanger kulturkirke

To gratis familiekonserter

 kr       10 000

IL Sverre turn

Paraturn-tilbud

 kr       10 000

SUM

 

 kr       50 000

 Til toppen av siden 


PS 121/19 Rassikring - omdisponering av budsjett 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kr. 2.200.000,- overføres fra prosjektnr. 660409 Avlastningsveger, til Rassikring Ytterøy
Til toppen av siden 

 

PS 122/19 Innføring av parkeringsavgift samt ny takst for tyngre kjøretøy ved Vulusjøvegen

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Tilleggsdokumenter, utlagt 06.11.19

 
Forslag i møte:

Rådmannen endret sin innstilling:

 1. Avgiftene settes til inntil følgende satser:...

 
Nina Bakken Bye (H) fremmet på vegne av SP, H og KRF følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 4:

Tillatelsen tidsbegrenses ut denne sesongen, slik at det må søkes om ny tillatelse fra 1. mai 2020.

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet på vegne av SV og AP følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes og ordfører kaller så snart som mulig inn til et møte der administrasjonen, Vulusjøen løypekjøring AS og Vulusjøvegen driftsselskap SA deltar.

Hensikten er å komme til enighet om hvordan de foreslåtte avgiftene blir fordelt og hvordan de fordeles mellom Vulusjøen løypekjøring AS og Vulusjøvegen driftsselskap SA

Avstemning:

Løvås sitt utsettelsesforslag avvist med 5 mot 4 (Løvås, Svarva, Berget, Jørstad) stemmer.

Kommunedirektørens forslag til innstilling, pkt. 1 og pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Kommunedirektørens forslag til innstilling, pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Byes tilleggsforslag tiltrådt med 5 mot 4 stemmer (Løvås, Svarva, Jørstad, Berget stemte mot)

INNSTILLING:

1. Levanger kommune gir tillatelse til å innføre en parkeringsavgift på enkeltturer og årskort, i tillegg til vegavgifta, i vintersesongen, i medhold av friluftsloven paragraf 14. Parkeringsavgiften skal i sin helhet skal overføres Vulusjøen løypekjøring AS

2. Levanger kommune samtykker i at tyngre kjøretøy betaler dobbel vegavgift.

3. Avgiftene settes til inntil følgende satser:

                         Enkelttur   01.12-30.04         Enkelttur >3500kg        Årskort <3500kg

Vulusjøvegen   Kr. 60,-+20,- = 80,-               Kr. 120,-                         Kr. 800,-

                            Veg + parkering                    Veg                                  Veg + parkering

4. Tillatelsen tidsbegrenses ut denne sesongen, slik at det må søkes om ny tillatelse fra 1. mai 2020.
Til toppen av siden 

 

PS 123/19 Rigging for vekst - kompetansekartlegging i næringslivet - kommunal egeninnsats

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune bevilger 100.000 kroner til prosjektet «Rigging for vekst – kompetansekartlegging og felles utviklingsbehov for næringslivet i Levanger og omegn» under forutsetning av at søknaden godkjennes i Trøndelag fylkeskommune.
 2. Bevilgningen dekkes inn over Ansvar 1320 Næringsarbeid
  Til toppen av siden 

 

PS 124/19 Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag - kommunal egenandel

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det bevilges 100.000 kroner til prosjektet «Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag» under forutsetning av at søknaden godkjennes i Trøndelag fylkeskommune.
 2. Bevilgningen dekkes inn over Ansvar 1320 Næringsarbeid
  Til toppen av siden 

 

PS 125/19 Delegering av NMSK-veg - og driftsmidler til Nidaros skogforum og Innherred skognettverk

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune gir Nidaros skogforum og Innherred skognettverk fullmakt til å benytte Levanger kommunes tildeling av NMSK-midler avsatt til veg- og driftstilskudd i en felles pott, samt å prioritere midlene ihht. forskrift om nærings- og miljøtilskudd i skogbruket § 3, 5, 7 og delegasjonsreglementet.
Til toppen av siden 

 

PS 126/19 Økonomirapportering 3. kvartal 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Økonomirapport for 3. kvartal 2019 tar til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
 • Budsjettrammen til Service- og digitaliseringssenteret økes med 2,5 mill. kroner for å finansiere felles bilordning. Skatteanslaget økes tilsvarende.
 • Bruk av fondsmidler på 1,0 mill. kr. overføres fra gruppeansvar «Rådmannen m/stab» til gruppeansvar «Finanstransaksjoner»
 • Det budsjetters med 11 mill. kroner i utbytte fra NTE på gruppeansvar «Finanstransaksjoner», tilsvarende beløp avsettes til fond.
  Til toppen av siden 

 

PS 127/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 tas til orientering, og legges ut til foreløpig høring med frist 18.11.19 og behandles av formannskapet i møte 20.11.19. Deretter legges saken ut til alminnelig ettersyn fram mot kommunestyrets behandling 04.12.19.
Til toppen av siden 

Publisert: 17.10.2019 09:21 Sist endret: 03.12.2019 08:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051