Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 31.08.16 - sak 70/16 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/5751
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 31.08.16 70/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Hanna Ellisiv Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 1.9.16-31.6.17. 

Magne Nydal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: ____________________

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: ____________

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: ______________

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Hanna Ellisiv Johansen søker i brev datert 12. august 2016 om permisjon fra sine politiske verv fra 1. september 2016 til 31. juni 2017. Johansen begrunner dette med at hun ønsker å gå på bibelskolen Bethel School of Supernatural Ministries skoleåret 2016-2017. Skolen befinner seg i Redding, California i USA.  

Johansen har følgende verv:


Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn fyller Hanna Ellivsen Johansen vilkårene for å få innvilget permisjon fra politiske verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.

Magne Nydal rykker opp som fast representant til kommunestyret.

Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som helhet.

Det kan vurderes å supplere vararepresentantlist til samkommunestyret.

Det må velges representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole.

Det må velges representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage.

Når det gjelder samarbeidsutvalget for Levanger bo- og aktivitetssenter er ordføreren gitt fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden, jfr. dk-sak 40/15.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.09.2016 12:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051